X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12738
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: MAŁGORZATA BUKOWSKA
Wykształcenie: licencjat z filologii angielskiej, w trakcie studiów magisterskich
Nazwa i adres szkoły: Zespól Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie.
Szczawin Ul. Kościelna 21, 95-002 Smardzew
Opiekun stażu: mgr Aleksandra Gajda-Limanówka
Przedmiot nauczany: język angielski
Data rozpoczęcia stażu: 6 września 2010 r.
Data zakończenia stażu: 6 czerwca 2011 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Zgodnie z : 6 ust.2 pkt1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Zadanie: Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Formy Realizacji :Zapoznanie się oraz analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System
Oceniania,
- Regulamin pracy,
- Regulamin wycieczek
- Program Wychowawczy
Osoby wspierające : Opiekun Stażu, Dyrektor Szkoły
Termin Realizacji: Wrzesien 2010
Dowody Realizacji: Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

2. Rozpoczęcie współpracy z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
- Konsultacje
Termin Realizacji: Wrzesień 2010r. oraz na bieżąco
Dowody Realizacji:
- Umowa z opiekunem stażu
- Harmonogram spotkań
- Harmonogram hospitacji

3. Dokumentowanie Planu Rozwoju zawodowego
-Gromadzenie i opis dokumentow, dzialan, programow , scenariuszy
Osoby wspierające: Opekun stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody Realizacji: Wymienione doumenty w teczce stażysty

4. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu oraz złożenie go u Dyrektora szkoły
- Autoanaliza
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego
Osoby wspierające: opiekun
Termin realizacji: Czerwiec 2010r.
Dowody Realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

5. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Osoby wspierające: Opiekun stażu
Terminy realizacji: Czerwiec 2010r.
Dowody realizacji:
- Wniosek
- Dokumentacja z realizacji stażu
- Projekt oceny opiekuna stażu

6. Poznanie dokumentacji, organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły
Zapoznanie się oraz analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System
Oceniania,
- Regulamin pracy,
- Regulamin wycieczek
- Program Wychowawczy
Osoby wspierające : Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele
Termin Realizacji: Wrzesień - Październik 2010r. Dowody realizacji:
- Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- Znajomość wymienionych dokumentów
- Potwierdzenie opiekuna stażu

7. Poznanie funkcjonowania Rad Pedagicznych
Udział w Radach Pedagogicznych
Osoby wsperające: Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji: Lista obecności

8. Zaznajomienie się z zasadami prowadzenia dokumentacji
Zaznajomienie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej tj.
- dziennik lekcyjny,
- arkusze ocen,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych
Osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:
- Zapisy w dziennikach szkolnych i innych dokumentach
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji

9. Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi
- Poznanie, przyswojenie i stosowanie przepisów BHP
Osoby wspierające: Dyrektor
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji: Zaświadczenie o szkoleniu BHP

10. Analiza tygodniowego planu zajęć w szkole, dyżurów, zastępstw
- Prowadzenie zajęć zgodnie z planem
- Pełnienie dyżurów szkolnych
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu, Nauczyciele
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji: Potwierdzenie opiekuna stażu, Notatki

11. Udział w działaniach wewnątrzszkolnych -
-Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniów
- Udział w Radach Pedagogicznych
- Praca w zespole przewdmiotowym
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu, Nauczyciele
Termin Realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji: Obecność na zebraniach, radach, spotkaniach

12. Zaangażowanie się w działania dodatkowe prowadzone w szkole
- Opieka nad samorządem szkolnym
- Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w zerówce
Osoby wspierające:Opiekun Stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji :
- Informacja o odbytych imprezach szkolnych
- Potwierdzenie opiekuna stażu
- Dziennik zajęć

Zgodnie z 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

13. Ustalenie tematyki i terminów poszczególnych zajęć
- Analiza podstawy programowej
- Opracowanie planu dydaktycznego
- Przygotowywanie konspektów
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu, Nauczyciele
termin realizacji:Wrzesień 2010, Na bieżąco
dowody realizacji:
- Plan dydaktyczny
- Zapisy w dziennikach

14. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce
- Opracowanie i wdrażanie Przedmiotowego Systemu Oceniania
- Dostosowanie PSO do uczniów z orzeczeniem z poradni PPP
Osoby wspierające: Opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2010r.
Dowody realizacji:
- Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego
- Kryteria oceniania dla uczniów z orzeczeniem lub opinią

15. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć i zapisanie ich wyników
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu, Nauczyciele.
Termin realizacji: Na bieżąco, Raz w miesiącu - Dowody realizacji :
- Notatki na temat hospitowanych zajęć
- Arkusze hospitacji lekcji

16. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, co najmniej raz w miesiącu
- Opracowanie scenariuszy zajęć obserwowanych przez opiekuna i innych nauczycieli
- Konsultacja, analiza i ewaluacja
- Rozmowa przed obserwacją
- Omówienie lakcji
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu, Nauczyciele
Temrmin realizacji:Na bieżąco, Raz w miesiącu
Dowody realizacji:
- Konspekty z zajęć obserwowanych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- Wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć
- Potwierdzenie opiekuna stażu

17. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji.
Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów.
Osoby wspierające Opiekun stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:
- Autorefleksja, autoanaliza

18 . Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
- Udział w kursach , szkoleniach i innych dostępnych formachdokształcania.
- Studiowanie literatury metodycznej
- Korzystanie z portali edukacyjnych
- Nauka na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe: amerykanistyka i mass media .
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu,
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:
- Zaświadczenia
- Spis przeczytanej literatury
- Wykaz stron internetowych
- Dyplom magistra

19. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
- Przygotowywanie na komputerze środków dydaktycznych do zajęć
- Wykorzystanie komputera w opracowywaniu testów i sprawdzianów oraz scenariuszy zajęć
Osoby wspierające: Opiekun stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:
- Plan Rozwoju Zawodowego w formie elektronicznej
- Testy, sprawdziany, środki dydaktyczne

20. Stworzenie i organizowanie pomocy naukowych potrzebnych do prowadzenie lekcji języka angielskiego
Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych i używanie ich na lekcjach
Osoby wspierające: Opiekun stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:Pomoce dydaktyczne

21. Współpraca z innymi nauczycielami, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem
- Współpraca oraz dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami
- Publikacja planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji w Internecie.
Osoby wspierające: Opiekun stażu, Nauczyciele
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:Wykaz stron internetowych

Zgodnie z : 6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy z środowiskiem uczniów

22.Zaznajomienie się z sytuacją rodzinną uczniów
-Zbieranie informacji na temat uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, pedagogiem oraz rodzicami
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu, Nauczyciele, Pedagog
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji: Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniami

23. Zdobywanie wiedzy dotyczącej potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ucznia
-Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej,stały kontakt z pedagogiem szkolnym
Osoby wspierające: Opiekun Stażu, Bibliotekarz, Pedagog
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:
- Spis przeczytanej literatury
- Rozmowa z pedagogiem szkolnym

24. Spostrzeżenia odnośnie możliwości uczniów - Badanie wyników nauczania
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
Osoby wspierające: Opiekun stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:
- Wprowadzanie wniosków do pracy z uczniami
- Testy diagnostyczne

25.Udział w życiu kulturalnym szkoły Uczestnictwo w przygotowaniach i organizacji uroczystości i imprez szkolnych
- Apele
- dyskoteki szkolne
- wycieczki itp.
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji: Dokumentacja szkolna

26. Praca z uczniem zdolnym
- Zgłaszanie uczniów na konkursy i olimpiady pozaszkolne oraz pomoc w przygotowaniu młodzieży do tych konkursów
Osoby wspierające: Opiekun stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:
- Kopie dyplomów
- Zaświadczenia o udziale

27. Motywacja uczniów
Przygotowanie i wdrażanie koncepcji motywacji uczniów
Osoby wspierające: Opiekun
Termin realizacji: Wrzesień 2010 i na bieżąco Dowody realizacji: Koncepcja motywacji uczniów

Zgodnie z : 6 ust.2 pkt4
Umiejętność omoawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

28. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stązu i innych nauczycieli
Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć i zapisanie ich wyników
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu, Nauczyciele.
Termin realizacji: Na bieżąco, Raz w miesiącu - Dowody realizacji :
- Notatki na temat hospitowanych zajęć
- Arkusze hospitacji lekcji

29. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, co najmniej raz w miesiącu
- Opracowanie scenariuszy zajęć obserwowanych przez opiekuna i innych nauczycieli
- Konsultacja, analiza i ewaluacja
- Rozmowa przed obserwacją
- Omówienie lakcji
Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun Stażu, Nauczyciele
Temrmin realizacji:Na bieżąco, Raz w miesiącu
Dowody realizacji:
- Konspekty z zajęć obserwowanych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- Wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć
- Potwierdzenie opiekuna stażu

17. Analiza i samoocena swojej pracy, oraz ocena własnych umiejętności
-Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów.
Osoby wspierające Opiekun stażu
Termin realizacji: Na bieżąco
Dowody realizacji:
- Autorefleksja, autoanaliza, Arkusze hospitacji, Własne notatki, Wnioski do dalszej pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.