X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12935
Dział: Gimnazjum

Trójkąty - rozwiązywanie zadań tekstowych

Temat : Trójkąty- rozwiązywanie zadań tekstowych.

CELE LEKCJI

Poznawczy : zapoznanie uczniów z metodą rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących trójkątów
Kształcący : kształcenie spostrzegawczości, uwagi, logicznego myślenia, umiejętności wykorzystania wcześniej zdobytych wiadomości
Wychowawczy : wdrażanie do systematyczności w nauce i pracy, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w lekcji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę

CELE LEKCJI PODANE W KATEGORIACH OPERACYJNYCH
Uczeń :

- usystematyzuje wiadomości dotyczące twierdzenia Pitagorasa;
- utrwala zapisywanie związków między długościami boków korzystając z twierdzenia Pitagorasa;
- doskonali obliczanie długości trzeciego boku trójkąta prostokątnego mając dane długości dwóch pozostałych boków
- zna związki między długościami boków w trójkątach prostokątnych o kątach ostrych 45st,45st oraz o kątach ostrych30 st i 60s
- stosuje w.w. związki do obliczania długości odcinków w trójkątach,
- umie obliczać : długości przekątnych kwadratu, wysokości lub pola trójkątów równobocznych, rozwiązywać trójkąty prostokątne.

Metody nauczania : rozwiązywanie zadań na tablicy, pogadanka, dyskusja
Formy pracy : zbiorowa, indywidualna
Środki dydaktyczne : kolorowa kreda, cyrkiel, linijka, podręcznik, karty z zadaniami dla każdego ucznia


PRZEBIEG LEKCJI

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

Powitanie, sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej – ilościowe i jakościowe(w razie potrzeby), wprowadzenie do tematu, przedstawienie celów i tematu lekcji:
Trójkąty- rozwiązywanie zadań tekstowych.

II CZĘŚĆ ZASADNICZA LEKCJI

Nauczyciel odpytuje losowo wybranych uczniów z teorii:
Przypomnienie wiadomości dotyczących trójkąta równobocznego i kwadratu. Zwracamy uwagę na równość boków, miarę kąta wewnętrznego i sumę wszystkich kątów wewnętrznych.
Powtórzenie zależności między bokami w trójkątach prostokątnych o kątach ostrych 45st,45st oraz o kątach ostrych 30st i 60st .
Nauczyciel rysuje na tablicy trójkąt prostokątny i oznacza jego boki jak na rys. pyta uczniów o sformułowanie twierdzenia Pitagorasa.

a c
b
Rozdanie kart z zadaniami. Nagrodzenie uczniów, którzy jako pierwsi rozwiązali zadania
Następnie nauczyciel nawiązując do kart pracy objaśnia zależności między bokami w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych 30st i 60st

Rozwiązywanie zadań z podręcznika.

Uczniowie rozwiązują wskazane zadania przy tablicy, dokonują obliczeń.
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów i w przypadku niejasności odpowiednio reaguje.

III CZĘŚĆ KOŃCOWA LEKCJI

Podsumowanie tematu lekcji

Nauczyciel pyta uczniów o treść twierdzenia Pitagorasa, twierdzenia odwrotnego oraz zależności między długościami boków w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych 45st,45st oraz o kątach ostrych 30st i 60st .
Nagradza uczniów aktywnych i zwraca uwagę uczniom, którzy zachowywali się nieodpowiednio.

Zadanie pracy domowej.

Karta pracy
Zad.1
Dany jest kwadrat o boku 6cm
- zamaluj jeden z trójkątów, na jakie dzieli ten kwadrat przekątna
- Jakie kąty ma powstały trójkąt?
..................................
- Jakie długości mają boki tego trójkąta?
.....................................

WNIOSEK

Trójkąt prostokątny o kątach ostrych 45st i 45st jest połową................,
zatem jego przyprostokątne mają................długość,
a długość przeciwprostokątnej wyraża się takim samym wzorem, jak wzór na długość przekątnej kwadratu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.