X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11929
Przesłano:

"Józef Piłsudski - wódz i polityk" konkurs historyczny

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY ,,JÓZEF PIŁSUDSKI - WÓDZ I POLITYK”

Nazwisko i imię........................................Klasa..............

1. Podaj dokładne informacje dotyczące Józefa Piłsudskiego.

a) data i miejsce urodzenia - ........................................

b) data i miejsce śmierci- ........................................

2. Jakie było drugie imię Józefa Piłsudskiego?

a) Kleofas b) Jan c) Klemens

3. Jakie studia rozpoczął młody Piłsudski na Uniwersytecie w Charkowie w 1885 r.?

a) prawnicze b) rolnicze c) medyczne

Czy ukończył te studia: TAK / NIE

4. Pod jakim zarzutem władze carskie aresztowały w marcu 1887r. Piłsudskiego?

........................................

........................................

Jaki wyrok otrzymał wówczas młody Piłsudski?

a) 5 lat zesłania na Syberię

b) 15 lat ciężkich robót w kopalniach

c) kara śmierci zamieniona ostatecznie na dożywocie

5. Jaki tytuł nosiło pismo o charakterze agitacyjno - informacyjnym, którego Piłsudski był redaktorem?

a) ,, Wieści Robotnicze” b) ,, Robotnik” c) ,, Proletariusz”

6. W 1906r. Piłsudski założył nowa partię polityczna i stał się jej przywódcą. Podaj pełną nazwę tej partii.

........................................

7. Z którym z krajów zaborczych Piłsudski wiązał nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości, a którego z zaborców uważał za największego wroga?

SOJUSZNIK- ........................................
WRÓG- ........................................

8. Sugerując się podanym tekstem i posiadaną wiedzą odpowiedz na poniższe pytania.

,,Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny (...) Wszyscy jesteście żołnierzami (...) Patrzę na was jako na kadry, z których ma się rozwinąć przyszła armia polska i pozdrawiam was....”

Podaj pełną nazwę formacji wojskowej, do której Piłsudski wygłosił 3 sierpnia 1914r. na krakowskich Oleandrach powyższe słowa-........................................

Jakie zadanie postawił przed żołnierzami z tego oddziału Piłsudski?

........................................

9. Polskie formacje wojskowe, utworzone w 1914r. i walczące po stronie państw centralnych to:

a) Armia Polska b) Legiony Polskie c) Armia Krajowa

Formacje te składały się z: 3 brygad / 5 hufców / 2 batalionów

Jaką funkcję pełnił w nich Piłsudski:-

........................................

10. Gdzie był więziony Józef Piłsudski od lipca 1917r do listopada 1918r.?

a) Berlin b) Wiedeń c) Magdeburg


11. Podaj dokładną datę, kiedy Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.

........................................

Na pamiątkę tych wydarzeń odchodzimy w tym dniu........................................

12. Jaką funkcje pełnił Józef Piłsudski w latach 1918 - 1922 ?

a) prezydenta b) premiera c) naczelnika państwa

13. Do jakiego wydarzenia odnosi się określenie ,, cud nada Wisłą”?

........................................

........................................

Podaj dokładna datę tego wydarzenia - ........................................

14. W 1920 r. sejm polski dla uczczenia wielkiego zwycięstwa nadał Józefowi Piłsudskiemu tytuł:

a) Marszałka Polski b) Hetmana Polski c) Honorowego Obywatela Polski

15. Uzupełnij luki w tekście.

Józef Piłsudski w .............roku wycofał się z działalności państwowej i przeniósł się do swego dworku w ....................................pod Warszawą. Na tym,, dobrowolnym wygnaniu” pozostał prawie przez .........lata. Uważnie jednak obserwował wydarzenia w kraju, krytykował zwłaszcza prace................... Narastający kryzys w Polsce spowodował, że w dniu........................... roku ............... podjął próbę nielegalnego przejęcia........................... . Wydarzenia te przeszły do historii jako ................................ .................................... .

16. Jaki system rządów występował w Polsce w latach 1926 - 1939?
a) demokratyczny b) totalitarny c) autorytarny

17. Celem, do którego zmierzał J. Piłsudski po 1926 roku było wzmocnienie władzy:

a) premiera b) prezydenta c) sejmu

Zmiany te wprowadzała konstytucja kwietniowa uchwalona w roku:

1926 / 1935 / 1939

18. Ile razy Józef Piłsudski był żonaty :
a)1 b) 2 c) 3

19. Jakie imię nosiła ulubiona klacz Piłsudskiego, uwieczniona na obrazie Wojciecha Kossaka?

........................................

20. Jakie ministerstwo piastował Piłsudski po 1926r aż do swej śmierci;

a) spraw wewnętrznych b) spraw zagranicznych c ) spraw wojskowych

21. Jakie stanowisko stworzył po 1926r. Józef Piłsudski, by osobiście sprawować kontrolę nad polskimi siłami zbrojnymi?

a) Naczelnego Komendanta Polskiej Armii

b) Generalnego Inspektora Polskich sił Zbrojnych

c) Głównego Generała Wojska Polskiego

22. Zaznacz 2 tytuły pieśni związanych z polskimi formacjami wojskowymi walczącymi w czasie I wojny światowej.

* ,, Rota” * ,, Pierwsza Brygada”

* ,, Bogurodzica” * ,, Marsylianka”

* ,, Maszerują strzelcy...” * ,, Mazurek Dąbrowskiego”

23. Poniższe zdania przekształć tak, aby zawierały prawdziwe informacje.

* Przyczyną śmierci Józefa Piłsudskiego był zawał serca.

........................................

* Trumnę ze zwłokami J. Piłsudskiego na lawecie armatniej, specjalnym pociągiem przewieziono z Krakowa do Warszawy.

........................................

* Zgodnie z ostatnią wolą Piłsudskiego jego serce zostało złożone w grobie jego ojca na cmentarzu we Lwowie.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.