X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11894
Dział: Gimnazjum

Innowacja pedagogiczna dla klas I - III gimnazjum

Teenage success
Innowacja pedagogiczna
Dla klas I-III
Gimnazjum nr 1 w Malborku
Nauczanie języka angielskiego w wersji rozszerzonej

Spis treści

1. Założenia organizacyjno-programowe 3
2. Adresaci innowacji pedagogicznej 3
3. Założenia metodyczne 4
4. Cele innowacji 5
5. Opis innowacji 8
6. Treści nauczania j. angielskiego w klasie innowacyjnej 10
7. Procedury osiągania celów 11
8. Warunki niezbędne do realizacji innowacji 11
9. Ewaluacja 12
10. Zasady rekrutacji do klasy I gimnazjum o profilu językowym 14
11. Literatura 14

2
1.Założenia organizacyjno-programowe
Prezentowana innowacja metodyczna oparta jest na podstawach programowych dla kontynuacyjnego etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MEN, i jest pogłębieniem programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III. W klasach objętych innowacją planowane jest prowadzenie nauki języka angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo w klasie pierwszej, 4,5 godziny w klasie drugiej i 5 godzin w klasie trzeciej. W klasie pierwszej 3 godziny tygodniowo obejmują zintegrowane nauczanie wszystkich umiejętności tj. gramatyki, użycia języka, czytania ze zrozumieniem, słuchania i pisania . W klasie drugiej nauczanie zintegrowane wszystkich treści programowych obejmuje, tak jak w klasie pierwszej 3 godziny, natomiast pozostałe 1,5 godziny obejmują konwersację z elementami czytania i słuchania w oparciu o adaptowany literacki i multimedialny materiał pozapodręcznikowy. W klasie trzeciej w ramach dwóch dodatkowych godzin objętych innowacją przewidziana jest kontynuacja realizacji materiału pozapodręcznikowego oparta na wykorzystaniu źródeł multimedialnych z naciskiem na konwersację i poszerzenie wiedzy o elementy kulturoznawcze (wiedza o krajach anglojęzycznych). Na całym etapie kształcenia w ramach 3 godzin nauczania zintegrowanego uczniowie przygotowywani są do egzaminu gimnazjalnego w oparciu o zatwierdzone standardy egzaminacyjne. Warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych są zapewnione w ramach budżetu przyznanego szkole oraz istniejących struktur organizacyjnych i nie wymagają dodatkowych środków budżetowych. Dodatkowe godziny zajęć przyznane zostaną z godzin do dyspozycji dyrektora.

2. Adresaci innowacji pedagogicznej.
Głównymi adresatami innowacji są uczniowie Gimnazjum nr 1 w Malborku, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na uczestnictwo w niej. Innowacja przeznaczona jest dla nauczycieli gimnazjum, ich uczniów, a także dla ich rodziców.
Innowacja ma na celu pomoc w zaplanowaniu zajęć, doborze odpowiednich materiałów, metod i technik pracy z uczniem w klasie o profilu językowym. Zakłada ona nie tylko doskonalenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem formie ustnej i pisemnej, ale również przygotowanie uczniów do aktywnego współuczestnictwa w kulturze i jej współkreowania co stymulować będzie ich rozwój intelektualny i emocjonalny, rozwijając w nich postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Realizacja materiału w aspekcie standardów egzaminacyjnych pozwoli uczniom na odpowiednie przygotowanie do zdania egzaminu gimnazjalnego w klasie III. Nauczanie języka angielskiego w wersji rozszerzonej pozwoli na rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych.
Oprócz uczniów odbiorcami innowacji mogą być rodzice, ponieważ znajdą w niej opis oczekiwanych osiągnięć uczniów oraz sposoby oceny założonych osiągnięć.

