X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12381
Dział: Przedszkole

Program kółka plastycznego "Przedszkole malowane tęczą"

Program kółka plastycznego
„Przedszkole w kolorach tęczy”

Autor: Piekarczuk Dorota

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Uwagi do realizacji programu
3. Cele
3.1. Cel główny programu
3.2. Cele szczegółowe
3.3. Przewidywane osiągnięcia dzieci
4. Metody
5. Formy
6. Używane w programie techniki plastyczne
7. Plan działań edukacyjnych podzielonych na miesiące
8. Ewaluacja realizacji programu
8.1. Ankieta
9. Bibliografia


1. WPROWADZENIE.

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego
zatwierdzoną przez MEN (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1.
W podstawie programowej wychowania przedszkolnego zawarte są między innymi takie cele jak:
- wspieranie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
W odpowiedzi na te cele powstał program kółka plastycznego, który pozwala rozwijać postawę twórczą, tak niezbędną we współczesnym świecie. Dlatego też należy stymulować dziecięcą zdolność do kreatywności i twórczości.
Działalność plastyczna dziecka stanowi naturalny sposób odkrywania predyspozycji i uzdolnień. Ukazuje sposób postrzegania rzeczywistości a obcowanie ze sztuką dostarcza dziecku doświadczeń poznawczych i twórczych.
Dziecko podczas aktu tworzenia uzewnętrznia myśli i uczucia, które trudne byłyby do wyrażenia słowami. Twórczość plastyczna stanowi formę projekcyjną istotną w terapii, gdzie poprzez zdefiniowanie problemu obrazem można skutecznie dziecku pomóc.
Poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności działalność plastyczna– usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są wielkie i zdumiewające.
W najmłodszych grupach, 3 – 4 latków jest realizowany „Program wychowania przedszkolnego XXI wieku ABC”, gdzie ogólnym celem w obszarze edukacji kulturowo-estetycznej jest: tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć i zaobserwowanych oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałem niezbędnym przy tej twórczości.
Natomiast, w starszych grupach przedszkolnych realizowany jest program wychowania przedszkolnego, propozycja wydawnictwa WSiP -„Razem w przedszkolu” autorstwa J. Andrzejewskiej, J. Wieruckiej (ISBN 978-83-02-10820-4).
W programie obszar VII to wprowadzenie w kulturę życia. Poznawanie wartości etycznych i estetycznych, gdzie kontakt dziecka ze sztuką i kulturą kształci jego osobowość w sferze intelektualnej, moralno-społecznej oraz rozwija wyobraźnię i postawę twórczą. Tutaj gdzie, dziecko, jako kreator i konsument kultury, żyje w czasach obrazu, a nie słowa. Aktywność plastyczna kształci również pewność i samodzielność w realizacji zadań i rozwiązywania problemów, umiejętność werbalnego opisu zjawisk i doświadczeń estetycznych , rozwój indywidualnych zdolności plastycznych, wrażliwość percepcyjną na zjawiska wizualne i pozawizualne, innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność planowania pracy.
Program został napisany dla potrzeb kółka plastycznego. Uwzględnia on możliwości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Jednocześnie skierowany jest do nauczycieli twórczych, poszukujących coraz doskonalszych sposobów rozwijania dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

2. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU.


Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu przez 30 – 45 minut. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez nauczycielki z naszego przedszkola: Mandziuk Irenę i Piekarczuk Dorotę.
Program powinien być realizowany z małą grupą dzieci (do 10 osób), dzięki temu nauczyciel skutecznie może zaobserwować z jaką techniką plastyczną dzieci mają trudności, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne, i które umiejętności trzeba u nich doskonalić. Niektóre techniki proponowane w programie dzieciom też wprowadzają ograniczenia liczebności grupy, żeby aktywnie uczestniczyć w ich poznaniu.

3. CELE

Poniżej zawarte zostały cele programu kółka plastycznego. Cel ogólny programu oraz cele szczegółowe. Poniżej także zawarte są planowane osiągnięcia dzieci po realizacji programu kółka plastycznego.

3.1. Cel główny programu.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

3.2. Cele szczegółowe.
- Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka;
> uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych;
> dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
> rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka;
> rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi;
> budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
> rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów);
> rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania.

3.3. Przewidywalne osiągnięcia dzieci.

Dziecko:
•umie dostrzegać walory estetyczne przedmiotów, zjawisk w przyrodzie, różnorodność barw i form;
•posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów;
•potrafi ukazać za pomocą działań plastycznych swoje spostrzeżenia i przeżycia o otaczającym świecie;
•zna różnorodne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce;
•sprawnie posługuje się narzędziami i wykorzystuje różnorodne materiały;
•interesuje się sztuką oraz zna wybrane dzieła sztuki polskiej i światowej (obrazy, rzeźby, fotografie);
•wie jak należy zachować się w muzeach i na wystawach;
•umie dokonać oceny dzieła sztuki, dostrzec ich treść i formę.

