X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13645
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Małgorzata Kuropaczewska — nauczyciel mianowany zatrudniony w Gimnazjum

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres stażu od 01 września 2011 do 31 maja 2014r.
2 lata i 9 miesięcy

Plan rozwoju uwzględnia, zgodnie z § 8 pkt. 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, szczegółowe zadania w okresie stażu, których realizacja pozwala spełnić wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego. Podejmowane działania dotyczą wszystkich sfer rozwoju zawodowego i obejmują w szczególności:

Zagadnienia organizacyjne

Zadania
Poznanie procedury awansu zawodowego
Formy realizacji
• analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
Termin
wrzesień 2011
Sposób dokumentowania
• wniosek o rozpoczęcie stażu
• plan rozwoju zawodowego

Zadania
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji
• gromadzenie materiałów i dokumentów
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• potwierdzenia
• zaświadczenia
• opracowane materiały
• zdjęcia

Zadania
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji
• autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Termin
maj 2014
Sposób dokumentowania
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Formy realizacji
• udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne)
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• zaświadczenia o ukończeniu kursów
• poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach

Zadania
Praca z uczniem zdolnym
Formy realizacji
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych i informatycznych
• stosowanie metod aktywizujących
• prowadzenie kółka matematyczno –informatycznego
• udział uczniów w konkursach przedmiotowych
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• poświadczenie Dyrektora
• kserokopie dyplomów

Zadania
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych
Formy realizacji
• przeprowadzenie w szkole Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur
• przygotowanie i przeprowadzenie w szkole ogólnopolskich konkursów informatycznych
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• poświadczenie Dyrektora
• poświadczenia, podziękowania, dyplomy od organizatorów

Zadania
Diagnozowanie osiągnięć uczniów
Formy realizacji
• udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• testy sprawdzające

Zadania
Współpraca z rodzicami
Formy realizacji
• udział rodziców w zebraniach, indywidualne rozmowy
• zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• notatki w dzienniku
• kserokopie podziękowań dla rodziców

Zadania
Różne formy promocji szkoły w środowisku
Formy realizacji
• udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
• udział w organizacji Drzwi Otwartych Szkoły
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• opracowane materiały
• zdjęcia


§ 8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania
Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych
Formy realizacji
• wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnych materiałów
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• opis działań

Zadania
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Formy realizacji
• opracowanie testów, sprawdzianów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów
• sporządzenie w formie wykresów, tabel wyników egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno – przyrodniczej,
• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem: sprzętu multimedialnego, pracowni mobilnej
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• przygotowane materiały

Zadania
Zamieszczanie na stronie internetowej informacji i materiałów dotyczących konkursów
Formy realizacji
• przygotowanie i zamieszczenie na stronie informacji o organizowanych konkursach
• zamieszczanie na stronie zadań przygotowujących do udziału w konkursach
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• przygotowane materiały

Zadania
Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły
Formy realizacji
• przygotowanie i zamieszczanie na stronie aktualnych informacji
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• przygotowane materiały


§ 8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania
Pełnieni funkcji opiekuna stażu
Formy realizacji
• prowadzenie otwartych zajęć dla nauczyciela stażysty
• odbywanie bieżących spotkań konsultacyjnych
• obserwacja prowadzonych zajęć
Termin
w ramach powierzonych obowiązków
Sposób dokumentowania
• arkusze obserwacji lekcji

Zadania
Publikacje
Formy realizacji
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
• publikowanie ćwiczeń z przedmiotów matematyka, informatyka na stronie internetowej
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• zrzut ekranu

Zadania
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami
Formy realizacji
• wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
• aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
• przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
• dzielenie się wiedzą dotyczącą oprogramowania, obsługi komputerów, pracowni mobilnej i sprzętu multimedialnego
• przeprowadzenie rad szkoleniowych w szkole
Termin
cały okres stażu
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• poświadczenie nauczycieli współpracujących
• opracowane materiały

Zadania
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Formy realizacji
• współpraca z nauczycielami przedmiotów ścisłych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu „Tropiciele ścisłej wiedzy”
• współpraca w przygotowaniu do konkursów
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• scenariusz i sprawozdanie
• poświadczenie nauczycieli współpracujących
• zdjęcia


§ 8 ust.2.pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla uczniów mających problemy w nauce
Formy realizacji
• prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w oparciu o opracowany program
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• opracowany program i sprawozdanie z jego wdrożenia

Zadania
Opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
Formy realizacji
• prowadzenie zajęć w oparciu o opracowany program
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• opracowany program i sprawozdanie z jego wdrożenia

Zadania
Opracowanie rozkładu materiału dla ucznia z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim
Formy realizacji
• prowadzenie zajęć w oparciu o opracowany rozkład materiału
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• opracowany rozkład i sprawozdanie z jego wdrożenia


§ 8 ust.2.pkt.4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Organizowanie wycieczek
Formy realizacji
• organizowanie wycieczek i wyjść klasowych
• organizowanie wycieczek zawodoznawczych
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• karta wycieczki
• zdjęcia

Zadania
Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
Formy realizacji
• organizowanie imprez klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego
Termin
według kalendarza pracy szkoły
Sposób dokumentowania
• zdjęcia

Zadania
Organizowanie dodatkowych zajęć
Formy realizacji
• prowadzenie zajęć dla uczniów mających trudności w uczeniu się matematyki i informatyki
• prowadzenie zajęć dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z matematyki, informatyki
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• poświadczenie Dyrektora
• program zajęć

Zadania
Organizowanie konkursów matematycznych
Formy realizacji
• zorganizowanie międzyklasowych potyczek matematycznych
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• poświadczenie Dyrektora
• regulamin i sprawozdanie z przebiegu konkursu

Zadania
Polepszanie warunków pracy uczniów i nauczycieli w pracowni komputerowej, pracowni mobilnej i centrum multimedialnym
Formy realizacji
• aktualizacje oprogramowania, instalowanie nowych programów, usuwanie usterek
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• zrzuty ekranu


§ 8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Formy realizacji
• spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• poświadczenie pedagoga

Zadania
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Formy realizacji
• obserwacja uczniów
• konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
• realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• praca z dzieckiem z orzeczeniem
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• poświadczenie pedagoga
• plan realizacji materiału nauczania przez ucznia z orzeczeniem wraz z określeniem dostosowań

Zadania
Współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”
Formy realizacji
• zorganizowania Dnia Bezpiecznego Internetu
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• gotowy scenariusz DBI
• zdjęcia

Zadania
Współpraca z wydawnictwami
Formy realizacji
• pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
• pozyskiwanie nagród na szkolny konkurs matematyczny
• udział w programie „Sesja z plusem” będącego częścią programu edukacyjnego „Lepsza szkoła”
• udział w spotkaniach szkoleniowych
Termin
w okresie stażu
Sposób dokumentowania
• zaświadczenia od wydawnictwa

Zadania
Współpraca z Oddziałem ZNP w Jarocinie
Formy realizacji
• pełnienie funkcji prezesa Ogniska ZNP w szkole, realizacja zadań statutowych
• pełnienie funkcji zastępcy Prezesa Oddziału ZNP w Jarocinie, realizacja zadań statutowych
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• zaświadczenie potwierdzające wydane przez Prezesa Oddziału


§ 8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania
Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
Formy realizacji
• analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
• analiza przypadku
• wnioski


Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Opracowała
Małgorzata Kuropaczewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.