3
3.Założenia metodyczne.
Innowacja zakłada, iż uczeń szkoły gimnazjalnej jest już ukształtowaną jednostką społeczną, zdolną do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących własnego uczenia się. Uczeń powinien zatem, świadomie i czynnie uczestniczyć w lekcjach, systematycznie się do nich przygotowywać, sumiennie wykonując zadania zarówno w klasie, jak też w domu, co umożliwi mu osiągnięcie celów nauczania języka angielskiego w wersji rozszerzonej w III etapie edukacyjnym i po nim. Ponadto zakłada się, że po zakończeniu trzyletniego programu edukacyjnego w ramach realizacji danej innowacji uczniowie będą posiadać wiedzę teoretyczno-praktyczną wystarczającą nie tylko do zdania egzaminu gimnazjalnego, ale także do zdania egzaminu państwowego pierwszego stopnia First Certificate Exam.
W zakresie kształcenia kompetencji komunikacyjnej pomocnym będzie, więc, stworzenie symulowanych sytuacji językowych bardzo zbliżonych do naturalnej komunikacji, np. przy wykorzystaniu dramy, gdzie uczniowie przekazywaliby nie tylko pewne informacje werbalne, lecz również odczucia i intencje niewerbalne.
W celu osiągnięcia optymalnych efektów w procesie kształcenia i wychowania istotne jest uzyskanie jak największego zaangażowania uczniów w intensywną pracę na lekcjach, ucząc ich jednocześnie prawa do wyrażania swoich zdań i poglądów, jak również uczenie ich zasad współpracy i tolerancji. Metody aktywizujące warte zastosowania to, m.in. dyskusja, projekt, burza mózgów (brain storming), drama, praca w grupach, prezentacje. Różnego typu dyskusje połączone z pracą w małych grupach są charakterystyczne dla nauczania poszukującego, a więc aktywnego i samodzielnego udziału w rozwiązaniu postawionego przez nauczyciela problemu. W zależności od danej sytuacji dydaktycznej w nauczaniu/uczeniu się, proponowana jest się kompilacja metody indukcyjnej i dedukcyjnej, polegającą na tym, iż na podstawie podanych przykładów uczniowie samodzielnie, wykorzystując swoją wiedzę językową i doświadczenia, odkrywają daną regułę i jej zastosowanie, lub w trudniejszych przypadkach mają tę regułę podaną i zilustrowaną przykładami a ich praca polega na znalezieniu tylko nowych, podobnych przykładów. Zgodnie z podstawą programową głównym celem nauczania języka obcego jest umiejętność skutecznego porozumiewania się, zarówno w mowie i w piśmie. Poszczególne wymagania odzwierciedlają więc umiejętności niezbędne do osiągania różnych celów komunikacyjnych (np. uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu; wyraża swoje opinie i uczucia; wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby). Poprawność językowa odgrywa istotną rolę, ale nie jest celem sama w sobie. Dlatego też w danej innowacji kładzie się nacisk na realizację pięciu wymagań ogólnych dotyczących znajomości języka i czterech sprawności językowych:
• Znajomość środków językowych
• Rozumienie wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi
• Reagowanie na wypowiedzi
• Przetwarzanie wypowiedzi

4
W procesie nauczania/uczenia się języka angielskiego obok nauczania komunikacji także ważne jest kształcenie innych kompetencji zgodnych z podstawą programową, takich jak:
- organizowanie, ocenianie, planowanie własnego uczenia się,
- rozwijanie sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań,
- współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji zachowując obowiązujące normy,
- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
- komunikowanie w się w różnych sytuacjach – w sposób werbalny lub niewerbalny
- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł, w tym Internetu.

4.Cele innowacji
4.1.Ogólne cele innowacji
Etap III stanowi kontynuację nauki języka angielskiego, czyli można od ucznia, na tym etapie oczekiwać:
• wykorzystania posiadanej wiedzy,
• rozwijania umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim.
Na tym etapie uczeń powinien:
• poprawnie komunikować się w języku angielskim;
• korzystać z różnych strategii uczenia;
• umieć posługiwać się językiem jako użytecznym narzędziem w zdobywaniu i poszerzania wiedzy, również w innych dziedzinach (przedmiotach nauczania);
• rozszerzać komponent kulturowo-cywilizacyjny z ukierunkowaniem na styl życia i zachowania w kraju języka docelowego.
4.2. Cele szczegółowe
Cele nauczania języka angielskiego w III etapie edukacyjnym w klasie profilowanej można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
1. Cele związane z nabywaniem i doskonaleniem czterech sprawności językowych: mówieniem, słuchaniem, czytaniem i pisaniem.
2. Cele związane z wdrażaniem uczniów do samokształcenia,
3. Cele związane z poznawaniem i kształceniem otwartości na tradycje i kulturę krajów angielskiego obszaru językowego.
W zakresie doskonalenia sprawności językowych uczeń powinien:
• tworzyć spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem stylistycznym i gramatyczno-leksykalnym,
• w wypowiedziach ustnych stosować poprawną wymowę i intonację,