4. METODY.

- działania praktycznego,
- zadań stawianych dziecku,
- doświadczeń i eksperymentowania (np. mieszanie barw),
- pokazu i obserwacji,
- objaśnienie i instrukcja,
- ekspresyjna.

5. FORMY.

Formy realizacji działań edukacyjnych są następujące:
- praca indywidualna,
- praca w grupach,
- praca w zespołach.

6. UŻYWANE W PROGRAMIE TECHNIKI PLASTYCZNE.

Wymienione zostaną tylko te techniki, które wykorzystam w zajęciach kółka plastycznego. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych wpływa na wzrost zainteresowania dzieci pracą plastyczną, jest katalizatorem twórczego działania i wyrażania ekspresji.

1.Rysowanie węglem.
2.Rysowanie święcą.
3.Malowanie na sucho kredkami świecowymi.
4.Malowanie akwarelą.
5.Malowanie „mokre w mokrym”.
6.Malowanie farbami kryjącymi.
7.Malowanie gąbką.
8.Malowanie na folii ogrodniczej – zasady jak przy malowaniu na szkle.
9.Malowanie na podkładzie z kaszy.
10.Malowanie na podkładzie z trocin – Jak wyżej.
11.Wydzieranka kolorowa.
12.Wydzieranka.
13.Wycinanka z papieru.
14.Witraże.
15.Wycinanka ze szmatek.
16.Collage.
17.Collage ze strużyn kredek
18.Kompozycje z małych kawałków materiału.
19.Wyklejanka z kulek bibuły.
20.Origami.

7. PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH PODZIELONYCH NA MIESIĄCE.

W miesiącu wrześniu zostały sprawdzone umiejętności manualne dzieci, zainteresowanie plastyką wykazywane przez dzieci oraz chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Na tej podstawie została utworzona lista dzieci uczestniczących w zajęciach kółka plastycznego.

Październik
Tematy i techniki plastyczne:
1.„Zabawy kolorami”

- malowanie farbami klejowymi,
- klasyfikacja na barwy ciepłe, zimne – uzasadnienie,
- zabawy w mieszanie kolorów. Uzyskiwanie kolorów pochodnych.
-poznanie pojęć: obraz, malarz, malarstwo.

2.” W krainie kolorowych elfów”

- malowanie farbami plakatowymi;
słuchanie opowiadania nauczycielki o kolorowych domkach w krainie elfów oraz rozmowa na tamat: w jakim domku, jakiego elfa czułbyś się najlepiej (pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony);
- malowanie wybranego wnętrza domku ( wszystko w niej jest w jednym kolorze - tworzenie waloru barwy poprzez dodanie bieli).

3. „Jesienny bukiet”

- stemplowanie liśćmi (technika frottage),
-nazywanie faktury materiałów /gładka, lśniąca, matowa, chropowata/.

4. „Światła w nocy”

- malowanie farbami plakatowymi,
- omówienie cech charakterystycznych nocy, jej kolorystyki /zwracamy uwagę na sztuczne światła (lampy uliczne, neony – reklamy, światła w oknach) oraz gwiazdy i księżyc/,
- wyjaśnienie jakimi kolorami można malować światła (np. żółte, różowe, jasne niebieskie, jasne zielone, czerwone), zwracamy uwagę dzieci, że tylko światła są widoczne. Nie widać natomiast wyraźnych kształtów domów, drzew, ludzi, malujemy światła w nocy na kartonie czarnym lub granatowym.

Listopad
Tematy i techniki plastyczne:

1.”Ptasie trele”
-wycinanka z kolorowego papieru;
- słuchanie wiersza J. Tuwima „Ptasie radio”,
- odrysowanie szablonu drzewa, wycinanie, przyklejanie na kartonie,
rysowanie ołówkiem ptaków, wycinanie po konturach, naklejanie na drzewo.

2. „Jesienny krajobraz”

- Collage z użyciem materiału przyrodniczego;
- przygotowanie tła – posypywanie kaszą, makiem, ryżem itp. według własnej inicjatywy, a następnie przyklejanie materiału przyrodniczego.

3. „Jesienna szaruga”
- malowanie patykiem oraz czarnym tuszem na białym.

4. „Deszczowy dzień”
- technika „mokre w mokrym”;
- określanie nazw kształtów, rozróżnianie faktur,
- malowanie na wilgotnej kartce farbami plakatowymi.

Grudzień
Tematy i techniki plastyczne:
1.”Górnik”
– rysowanie węglem na gazecie czarno-białej podklejonej na brystol (utrwalanie pracy lakierem).
-określanie cech charakterystycznych postaci oraz kształtowanie pojęcia: portret.

