X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13084
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
KATARZYNY DWORECKIEJ - KOZON

OPIEKUN STAŻU: mgr Danuta Wójkowska

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2010r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy


§ 7 ust. 2 pkt 1Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
· analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego
· zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 14 listopada 2007r
· opracowanie dokumentacji potrzebnej do zaliczenia stażu.
IX.2010r.
· złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
· opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu – systematyczna współpraca.
· sporządzenie kontraktu,
· opracowanie harmonogramu spotkań i zasad współpracy z opiekunem stażu,· obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna,
· prowadzenie zajęć w obecności opiekuna,
· analiza i ocena własnych działań.
IX.2010r.
okres stażu
· kontrakt
· terminarz spotkań
· scenariusze zajęć – karty obserwacji zajęć
· notatki – analiza, samoocena
3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
· obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
· prowadzenie zajęć w obecności dyrektora placówki i opiekuna stażu, · wymiana doświadczeń z nauczycielkami,
okres trwania stażu
· karty obserwacji zajęć,
· scenariusze zajęć, wnioski
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego
· udział w kursach organizowanych przez TWP lub w CDN w Warszawie z zakresu gimnastyki korekcyjnej,
· udział w konferencjach i warsztatach z zakresu pedagogiki, psychologii, integracji sensorycznej,
· aktywne uczestniczenie w Radach Pedagogicznych – przedstawienie referatu nt. „Wpływ zabaw ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka”
. okres stażu
okres stażu
· zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach.
5. Realizacja programu profilaktycznego pt. „Przyjaciele Zippiego”
· wykonanie dodatkowych pomocy dydaktycznych,
· zorganizowanie wystawy zdjęć z przeprowadzonych zajęć.
na bieżąco (według potrzeb)
· zapisy w dzienniku
· potwierdzenie dyrektora
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
· śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych,
· śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
· opracowanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
· prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
· tworzenie scenariuszy imprez okolicznościowych
w okresie całego stażu
· zgromadzona literatura,
· wydruki z Internetu,
· scenariusze zajęć,
· pomoce dydaktyczne
7. Prowadzenie dokumentacji grupy
· prowadzenie dziennika zajęć,
· opracowanie arkusza obserwacji dziecka,
· współudział w tworzeniu diagnozy funkcjonalnej,
w okresie stażu
· prawidłowo wypełnione dzienniki,
· arkusze obserwacji dziecka
8. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli odbywających praktyki studenckie.
· prowadzenie zajęć dla praktykantów,
· prowadzenie zajęć dla studentki w celach badawczych,
· udzielanie pomocy i wskazówek praktykantom w okresie stażu
X – III 2010r.
· potwierdzenie dyrektora
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
· napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
· zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w portalu internetowym V.1013r.
rok szkolny 2010/2011
· treść sprawozdania,
· wniosek wraz z dokumentacją formalną,
· publikacja w internecie, potwierdzenie

§7 ust. 2 pkt 2Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych wychowanków, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.1. Zadania do wykonania
Poznawanie możliwości rozwojowych dzieci, zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi: arkusze obserwacji.
Formy realizacji
· obserwacja dzieci w różnych sytuacjach,
· rozmowy indywidualne z rodzicami,
· analiza dokumentacji medycznej dziecka,
· opracowanie arkusza obserwacji,
· rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci.
Termin
cały okres stażu
Sposób dokumentowania
· arkusz obserwacji,
· monitoring w zeszycie „indywidualnych spotkań”,
· zapisy w dzienniku zajęć

