X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11928
Przesłano:

Program przygotowujący uczniów do sprawdzianu klas szóstych

PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY
UCZNIÓW KLAS VI DO SPRAWDZIANU
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Opracowali: Iwona Kisełyczka
Wioletta Zych
Magdalena Kocjan
Joanna Kuchar-Siuda

Zespół Szkół w Debrznie
Pomysł stworzenia programu powstał po analizie wyników sprawdzianu klas szóstych w roku szkolnym 2007/2008. Sprawdzian ten wypadł słabo. Postanowiłyśmy więc pomóc uczniom, którzy chcą się do tego sprawdzianu lepiej przygotować. Konieczność podjęcia działań w celu lepszego przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty zauważył pomorski kurator oświaty wymieniając to jako jeden z priorytetów kształcenia na rok szkolny 2008/2009.

Czas trwania programu:
Program realizowany będzie od października 2008 roku do kwietnia 2011 roku.

Uczestnicy:
Uczniowie klas szóstych, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w zajęciach.

Cel główny:
Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szóstej klasie poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji. Szczególna uwaga poświęcona będzie pracy nad standardami: rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie szóstoklasisty w roku szkolnym 2007/2008 oraz na sprawdzianie próbnym przeprowadzonym w piątych klasach w tym samym roku szkolnym. Uczniowie zapoznawani również będą z zasadami organizacyjnymi egzaminu zewnętrznego.

Cele ogólne:
• wyposażenie ucznia w umiejętności określone standardami wymagań na II etapie edukacji;
• kształcenie nawyku systematycznej pracy;
• kształcenie umiejętności planowania pracy;
• stwarzanie podstaw do samokształcenia;
• zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego;
• wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów;
• zapoznanie uczniów ze sposobami rozwiązywania zadań zamkniętych.

Cele dla nauczyciela:
• kształcenie umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce;
• dostarczanie wiedzy z różnych źródeł;
• uzupełnianie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów;
• motywowanie ucznia do systematycznej pracy;
• stwarzanie sytuacji sprzyjających właściwemu planowaniu pracy.

Cele dla ucznia:
• rozwijanie umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce;
• nabywanie wiedzy z różnych źródeł;
• wyrabianie nawyku systematycznej pracy;
• planowanie swoich działań;
• nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających samokształcenie;
• wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach;
• utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach;
• doskonalenie umiejętności czytania tekstu;
• wzbudzanie motywacji do nauki;
• rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie prostych zadań z treścią;
• odczytywanie informacji z wykresów i diagramów;

TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. Tworzenie i odczytywanie diagramów, wykresów i tabel.
2. Korzystanie z map i planów.
3. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
4. Praca z tekstem źródłowym i literackim.
5. Rozwiązywanie zadań z treścią.
6. Rozwiązywanie zadań zamkniętych.
7. Korzystanie ze źródeł informacji.
8. Pisanie zaproszenia i ogłoszenia.
9. Pisanie sprawozdania.
10. Określanie wieku wydarzeń i praca z taśmą czasu.
11. Zaznaczanie odpowiedzi w karcie odpowiedzi.
12. Sprawdzanie odpowiedzi i poprawianie błędów.

Pomoce dydaktyczne:
• karty pracy,
• gry dydaktyczne,
• modele figur przestrzennych,
• przybory kreślarskie,
• słowniki i encyklopedie,
• Internet,
• mapy ścienne i atlasy,
• międzyprzedmiotowe arkusze testowe przygotowujące do sprawdzianu uczniów kończących szkołę podstawową,
• arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich.

Metody i formy pracy:
• rozwiązywanie zadań testowych,
• praca z tekstem,
• praca ze słownikami i encyklopedią,
• praca z mapą i diagramem,
• uzupełnianie kart odpowiedzi,
• rozwiązywanie zadań z treścią,
• praca z taśmą chronologiczną,

Przewidywane osiągnięcia:
• umiejętności określone standardami wymagań;
• podstawowa wiedza i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu i samokształceniu;
• świadomość konieczności planowania działań;
• motywacja do nauki;
• nawyk systematycznej pracy;
• znajomość różnych metod rozwiązywania zadań zamkniętych.

Sposoby ewaluacji:
• analiza wyników sprawdzianu klas szóstych i porównanie z wynikami z lat poprzednich;
• wyniki próbnych sprawdzianów klas szóstych;
• opinie uczniów i ankiety.
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Iwona Kisełyczka, Wioletta Zych, Magdalena Kocjan, Joanna Kuchar-Siuda

Uwagi o realizacji:
Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas szóstych. Na każdych zajęciach dodatkowo uczniowie rozwiązywać będą indywidualnie lub grupowo krótki test, w którym pojawi się kilka zadań zamkniętych i otwartych związanych z omawianym tematem. Uczestniczenie w zajęciach nie jest obowiązkowe. W przypadku dużej liczby uczniów, chętnych do uczestniczenia w zajęciach, mogą oni zostać podzieleni na dwie grupy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.