X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12710
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Konkurs na najlepszego chemika klas I, II, III

KONKURS NA NAJLEPSZEGO CHEMIKA KLAS I
Imię i nazwisko: klasa:
Suma punktów:

ZAD. 1
Napisz wzór elektronowy i wzór strukturalny cząsteczek:

A. N2
B. HCl.

Określ rodzaj wiązania chemicznego w tych cząsteczkach (4p)

A. B.

N2- wiązanie............................. HCl-wiązanie...........................


ZAD. 2
Wskaż liczby protonów, elektronów i neutronów dla atomu izotopu 17O (1p)

A.8,9,8 B. 8,8,8 C.17,17,8 D. 8,8,9


ZAD. 3
Do 0,5kg 4% roztworu soli dosypano 20g tej soli. Oblicz Cp otrzymanego roztworu(3p)

Odp...

ZAD. 4
Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. Podaj zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej z doświadczenia zatytułowanego „Spalanie magnezu w tlenie”(3p)

Obserwacje:

Wniosek:

Zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej:........................................

ZAD. 5
Wskaż masę cząsteczkową tlenku sodu (1p)

A.62u B. 39u C. 59u D. 62g

ZAD. 6
Zaznacz sposób odczytywania zapisu 2Cl (1p)

A.2 cząsteczki chloru
B.1 cząsteczka dwuatomowa chloru
c.1 atom chloru
D. 1 atom chloru
ZAD. 7
Wskaż zestaw przemian: wody w lód i lodu w wodę (1p)

A.topnienie, skraplanie c.krzepnięcie, topnienie
B.parowanie, kondensacja D. sublimacja, resublimacja

ZAD. 8
Połącz pierwiastki i związki chemiczne tak, aby tworzyły zapisy słowne reakcji chemicznych wodoru z różnymi substancjami (3p)

Substraty Produkty
O woda
Cl amoniak
CuO chlorowodór
N metan
C fosforowodór
P miedź + woda

ZAD. 9
Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi odpowiednie def. oznaczone literami (3p)

destylacja 1 A. proces polegający na zlewaniu
klarownej cieczy znad osadu

krystalizacja 2
B. klarowna, przejrzysta ciecz otrzymywana
w wyniku sączenia

sedymentacja 3
C. proces przepuszczania mieszaniny niejednorodnej ciała stałego i cieczy przez sączek na lejku
dekantacja 4
D. opadanie cząstek ciała stałego na dno naczynia pod wpływem siły ciężkości
E. Wydzielanie kryształów substancji z roztworu
w wyniku odparowania, np wody
filtracja 5
F. rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej dwóch cieczy za pomocą rozdzielacza

przesącz 6
G. rozdzielanie i oczyszczanie ciekłych mieszanin jednorodnych, wykorzystujący różnice w temperaturze wrzenia ich składników
1... 2.......... 3.......... 4.......... 5............ 6............

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA NAJLEPSZEGO CHEMIKA KLAS II
Imię i nazwisko:
Liczba punktów:

ZAD. 1
W 200g wody rozpuszczono 35g soli kuchennej. Oblicz Cp otrzymanego roztworu (2p)

Odp.:........................................

ZAD. 2
Zaznacz zestaw cząsteczek, w których występuje wiązanie k. spolaryzowane (1p)
A. H2O, CaCl2, HCl
B. H2S, NH3, H2O
C. NaCl, CaF2, AlCl3
D. H2, O2, N2

ZAD. 3
Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi odpowiednie def. oznaczone literami (3p)

destylacja 1 A. proces polegający na zlewaniu
klarownej cieczy znad osadu

krystalizacja 2
B. klarowna, przejrzysta ciecz otrzymywana
w wyniku sączenia

sedymentacja 3
C. proces przepuszczania mieszaniny niejednorodnej ciała stałego i cieczy przez sączek na lejku
dekantacja 4
D. opadanie cząstek ciała stałego na dno naczynia pod wpływem siły ciężkości
E. Wydzielanie kryształów substancji z roztworu
w wyniku odparowania, np wody
filtracja 5
F. rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej dwóch cieczy za pomocą rozdzielacza

przesącz 6
G. rozdzielanie i oczyszczanie ciekłych mieszanin jednorodnych, wykorzystujący różnice w temperaturze wrzenia ich składników

1........ 2......... 3......... 4.......... 5............ 6..........

