X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12702
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 27 i Gimnazjum nr 24

mgr Sylwia Ułamek
nauczyciel języka niemieckiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Tabela - dop. red.)

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin
Przewidywane efekty
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia).

Wrzesień 2008
Październik 2008

Znajomość wybranych przepisów prawa oświatowego.

Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.

2.
Podnoszenie jakości pracy poprzez wdrażanie nowych pomysłów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach internetu.
Poszukiwanie nowości wydawniczych.
Wymiana doświadczeń z innymi osobami.

Na bieżąco.

Okres stażu.

Orientacja w zmianach i posiadanie bieżących wiadomości.
Urozmaicenie i udoskonalenie pracy.

Notatki.

3
Poszerzanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia nauczycieli (udział w kursach, szkoleniach, warsztatach itp.).

W miarę potrzeb.

Zdobyta wiedza wykorzystywana do pracy z dziećmi.
Zaświadczenia.

4.
Organizowanie imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych. Zbieranie ciekawych materiałów do przygotowania imprez, opracowywanie scenariuszy. Okres stażu.

Uświetnienie znaczących wydarzeń, kultywowanie tradycji.

Scenariusze imprez, zdjęcia.

5.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy wychowawczej.

Korzystanie z różnych poradników, podręczników, czasopism dla nauczycieli dostępnych w bibliotece pedagogicznej, dyskusje z nauczycielami, dyrekcją, zbieranie doświadczeń.

Na bieżąco.

Zdobyta wiedza wdrażana do pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Notatki.

6.
Dokumentowa-nie realizacji planu rozwoju zawodowego, końcowa ewaluacja.
Kompletowanie teczki, napisanie sprawozdania z przebiegu stażu
Maj/
czerwiec 2011 r.

Prawidłowo ułożona teczka, sprawozdanie przyjęte przez dyrektora.

Pełna i uporządkowana dokumentacja dotycząca planu rozwoju zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.

Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem z wykorzystaniem komputera.
Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, kartkówek.
Stosowanie techniki DVD jako popularnego wśród młodzieży, lubianego środka dydaktycznego.
Przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego w pracowni komputerowej.

Okres stażu.

Zajęcia stają się ciekawsze i urozmaicone, dzięki stosowaniu różnorodnych, oryginalnych pomocy.

Przykłady pomocy naukowych, zgromadzona dokumentacja.
Scenariusz zajęć przy komputerze.

2.

Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji, w celu uatrakcyjnienia zajęć.

Wykorzystanie programów i Internetu w celu opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych do pracy.

Okres stażu.

Sprawne posługiwanie się podstawowymi narzędziami, tj. wyszukiwarka, poczta e-mail, komunikator.

Opis i analiza konkretnych przykładów wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

3.
Wykorzystanie Internetu do opublikowania swojego planu rozwoju zawodowego.

Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy
i doświadczeń innych nauczycieli.
Okres stażu.

Właściwe korzystanie z Internetu, celem zamieszczenia publikacji, dzielenie się z innymi swoim
doświadczeniem.

Adres strony z zamieszczoną publikacją.

4.
Wykorzystanie zasobów sieci do komunikacji w języku polskim i niemieckim
lub zdobywanie informacji w tym języku.
Wykorzystanie internetu do korespondowania w jezyku polskim i niemieckim.

Użycie niemieckiej wyszukiwarki yahoo.de do wyszukiwania potrzebnych adresów internetowych.

Odnajdywanie potrzebnych informacji na niemieckich stronach internetowych.

Okres stażu.
Zajęcia stają się ciekawsze i urozmaicone, zachęcają uczniów do nauki języka obcego.
Uczniowie dostrzegają, że komputer może służyć nie tylko do zabawy, ale również do nauki.
Zapis w komputerze i na innych nośnikach pamięci.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.

1.
Przygotowanie i prezentowanie referatów dla Rady Pedagogicznej lub Zespołu Samokształceniowego.

Zebranie odpowiednich materiałów oraz podzielenie się zdobytą wiedzą z gronem.

Według potrzeb.

Szersza znajomość przedstawionego problemu.

Potwierdzenie dyrekcji szkoły.

2.
Prowadzenie zajęć otwartych.

Obserwacja przez innych nauczycieli prowadzonych zajęć, analiza konspektu, omówienie.

W miarę zainteresowania.

Nauczyciel stażysta lub kontraktowy zdobywa wiedzę i doświadczenie.
Potwierdzenie odbycia się zajęć.

3.
Służenie radą i pomocą nauczycielowi kontraktowemu np. języka angielskiego zatrudnionemu w szkole.
Udzielanie rad i wskazówek. Własny przykład.

Okres stażu.

Nauczyciel stażysta lub kontraktowy nabywa doświadczenie i wiedzę poprzez udzielone wsparcie.

Opis i ocena podjętych działań.


4.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów oraz innymi germanistami.
Wymiana doświadczeń.

Wzajemna pomoc oraz wspieranie się.

Pomoc w wyszukiwaniu materiałów niemieckojęzycznych.

Cały okres stażu.
Nauczyciele są bogatsi w doświadczenia.
Zaświadczenia nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.