2. Współudział w opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami zdrowia.
· współpraca przy pisaniu programów dla dzieci o obniżonej sprawności edukacyjnej i zdrowotnej okres stażu
· programy terapeutyczne,
· zapisy w dzienniku,
3. Nawiązanie współpracy z psychologiem, logopedą
· wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
okres stażu
· rozmowy indywidualne z psychologiem, logopedą
4.5. Udział w realizacji programów profilaktycznych
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Udział w realizacji programów:
· „Przyjaciele Zippiego”,
· „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
· Czyste powietrze wokół nas”· nawiązanie współpracy z:
· Biblioteką Miejską,
· Domem Kultury „Hutnik”
· Wyszkowskim Ośrodkiem Sportu i rekreacji,
· SANEPID-em
· nawiązanie współpracy ze:
· Strażą Pożarną,
· Policją.
okres stażu
okres stażu
okres stażu
· potwierdzenie dyrektora
· zapisy w dzienniku zajęć,
· potwierdzenie dyrektora
6. Praca z dziećmi z trudnościami
· prowadzenie indywidualnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych o charakterze ogólnorozwojowym.
cały staż
· zapisy w dzienniku
7. Opieka nad dziećmi zdolnymi
· prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
cały staż
· zapisy w dzienniku
8. Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych
· opracowanie scenariuszy, materiałów, dekoracji do imprez,
· przygotowanie dzieci do udziału w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
cały staż (wg harmonogramu imprez)
· scenariusze
· zdjęcia
· wykonanie gazetki
9. Współpraca z innymi nauczycielkami.
· organizowanie zajęć integracyjnych z nauczycielkami innych grup,
· organizowanie wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.
okres stażu
· adnotacje w dzienniku,
· potwierdzenie dyrektora
10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
· studiowanie literatury,
· udział w warsztatach i szkoleniach,
· wyszukiwanie w internecie nowatorskich form pracy z dziećmi. okres stażu
· notatki,
· potwierdzenie dyrektora
11. Przygotowywanie dzieci do konkursów, festiwali organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.
· przygotowanie dzieci do Mazowieckiego Przeglądu dla Osób Niepełnosprawnych „Radość tworzenia”,
· przygotowanie dzieci do konkursu piosenki o zdrowiu pod patronatem SANEPID-u,
· przygotowanie dzieci do różnorodnych konkursów plastycznych.
okres stażu
okres stażu
12. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania i prowadzenia akcji w przedszkolu.
· wdrażanie w placówce akcji społecznych:
· Sprzątania Świata,
· Góry Grosza,
· Świątecznej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
· zbierania nakrętek
· akcji zbierania makulatury.
na bieżąco
· potwierdzenie dyrektora


§ 7 ust. 2 pkt 3Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.1. Zadania do wykonania
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców
Formy realizacji
· opracowanie dokumentacji, dotyczącej pracy grupowej:
· sprawozdania
· plany miesięczne
· referaty
· analizy
· karty diagnostyczne
· arkusz obserwacji
· Opracowanie kart pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem:
· przygotowanie informacji dla rodziców na temat bieżącej pracy grupy
· przygotowanie informacji o dziecku (po I semestrze) Termin
okres stażu Sposób dokumentowania
· dokumentacja pracy grupy
2. Wykorzystanie komputera w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi · wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera (scenariusze zajęć, karty pracy, historyjki obrazkowe)
· przygotowywanie dyplomów
· wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych w pracy z dziećmi, płyt CD w okresie stażu
· opracowane pomoce

§7 ust. 2 pkt 4Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
· ukończenie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Pawła Włodkowica w Płocku,
· udział w kursach, szkoleniach, warsztatach z zakresu pedagogiki i psychologii,
· ukończenie kursu „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
· ukończenie kursu z Integracji sensorycznej.
VII. 2010r.
· dyplom,
· zaświadczenia o kursach, szkoleniach, warsztatach,
· potwierdzenie dyrektora
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
· studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki· wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
cały okres stażu(na bieżąco)
· bibliografia
· notatki z literatury

§ 7 ust. 2 pkt 5Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

1.2. Analiza przepisów prawa oświatowego.Analiza dokumentacji przedszkolnej
· analiza rozporządzeń i ustaw z zakresu prawa oświatowego i awansu zawodowego,
· analiza nowej Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego (23. XII. 2008r.)
· analiza Karty Nauczyciela – ust. z dn. 26.I.1982r.
· śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
· poznanie dokumentacji organizującej pracę przedszkola:
- statut przedszkola,
- regulamin Rady Pedagogicznej,
- regulamin Rady Rodziców,
- roczny plan rozwoju placówki.
cały okres stażu
okres stażu
· akty prawne
· wykaz dokumentów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.