5
• komunikować się skutecznie w zakresie sprawności produktywnych (pisanie i mówienie) i receptywnych (czytanie i słuchanie).
W zakresie doskonalenia sprawności mówienia uczeń powinien:
• rozpoczynać i kończyć rozmowę podejmując różne role w procesie komunikacyjnym,
• zadawać pytania, aby upewnić się, że poprawnie zrozumiał intencje mówiącego,
• wyrażać prośbę o wyjaśnienie, powtórzenie, opinię,
• przedstawiać i uzasadniać własne opinie, plany i czynności,
• relacjonować wydarzenia z przeszłości,
• bronić własnych opinii, przedstawiać argumenty za i przeciw,
• uzyskiwać informacje i wskazówki i ich udzielać,
• negocjować,
• wyrażać i reagować, odpowiednio do kontekstu, na wyrażane przez rozmówcę uczucia, takie jak zdziwienie, zadowolenie, smutek, zainteresowanie, obojętność,
• proponować i reagować na propozycje,
• opowiadać o swoich zainteresowaniach,
• wygłaszać krótką, uprzednio przygotowaną prezentację na znajomy temat,
• stosować zasady wymowy i intonacji,
• rekompensować użycie niewłaściwego słowa poprzez zastosowanie odpowiednich środków komunikacji pozawerbalnej,
• odpowiadać na zadane po swojej wypowiedzi proste i bardziej złożone pytania,
• stosować środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych, na przykład dziękuje, prosi, żąda, gratuluje, wyraża uczucia,
• wykorzystywać wiedzę o kraju danego obszaru językowego oraz o kraju ojczystym.
W zakresie doskonalenia sprawności rozumienia ze słuchu uczeń powinien:
• określać główną myśl tekstu słyszanego,
• określać główny wątek wiadomości obejrzanych w telewizji, gdzie materiał wizualny wspomaga komentarz,
• rozumieć główne punkty krótkich, jasnych i w miarę nieskomplikowanych językowo wiadomości i ogłoszeń,
• rozróżniać poszczególne części tekstu,
• rozumieć tekst wypowiedziany ze standardowym akcentem, dotyczący znanych zagadnień,
• rozumieć komunikat, w którym występują pauzy, poprawy, zawahania, hałas w tle,
• stwierdzać, czy tekst zawiera określone informacje,
• wskazywać określone informacje,
• selekcjonować potrzebne informacje,
6
• oddzielać myśl główną od myśli drugorzędnych,
• określać potencjalnego odbiorcę,
• rozpoznawać i określać komunikacyjną funkcję tekstu,
• określać rodzaj tekstu,
• dedukować znaczenie nieznanych słów z kontekstu w zależności od rodzaju tekstu,
• wykorzystywać elementy pozajęzykowe (mimika twarzy, gest), aby lepiej zrozumieć komunikat,
• rozróżniać znaczenie dosłowne komunikatu od znaczenia przenośnego.
W zakresie doskonalenia sprawności rozumienia tekstu czytanego oczekuję się, iż uczeń powinien:
• rozumieć krótkie, proste teksty dotyczące spraw zwyczajowych życia codziennego,
• określać przydatność przeczytanego tekstu w zależności od sytuacji,
• umieć posłużyć się odpowiednim słownikiem w trakcie czytania,
• określać główną myśl tekstu,
• rozróżniać poszczególne części tekstu,
• określać główne myśli poszczególnych części tekstu,
• selekcjonować potrzebne mu informacje,
• selekcjonować wskazane informacje,
• rozróżniać znaczenie dosłownego tekstu od znaczenia przenośnego,
• określać potencjalnego odbiorcę tekstu,
• określać rodzaj tekstu,
• określać funkcję komunikacyjną tekstu,
• wykorzystywać elementy pozajęzykowe (fotografie, etc.), aby lepiej zrozumieć komunikat,
• wykorzystywać wiedzę pozajęzykową, doświadczenie, aby przewidzieć cel, treść, zawartość tekstu.
W zakresie doskonalenia wypowiedzi pisemnej uczeń powinien:
• tworzyć spójną i logiczną krótką wypowiedź na dany temat,
• stosować przyjęte formy wypowiedzi pisemnych konsekwentnie ich przestrzega,
• opisywać aspekty życia codziennego, bezpośredniego otoczenia: ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, czynności, zawody, zdarzenia, procesy,
• opisywać prawdziwe lub wymyślone zdarzenia, przeżycia i doznania,
• uzyskiwać informacje, wyjaśnienia, pozwolenia i ich udzielać,
• wypełniać formularze, ankiety i inne dokumenty tego typu,
• bronić własnych opinii,
• stosować środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych, na przykład dziękuje, prosi, żąda, gratuluje, instruuje, przekonuje, doradza, ostrzega,
• posługiwać się wiedzą o krajach angielskiego obszaru językowego oraz o kraju ojczystym

