X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12717
Dział: Gimnazjum

Woda, budowa cząsteczki i jej rola w przyrodzie

KONSPEKT LEKCJI CHEMII

CZĘŚĆ METODYCZNA
KLASA: II Gimnazjum

TEMAT LEKCJI: Woda, budowa cząsteczki i rola w przyrodzie

HASŁO PROGRAMOWE: Woda i roztwory wodne

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWEJ
- budowa cząsteczki wody
(wzór sumaryczny, strukturalny i elektronowy)
- funkcja wody
- rodzaje wód w przyrodzie: słodkie i słone
- stany skupienia wody (stały, ciekły i gazowy)
- obieg wody w przyrodzie
- występowanie wody w przyrodzie
- właściwości fizykochemiczne wody
- procesy związane z wodą (sublimacja, resublimacja, kondensacja= skraplanie, wrzenie, topnienie, krzepnięcie, parowanie)

OPERACYJNE CELE NAUCZANIA W KATEGORIACH
WIADOMOŚCI
A
zdefiniować pojęcia: sublimacja
resublimacja
topnienie
wrzenie
krzepnięcie
kondensacja (skraplanie)
parowanie
wymienić: poznane procesy fizyczne związane z wodą
wymienić: stany skupienia wody
nazwać: podane procesy np. krzepnięcie, topnienie
B
wyjaśnić: obieg wody w przyrodzie
rozróżnić: procesy: sublimację od resublimacji
topnienie od krzepnięcia
skraplanie od parowania
zilustrować: obieg wody w przyrodzie
UMIEJĘTNOŚCI
C
skonstruować: model cząsteczki wody
porównać: wodę wodociągową z wodą źródlaną, destylowaną
narysować: wzór strukturalny cząsteczki wody
narysować: wzór elektronowy cząsteczki wody
scharakteryzować: obieg wody w przyrodzie
określić: właściwości fizykochemiczne wody
D
przewidzieć: skutki życia na Ziemi bez wody
wykryć: obecność soli mineralnych w wodzie wodociągowej

POSTAWY:
Uczeń zna budowę cząsteczki wody, jej właściwości i funkcję w przyrodzie

CEL LEKCJI:
Służy opracowaniu nowego materiału

FORMA NAUCZANIA:
Zajęcia edukacyjne w klasie

FORMA ORGANIZACYJNA:
Zajęcia z całą klasą
Zajęcia indywidualne
Zajęcia grupowe

STRATEGIA:
Operacyjna
Problemowa

METODY:
Badawcze (modelowanie)
Obserwacyjne (obserwacja środków dydaktycznych)
Słowne (pogadanka, dyskusja, burza mózgów)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Praca z podręcznikiem ucznia
Praca z układem okresowym pierwiastków
Modele chemiczne do budowy wzorów strukturalnych

LITERATURA DLA UCZNIA:
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin „Chemia dla gimnazjum”. Część I.

LITERATURA DLA NAUCZYCIELA:
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin „Chemia dla gimnazjum”. Część I.
T. Kulawik, M. Litwin „Program nauczania chemii w gimnazjum”
Z. Kluz, K. Łopata „Chemia”

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

I FAZA PRZYGOTOWAWCZA
1.Sprawy organizacyjno-porządkowe.
-sprawdzenie obecności
-wpisanie tematu lekcji
2. Rekapitulacja wtórna z 3 poprzednich lekcji.
-odpytanie ucznia

II FAZA REALIZACYJNA
1.Krótkie wprowadzenie uczniów do tematu nowej lekcji
2.Napisanie na tablicy przez uczniów wzorów: sumarycznego, strukturalnego i elektronowego cząsteczki wody (notatka do zeszytów uczniów)

H2O

Wzór sumaryczny

H– O –H

Wzór strukturalny (kreskowy)

H – O – H

3.Wykonanie modelu chemicznego wzoru strukturalnego przez jednego z uczniów
4.Omówienie właściwości fizykochemicznych wody
5.Stany skupienia wody (praca z podręcznikiem)
6.Omówienie i zapisanie nowych pojęć (notatka do zeszytów)

topnienie
wrzenie
sublimacja

7.Obieg wody w przyrodzie (praca z podręcznikiem)

8. Funkcja wody: (notatka do zeszytów)
-umożliwia życie na Ziemi
-substrat w wielu reakcjach, np. w fotosyntezie
-produkt wielu reakcji, np. w oddychaniu
-potrzebna do zapłodnienia
- składnik płynów ustrojowych (krew, limfa)
-środowisko reakcji biochemicznych
-składnik pokarmowy
-stabilizator temperatury
-produkt przemiany materii
-rozpuszczalnik wielu substancji
9.Porównanie pod względem zawartości składników wody wodociągowej, mineralnej i destylowanej
10.Przeprowadzenie doświadczenia na obecność soli mineralnych

III FAZA PODSUMOWUJĄCA
-rekapitulacja pierwotna
-wynagrodzenie uczniów za aktywność na lekcji w postaci ocen i plusów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.