X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14099
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

I. Podstawowe informacje:

o Imię i nazwisko : ..............
o Miejsce pracy: ........................................
.................
o Rozpoczęcie stażu : 01.09.2011
o Czas trwania stażu : 2 lata 9 miesięcy
o Planowana data ukończenia stażu : 31.05.2014
o Wykształcenie : ........................................
.....................................
o Posiadane kwalifikacje:
1. ........................................ ........................................
2. ........................................ ........................................
3. ........................................
4. ........................................

II. Opiekun stażu : mgr ................

III. Cele:

o Cel podstawowy:
-Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

o Cele szczegółowe:
-Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
-Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
-Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
-Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
-Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

IV.Program działania.

1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7, ust. 2, pkt. 1)

2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§ 7. ust 2. pkt. 2.)

3.Umiejętność wykorzysta¬nia w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt. 3.)

4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7. ust 2. pkt. 4.)

5.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7. ust 2. pkt. 5.)


§ 7. 1.

I. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Plan rozwoju zawodowego został opracowany w formie tabeli

- Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin (dopiski autora)

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIE ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH. (§ 7, ust. 2, pkt. 1.)
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawy o systemie oświaty,
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2.Zapoznanie się z wybranymi pozycjami o tematyce awansu zawodowego:
- CODN „Awans zawodowy nauczycieli.Poradnik".
Wrzesień 2011 r.i cały okres trwania stażu

Wrzesień 2011 r. i cały okres trwania stażu


2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

1.Spotkanie informacyjne z opiekunem stażu dotyczące
przebiegu współpracy oraz sposobu pisania planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

2.Zawarcie kontraktu pomiędzy nauczycielem a opiekunem stażu określającego warunki współpracy, zasady komunikowania się, zakres obowiązków nauczyciela oraz zakres obowiązków opiekuna stażu.

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.

5.Wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć dydaktycznych – omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.

Wrzesień 2011 r.
Wrzesień 2011 r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym (pozaszkolnym) doskonaleniu zawodowym.

1.Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

2.Udział w radach szkoleniowych na terenie Ośrodka.

3.Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, w warsztatach szkoleniowych.

4.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – kursy, szkolenia, konferencje.

5.Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia, na Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

6. Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli i terapeutów na terenie Ośrodka.

7.Prezentowanie podczas rad szkoleniowych, spotkań w ramach WDN oraz zajęć otwartych zdobytej wiedzy, praktycznych rozwiązań, nowych umiejętności – wymiana doświadczeń zawodowych.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Październik 2012
Cały okres stażu
Cały okres stażu


4.Samokształcenie oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.

1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wyciąganie wniosków z obserwacji.

2.Obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz działań podejmowanych przez nauczycieli i terapeutów w placówce – wyciąganie wniosków z obserwacji.

3.Prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz korekcyjno – kompensacyjnych w obecności opie¬kuna stażu, dyrekcji oraz innych nauczycieli – samoocena, konsultacja.

4.Organizowanie lekcji otwartych dla nauczycieli – samoocena, konsultacja, nabywanie umiejętności omawiania zajęć, wyciąganie wniosków, ewaluacja.

5.Studiowanie literatury, czasopism oraz artykułów metodycznych, pedagogicznych, psychologicznych i medycznych.

6.Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki pedagogicznej. Uzupełnianie domowej biblioteki o nowe pozycje książkowe metodyczno – przedmiotowe w celu poszerzania swojej wiedzy.

7.Tworzenie i aktualizowanie w sali lekcyjnej tematycznych dekoracji i gazetek klasowych.

8.Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez tworzenie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


5.Planowanie i podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z zadań nauczyciela wychowawcy oraz opiekuna samorządu klas młodszych i klas życia.

1.Opracowanie i wdrożenie planów dydaktycznych i planów wychowawczych w klasach I – III szkoły podstawowej specjalnej – systematyczna ewaluacja planowanych działań, ocena skuteczności.

2.Opracowanie rozkładu treści nauczania edukacji początkowej oraz IPET dla uczniów klas I – III oraz uczniów uczęszczających na zajęcia indywidualne – systematyczna ewaluacja planowanych działań, ocena skuteczności.

3.Wpisy w dziennikach zajęć lekcyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz dziennikach zajęć indywidualnych.

4.Profilaktyka i niwelowanie zachowań niepożądanych – rozmowy i konsultacje z pedagogiem, psychologiem szkolnym, gronem pedagogicznym, rodzicami/prawnymi opiekunami na temat problemów wychowawczych i pracy z uczniami.

