X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13695
Przesłano:

Umowa - kontrakt z opiekunem stażu

Umowa kontrakt zawarta w okresie trwania stażu

mgr ................k – nauczyciel kontraktowy
mgr .................................... . – opiekun stażu

Umowę - Kontrakt zawarto na okres: od dnia 01.09.2011 r. do dnia 31.05.2014 r.

Miejsce realizacji umowy-kontraktu: GIMNAZJUM Nr 2im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie

Strony zawierające umowę - kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów
o praktyki zawodowej;
o kontaktów zawodowych;
o ewaluacji działań.
Współpraca dotyczy kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych, psychospołecznych i specjalistycznych nauczyciela kontraktowego oraz możliwości ich doskonalenia.

• Zasady wzajemnego komunikowania

o Opiekun i nauczyciel kontraktowy odbywający staż są równoprawnymi partnerami.
o Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
o Spotkania 1 raz w semestrze w ustalonym terminie.
o Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

• Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel kontraktowy powinien:
o Zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
o Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
o Samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębia wiedzę i umiejętności zawodowe.
o Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której odbywa staż.
o Realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 01 grudnia 2004r wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
o Opracować plan rozwoju zawodowego. Czynnie uczestniczyć w jego tworzeniu.
o Uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem i sporządzać notatki ze spotkań .
o Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.
o Uczestniczyć w lekcji otwartej raz w semestrze.
o Prowadzić zajęcia raz w semestrze w obecności opiekuna stażu.

• Zakres obowiązków opiekuna stażu

Opiekun stażu powinien:
o Zapoznać nauczyciela kontraktowego obywającego staż na nauczyciela mianowanego z procedurą uzyskania awansu.
o Pomóc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
o Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu.
o Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.
o Informować o formach doskonalenia zawodowego i zachęcać do udziału w nich.
o Udzielać rad na prośbę nauczyciela kontraktowego w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych.
o Sporządzić wykaz literatury godnej polecenia.
o Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania.
o Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
o Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

• Kryteria oceny dorobku zawodowego

Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
o Terminowość.
o Systematyczność.
o Zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego.
o Inicjatywa.
o Stopień realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN.

• Ustalenia końcowe

o Za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
o Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
o Umowa - Kontrakt obowiązuje obie strony.
o Umowę -Kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą obu stron.
o Strony zawierające umowę - kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.
o Rozwiązanie umowy- kontraktu następuje z dniem upłynięcia 2 lat i 9 miesięcy.
o Umowa- kontrakt została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


........................................ ........................................
(podpis nauczyciela kontraktowego) (podpis opiekuna stażu)


Śrem, dnia 05 września 2011r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.