2. „Kiermasz Bożonarodzeniowy”
-wykonanie ozdób i stroików różnymi technikami;
-poszukiwanie nowych możliwości wyrazowych materiałów i tworzyw oraz określanie funkcji przedmiotów.

3. „Święta tuż, tuż”
-technika collage;
-wykorzystanie kolorowych kartonów, elementów ze świątecznego papieru pakowego, sznurków, brokatu itp.,
-kształtowanie umiejętności projektowania kompozycji.

Styczeń
Tematy i techniki plastyczne:
1. „Góry zimą”
– technika batik stearynowy
- analiza reprodukcji obrazu J. Fałata „Zima” (treść i forma dzieła);
-wykonanie rysunku świecą i malowanie akwarelami.

2. „Mróz”
– malowanie gąbką,
- odrysowywanie szablonów – wycinanie wzorów , smarowanie szablonów świecą, malowanie farbą.

3. „Moi dziadkowie”
- rysowanie pastelami,
-określanie wielkości i proporcji ciała ludzkiego,
-utrwalanie pojęć: malarstwo, malarz.

Luty
Tematy i techniki plastyczne:
1. „Kopciuszek na balu”
– wycinanka tekstylna inspirowana
fragmentem bajki opisującego strój balowy Kopciuszka,
-oglądanie kolekcje sukien w gazetach – ukazanie wzornictwa przemysłowego,
-wycinanie z materiału tekstylnego części ubioru, dorysowujemy resztę.

2. „Tapeta”
-wycinanie i odbijanie gotowych elementów, odbijanie stemplem,
-projektowanie płaskich form użytkowych z uwzględnieniem zasady układu kompozycyjnego otwartego – projekt wzoru papieru dekoracyjnego.
3. „Drzewa zimą”
- malowanie węglem drzewnym na temat dowolny oraz przyklejanie wyciętych elementów z firanki, serwetek, waty, ścinków pianki itp
-operowanie różną grubością linii podczas rysowania węglem oraz próby robienia tła, cieni itp.

4. „Zimowe zabawy”
- technika collage, praca zbiorowa na dużym formacie papieru.
-przedstawienie scenki realnej z uwzględnieniem różnych technik i faktury;
-określanie kształtów, wielkości i proporcji oraz położenia, -poznanie pojęć: architektura, architekt,
-poznanie różnych form architektury w zależności od funkcji.

Marzec
Tematy i techniki plastyczne:
1. „Pierwsze wiosenne kwiaty”
– wysypywanka z kaszy manny oraz trocin drewnianych
rysujemy na kartonie zarysy kwiatów (krokusy, przebiśniegi),
smarujemy płynnym klejem,
posypujemy manną lub trocinami, nadmiar strzepujemy do miski,
całość malujemy farbami
przypominamy sobie jak uzyskamy kolor fioletowy krokusa (łączenie ciemnej czerwieni i błękitu).

2. „Ptaszki za oknem”
-witraż,
- poznanie dorobku artysty- S. Wyspiańskiego, twórcą witraży,
-wykonywanie witraży na foliach farbą klejową/akrylową.

3.,,Tulipan i żabka”
- orgiami,
-próby wykonywania z kolorowego papieru sztuką origami kwiatka lub zwierzątka.

4. „Wiosenny Deszczyk”
-wypryskiwaniem pędzlem/szczoteczką różnych kompozycji kolorystycznych,
(utrwalenie pracy brokatem w sprayu)

Kwiecień
Tematy i techniki plastyczne:
1.„Wielkanocne niespodzianki”
-wykonanie ozdób, stroików, kartek na Kiermasz Wielkanocny różnymi technikami używając różnych materiałów /rafia, piórka, kartony, patyczki, sizal itp./

2.”Koszyczek wielkanocny”
-wydzieranka z gazet i papieru kolorowego (wyklejanie wydzieranką z gazety całą powierzchnię kartonu (tło),
dalej wycinamy koszyczek, jajka oraz inne ozdoby koszyczka).

3.„W wiejskiej zagrodzie”
-lepienie z masy solnej, praca grupowa-tworzenie wspólnie zwierząt do jednej zagrody,
-poznanie składników i sposobu przygotowania masy solnej,
-określanie cech charakterystycznych zwierząt, ich budowy, kształtu,
-porównywanie różnic w budowie, wielkości i proporcji, rodzaju faktur, symetrii.

4.„Ekologia”
-wyklejanie plasteliną talerzyka tekturowego, przyklejanie do plasteliny innych elementów kompozycji.

Maj
Tematy i techniki plastyczne:
1. „Biedroneczka”
- wypełniamy wnętrze kulkami z bibuły oraz kawałkami pociętych kawałków materiału,
-wyjaśnienie pojęcia symetrii.

