X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12739
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty oraz sprawozdanie

Ewa Karbownik Barycz dnia 09.09.2010

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Ewy Karbownik
ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Miejsce odbywania stażu:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Baryczy
I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Ewa Karbownik
2. Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
3. Stanowisko: nauczyciel
4. Posiadane wykształcenie:
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
kierunek - rewalidacja z terapią pedagogiczną
- kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
II. Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
2. Termin zakończenia stażu: do 31.05.2011 r.
3. Opiekun stażu: A. Z.
III. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
IV. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły;
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów.

3. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.


V. Plan rozwoju zawodowego

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań, i zasad funkcjonowania placówki.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego w tym zakresie
wrzesień-październik 2010 Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu:
a) określenie zakresu
obowiązków stażysty,
b) określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
c) określenie zasad komunikowania się i współpracy wrzesień 2010 Omówienie i opracowanie zasad współpracy
3 Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły wrzesień 2010 Plan Rozwoju Zawodowego
4 Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, Program Wychowawczy wrzesień -październik 2010 Notatki własne
5 Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji w szkole. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienniki, protokoły Rad Pedagogicznych, teczki osobowe uczniów itp. wrzesień 2010-maj 2011 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

6 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów prawnych, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych wrzesień 2010 Oświadczenie o znajomości, szkolenie BHP
7 Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju maj 2011 Sprawozdanie z realizacji stażu
8 Stworzenie projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu Analiza realizacji Planu Rozwoju przez opiekuna stażu czerwiec 2011 Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu
9 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji maj 2011 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników raz w miesiącu wrzesień 2010- maj 2011 Wnioski z obserwacji i hospitacji
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, raz w miesiącu wrzesień 2010- maj 2011 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
podczas trwania stażu Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu,

4 Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole Pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości okolicznościowych wrzesień 2010- maj 2011 Sprawozdanie z przebiegu spotkań
5 Doskonalenie multimedialnych technik pracy Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Opracowywanie indywidualnych planów rewalidacji indywidualnej dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w formie elektronicznej oraz opracowanie scenariuszy i konspektów zajęć w formie elektronicznej wrzesień 2010- maj 2011 Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1 Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów Rozmowy z psychologiem, nauczycielami, wychowawcami klas, opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wrzesień 2010- maj 2011 Potwierdzenia psychologa, nauczycieli, wychowawców
2 Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych Konstruowanie na podstawie dokonanej diagnozy indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla każdego ucznia wrzesień 2010- grudzień 2011 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
3 Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i psychologiem Konsultacje z nauczycielami i psychologiem podczas konstruowania programów edukacyjno- terapeutycznych oraz jednostkowych problemów podczas pracy
Okres stażu Notatki z przeprowadzonych konsultacji

§ 6 ust. 2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1 Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych Opracowanie terminów z opiekunem stażu wrzesień 2010 Potwierdzenie opiekuna stażu
2 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy wrzesień 2010- maj 2011 Wnioski własne z obserwacji zajęć
3 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza, ewaluacja wrzesień 2010- maj 2011 Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji
4 Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksje, uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem wrzesień 2010- maj 2011 Autorefleksja, wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
5 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego, analiza i samoocena swojej pracy Samoocena, analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych maj 2010 Teczka stażysty


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 )
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 ) z późniejszymi zmianami z 14 listopada 2007 r.


........................................ ........................................
Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

mgr Ewa Karbownik

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Data zakończenia stażu: 31.05.2011
Opiekun stażu: mgr Alicja Zagwożdżon

Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, przy współpracy z nauczycielem – doradcą metodycznym i opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Pana Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. Plan rozwoju zawodowego opracowałam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem rozwoju Ośrodka. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy Ośrodka. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

