X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13457
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego języka niemieckiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Opracował: mgr Maciej Burdziński
Nauczyciel kontraktowy języka niemieckiego
w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Poznaniu ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 wrzesień 2009r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012r.
Opiekun stażu: mgr Ewa Matuszak

(Tabela - dop. red.)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi

§7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej (RP), współpraca z psychologiem, gronem pedagogicznym, praca w ramach Komisji Przedmiotów Humanistycznych (KPH), współpraca w zespole języka niemieckiego oraz w ramach komisji i zespołów nadzorujących egzaminy.
2. Udział w pracach związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej w nauczaniu języka obcego nowożytnego.
3. Współpraca z innymi nauczycielami lub ewentualnie z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji uroczystości, konkursów i różnych imprez szkolnych.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych. Zgodnie z terminami posiedzeń RP i KPH

W okresie trwania stażu
Według harmonogramu imprez
W okresie trwania stażu

Potwierdzenia obecności na posiedzeniach RP i KPH, potwierdzenia, zaświadczenia
Notatki własne lub dokumenty dotyczące tych prac
Potwierdzenia lub wpisy w dokumentacji szkolnej


§7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym.
2. Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- konferencje szkoleniowe.
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu problemów dydaktyki i metodyki – prowadzenie spisu przyswajanych opracowań/książek.
5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy oraz tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi.

W okresie trwania stażu

Potwierdzenia, zaświadczenia
Spis pozycji książkowych, opracowań, czasopism
Baza łączy


§7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż. 1. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 zmieniające w/w rozporządzenie.
- Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (oraz późniejsze rozporządzenia zmieniające).
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (z poźn. zmianami).
- Zapoznawanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie trwania stażu

Potwierdzenia, notatki


§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. 1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
-- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów/scenariuszy zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
- Stosowanie aktywnych metod nauczania.
- Opracowywanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plakaty, testy itp..
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
- Opieka nad salą 207 i doposażanie jej w nowe pomoce dydaktyczne
3. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na jednej ze stron www.
- Publikacje scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne i karty systemu informacji internetowej dla rodziców (ewentualnie później „dziennik elektroniczny”), dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, nauczania indywidualnego, arkusze ocen itd..

Wrzesień 2009
1x w miesiącu
W ciągu całego okresu stażu, przynajmniej 1x w miesiącu
W ciągu całego okresu stażu
Pod koniec stażu
W ciągu całego okresu stażu

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty lub scenariusze lekcji, notatki, wnioski
Numery programów nauczania, opracowane pomoce dydaktyczne, systemy oceniania, notatki, wnioski
Potwierdzenia
Stosowne wpisy w odpowiednich dokumentach


§7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
2. Rozmowy z rodzicami w ramach „drzwi otwartych”.
3. Przygotowanie uczniów do konkursów – praca z uczniem zdolnym.
4. Zachęcanie uczniów do ujawniania swoich talentów i uczestnictwa w działalności np. szkolnego kabareto-teatru; umożliwianie im prezentacji swoich umiejętności na lekcjach języka niemieckiego o ile można to połączyć z nauką języka (np. uczeń grający na gitarze współtworzy lekcję śpiewania kolęd w języku niemieckim itp.)
5. Współpraca z psychologiem szkolnym.
6. Rozmowy indywidualne z uczniem w razie potrzeby.
7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

Według harmonogramu
W ciągu całego okresu stażu

Scenariusze, notatki, wnioski, zaświadczenia, potwierdzenia, zdjęcia


§7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
2. Wykorzystywanie w swojej pracy Internetu (portale, fora, blogi itd.).
3. Opracowywanie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera.
4. Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów.
5. Zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną (wprowadzenie elementów e-learningu) oraz wymiany maili z uczniami z innych krajów.
6. Przygotowywanie dokumentów związanych z awansem zawodowym przy pomocy techniki komputerowej

W ciągu całego okresu stażu

Materiały dydaktyczne, dokumentacja szkolna, konspekty, testy, dokumenty związane z awansem zawodowym, notatki, wnioski


§7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów bibliotek szkolnych, uczelnianych i pedagogicznych oraz księgarni internetowych (nowości książkowe, czasopisma, opracowania dostępne on-line itd.)
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. W razie potrzeby współpraca z MOPS, Policją, Strażą Miejską, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi

W ciągu całego okresu stażu

Notatki, wnioski, ewentualnie potwierdzenia


§7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statut Szkoły, plany dydaktyczny, wychowawczy i profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
4. Udział w pracach zespołów nadzorujących egzaminy maturalne oraz różnych komisji (np. egzaminacyjnych, konkursów przedmiotowych, d/s dodatku motywacyjnego)
5. Współorganizowanie wycieczek klasowych, wycieczek dydaktycznych dla grup uczniów w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

W ciągu całego okresu stażu

Notatki, potwierdzenia, karty wycieczek

Poznań, 11.09.2009r.

________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.