X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12711
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Szymańska
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Przewidywany termin ukończenia stażu: 31. 05. 2011 r.
Opiekun stażu: mgr Teresa Kacprowska
Posiadane kwalifikacje: mgr z przygotowaniem pedagogicznym
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. pozaszkolnych
c. samokształcenia.
7.Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

Plan działania

1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt 1).

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi , wskazówki

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wrzesień 2010r.Poznanie wymagań
dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Współpraca z gronem pedagogicznym. Pełnienie funkcji protokolanta. Wrzesień 2010-
Maj 2011r. Własne zapiski lub kserokopie dokumentów.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, omówienie planu rozwoju. Zawarcie kontraktu. Wrzesień 2010r. Omówienie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2010r. Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji nauczyciela stażysty. Złożenie wymaganych dokumentów u dyrektora szkoły. Gromadzenie dokumentów na bieżąco. Wrzesień 2010r. Dokumenty składane przy rozpoczęciu stażu.
6. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i punktu przedszkolnego. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły i punktu przedszkolnego ( Statut, Organizacja Punktu Przedszkolnego, Plan Pracy, Regulamin, Zasady Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki). Wrzesień, paździer-nik 2010r. Notatki własne lub kserokopie.
7.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej i punktu przedszkolnego. Wrzesień 2010- Maj 2011r.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
8.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi.Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2010- Maj 2011r.Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP. Notatki własne lub kserokopie.
9.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.Opracowywanie scenariuszy zajęć i imprez organizowanych z dziećmi, gromadzenie zaświadczeń i potwierdzeń. Wrzesień 2010- Maj 2011r. Teczka stażysty.
10.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Czerwiec 2011r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
11.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.Czerwiec 2011r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły i punktu przedszkolnego (§ 6 ust. 2 pkt 2 ).

1.Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza programu nauczania oraz aktualnej podstawy programowej.Wrzesień 2010r. Notatki własne.
2.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.Udział w radach pedagogicznych. Lektura czasopism oraz książek o tematyce pedagogiczno- psychologicznej, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ukończenie kursów.Wrzesień 2010 – Maj 2011r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.Bibliografia.
3.Poznanie zasad konstruowania planów pracy. Opracowywanie planów miesięcznych.Wrzesień 2010 – Maj 2011r.Plany zatwierdzone do realizacji.
4.Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2010- Maj 2011r.Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
5.Roczne przygotowanie przedszkolne pięciolatków.Realizacja zadań programowych dla pięciolatków.Wrzesień 2010- Czerwiec 2011r. Zapis w dzienniku zajęć.
6.Realizacja harmonogramu imprez
i uroczystości przedszkolnych. Organizowanie imprez, uroczystości oraz ważnych wydarzeń
w przedszkolu tj. urodziny dzieci, pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, powitanie wiosny, Dzień Służby Zdrowia, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego.
Wrzesień 2010- Czerwiec 2011r. Harmonogram, dokumentacja szkolna.
7.Organizacja warsztatu pracy. Opracowywanie scenariuszy zajęć i imprez z dziećmi, gromadzenie materiałów pomocniczych, wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne, systematyczna prezentacja prac dzieci, wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi.Wrzesień 2010- Maj 2011r.Scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych, karty pracy, adresy przydatnych stron internetowych.
Dokumentacja szkolna.


3.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3 ).

1.Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami. Wrzesień 2010- Maj 2011r. Notatki własne.
2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo - wychowawczych.Lektura literatury o tematyce pedagogicznej
i psychologicznej.Wrzesień 2010 – Maj 2011r. Bibliografia.
3.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela.Gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka.Wrzesień 2010- Maj 2011r. Notatki.
4.Współpraca z rodzicami.Organizacja spotkań z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami.
Współudział w organizowaniu uroczystości i wycieczek.Wrzesień 2010- Maj 2011r. Notatki z zebrań, lista obecności, grafik zebrań.


4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4 ).

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów oraz tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów zajęć. Wrzesień, październik 2010r.Scenariusze zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.1 raz w miesiącu.Wrzesień 2010 – Maj 2011r. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.1 raz w miesiącu. Wrzesień 2010– Maj 2011r. Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć, wnioski i uwagi.
4.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.Wrzesień 2010- Maj 2011r. Wprowadzenie udoskonaleń prowadzenia zajęć.
5.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.Maj 2011r. Teczka stażysty.


....................................... .......................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty


Opracowała: mgr Renata Szymańska 18.09.2010r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.