Pierwszym krokiem podjętym w celu zorganizowania pracy w czasie odbywania stażu, było określenie jasnych zasad współpracy z opiekunem stażu panią Alicją Zagwożdżon. Zawarty przez nas kontrakt zakładał m.in. określenie zakresu obowiązków stażysty oraz opiekuna stażu, a także określenie zasad komunikowania się i współpracy, która była niezwykle pomocna w przypadku wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących pracy w szkole, odbywania stażu czy też sporządzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Ustalałam z opiekunem terminy obserwacji zajęć, jak również terminy prowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć.
Na początku stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności z:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Treścią Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991,Nr 95, poz. 425).
Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwiła mi poprawne napisanie planu rozwoju zawodowego, a także przygotowanie sprawozdania z jego realizacji.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb szkoły zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadaniami oraz zasadami funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak: Statut Ośrodka, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, Program Wychowawczy.
Dzięki tej lekturze poznałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje prawa i obowiązki.
By w pełni zrealizować zaplanowane zadania zapoznałam się także z zasadami prowadzenia dokumentacji w szkole, celem moim było poznanie rodzaju tej dokumentacji oraz sposobu jej prowadzenia, były to dzienniki, protokoły Rad Pedagogicznych, oraz teczki osobowe uczniów, Codzienne wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie jego struktury, wiedzę tę wykorzystałam w praktyce.
Odświeżyłam swoją wiedzę także analizując przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ szkolenie z tego zakresu odbyłam w roku poprzedzającym okres stażu ( dokumenty potwierdzające znajdują się w aktach osobowych nauczyciela). Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Wiedzę tę wykorzystałam w codziennej pracy z uczniem.
Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego na bieżąco gromadziłam dokumenty dotyczące stażu, tj. pisałam konspekty na każdą prowadzoną przeze mnie lekcję oraz wypełniałam arkusze obserwowanych zajęć. W odpowiednim czasie złożyłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za pierwszy semestr roku szkolnego 20010/2011.