ZAD. 4
Otrzymano roztwór nienasycony saletry potasowej w danej temperaturze. Zaznacz sposób otrzymania z niego roztworu nasyconego (1p)

A. dolanie roztworu rozcieńczonego
B. dodanie wody
C. ogrzanie roztworu
D. odparowanie wody

ZAD. 5
Na zajęciach koła chemicznego Natalia przygotowała kolejno w trzech probówkach: roztwór kwasu chlorowodorowego, roztwór wodorotlenku sodu, wodę destylowaną. Określ odczyn tych roztworów (3p)

HCl(aq) NaOH(aq) H2O(destylowana)

Odczyn:
1)
2)
3)

ZAD. 6
Skala pH służy do określenia odczynu roztworu. Uzupełnij poniższe luki (5p)

pH odczyn
Woda sodowa 5,5
Sok pomarańczowy 3,5
Coca- cola 3,0
Preparat do udrażniania rur 14,0
Woda amoniakalna 11,5

ZAD. 7
Tlenkom kwasowym przyporządkuj nazwy kwasów, które powstają w reakcji tych tlenków z wodą (3p)

Wzory tlenków Nazwy kwasów
A. N2O3 1. Kwas fosforowy (V)
B. CO2 2. Kwas siarkowy (VI)
C. SO3 3. Kwas węglowy
D. P4O10 4. Kwas azotowy (III)
E. SO2 5. Kwas azotowy (V)
F. N2O5 6. Kwas siarkowy (IV)

A-........ B-.......C-........ D-......... E-......... F-.........

ZAD. 8
Tomek chcąc sprawdzić, jaki jest skład chemiczny muszli zebranych na plaży, wykonał pewne doświadczenie (2p)

Na podstawie obserwacji uzupełnij wniosek i równanie reakcji.
Obserwacje: powierzchnia muszli pieni się po polaniu kwasem.
Wniosek: węglan wapnia budujący muszlę reaguje z kwasem solnym, w reakcji wydziela się gaz, którym jest:........................................
Równanie reakcji:
..................+............... = CaCl2 +......... H2

---------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA NAJLEPSZEGO CHEMIKA KLAS III
Imię i nazwisko: data:
Liczba punktów:

ZAD.1
Napisz równania reakcji przedstawionych na schemacie. Podaj nazwy produktów. (4p)

CaC2 = 1 C2H2 = 2 C2H2 Br4

1. ........................................

Nazwa produktu głównego:........................................

2. ........................................

Nazwa produktu: ........................................

ZAD.2
Ustal wzór sumaryczny węglowodoru o masie cząsteczkowej 44u, zawierającego 82% węgla. Podaj jego nazwę. (3p)

ZAD. 3
Napisz równania reakcji spalania całkowitego, niecałkowitego i półspalania butanolu. (3p)

a)

b)

c)
ZAD 4.
Zaznacz właściwy stosunek masowy węgla do wodoru do tlenu w propanolu (1p):

a) 9:1:2
b) 9:2:2
c) 3:8:1
d) 8:3:1

ZAD 5.
Podkreśl wzór sumaryczny mydła (1p)
a) (CH3COO)2Mg
b) HCOOCH3
c) C8H 17 COONa
d) C17H 35 COOK


ZAD. 6
Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji zobojętniania, której produktem jest mrówczan sodu (3p)

1)
2)
3)

ZAD. 7
W jaki sposób można sprawdzić czy kwas oleinowy jest związkiem nienasyconym?
Napisz obserwacje oraz sformułuj wniosek (3p)

Obserwacje:

Wniosek:

ZAD. 8
Oblicz ile gramów wody należy dodać do 200g 20% octu, aby otrzymać 5% roztwór (2p)

Odp....

ZAD. 9
Kryształ górski to: (1p)

a) bezbarwna odmiana kalcytu
b) bezbarwna odmiana sylwinu
c) bezbarwna odmiana kwarcu
d) bezbarwna odmiana halitu

ZAD. 10
Napisz równania za pomocą których można dokonać następujących przemian (2p):

wapień 1 wapno palone 2 wapno gaszone

1)
2)

ZAD. 11
W trzech probówkach znajdują się gazy: tlen, azot i wodór.
Napisz, jak sprawdzisz doświadczalnie, w której probówce znajduje się dany gaz (2p).

Do probówek........................................
Azot jest w tej probówce........................................, a wodór jest w tej probówce ........................................Tlen znajduje się w probówce, w której........................................

ZAD. 12
Oblicz masę azotu znajdującą się w pomieszczeniu o wymiarach 3m x 5m x 3m. przyjmij gęstość azotu 1,146 .Wynik wyraź w kilogramach (3p)

ZAD. 13
Do 4 probówek wsypano kolejno: Fe2O3, Na, P4O10 i K2O dodano wody i kilka kropel fenoloftaleiny. Zapisz barwę otrzymanych roztworów (2p)

1)Fe2O3
2)Na
3)P4O10
4)K2O

1)-
2)-
3)-
4)-
ZAD. 14
Zaznacz zestaw cząsteczek w których występuje wiązanie k. spolaryzowane (1p)

1. H2O, CaCl2, HCl
2. H2S, NH3, H2O
3. NaCl, CaF2, AlCl3
4. H2, O2, N2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.