Opracowanie planu działań wychowawczych klasy na bazie Programu Wychowawczego Szkoły, z uwzględnieniem specyfiki klasy, możliwości
i potrzeb dzieci.

Realizacja planu działań wychowawczych w poszczególnej klasie.

Wrzesień 2008
Wrzesień 2009
Wrzesień 2010

Plan zatwierdzony przez dyrektora.

2.

Opracowanie planu zajęć koła języka niemieckiego.

Plan koła języka niemieckiego.

Wrzesień2008
Wrzesień 2009
Wrzesień 2010
Zwiększenie zainteresowania językiem obcym.
Potwierdzenie dyrektora.

3.
Opracowanie planu zajęć dodatkowych z języka niemieckiego dla uczniów I klasy gimnazjum.
Plan zajęć.
Wrzesień 2008 Plan dostosowany jest do wieku i poziomu uczniów, uwzględnia ich braki.
Uczniowie, którzy przybyli do klasy I gimnazjum z innych szkół i nie uczyli się wcześniej języka niemieckiego nadrabiają zaległości z tego przedmiotu.
Potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Organizowanie wyjazdów i wycieczek dla uczniów.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów klasowych wg ustaleń poczynionych z klasą i rodzicami.

Cały okres stażu/
według harmonogramu wycieczek

Integracja młodzieży.

Karty wycieczek

2.
Zorganizowanie zajęć dla uczniów po lekcjach.

Zorganizowanie seansu filmów niemieckojęzycznych.

Maj 2011
Zapewnienie młodzieży rozrywki w czasie wolnym. Stworzenie szansy kontaktu z „żywym” językiem. Poznanie nowych zwrotów i słówek.

Potwierdzenie dyrektora.

3.

Troska o rozwój fizyczny, psychiczny, i bezpieczeństwo dzieci.

Pogadanki nt. bezpiecznego zachowania się podczas zabawy i pracy.

Według potrzeb

Dbanie przez dzieci o własne bezpieczeństwo.

Potwierdzenie dyrektora.

4. Pomoc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego
z języka niemieckiego podczas dodatkowych zajęć. Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego dla uczniów klas III gimnazjum. Od września do kwietnia każdego roku. Uczniowie znają formę testu egzaminacyjnego, utrwalają i poszerzają swoją wiedzę. Wpis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
5. Pomaganie nowym oraz słabym uczniom w wyrównywaniu ich braków z języka niemieckiego na dodatkowych zajęciach. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka niemieckiego dla kl. I oraz III gimnazjum. Od września 2008 do marca 2009 (kl.I G)
Od kwietnia do końca roku szkolnego klasa III G. Uczniowie wyrównują swoje braki z przedmiotu, uzyskują lepsze oceny. Wpis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Konsultacje, porady, pomoc.
Cały okres stażu.

Znalezienie rozwiązań problemów wychowawczych.
Wnioski do poradni.
Materiały do pracy wychowawczej.


2. Wypełnianie w szkole dodatkowych zadań. Przewodniczenie Zespołowi Samokształceniowemu nauczycieli klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Rok szkolny 2008/
2009 oraz 2010/
2011. Zdobycie umiejętności współpracy z grupą ludzi będąc na stanowisku „lidera”, umiejętność przekazywania informacji. Protokoły w Zeszycie Zespołu Samokształceniowego.
3. Nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk. Termin wyznaczony prze uczelnię. Student poznaje tajniki pracy nauczyciela, zapoznaje się z dokumentami szkolnymi, sposobem ich wypełniania. Zdobywa pierwsze doświadczenia.
Umowa z uczelnią.
4. Nawiązanie współpracy z innymi gimnazjami, instytucjami lub wydawnictwami. Zorganizowanie konkursu z języka niemieckiego i zaproszenie do udziału w nim uczniów z innych szkół.
Objęcie funkcji szkolnego organizatora konkursów z jęz. niemieckiego. Dowolny termin w okresie stażu. Udział w konkursie uczniów z zaprzyjaźnionych gmnazjów. Dyplomy uczniów, potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

Prowadzenie Koła Języka Niemieckiego.

Udział uczniów w konkursach z języka niemieckiego na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Według kalendarza konkur-sów.

Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem obcym.
Poznanie zasad rywalizacji, czerpanie satysfakcji z udziału w konkursie, zdobycie nagród i dyplomów.

Dyplomy uczestnictwa w konkursie, zdjęcia.


§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Dokonanie diagnozy struktury klasy. Test socjometryczny. Luty 2009 Poznanie stosunków interpersonalnych w klasie. Ankiety.

2.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowaw-czych.

Dwa opracowania studium przypadku dotyczącego problemów wychowawczych lub dydaktycznych, według opracowanego schematu analizy przypadku.

Cały okres stażu.

Umiejętność dostrzeżenia trudności wychowawczych i organizowanie działań naprawczych.

Przeprowadzona i potwierdzona analiza przypadku.

3.
Zdobywanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie. Studiowanie literatury fachowej, pozyskiwanie wiedzy przez internet.
Cały okres stażu.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy pedagogicznej.

Notatki, materiały dydaktyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.