7
W zakresie autonomii uczenia się uczeń powinien:
• stosować różnorodne strategie uczenia się zgodne z jego predyspozycjami lub typami (wzrokowiec, słuchowiec, typ mieszany),
• planować własny proces uczenia się poprzez np. podejmowanie własnych inicjatyw takich jak np. prowadzenie własnego słowniczka nowo poznanych wyrażeń, systematyczne uczenie się w domu i na lekcji,
• poszukiwać informacji, wykorzystując różnorodne źródła polsko i angielskojęzyczne (słowniki, encyklopedie, media, Internet)
• analizować swoje wypowiedzi oraz dokonywać autokorekty,
• czytać książki w języku angielskim w wersji uproszczonej, dostępne obecnie prawie w każdej księgarni lub EPIK u,
• pisać wypracowania lub streszczenia i dawać je nauczycielowi do sprawdzenia i poprawienia,
• korzystać z pisania e-maili lub „czatów” w języku angielskim
• korzystać z czasopism, magazynów w języku angielskim, dostępnych, np. w bibliotece szkolnej lub na stronach internetowych.
W zakresie poznawania kultury krajów angielskiego obszaru językowego uczeń powinien:
• właściwie interpretować fakty o krajach angielskiego obszaru językowego
• wykorzystywać podstawowe informacje dotyczące życia społeczno-kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego
• znać tradycje i zwyczaje związane np. ze świętami takimi jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok, Walentynki, Halloween i inne,
• znać położenie geograficzne państw obszaru językowego np. U.S.A, Irlandia, Australia,
• znać najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne związane z tymi państwami,
• znać najważniejszych przedstawicieli kultury poszczególnych narodowości.

