X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12574
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Monika
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Jolanta
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wykształcenie:
• Studia Licencjackie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
• Studia Magisterskie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich z osobą hospitującą.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt. 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.

Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2010r. Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu oraz omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem Wrzesień 2010r. Omówienie zasad współpracy, harmonogram hospitacji i zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu, wzajemna współpraca między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem.

3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola.
Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy
Szkoły,
- Program Profilaktyki,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty.

4. Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rozporządzenia w sprawie nowej podstawy programowej.
Zapoznanie się z programem: „Razem w przedszkolu” Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, wyd. WSiP.

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i szkole. Udział w szkoleniu BHP
i analiza regulaminu BHP oraz ppoż.
Zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela.

6. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w przedszkolu.
- wpisy do dziennika zajęć,
- opracowywanie scenariuszy
zajęć,
- opracowywanie
uroczystości szkolnych,
- opracowywanie scenariuszy
zebrań z rodzicami.

7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, zdjęć.

8. Przygotowanie projektu sprawozdania. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

9. Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od opiekuna stażu.


§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

10. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników

11. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych, konsultacje, analiza i ewaluacja.

12. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
Udział w kursach, szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

13. Wymiana doświadczeń.
Dzielenie się swoją wiedzą
z innymi nauczycielami, rodzicami.

14. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.Udział wychowanków w konkursach plastycznych.

§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

15. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza. Prowadzenie kart obserwacji.

16. Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach.
Rozmowy w zespole wychowawczym.
Analiza Karty informacyjnej dziecka.
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne).

17. Współpraca z rodzicami.
Indywidualne rozmowy mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i szkoły.


§ 6 ust. 2 pkt. 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

18.Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Rozmowa z opiekunem stażu.
Notowanie spostrzeżeń.
Wyciąganie wniosków.
Okres stażu. Notatki, spostrzeżenia.

19.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli pod kątem zgodności zamierzonych celów.
Notowanie wniosków, pytań i uwag co do realizacji.Raz w miesiącu. Protokoły zajęć.

20.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnianie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem. Okres stażu. Teczka stażysty.

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

21.Zadania związane z planem rocznym szkoły.
Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, Dzień Chłopca, Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy i Taty.

Dekoracja przedszkola.
Redagowanie tablic informacyjnych.
Okres stażu. Notatki, scenariusze, zdjęcia.

22.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu.
Okres stażu.
Teczka stażysty,pomoce wykorzystywane na zajęciach.
Dokumentacja fotograficzna.

23.Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych. Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury.
Okres stażu. Zaświadczenia, spis literatury.

........................................

.................................MIEJSCOWOŚĆ,DATA PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.