X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13461
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Edyta Falińska
Nauczyciel kontraktowy
Zespół Szkół Nr 60
Ul.St. Sempołowskiej 4
00 - 574 Warszawa

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012
Opiekun stażu: mgr Urszula Nakrajnik
Szkoła: Szkoła: Zespół Szkół Nr 60 w Warszawie
Dyrektor Szkoły: mgr Justyna Nowaczek
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr260, poz.2053), zmiany: (Dz. U. z 2007r. Nr 214, poz.1580), na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112. z późn. zm.)


CEL: Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

1. § 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

2. § 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

3. § 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
4. § 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

5. § 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

6. § 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

7. § 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

8. § 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.1. § 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
1.1 Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
1.2. Aktywna praca w Zespole Wychowawców Świetlicy
1.3. Organizacja oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych
1.4. Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej grupie
1.5. Współpraca z trenerami
1.6 Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym w zakresie indywidualnych problemów uczniów
1.7. Wspołpraca z rodzicami

2. § 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
2.1 Samodzielne studiowanie literatury pegogogicznej, socjologicznej i psychologicznej.
2.2. Ukończenie studiów podyplomowych
2.3. Kursy i szkolenia

3. § 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
3.1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Statut Szkoły oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
- Ustawa o Systemie Pomocy Społecznej
3.2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internet).
3.3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

4. § 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
4.1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
4.2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Analiza i wybór metod wychowawczych w oparciu o najnowszą literaturę.
- Opracowanie scenariuszy zajęć koła "Mały ekolog"
- Stosowanie aktywnych metod nauczania
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
4.3. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
- Publikacja scenariusza zajęć.
4.4. Organizacja lub aktywne uczestnictwo w imprezach w świetlicowych.
wrzesień - pasowanie na "świetliczaka"
listopad - andrzejki
grudzień - mikołajki
styczeń - bal karnawałowy
luty - walentynki
marzec - powitanie wiosny
maj - dzień matki
czerwiec - żegnaj szkoło
4.5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce. "Życie świetlicy", "Sukcesy sportowe", "Unia Europejska"
- kącik szachowy,
- propagowanie proekologicznego trybu życia - kącik ekologiczny, "Koło Małego ekologa", "Dni Ziemi", projekcja filmów z serii "Było sobie życie" współpraca z organizacją WWF,
- kącik czytelniczy, prowadzenie zajęć z bajkoterapii
- rożnorodne techniki plastyczne
- quizy, turnieje,
- międzyszkolne konkursy plastyczne
- zajęcia profilaktyczne o zachowaniu bezpieczeństwa w szkole, na boisku, w drodze do i ze szkoły.

5. § 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
5.1. Rozpoznanie potrzeb i problemów środowiska wychowanków
- kontakty oraz wymiana doświadczeń z pedagogiem, psychologiem szkolnym, trenerami, pielęgniarką oraz wychowawcami klas.
- obserwowanie uczniów w swobodnych zabawach, w sytuacjach pozaszkolnych (dojazdy na treningi)
- rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”, zebrań oraz indywidualnie.
5.2. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
- rozmowy indywidualne z wychowankami
- rozwiązywanie bieżacych problemów
- ustalenie norm współdziałania w porozumieniu z uczniami
- cykl zajęć dotyczących rozpoznawania uczuć: “Zajrzyj w siebie”
5.3. Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań zwiażanych z zajęciami prowadzonymi w świetlicy a także z działalnościa sportową
- cykl zajęć propagujących "kulturę wysoką" - wizyty w domu kultury, bibliotece, kino, teatr, opera, muzea, galerie
- ekspozycja dokonań dzieci uprawiających sport (zdjęcia, filmy, udział w występach)
5.4. Zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w działalności świetlicy
- tworzenie gazetek, dekoracji,
- udział w imprezach świetlicowych,
- dbanie o sprzęty, zabawki świetlicowe, wygląd własny i otoczenia,
- krzewienie zasad wolontariatu.
5.5. Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci i własnego.

6. § 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
6.1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje.
6.2.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych pomocy dydaktycznych.
6.3.Przygotowanie konspektów zajęć przy użyciu komputera i Internetu.
6.4.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

7. § 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela
7.1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
7.2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma), internetu
7.3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
7.4.Aktywna praca nad samokształceniem.
7.5.Współpraca z rodzicami.
7.6. Podwyższanie jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej

8. § 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
8.1. Udzielanie informacji o placówkach rodzicom potrzebującym specjalistycznej pomocy.
8.2. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz pomocy społecznej
- ukończone studia magisterskie specjalność pracownik socjalny, doświadczenie w Publicznym Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym ul. Nowogrodzka 75
8.3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek, dowożenie dzieci na treningi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
8.4. Konstruowanie konspektów i prowadzenie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków.
8.5. Uczestnictwo w spotkaniach uczniów ze Strażą Miejską, propagowanie prawidłowych zasad ruchu drogowego.
8.6. Podnoszenie wiedzy uczniów w zakresie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.