5. Opis innowacji.
Tytuł innowacji: Teenage success. Innowacja pedagogiczna dla klas I-III Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku . Nauczanie języka w wersji rozszerzonej. Termin przeprowadzenia innowacji: rok szkolny 2010/2011 i kolejne lata szkolne w przypadku następnych roczników. Nauczyciel prowadzący: nauczyciel języka angielskiego wybrany przez dyrektora szkoły. Innowacja oparta jest na programie nauczania języka angielskiego „Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową. Dla III etapu edukacyjnego . (Gimnazjum). Kurs kontynuacyjny.
Autor: Barbara Tittenbrun, Ewa Piotrowska (Macmillan Polska 2009). W oparciu o program kształcenia na III etapie edukacyjnym innowacja ma na celu realizacje przedstawionych powyżej celów nauczania, ze szczególnym naciskiem na:
8
- realizacje celów kształcenia ogólnego:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
- rozwój umiejętności, w tym też ::
1) umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów; 2) umiejętność rozumowania matematycznego – logicznej analizy i formułowania sądów; 3) umiejętność myślenia naukowego – formułowania wniosków; 4) umiejętność komunikowania się w języku angielskim; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej
W danej innowacji zakłada się również: poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa w oparciu o tekst i zadania słuchowe; pogłębienie treści nauczania o elementy wiedzy o kulturze, literaturze, nauce i historii współczesnej krajów anglojęzycznych; pogłębienie komponentu kulturowego z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej; zapoznanie ucznia z normami socjokulturowymi, które pomogą mu w przyszłości funkcjonować na rynku pracy; interdyscyplinarność.
Zakłada się, że w klasie I gimnazjum uczniowie realizować będą 3 godziny nauczania zintegrowanego języka angielskiego, natomiast w klasie II i III liczba godzin zwiększy się odpowiednio o 1,5 i 2 godziny, które przeznaczone zostaną na zajęcia konwersacji.

Liczba godzin Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Planowana liczba godzin zajęć 3 3 3
Bez godzin dodatkowych 1,5 (konwersacje) 2 (konwersacje)
Źródło finansowania dodatkowych zajęć Z godzin do dyspozycji dyrektora Z godzin do dyspozycji dyrektora
.
9
6. Treści nauczania nauczania j. angielskiego w klasie innowacyjnej.
Nauczanie w klasie innowacyjnej zakłada wieloaspektowy zintegrowany rozwój wszystkich umiejętności z zastosowaniem różnych metod i źródeł językowych. Poza wprowadzeniem treści nauczania zawartych w podstawie programowej, nadrzędnym celem zajęć konwersatoryjnych jest szczegółowa prezentacja następujących zagadnień kulturowych i historycznych:
a) Zagadnienia kulturowe – Wielka Brytania
System edukacji
Partie polityczne
Struktura Rządu
Regiony geograficzne
Angielskie uniwersytety
Integracja europejska
Ośrodki kultury (teatr muzea..)
Uczeń porównuje zasady funkcjonowania państwa, spostrzega różnice kulturowe. Używa języka w sposób twórczy

b)Zagadnienia kulturowe- Stany Zjednoczone
System edukacji
Partie polityczne
Struktura Rządu
Regiony geograficzne
Amerykańskie uniwersytety
Ośrodki kultury (teatr, muzea..)
Uczeń porównuje zasady funkcjonowania państwa, spostrzega różnice kulturowe. Używa języka w sposób twórczy.

c)Elementy Historii Wielkiej Brytanii
Rewolucja Przemysłowa
Olivier Cromwell
Wojna Stuletnia
Konflikt pomiędzy protestantami i katolikami w Irlandii Pn.
Sławni królowie i królowe
Uczeń zapoznaje się z historią państwa, analizuje wydarzenia historyczne, nawiązuje do treści poznanych na innych przedmiotach. Używa języka w sposób twórczy.
10
d)Elementy historii Stanów Zjednoczonych Początki kolonizacji
Wojna o niepodległość
Deklaracja Niepodległości
Problemy rasowe
Uczeń zapoznaje się z historią państwa, analizuje wydarzenia historyczne, nawiązuje do treści poznanych na innych przedmiotach. Używa języka w sposób twórczy.

7. Procedury osiągania celów
W trakcie realizacji innowacji przewiduje się zastosowanie poniższych technik pracy:
- projekty – to rodzaj zajęć związanych z faza zastosowania języka. Pozwala ona uczniom na swobodny wybór zarówno treści jak i formy nauki. Uczniowie sami rozdzielają pomiędzy sobą zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami;
- techniki teatralne- odgrywanie ról, inscenizacje oraz wspólne wyjścia do teatru na sztuki anglojęzyczne;
- techniki multimedialne – Internet –docieranie do materiałów autentycznych BBC World Service: Learning English- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish lub publikowanie w języku angielskim- Programy komputerowe- programy w języku angielskim , np. encyklopedie, programy historyczne, społeczne- Video- prezentowanie materiałów kulturowych – Telewizja-, radio-autentyczne przekazy słowne- BBC, CNN, BBC
Prime Discovery;
- lektura tekstów literackich , popularnonaukowych;
- dyskusja na istotne dla młodzieży tematy.

