X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13650
Przesłano:

Projekt planu rozwoju nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty: Lilianna Dąbrowska – Stacharska
Placówka oświatowa: Miejskie Przedszkole nr 2 w Puławach

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Tabela - dop. red.)

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących proces awansu zawodowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty.
• Systematyczne odwiedzanie stron internetowych MEN i KO.
• Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych na portalach internetowych podejmujących tematykę awansu zawodowego nauczycieli.
• Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
• Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego nauczycieli i jego aktualizacji.

- notatki
- kopie aktów prawnych

- notatki

- notatki
- artykuły

- zaświadczenie

- potwierdzenie
- notatki okres stażu

okres stażu
okres stażu
IX 2011r.
okres stażu

2. Współpraca z opiekunem stażu • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- opracowanie scenariuszy zajęć;
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- wniosek
- kontrakt
- plan rozwoju
- harmonogram

- scenariusze

- scenariusze
- karty samooceny

- sprawozdanie

IX 2011r.
IX 2011r.
IX 2011r.
IX 2011r.
2 razy w ciągu roku
2 razy w ciągu roku
końcowy okres stażu

3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
•Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- rady szkoleniowe;
- udział w warsztatach organizowanych przez PCDZN;
- udział w kursach doskonalących.
- zaświadczenia
- notatki

okres stażu

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej • Poznanie aktywnych i innowacyjnych metod poprzez studiowanie literatury oraz publikacji internetowych.

• Stosowanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym aktywnych metod nauczania.
•Opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych.
• Publikacja własnych prac w Internecie.
• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- tygodniowe plany pracy;
- wpisy do dziennika;
- prowadzenie i dokumentowanie diagnozy pedagogicznej
- notatki
- kopie publikacji

- scenariusze

- pomoce dydaktyczne

- zaświadczenia
- dokumenty okres stażu

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu


§7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
• Rozmowy z dziećmi i rodzicami.
• Spotkania i zebrania z rodzicami.
- protokoły
- listy obecności

okres stażu
wg harmonogramu

2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych wychowanków
• Rozmowy z dziećmi i rodzicami
• Prowadzenie obserwacji dzieci i analiza ich możliwości
- zapisy potwierdzające kontakty indywidualne
- arkusze obserwacji

okres stażu
okres stazu

3. Stosowanie różnorodnych form i metod pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów:
- pedagogiki zabawy;
- kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;
- metody W. Sherborne;
- metody A. M. Kniessów.
- scenariusze
- zapisy w dokumentacji przedszkolnej

okres stażu

4. Współpraca z rodzicami • Aktywny udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych.
• Organizowanie zebrań z rodzicami.
• Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
• Eksponowanie prac dziecięcych dotyczących bieżącej tematyki.
• Systematyczne zamieszczanie materiałów w kąciku dla rodziców.
- lista obecności
- scenariusze
- zdjęcia

wg harmonogramu
okres stażu
okres stażu

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Współorganizowanie:
- wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy;
- spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.
• Przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach organizowanych przez miasto i inne placówki oświatowe.

- scenariusze
- zdjęcia

- podziękowania
- dyplomy

okres stażu

okres stażu


§7, ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy z wykorzystaniem komputera
• Wykonanie środków dydaktycznych z zastosowaniem programów komputerowych.
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy, planów tygodniowych z wykorzystaniem komputera.
• Redagowanie i drukowanie dyplomów, orderów, zaproszeń.

- pomoce

- dokumentacja

- dyplomy, zaproszenia

okres stażu
okres stażu
okres stażu

2. Wykorzystanie Internetu w pracy
• Zamieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju.
• Publikowanie własnych scenariuszy i opracowań na stronach internetowych o tematyce przedszkolnej.

- zaświadczenie

- zaświadczenia
- tekst publikacji.

X. 2011
okres stażu

3. Współtworzenie strony internetowej przedszkola

• Zamieszczanie na stronie zdjęć i opisów dotyczących ważnych wydarzeń z życia grupy.

- strona internetowa
- zdjęcia

okres stażu


§7, ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja oraz pogłębianie wiedzy wymienionych dziedzin
• Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
• Samokształcenie poprzez zapoznawanie się z najnowszymi pozycjami literatury przedmiotu.
- zaświadczenia
- notatki
- wykaz literatury
- notatki

okres stażu

okres stażu

2. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy
• Rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych.
•Integrowanie grupy.
• Zapobieganie agresji.
- notatki kontaktów z rodzicami
- zapisy w dzienniku

okres stażu


§7, ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywała staż

1. Poznawanie przepisów prawa dotyczących systemu oświaty
•Analiza aktów prawnych:
- Ustawa o systemie oświaty;
- Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskanie stopni awansu zawodowego;
- Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej;

- Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
- Konwencja o prawach dziecka.
• Udział w konferencjach o systemie oświaty.
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących ten temat.
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
- notatki
- zaświadczenia
- zaświadczenia
- notatki
- notatki

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.