X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11996
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. (Dz. U. nr 214, poz. 1580)):

§ 8 ust. 1 pkt. 1 – Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej

( Plan wykonany w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Sposób dokumentowania
realizacji zadania

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego nauczycieli: analiza przepisów prawa oświatowego, śledzenie na bieżąco nowości na stronach Internetowych MEN-u.
Studiowanie literatury medycznej i pedagogicznej z zakresu oligofrenopedagogiki i usprawniania ruchowego
cały okres stażu
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Zgromadzenie stosownych dokumentów.
Własne notatki, uwagi.

2. Podniesienie poziomu kompetencji własnych przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie poprzez: udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, szkolenia, lekcje otwarte itp.).
Poszerzenie zakresu działań edukacyjnych związanych z działaniami Ośrodka.
cały okres stażu
Zaświadczenia, świadectwa, stosowne dokumenty.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Korzystanie z komputera do prowadzenia dokumentacji własnej, i szkolnej w formie elektronicznej.
Kompletowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu rewalidacji uczniów ze sprzężeniami ruchowymi, sportu, wychowania fizycznego, zdrowia.
Wykorzystanie programów komputerowych do oceny wydolności i sprawności fizycznej oraz organizacji zawodów.
cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

4. Znajomość aktualnego poziomu funkcjonowania intelektualnego uczniów w celu zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju.
Bieżąca analiza opinii psychologicznych sporządzona przez psychologa szkolnego oraz analiza obserwacji uczniów prowadzonej przez pedagoga i innych nauczycieli.
Współpraca z pielęgniarką szkolną i rehabilitantem.
Cały staż
Potwierdzenie psychologa szkolnego, pedagoga, pielęgniarki i rehabilitanta.

5. Opracowanie i wdrożenie materiałów dydaktycznych z zakresu usprawniania ruchowego i wychowania fizycznego Opracowanie i wdrożenie:
- indywidualnych programów pracy korekcyjnej
- zestawów ćwiczeń śródlekcyjnych i porannych
- zbioru gier i zabaw do nauczania wybranych
zespołowych mini – gier sportowych
- ramowych rozkładów materiału dla klas SPP przewidzianych do realizacji w cyklu trzyletnim.
Na bieżaco.
Potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust.1 pkt. 2 – Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1. Aktywna praca w zespole przedmiotowym wychowania fizycznego i usprawniania ruchowego.

Dobór i modyfikacja programów nauczania w oparciu o podstawy programowe na wszystkie szczeble edukacji, ewaluacja treści nauczania.
Nawiązanie współpracy ze szkołami masowymi. Podejmowanie działań w kierunku samokształcenia.
Opracowanie kalendarza szkolnych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
Cały staż
Plan pracy zespołu, protokoły z posiedzeń.

2. Wdrażanie narzędzi diagnozujących i oceniających.
Mierzenie jakości pracy. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy z wychowania fizycznego przy zastosowaniu testu Eurofit Specjalny.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego i jego ewaluacja
Cały staż
Zapis w dokumentacji.

3. Motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz samousprawniania. Opracowanie i realizacja konkursów promujących sportowy tryb życia.
Spotkania ze znanymi sportowcami.
Przygotowanie do reprezentowania placówki na zawodach sportowych.
Prowadzenie rozgrywek miedzyklasowych.
Eksponowanie najlepszych wyników osiąganych indywidualnie i zespołowo na gazetce szkolnej.
Na bieżąco
Regulaminy konkursów, scenariusze zajęć

4. Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem na temat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców
Prezentowanie i udostępnienie referatów na spotkaniach zespołu przedmiotowego.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Na bieżąco.
Poświadczenia hospitowania zajęć przez osoby obserwujące
Potwierdzenie członków zespołu z wychowania fizycznego.

5. Realizacja założeń programu autorskiego z edukacji regionalnej
Przygotowanie i prezentacja przedstawień.
Przeprowadzenie konkursu wiedzy o regionie
Wyjścia na wystawy, organizowanie wycieczek tematycznych.
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

6. Planowanie i współorganizowanie pozalekcyjnych form życia sportowego uczniów.
Podejmowanie inicjatyw zapewniających uczniom możliwość czynnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.
Na bieżaco.
Potwierdzenie dyrektora szkoły

7. Działania w zakresie pomocy korekcyjnej Opracowanie i wdrożenie indywidualnych zestawów ćwiczeń domowych.
Lekcje instruktażowe dla rodziców.
Cały staż
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

8. Wdrożenie programu autorskiego Opracowanie, zaopiniowanie, realizacja i ewaluacja programu autorskiego do nauki pływania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Wrzesień 2010
Program autorski.

9. Promowanie Ośrodka w środowisku
Udział w życiu sportowym miasta i regionu.
Organizacja Integracyjnego Dnia Sportu „Poćwiczmy razem”.
Cały staż
Potwierdzenie dyrektora szkoły.


8 ust. 1 pkt. 3 – Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej związanych z realizacją zadań szkoły, współpraca z Radą Rodziców poprzez włączanie rodziców do działań na rzecz szkoły.
Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, edukacji prozdrowotnej, ekologicznej.
Okres stażu
Potwierdzenia.

2. Poszukiwanie nowych trendów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej..
Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki oraz organizowanie zaplecza samodzielnie zebranych i przygotowanych trwałych środków dydaktycznych wzbogacających proces rewalidacyjny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Okres stażu
Dzienniczek lektur.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli. Aktywny udział w wewnątrzszkolny doskonaleniu
nauczycieli.
Udział w różnorodnych formach dokształcania
zgodnie z potrzebami własnego warsztatu pracy.
Wg terminarza
Potwierdzenia dyrektora szkoły

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Współpraca przy realizacji zadań propagujących działania edukacyjno – wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży.
Okres stażu
Potwierdzenia ze stosownych instytucji (organizacji).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.