5.Wykorzystywanie w pracy dydaktyczno – terapeutycznej metod wspomagających rozwój dziecka – wychowanie słuchowe, elementy metody werbo – tonalnej, metody W. Scherborne, C. Orfa, P. Dennisona, Ch. Knilla, elementy metod relaksacyjnych.

6.Udział w pracy zespołu rewalidacyjnego – zebrania, konsultacje, spotkania szkoleniowe dla rodziców na temat metody komunikacji pozawerbalnej – system Makaton.

7.Opracowanie Planów Pracy Samorządu Szkolnego Klas Młodszych i Życia.

8.Dbanie o gablotę Samorządu – tworzenie i aktualizowanie tematycznych dekoracji i gazetek samorządowych.

9.Organizowanie apeli samorządowych, akcji, konkursów i imprez dla dzieci wynikających z planu pracy Samorządu.

10.Podejmowanie współpracy z instytucjami oraz osobami indywidualnymi w celu gromadzenia grantów (funduszy i środków pozafinansowych) na statutowe działania Samorządu – organizowanie nagród dla dzieci.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
Wrzesień 2011/12/13/14
Cały okres stażu
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu


6.Samoocena własnej pracy.

1.Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2.Ocena skuteczności działań dydaktycznych i wychowawczych, dokonywanie ewentualnych zmian.

Cały okres stażu
Cały okres stażu


7.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

1.Gromadzenie dokumentów:
- konspekty wybranych zajęć, scenariusze
- opis, ocena hospitowanych zajęć
- zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia, protokoły

2.Przygotowywanie sprawozdań cząstkowych z realizacji planu rozwoju zawodowego.

8.Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji złożonego planu rozwoju.

9.Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania. kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu.
Czerwiec 2014 r.
Czerwiec/lipiec 2014 r.


UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH. (§ 7. ust 2. pkt. 2.)

1.Poznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i ich najbliższego środowiska

1.Analiza dokumentacji uczniów. Gromadzenie informacji o środowisku ucznia.

2.Obserwowanie rozwoju i zachowania dzieci w trakcie różnorodnych aktywność na terenie placówki jak i poza nią (w czasie spacerów, wycieczek, itp.).

3.Kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne,
- udział w zebraniach.

4.Rozmowy i konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

5.Rozmowy i konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i terapeutami, oraz instytucjami, w których przebywają uczniowie.

6.Indywidualne rozmowy z uczniami.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


2.Praca na rzecz środowiska lokalnego

1.Pomoc przy organizowaniu Zawodów Pływackich Dla Dzieci Niepełnosprawnych o Puchar Starostwa.

2.Zorganizowanie wystawy prac dzieci na terenie Pruszkowa

Grudzień 2011
Okres stażu


3.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły uwzględniające specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów

1.Przygotowanie Akademii szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.Organizowanie uroczystości i imprez klasowych sprzyjających wzmacnianiu więzi rodzinnych, zachęcających do aktywnego spędzaniu czasu wspólnie z bliskimi, np. urodziny dzieci, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci, Dzień Dziadka, klasowa Wigilia, bal karnawałowy, klasowe Jajeczko, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca.

3.Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, np. Święta Szkoły, dyskotek, ognisk z okazji pożegnania lata, a powitania jesieni, powitania wiosny.

4.Organizowanie spacerów, wycieczek, wyjść do muzeum, parków.

5.Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka na terenie Ośrodka – Zawody Sportowe.

6.Udział w konkursach plastycznych (międzyszkolnych, ogólnopolskich). Organizowanie na terenie naszej placówki konkursów plastycznych, np. „Jabłko wieczorem chroni przed doktorem”, recytatorskich – poezja Księdza Twardowskiego, przeglądu piosenki patriotycznej, konkursu talentów „MAM TALENT”.

7.Wyjazd z dziećmi na „Zieloną Szkołę”.

Październik 2011 r.
Rok szkolny 2011/12 Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Czerwiec 2011 r.
Rok szkolny 2011/12 oraz cały okres stażu
Maj/czerwiec 2011/12/13/14 r.


4.Praca na rzecz rozwoju i promocji szkoły

1.Pomoc przy organizacji oraz czynny udział w Warsztatach rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2.Dzielenie się z nauczycielami i rodzicami wiedzą i umiejętnościami na temat metod wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdobytymi podczas szkoleń zewnątrzszkolnych na szkoleniach organizowanych dla rodziców.

3.Pozyskiwanie sponsorów, pomoc w organizacji Balu Dobroczynnego na rzecz dzieci z naszego Ośrodka.