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Realizując zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i planu pracy szkoły, korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swoich umiejętności w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Stosowałam różne metody aktywizujące. Moim celem było motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku oraz wzbudzenie zainteresowań. Swoje lekcje starałam się urozmaicać poprzez wykorzystanie różnorodnych pomocy, własnoręcznie przygotowanych materiałów oraz gier i zabaw dydaktycznych. Zgromadziłam ogrom narzędzi do pracy rewalidacyjnej ( plansze, książki, programy komputerowe, plakaty, nagrania audio, scenariusze zajęć, testy, karty pracy), które wykorzystywałam w trakcie zajęć, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
Wszystkie obserwowane zajęcia, jak i zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu były analizowane i omawiane na bieżąco, a wnioski i spostrzeżenia odnotowywane.
W tym zakresie dużo skorzystałam z pomocy opiekuna stażu. Opiekun był dla mnie swoistym wzorcem, był wsparciem w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, w każdej sytuacji mogłam liczyć na jego życzliwą pomoc, radę i wskazówki.
Opiekun stażu dzielił się ze mną własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.
Jego uwagi utwierdzały mnie w dobrych rozwiązaniach oraz dały mi podstawę do krytycznej analizy własnych dokonań.
Jako nauczyciel rewalidacji zostałam poproszona przez Pana Dyrektora i Panią Wicedyrektor o wyposażenie sali do zajęć rewalidacji w tzw. ”Białym Domku”. Zorganizowałam pracownię rewalidacyjną z pomocą Pani Wicedyrektor Elżbiety Kwapis, w której zgromadziłam pomoce dydaktyczne wspomagające naukę.
Kolejnym zadaniem zaplanowanym w tym obszarze było uczestnictwo w doskonaleniu wewnątrzszkolnym. Czynnie uczestniczyłam, zatem w posiedzeniach członków Rad Pedagogicznych, dla własnych potrzeb prowadziłam w okresie stażu notatki z każdorazowych spotkań Rad Pedagogicznych by w ten sposób zdobyć oprócz cennych wiadomości również podstawowe umiejętności tworzenia i opracowywania dokumentacji nauczyciela..
Ponadto uczestniczyłam w kilku formach doskonalenia dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły:
• pozaszkolne formy doskonalenia:
- 02.10.2010-15.05.2011 - Studia podyplomowe -Fundusze unijne- pozyskiwanie i zarządzanie
• wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
- 01.10.2010- 31.03.2011 - Kurs – Nauczyciel aktywnym uczestnikiem społeczeństwa informacyjnego
- 24.09.2010 - Szkolenie – Indywidualne programy nauczania
- 05.11.2010 - Szkolenie – Urządzenia multimedialne- tablica multimedialna
Podjęte przeze mnie studia podyplomowe okazały się bardzo interesujące, wzbogaciły moją wiedzę w wielu dotąd obcych dla mnie aspektach, ale co najważniejsze dały mi uprawnienia a tym samym możliwości do starania się o poprawę infrastruktury placówki a tym samym umożliwienia uczniom jeszcze efektywniejszej nauki i uatrakcyjnienie czasu spędzanego w placówce. Uczestnictwo w kursie "Nauczyciel aktywnym uczestnikiem społeczeństwa informacyjnego" oraz szkoleniu "Urządzenia multimedialne- tablica multimedialna" przyniosło wiele korzyści dla rozwoju mojego warsztatu pracy, pozwoliło mi na zapoznanie się z różnymi programami, urządzeniami, które mogłam wykorzystać w codziennej pracy. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Stale pogłębiałam również swoją wiedzę, studiując literaturę specjalistyczną, korzystałam podczas trwania stażu z następujących czasopism: Nauczycielka Przedszkola (pozycja ta jest niezwykle interesująca, zawiera scenariusze zajęć, w których zawarte są propozycje uatrakcyjnienia zajęć przy wykorzystaniu przyborów codziennego użytku, ponadto znajdują się w tym czasopiśmie gotowe karty pracy do wykorzystania na zajęciach oraz bardzo dużo pomocy już gotowych do wyposażenia sal, które wykorzystałam przy organizowaniu sali rewalidacyjnej), Opieka – Wychowanie – Terapia, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze oraz publikacji zamieszczonych na stronach internetowych.
Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową, m.in.:
a) G. Demmel – „ Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”- WSiP, Warszawa 1998,
b) M. Piszczek – „ Terapia zabawą. Terapia przez sztukę (wybrane zagadnienia i metody).”- CMPPP, Warszawa 1997,
c) M. Piszczek – „ Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia.”-CMPPP, Warszawa 2007,
d) H. Olechowicz – „ Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku. Praca terapeutyczna z małymi dziećmi.”- WSiP, Warszawa 1999,
e) O. Ivar Lovass – „ Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo”- WSiP, Warszawa 1993,
f) A. Franczak, K. Krajewska – „ Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju.”- Impuls, Wyd.VI, Kraków 2010,
g) R. Naprawa, K. Maternica, A. Tanajewska – „ Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.”- Harmonia, Wyd. I, Gdańsk 2008,
h) R. Naprawa, K. Maternica, A. Tanajewska – „ Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.”- Harmonia, Wyd. I, Gdańsk 2008,
i) R. Naprawa, A. Tanajewska – „ Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla III etapu nauczania z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.”- Harmonia, Wyd. I, Gdańsk 2008,
j) M. Jąder – „ Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi.”- Impuls, Kraków 2009,
k) Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami rozwoju. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych.”- red. E. Schopler, M. Dansing, L. Waters- GWP, Gdańsk 1994,
l) G. Pawlik – „ 100 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi opartych na analizatorze wzrokowym oraz wspomagających doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych.”- ABACUS, Zamość 2008.
Co pozwoliło mi mimo wykształcenia kierunkowego dającego uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela rewalidacji wzbogacić swoją wiedzę w zakresie potrzeb dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zaznajomiłam się tam z różnorodnymi formami pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz metodami i technikami wspomagającymi rozwój dziecka, które wykorzystuję w swojej pracy.
Ponadto śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji, oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych z zakresu oligofrenopedagogiki, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałam z następujących stron internetowych:
a) www.eduforum.pl
b) www.eduseek.interklasa.pl
c) www.edukacja.edux.pl
d) www.scholaris.pl
e) www.szkolnictwo.pl
f) www.awans.net
g) www.men.gov.pl
h) www.wychowanie.pl
i) www.publikacje.edu.pl
itd.
Również w tym obszarze zaplanowałam pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości okolicznościowych w placówce, więc we współpracy z innymi nauczycielami udało mi się zorganizować następujące imprezy szkolne:
- 25.11.2010 - Zabawa Andrzejkowa
- 12.05.2011 - Akademia z okazji Świąt Majowych
- 27.05.2011 - Akademia z okazji Dnia Matki
- 01.06.2011 - Dzień Dziecka
Podczas organizacji tych imprez miałam okazję zaobserwować integrację uczniów, nauczycieli oraz rodziców mających jeden cel - dobro dziecka. Wszystkie te imprezy zyskały uznanie u dzieci, rodziców, co miało także ogromne znaczenie w promowaniu placówki w bliższym i dalszym otoczeniu. Przy okazji organizacji Zabawy Andrzejkowej miałam także okazję nawiązać współpracę ze sponsorami, co wpłynęło na uatrakcyjnienie zabawy dzieciom i ich rodzicom.
Uczestniczyłam także w organizacji konkursów, wycieczek w czasie trwania stażu:
- Organizacja konkurs plastyczny –„Moje ulubione zwierzątko”
- Wycieczka piesza do miejsca pamięci zmarłych poległych w czasie II wojny świtowej znajdującego się na terenie Ośrodka,
- Organizacja szkolnej akcji „Dokarmianie ptaków zimą”
- Organizacja konkursu plastycznego–„Dzień kota”
- Przygotowanie uczniów i uczestnictwo w V Wojewódzkim Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Z Innymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem” w Skarżysku-Kamiennej.
Oraz samodzielnie napisałam program i zorganizowałam wycieczkę pieszą do lasu
„ Poznajemy nasze otoczenie” oraz zaprosiłam gościa, który ją prowadził Nadleśniczego Lasów Kornica.
Działania te miały na celu uwrażliwienie uczniów na kulturę, sztukę, naturę dostarczyły także mnie wielu ciekawych spostrzeżeń, które będę mogła wykorzystać w przyszłej pracy oraz pozwoliły na zaprezentowanie placówki i uczniów pod kątem wrażliwości na otoczenie.
W swojej pracy wykorzystywałam technologię informacyjną, niezwykle przydatną w pracy edukacyjno-terapeutycznej. Pozwala ona na atrakcyjne przedstawienie nauczanych treści.
W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjne przez cały okres stażu korzystając z komputera tworzyłam różnorodne dokumenty szkolne, m.in.:
a) plan rozwoju zawodowego,
b) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
c) indywidualne plany rewalidacji indywidualnej dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową,
d) konspekty zajęć,
e) pomoce dydaktyczne,
f) dyplomy.
Zgromadziłam także znaczny zasób ćwiczeń, gier multimedialnych i programów komputerowych.
Zamierzam kontynuować wykorzystywanie w procesie dydaktycznym zdobytych przeze mnie umiejętności w zakresie obsługi komputera i najnowszych technologii informatycznych. Ogromnie wzbogaciło to prowadzone przeze mnie lekcje i usprawniło ich przebieg, pozwoliło na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli, co spowodowało, że uczniowie byli bardziej zainteresowani pracą na zajęciach rewalidacji i podejmowaniem wysiłku umysłowego.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl).

