X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12568
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.XII.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli)

INFORMACJE OGÓLNE:
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Marta Mielczarek
Miejsce zamieszkania: ul. Śmigielskiego 8c/3 63-400 Ostrów Wielkopolski
Miejsce pracy: Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Jarochowskiego 62 60-249 Poznań
Dyrektor: mgr Ewa Baranowska
Opiekun stażu: mgr Magdalena Świetlikowska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010rok
Czas trwania stażu: 9 miesięcy


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
Z DNIA 17 LISTOPADA 2007 ROKU.

POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY (§ 6 ust.2 pkt 1)

(Plan pierwotnie został sporządzony w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Spodziewane efekty
Termin realizacji
Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
-Karta Nauczyciela (rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela)
-Ustawa o systemie oświaty
-najnowsze rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
-spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego Wrzesień 2010
oraz
Cały okres stażu

-Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego;
-Wszczęcie postępowania awansu zawodowego;
-Zgromadzenie informacji na temat rozwoju zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu -Ustalenie przebiegu stażu oraz omówienie treści zawartych w planie rozwoju
-Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu
-Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu Znajomość zasad współpracy
Wrzesień 2010
Wrzesień 2010
Cały okres stażu
-Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
-Kontrakt o wzajemnej współpracy
-Harmonogram zajęć hospitowanych

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki Analiza dokumentów:
-Statutu Szkoły Podstawowej nr 69
-Rocznego Planu Pracy Szkoły Podstawowej nr69 na rok szkolny 2010/2011
-Programu Wychowawczego
-WSO (Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania)
-Regulaminu pracy i wynagrodzenia Znajomość statutu i programów realizowanych w szkole
Wrzesień/ Październik 2010

Znajomość dokumentów i aktów prawnych
-Lista obecności z zebrań Rady Pedagogicznej
-Posiadanie dokumentów, notatek, ksera na własny użytek
Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji -Udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
-Udział w Radach Pedagogicznych
-Współpraca z Rodzicami Zaangażowanie w realizację zadań szkoły, nawiązanie współpracy z gronem pedagogicznym i rodzicami
Cały okres stażu Lista obecności z Rad Pedagogicznych oraz Rad Szkoleniowych
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole -Udział w instruktażu z zakresu BHP
-Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Cały okres stażu
-Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
-Stosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju Sprawozdanie z realizacji stażu
Maj 2011
Treść sprawozdania

Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym -Sporządzenie wniosku
-Przedstawienie dokumentacji ze stażu Przygotowanie i złożenie wniosku
Czerwiec 2011
Wniosek wraz z dokumentacją formalną


UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
(§6 ust.2 pkt 2)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego -Obserwacja zajęć
-Zapoznanie się z warsztatem pracy innych nauczycieli
-Omawianie obserwowanych zajęć z prowadzącym Umiejętność obiektywnej oceny obserwowanych zajęć
Raz w miesiącu
Cały okres stażu
-Wnioski z obserwacji,
-Arkusz hospitacji,
-Własne notatki

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innego nauczyciela lub dyrektora -Opracowywanie scenariuszy zajęć
-Konsultacja z opiekunem stażu- analiza i ocena słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć Umiejętność prawidłowego przeprowadzania zajęć, eliminacja błędów, wyciąganie wniosków potrzebnych do dalszej pracy
Raz w miesiącu
Cały okres stażu
-Scenariusze zajęć edukacyjnych
-Opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności -Rozmowy z opiekunem stażu dotyczące przeprowadzanych oraz obserwowanych zajęć
-Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem
-Podejmowanie działań autorefleksyjnych Umiejętność dokonywania samooceny i doskonalenia warsztatu pracy
Cały okres stażu
-Własne spostrzeżenia i refleksje
-Arkusze obserwacji
-Autorefleksja, autoanaliza

Uczestnictwo w zorganizowanych formach dokształcania zawodowego, w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie -Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach pozaszkolnych
-Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
-Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej Poszerzenie posiadanej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności przydatnych w pracy
Cały okres stażu
-Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
-Obecność poświadczona przez Dyrektora Szkoły
-Prezentacja wybranej książki oraz czasopisma

Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych Włączanie się do organizacji:
-pasowania na Świetlika
-kiermaszu Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego
Cały okres stażu Scenariusze imprez, zdjęcia


ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
(§6 ust.2 pkt 3)
Zadania Formy realizacji Spodziewane efekty Termin realizacji Dowody realizacji
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci -Prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych w świetlicy
-Współorganizacja konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych

Cały okres stażu
-Scenariusze zajęć plastycznych i muzycznych
-Potwierdzenie opiekuna stażu
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych -Pomoc w odrabianiu zadań domowych
-Motywowanie do nauki
-Rozmowy z nauczycielami i z pedagogiem
-Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych Rozwijanie umiejętności indywidualnej pracy z dzieckiem

Cały okres stażu
-Teczka stażysty
-Potwierdzenie opiekuna stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy -Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych: komputera,
odtwarzacza DVD, Video
-Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem Internetu
-Publikacja w Internecie własnego planu rozwoju Umiejętność wykorzystania w pracy multimediów

Cały okres stażu

Wrzesień 2010
-Scenariusze zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
-Spis stron www wykorzystywanych do zajęć
-Adres strony www na której został zamieszczony plan
Poznanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej wychowanków -Rozmowy z rodzicami
-Rozpoznawanie i nazywanie problemów dotyczących dzieci
-Analiza arkuszy ocen oraz kart zgłoszenia dziecka do świetlicy
-Analiza psychologiczna kilku dzieci i ich rodzin Znajomość środowiska, sytuacji rodzinnej oraz problemów uczniów. Cały okres stażu
Wrzesień/Grudzień 2010
Charakterystyka grupy świetlicowej w formie pisemnej

Rozwijanie współpracy z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych Rozmowy bezpośrednie oraz kontakty telefoniczne z przedstawicielami instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych . Umiejętność współpracy z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych Cały okres stażu Utworzenie spisu niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy.


........................................ ........................................
Miejscowość, data podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.