4.Nawiązanie współpracy ze szkołami imienia Księdza Jana Twardowskiego na terenie Polski.

Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
Styczeń – luty 2011/12/13
W trakcie trwania stażu


UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.(§ 7. ust 2. pkt. 3.)

1.Wykorzystanie Internetu i komputera jako źródła informacji

1.Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet – przeglądanie stron internetowych poświęconych awansowi zawodowemu nauczycieli.

2.Korzystanie ze stron internetowych MENiS, www.interklasa.pl, www.superkid.pl, www.portaloswiatowy.pl,www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl www.edux.pl, www.chomikuj.pl, www.literka.pl w celu pogłębienia wiedzy oraz pomocy w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.

3.Wyszukiwanie i studiowanie artykułów pedagogicznych, medycznych psychologicznych i metodycznych zamieszczonych w Internecie.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu


2.Publikacje w Internecie

1.Opracowywanie i zamieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, konspektów i scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.

Cały okres stażu


3.Wykorzystanie komputera w pracy

1.Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, konspektów, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy dydaktyczno – wychowawczej, rozkładów treści materiału, IPET, sprawozdań itp.

2.Wykorzystywanie komputera w pracy na rzecz szkoły: opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły, pisanie ogłoszeń, zaproszeń, projektowanie dyplomów i podziękowań dla dzieci, komputerowe opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowanie prezentacji multimedialnej na warsztaty dla rodziców, korzystanie z komputera w trakcie warsztatów, przygotowywanie pakietów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli na temat warsztatów.

3.Wykorzystywanie komputera w trakcie prowadzenia zajęć indywidualnych: programy edukacyjne, gry edukacyjne, urządzenia multimedialne.

4.Wykorzystywanie komputera w klasie jako pomocy do zajęć (prezentacje multimedialne).

5.Przygotowywanie przy pomocy komputera dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.

Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu


UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ. (§ 7. ust 2. pkt. 4.)

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych 1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych (samokształcenie) poprzez zaznajamianie się z artykułami o tematyce psychologiczno – pedagogicznej.

2.Włączenie się w pracę i działalność Zespołu Rewalidacyjnego.

3.Korzystanie ze zbiorów bibliotek pedagogicznych, studiowanie czasopism pedagogicznych, śledzenie nowości książkowych z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej.

4.Wykorzystywanie posiadanej wiedzy w pracy z dziećmi, we współpracy z rodzicami i współdziałaniu z personelem Ośrodka, a także do integrowania uczniów, rozwiązywania problemów, konfliktów, przeciwdziałaniu agresji.

Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu


2.Wykorzystywanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci oraz w kontaktach z rodzicami

1.Udział w radach szkoleniowych na terenie Ośrodka, kursach, konferencjach i szkoleniach zewnętrznych – stosowanie zdobytej wiedzy na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych.

2.Wykorzystywanie w pracy zawodowej metod i form wspomagających rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych: alternatywnych metod komunikacji, elementów metody werbo – tonalnej, wychowania słuchowego, metody W. Scherborne, C. Orfa, P. Dennisona, Ch. Knilla, elementów metod relaksacyjnych oraz aktywizujących metod pracy: zajęcia ruchowe, artystyczne, techniczno – plastyczne, logorytmiczne.

3.Prezentacja metod i form wspomagających rozwój dziecka w pracy dydaktyczno – terapeutycznej na warsztatach dla rodziców.

W trakcie trwania stażu
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu

3.Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci


1.Systematyczna współpraca z psychologiem, logopedą, pedagogiem terapeutami SI, reedukatorami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – terapeutycznych – wymiana doświadczeń.

2.Rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, rodzicami/opiekunami.

3.Analiza dokumentacji szkolnej uczniów – zapoznanie się z orzeczeniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, realizacja zaleceń Poradni.

4.Obserwacja dzieci podczas zajęć.

5.Analiza prac dzieci.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ. (§ 7, ust. 2, pkt. 5.)

1.Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

1.Aktualizacja wiedzy poprzez systematyczną analizę podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) przy wsparciu opiekuna stażu.

2.Śledzenie na bieżąco ewentualnych zmian ustawowych związanych z awansem zawodowym.

Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu


2.Analiza dokumentacji szkolnej

1.Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statutu Szkoły,
- programu wychowawczego,
- programu profilaktycznego,
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,
- planu pracy szkoły,
- procedur postępowania w sytuacji zagrożenia oraz innych
dokumentów.

Cały okres stażu


Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Miejscowość i data


........................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły


........................................
Podpis nauczyciela


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.