X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12016
Przesłano:

Opisujemy przeżycia wewnętrzne. Przygotowanie do pracy nad lekturą pt. "Robinson Kruzoe". Konspekt lekcji j.polskiego w klasie szóstej

Motto : „ Literatura mówi o człowieku, jego konfliktach i problemach, zapoznaje z nimi czytelnika
często wcześniej, niż samo życie go z nimi zapozna. (...) Poszerza zakres doświadczeń,
ukazuje nawet takie sytuacje, z jakimi człowiek we własnym życiu na ogół rzadko się
spotyka, tym samym zaś kształci wrażliwość na cudze przeżycia, wyrabia zdolność do
ich rozumienia, do współczucia z ludźmi, do świadomej postawy wobec wszelkich ewen-
tualności życia”.

Maria Renata Mayenowa
„O liryce”

Cele:

Poznawczy : poznanie i wzbogacenie słownictwa w zakresie nazywania uczuć, wyjaśnienie
znaczenia literatury w życiu każdego człowieka i jej wpływu na kształtowanie
postaw.

Kształcący : troska o poprawność pisma, wyrabianie umiejętności korzystania ze słownika
różnego typu, gromadzenie wyrazów, wyrażeń i zwrotów określających uczucia
i przeżycia bohatera utworu, umiejętność nazywania uczuć, wrażeń. Kształcenie
poprawnego mówienia, wysławiania się, wyszukiwanie odpowiednich przykładów
w tekście, wnioskowanie, kształcenie zwięzłości, rzetelności wypowiedzi, kształce-
nie sprawności myślenia, używanie w wypowiedzi środków artystycznego wyrazu:
epitetów, porównań, przenośni.

Wychowawczy: uwrażliwienie uczniów na potrzebę poprawności ortograficznej w wypowie-
dziach pisemnych, wyrobienie nawyku kultury dyskusji, zwrócenie uwagi, że o wartości człowieka decyduje jego postępowanie, budzenie odpowiedzialności
za słowo.

Metody : problemowa z zastosowaniem pogadanki, ćwiczeń.

Formy : indywidualna, grupowa, praca z tekstem, słowna, elementy dyskusji.

Pomoce dydaktyczne : słowniki.

Tok lekcji :

1. Sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z tematem i celem lekcji oraz mottem.
3. Odszukanie w „Słowniku języka polskiego” hasła : „przeżycie” oraz „przeżyć”. Odczytanie informacji najbardziej odpowiadających tematowi.
4. Uświadomienie uczniom zadań lekcji, czyli sporządzenie opisu poprzez :
- sprecyzowanie treści
- wzbogacenie słownictwa związanego z tematem
- ćwiczenia redakcyjne
5. Precyzowanie przeżyć wewnętrznych. Podział na przeżycie radosne i smutne.
( przykładowe sytuacje z życia dzieci).
6. Praca ze słownikami.
Celem jest zebranie rzeczowników – nazw uczuć, przymiotników – określeń (epitetów) oraz nazywających stany czasowników i zwrotów frazeologicznych.
Szukamy do hasła „uczucie” wyrazów bliskoznacznych i zapisujemy na tablicy i w zeszytach : uczucie – przeżycie – wrażenie – doznanie.

a) Nazwij uczucia towarzyszące ludziom w trudnych sytuacjach (rzeczowniki) ,np. ból, rozpacz, rezygnacja, gniew, złość, oburzenie, itp.
b) Wypisz przymiotniki wyrażające ocenę przeżycia lub uczucia, np. niezwykłe, poruszające, dziwne, niesamowite, niecodzienne, przykre, itp.
c) Wypisz czasowniki tworzące związek z rzeczownikiem „uczucie”, budzić, rozwijać, pielęgnować, wywołać, itp.

7. Przypomnienie podziału na uczucia radosne i smutne. Gromadzenie wyrazów wokół
haseł : radość, np. wielka, szczera
smutek ,np. głęboki, nieustanny, cichy

8. Czym uzewnętrzniają się uczucia ? (mimika, gesty, zachowania, łzy, śmiech)
Zebrany materiał słownikowy posłuży do wykonania ćwiczeń i określania stanu uczuć
bohatera literackiego.


Zadanie domowe :

1. Uzupełnij zdania, nazwij występujący środek stylistyczny (potoczne porównanie).
Czułem się jak ... .
Zrobiło mi się tak, jakby ... .
Stanąłem jak ... .

2. Opisz w kilku zdaniach swoje przeżycia związane z jakąś ulotną chwilą.
Wykorzystaj jeden z tematów:
- Zobaczyłem tęczę.
- Dostałem dobrą ocenę.
- Słońce rozjaśniło mój pokój.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.