X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1249
Dział: Gimnazjum

Konspekt zajęć pozalekcyjnych - Fizyka i informatyka: "Symulacja ruchu prostoliniowego, jednostajnie przyspieszonego"

1. Metryczka:
• Imię i nazwisko prowadzącego: Grzegorz Kruczek (Jacek Wantuła)
• Typ szkoły: Gimnazjum
• Nazwa przedmiotu: Kółko zainteresowań
• Miejsce realizacji lekcji: Pracownia komputerowa
• Temat zajęć: Symulacja ruchu prostoliniowego, jednostajnie przyśpieszonego
• Metodyka nauczania: pogadanka, ćwiczenia, pokaz
• Środki dydaktyczne: arkusz kalkulacyjny, przykładowe wykresy


2. Cel główny zajęć:
• poznanie podstawowych zasad tworzenia wykresu
• wykorzystanie wykresu do przedstawiana danych pomiarowych w formie graficznej
• edycja i formatowanie wykresów


3. Cele zajęć w ujęciu operacyjnym:
• uczeń zapamiętuje podstawowe pojęcia: zakres danych, legenda, etykieta danych, seria danych, obszar wykresu, linie siatki wykresu
• rozpoznaje podstawowe typy wykresów
• wyjaśnia zasady wstawiania wykresu do arkusza
• wymienia etapy budowy wykresu
• podczas pracy posługuje się optymalnymi narzędziami i metodami w uzyskiwaniu zamierzonych efektów
• dobiera w zależności od potrzeb odpowiedni typ wykresu
• przedstawia wyniki pomiarów w formie graficznej
• zaznacza obszar danych według których będzie budowany wykres
• podpisuje wykres i odpowiednie osie wykres
• dostosowuje końcowy wygląd wykresu tak aby był bardziej czytelny i przejrzysty
• „czyta” informacje zawarte na wykresie
• drukuje gotowy wykres wraz z tabelą


4. Przebieg lekcji:

• Uświadomienie uczniom możliwości, jakie niesie arkusz kalkulacyjny w przedstawianiu danych liczbowych (pomiarowych) w postaci graficznej.
• Uczniowie dowiadują się, co będzie realizowane na zajęciach. Wymieniają korzyści płynące z przedstawiania danych w postaci graficznej za pomocą wykresów.
• Pokaz i krótkie omówienie podstawowych typów wykresów (słupkowy, kołowy i liniowy) oraz nakierowanie uczni na wybór odpowiedniego wykresu. Zwrócenie uwagi na konieczność doboru odpowiedniego typu wykresu w zależności od typu danych i własności jakie chcemy poddać analizie.
• Uczniowie przeglądają te same dane liczbowe, przedstawione na czterech różnych wykresach (kolumnowy, słupkowy, kołowy, punktowy).
• Przystąpienie do tworzenia wykresu w arkuszu kalkulacyjnym na podstawie zaobserwowanych pomiarów. Wyjaśnienie pojęcia zakres danych i jego zaznaczanie.
• Omówienie i pokazanie jak uruchomić kreatora wykresów.
• Uczniowie tworzą i wprowadzają dane do tabeli w arkuszu (rys. tab.).

t(s)
x=s(m) 0 1 4 9 16 25 36 49
a(m/s2) 2 2 2 2 2 2 2 2

• Przeglądają dostępne podstawowe typy wykresów i wybierają najbardziej odpowiedni – korzystają z opcji podgląd wykresu.
• Omówienie kolejnych etapów tworzenia wykresu – pomoc w napotkanych trudnościach. Wyjaśnienie nowych pojęć: etykiety danych, legenda, linie siatki.
• Z pomocą kreatora wykresów przechodzą przez kolejne etapy tworzenia wykresu: wstawiają tytuł wykresu, podpisują odpowiednio osie danych, w zależności od potrzeb dodają pomocnicze linie siatki oraz legendę i etykiety danych.
• Umieszczają wykres w arkuszu z danymi – przenoszą, zmieniają jego wymiary.
• Zadanie dodatkowe: Formatują wykres nadając mu lepszą czytelność: kolory, czcionka, obramowania, osie, linie siatki, ustawiają skale na wykresie itp.

• Zadanie dodatkowe: Uczniowie dodają do tabeli kolejny wiersz, w którym będzie obliczana prędkość w tym ruchu. Definiują formułę obliczającą tą wartość i za jej pomocą obliczają wyrażenie ze wzoru v=s*t. Wypełniają wpisaną formułą kolejne komórki.
• Odczytują informacje zawarte na wykresie i porównują je z danymi zawartymi w tabeli. Zadanie dodatkowe: Stosując podgląd wydruku dostosowują wielkości i płożenie wykresu na stronie i następnie drukują utworzony wykres.


5. Faza podsumowująca i kontrolna

• Podsumowanie najważniejszych informacji
• Wypełnienie przez uczniów ankiety z przeprowadzonych zajęć
• Analiza ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.