§6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania poznania środowiska uczniów, ich problemów oraz nabycia umiejętności współpracy z ich środowiskiem, zgromadzenie wiedzy o dziecku, o jego predyspozycjach, możliwościach jak i trudnościach, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest indywidualizacja w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i psychologiem na temat dzieci, które miały uczęszczać na zajęcia rewalidacji. Starałam się także poznać środowisko rodzinne moich wychowanków poprzez stałe kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami
W prowadzonych działaniach edukacyjno-terapeutycznych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie. Poprzez ciągły kontakt z uczniami i ich rodzicami, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku moich wychowanków. Nawiązałam dobre kontakty z uczniami, poznałam ich potrzeby, troski i problemy oraz zainteresowania. Cennych wskazówek dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie dostarczali mi także nauczyciele, wychowawcy, opiekun stażu oraz psycholog, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.
Przeanalizowałam szczegółowo dokumentację uczniów w szczególności opinie o uczniach oraz orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ocenę postępu rozwoju społecznego diagram PAC-1 wg Gunzburga, znajdujących się w teczkach osobowych uczniów oraz skierowania na rewalidację indywidualną. Podczas pracy przeprowadziłam diagnozę funkcjonalną każdego dziecka, potrzeb i możliwości uczniów. W związku z tym prowadziłam codzienne obserwacje dzieci w toku zajęć, a także stwarzałam sytuacje edukacyjne, które pozwalały na ujawnianie się indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Wyniki tych obserwacji notowałam, a następnie wykorzystałam je do tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Pomagały mi one w planowaniu zajęć w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystywać możliwości uczniów, udzielać im stosownej pomocy w uczeniu się, a więc indywidualizować proces nauczania.
Następnie na podstawie rozmów z rodzicami, konsultacji z psychologiem, nauczycielami oraz wychowawcami klas oraz własnej diagnozy funkcjonalnej opracowałam indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla każdego ucznia.
Każdy plan rewalidacji uwzględniał:
– budzenie wiary we własne możliwości,
– przezwyciężanie lęków utrudniających dziecku pokonywanie trudności,
– wyzwalanie satysfakcji z własnych osiągnięć,
– stymulowanie rozwoju prawidłowo ukształtowanych funkcji i procesów umysłowych, celem ewentualnego przejęcia przez nie roli kompensacyjnej,
– usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji i procesów poznawczych,
– likwidowanie trudności w uczeniu się.
Głównymi kierunkami oddziaływań rewalidacyjnych na moich zajęciach było:
– usprawnianie zaburzonych funkcji,
– ćwiczenia sprawności czytania i pisania,
– oddziaływanie ogólnie uspokajające, a równocześnie aktywizujące dzieci do pokonywania trudności.
Poprzez kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą cierpliwość, dobrze poznałam środowisko rodzinne ucznia oraz relacje panujące pomiędzy nim a rodzicami. Dzięki czemu nawiązałam dobrą i konsekwentną wychowawczo współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.
W ciągu całego roku szkolnego starałam się dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o ich dziecku.
W celu podejmowania właściwych działań stale sięgałam do literatury specjalistycznej dla danego zagadnienia. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

