X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13095
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Kulińska
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2008
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2011
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie
Dyrektor Szkoły: mgr Beata Zaradkiewicz

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele pośrednie: zadania ogólne mojego planu rozwoju zawodowego realizowane w procesie dalszego pogłębiania wiedzy, zdobywania wiadomości i doświadczeń, kształtowania i doskonalenia poszczególnych sprawności i umiejętności

Czynności organizacyjne

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN i sportu z dnia 14 listopada 2007 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dobra znajomość procedur awansu zawodowego.
09.2008

2. Wstępna ocena dotychczasowych osiągnięć i umiejętności pedagogicznych.
Autorefleksja.
Dobra znajomość własnych możliwości i predyspozycji.
09.2008

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentów.
Złożenie zgromadzonej dokumentacji. Właściwe podsumowanie stażu w sprawozdaniu.
Cały okres stażu

4. Przygotowanie do końcowego sprawozdania.
Autorefleksja oraz analiza i ewaluacja planu.
Przemyślane sprawozdanie końcowe.
Cały okres stażu


Zadania wynikające z rozporządzenia
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Według terminarza
W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia


§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Ukończenie szkolenia BHP.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3. Udział w pracach zespołu humanistycznego.
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego.
6. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
• Korzystanie ze stron WWW z materiałami dydaktycznymi
W okresie trwania stażu.
Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.
Potwierdzenia.
Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma
Baza łączy


§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN i sportu z dnia 14 listopada 2007 roku (Dz.U 2007/214/1580), zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.
Wrzesień 2008
Raz w miesiącu
W ciągu całego roku szkolnego.
Cały okres stażu.
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Konspekty
Konspekty
Notatka
Potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Aktywna współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, ośrodkiem pomocy społecznej, parafią, domem kultury, biblioteką, itp.;
2. Organizacja różnorodnych konkursów przedmiotowych, zgodnie z zainteresowaniami uczniów
3. Przygotowanie uczniów do konkursów oraz praca z uczniem zdolnym
4. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
5. Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach ukierunkowanych na problemy współczesnego świata
6. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
7. Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły”.
8. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
Cały okres stażu
Potwierdzenie o współpracy
Regulaminy konkursów
Regulaminy konkursów oraz
analiza wyników
Potwierdzenia o udziale w formach doskonalenaia


§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
Cały okres stażu
Potwierdzenia
Adres strony
Konspekty
Plan rozwoju zawodowego


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
Przez cały okres stażu
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów.
2. Organizacja pomocy dla uczniów i rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
3. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
W ciągu całego stażu
Notatki
Sprawozdania
Potwierdzenia o współpracy
Regulaminy konkursów


Opracowała:
mgr Katarzyna Kulińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.