2. „Kwiaty w wazonie dla mamy”
-praca plastyczna z ostrużyn kredek oraz wiórków drewnianych,
(kwiaty wykonujemy z ostrużyn, wazon z wiórków,
przyklejamy klejem wikolowym, można też pomalować farbami)

3.,,Niebo i obłoki”
- tworzenie waloru barwy przez dodawanie bieli;
-tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w kilku odcieniach;
-wyróżnianie i nazywanie barw zimnych.

4.,,Kolorowe fantazje”
-wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem kredek świecowych, kalki technicznej oraz gorącego żelazka.


Czerwiec
Tematy i techniki plastyczne:

1.„Nad morzem”
-malowanie pastelami inspirowanej reprodukcją W. V. Gogha „Łodzie”
-poznanie sposobu stosowania kontrastów, uzyskania większych płaszczyzn, szerokich linii i plam,
-utrwalenie sposobów uzyskania kolorów pochodnych,
(można zamalować prace terpentyną z pomocą szerokiego pędzla. Czynność tę wykonuje nauczycielka).

2. „Wakacyjna podróż”
-rysowanie na kartonie kolorową kredą zmoczoną w białej farbie - praca zespołowa;
-wspólne planowanie, rozmieszczanie elementów kompozycji,
-utrwalanie zasad zgodnego współdziałania w zespole i równego podziału pracy.
3.,,Malarski plener
- malowanie otoczenia przyrodniczego z bezpośredniej obserwacji,
-wyjaśnienie pojęć: sztaluga, paleta, malarz.

4.,,Statek, samolot”
– składanie papieru w/g wzoru. (dokładne wykonywanie przez dzieci poleceń- instrukcji nauczycielki) Ozdabianie wykonanych prac w/g własnego pomysłu.


Dzieci także uczestniczyć będą w:

- przygotowaniach prac na konkursy;
- zwiedzanie wystaw w Garnizonowym Klubie Wojskowym;
- spotkaniu z artystą;
- zwiedzanie wystaw w Miejskim Domu Kultury;
- wykonanie elementów dekoracji wnętrza placówki na różne okazje;
- prezentacja prac w Galerii Małego Artysty.


8. EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU.

Ewaluacja realizacji programu kółka plastycznego obejmować będzie:

- systematyczną ekspozycję prac plastycznych dzieci w przedszkolnej „Galerii Małego Artysty”;
- udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych;
- umieszczanie prac plastycznych w postaci zdjęć w kronice przedszkola;
- oprawa plastyczna uroczystości – prezentacja elementów dekoracyjnych.

Ewaluacja końcowa programu przeprowadzona będzie w oparciu o:

- zgromadzone prace plastyczne dzieci,
- opinia rodziców o uczestnictwie ich dziecka w zajęciach (ankieta),
- własne obserwacje osiągnięć dzieci,
- rozmowy z dziećmi nad powodzeniem zajęć,
- wyrażenie informacji zwrotnej przez dzieci z zajęć za pomocą ustalonych znaków rączek „zoomów” (kciuk do góry- bardzo ciekawe, kciuk poziomo – średnio interesujące, kciuk w dół – nie podobały mi się);
- wywiad dla dziecka uczęszczającego na zajęcia kółka plastycznego.


8.1. Ankieta.

Ankieta przeprowadzona zostanie po realizacji kółka plastycznego. Adresatami ankiety są rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia z kółka plastycznego.

ANKIETA DLA RODZICA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE
1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia plastyczne? ( proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź).
a. TAK
b. NIE

2. Jak Państwo oceniacie poziom prowadzonych zajęć ( proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź).
a. Bardzo dobry
b. Zadowalający
c. Niewystarczający

3. Czy Państwo uważają, że tego typu dodatkowe zajęcia są potrzebne? (proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź).
a. TAK
b. NIE
WYWIAD DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE
1.Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?
a. TAK
b. NIE
2, Czego uczysz się na tych zajęciach?
3. Dlaczego chodzisz na zajęcia plastyczne?
4. Narysuj odpowiednią mimikę swojej twarzy po zajęciach


9. BIBLIOGRAFIA.

1.Lewicka J., Sto technik plastycznych, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967 r.
2.Foltys M. i A., Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym, PZWS, Warszawa,1967r.
3.Czerwosz Z., Dzieci lubią rysować, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986 r.
4.Michejda-Kowalska K., O dziecięcej wyobraźni plastycznej, WsiP, Warszawa 1987 r.
5.Hohensee-Ciszewska H.,Powszechna edukacja plastyczna, WsiP Warszawa 1982 r.
6.Kalbarczyk A., zabawy ze sztuką, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 r.
7.Gloton R., Cletro C.,Twórcza aktywność dziecka, WsiP, Warszawa 1985 r.
8.Natorrf A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WsiP,Warszawa 1990 r.
9.Misiurska A., Kalendarz plastyczny w przedszkolu, WsiP Warszawa 1993 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.