§ 6 ust. 2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Na podstawie narzędzi – kontraktu oraz harmonogramu współpracy pomiędzy stażystą a opiekunem stażu sporządzonych razem z Panią mgr Alicją Zagwożdżon wynikających z zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz obserwowałam zajęcia innych nauczycieli:
1. „Przybory szkolne- liczymy na konkretach w zakresie 10” - 17.09.2010
2. „Przechodzenie przez jezdnię” - 22.09.2010
3. „Jesień w parku- rodzaj i nazwa drzew” - 30.09.2010
4. „Nazywanie owoców, określanie ich barwy, kształtu, wielkości” - 12.10.2010
5. „Korale z jarzębiny” - 21.10.2010
6. „Pompony z wełny” - 18.11.2010
7. „Na zakupach - układanie zdań” - 16.12.2010
8. „Wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem metody witraży” - 20.12.2010
9. „Maska na zabawę karnawałową” - 26.01.2011
10. „Zamalowywanie konturów narysowanych owoców. Wycinanie i segregowanie wg koloru, podpisywanie” - 16.02.2011
11. „Przesadzamy kwiaty doniczkowe” - 31.03.2011
12. „Piramida zdrowia- zdrowe odżywianie” - 07.04.2011
13. „Zabawy muzyczno-ruchowe” - 13.05.2011
14. „ „ - .05.2011
Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem stażu, nauczycielem prowadzącym oraz zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia. Dzięki temu, że uczestniczyłam w zajęciach u innych nauczycieli specjalistów mogłam zaobserwować jak wygląda praca edukacyjna z dziećmi z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym i znacznym na różnych etapach edukacji, czyli I etap - nauczanie zintegrowane, II etap - kl. IV-VI i III etap - gimnazjum.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusz lekcji. Zaś po przeprowadzeniu każdej takiej lekcji omawiałam ich przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każda następna lekcja była lepsza od poprzedniej.
Wzbogacenie swojej wiedzy metodycznej i udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemami znacznie ułatwiły mi pracę. Na bieżąco dokumentowałam swoją pracę poprzez gromadzenie konspektów czy pomocy dydaktycznych, uzupełnianie dziennika pracy pedagoga szkolnego.
Zajęcia hospitowane przez opiekuna stażu:
1. „Klasyfikowanie takich samych elementów wg kształtu i koloru” - 20.09.2010
2. „Figury geometryczne” - 18.10.2010
3. „Zwierzęta w gospodarstwie wiejskim” - 27.10.2010
4. „Percepcja wzrokowo-ruchowa – budowanie z klocków” - 15.11.2010
5. „Cztery pory roku” - 01.12.2010
6. „Dopasowywanie usłyszanych dźwięków do zwierząt, przedmiotów- percepcja wzrokowo-słuchowo-ruchowa” - 14.01.2011
7. „Uczeń I- pismo cyfr po śladzie, odszukiwanie, przeliczanie
a. Uczeń II-dopasowywanie jednakowych wzorów do siebie” - 22.02.2011
8. „Kolorowe ulepianki- rozwijanie sprawności manualnej” - 02.03.2011
9. „Kolorowe domino- zabawy obrazkowo-wyrazowe. Kształtowanie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej” - 02.03.2011
10. „Zabawy rąk i paluszków” - 29.03.2011
11. „Orgiami płaskie- kwadrat- orientacja w przestrzeni” - 04.04.2011
12. „Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 10 – podstawowe techniki szkolne” - 11.05.2011
Dzięki pomocy opiekuna stażu Pani mgr Alicji Zagwożdżon i współpracy
z innymi nauczycielami odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego.

Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy jako nauczyciela rewalidacji indywidualnej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego nauczyciela. Starałam się, aby wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do rozwoju dzieci i zadowolenia ich rodziców, a także sprostały wymaganiom i potrzebom szkoły. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z moimi wychowankami, zrozumieć ich, wywołać uśmiech na ich twarzach. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywne opinie rodziców i akceptację mojej osoby przez dzieci. Pozwoliło to uwierzyć mi, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Jako młody nauczyciel mam przed sobą jeszcze wiele zadań do realizacji i liczne umiejętności do przyswojenia. Myślę, że dalsza praca w zawodzie nauczyciela pozwoli mi dojść do tego i osiągnąć jeszcze więcej.
Wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować.
Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym: Dyrekcji Ośrodka, opiekunowi stażu Alicji Zagwożdżon, oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy . Jestem im bardzo wdzięczna. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca z innymi osobami. Czasem tylko wspólne działania i wysiłki mogą przynieść oczekiwane efekty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.