X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12019
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr ................
nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkół Nr 1
w .................

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2011 r.
Przewidywany okres stażu: 2 lata 9 miesięcy


§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

a) samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego (analizowanie zmian
w przepisach prawa oświatowego)
b) doskonalenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych poprzez zapoznanie się z literaturą na ten temat
c) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły: kursy, szkolenia i konferencje metodyczne
d) integracja zespołu klasowego – organizowanie wycieczek, imprez szkolnych
e) organizowanie lub współorganizowanie konkursów z języka angielskiego
f) przygotowanie uczniów do szkolnych konkursów i olimpiad z języka angielskiego
g) analizowanie postępów uczniów w nauce, przeprowadzanie ankiet
h) stosowanie różnych metod nauczania
i) prowadzenie zajęć z języka angielskiego poszerzających i utrwalających zdobytą wiedzę

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

a) korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu; tworzenie na tej podstawie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów
b) stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi
do diagnozy osiągnięć edukacyjnych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z młodzieżą
c) prowadzenie zajęć z języka angielskiego w pracowni komputerowej
d) korzystanie z Internetu m.in. w celu śledzenia zmian w prawie oświatowym; gromadzenie niezbędnych przepisów
e) zaprojektowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej języka angielskiego na zakończenie cyklu nauczania w liceum i gimnazjum


§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

a) pełnienie funkcji opiekuna stażu
b) obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w trakcie odbywania stażu
c) prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
d) praca w przedmiotowym zespole języków obcych – przygotowywanie różnych imprez szkolnych, konkursów, olimpiad, sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych
e) gromadzenie i udostępnianie scenariuszy zajęć, testów i innych pomocy
f) dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem Internetu
g) przekazywanie wiadomości zdobytych w różnych formach doskonalenia zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

a) wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – ocenianie części zewnętrznej i wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka angielskiego

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

a) zorganizowanie we współpracy z innymi nauczycielami języków obcych Europejskiego Dnia Języków
b) prowadzenie kółka z języka angielskiego poszerzających i utrwalających zdobytą wiedzę
c) przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i organizacja konkursów

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

a) współpraca z pedagogiem, pielęgniarką szkolną
b) współpraca z biblioteką
c) współpraca z Kolegium Języków Obcych w ...............
d) współpraca z wydawnictwami językowymi
e) uczestniczenie w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu
f) udział w pracach komisji rekrutacyjnej
g) współpraca z policją, strażą pożarną – spotkania, pogadanki na temat bezpieczeństwa
h) współpraca z rodzicami uczniów

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

a) analizowanie postępów w nauce uczniów
b) przeprowadzanie ankiet
c) pełnienie funkcji wychowawcy klasy
d) poznanie sytuacji materialnej wychowanków
e) integracja zespołu klasowego
f) organizowanie imprez i wycieczek klasowych
g) współpraca z pedagogiem
h) współpraca z rodzicami

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.