8. Warunki niezbędne do realizacji innowacji
Realizacja innowacji wymaga wykorzystania określonych materiałów i środków dydaktycznych:
a)podręcznik i ćwiczenia ( w zależności od stopnia zaawansowania grupy)
- w klasie I – New Inspiration 1 lub 2
- w klasie II – New Inspiration 2 lub 3
- w klasie III - New Inspiration 3 lub 4 (wydawnictwo Macmillan)
b) Repetytorium z testami EGZAMIN GIMNAZJALNY wyd. Macmillan
c)zbiór tekstów audio wyd. Macmillan, Oxford University Press i t.d
d) CD video – prezentacja komponentu kulturowego;
d) zasoby sieci Internet;
e)słowniki, czasopisma i książki typu READERS w języku angielskim dla poszczególnych poziomów językowych

11
9. Ewaluacja
Właściwe ocenianie powinno być oparte na kilku fundamentalnych zasadach:
1. Uczniowie powinni być poinformowani o kryteriach oceniania nakreślonych w Przedmiotowym
Systemie Oceniania (PSO) i o wszystkich obszarach aktywności, jakie będą podlegały ocenie. (Warto je
uzgodnić wspólnie z uczniami i przedstawić w formie kontraktu klasowego, który następnie obie strony –
zarówno uczniowie jak i nauczyciel – obowiązane są przestrzegać.)
2. Przedmiotowy System Oceniania powinien być spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania (WSO).
3. Ocenianiu powinno podlegać przede wszystkim to, co uczeń umie i jak posługuje się zdobytą
wiedzą. Uczniów należy też zachęcać do samooceny, porównania jej wyników z informacją zwrotną o
postępach otrzymaną od nauczyciela, a następnie omówić z nimi ewentualne rozbieżności w postrzeganiu
tychże postępów. Wskazane jest, aby uczniowie gromadzili te dane np. we własnym „Portfolio
językowym”, wraz z próbkami własnych dokonań, co pozwoli na wyraźne udokumentowanie przyrostu
wiedzy.
Ogólnie, postępy nauczania i osiągnięcia uczniów można ocenić na podstawie:
- prac klasowych: testów osiągnięć – np. na zakończenie rozdziału, testów semestralnych i testu
końcowego;
- kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających stopień
opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji;
- prac domowych;
- prac pisemnych;
- odpowiedzi ustnych;
- prac projektowych (oceniając zarówno proces ich powstawania, jak i sam projekt);
- bieżącej obserwacji – aktywności na zajęciach;
- samooceny uczniów (m.in. Self -Check Tests).
Biorąc pod uwagę to, że znajomość języka nie jest wiedzą, którą można ocenić jedynie za pomocą
sprawdzianów i różnorodnych prac ustnych czy pisemnych należy oceniać również skuteczność przekazu,
efektywny odbiór wypowiedzi w obcym języku i gotowość do zareagowania stosownie do rzeczywistej sytuacji,

12
świadomość różnic językowych i kulturowych, umiejętność logicznego myślenia, przetwarzania informacji i
wiele innych czynników,których ani test, ani egzamin gimnazjalny, nie są w stanie ocenić. Dlatego należy
podkreślić bieżącą obserwację uczniów - tylko systematyczne diagnozowanie uczniów pozwoli ocenić ich
zaangażowanie w proces dydaktyczny i postęp w nauce. Warto również podkreślić konieczność oceniania
każdego ucznia osobno – jego rzeczywistego postępu w stosunku do predyspozycji, indywidualnych możliwości
i umiejętności. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż mając w grupie kilkunastu uczniów, z których każdy jest
inny, nie można ich mierzyć jedną miara. Jest to jednak niezbędne, aby dostrzec postęp każdego ucznia,
tym samym motywując go do dalszej nauki.
Integralną częścią nauczania jest ocenianie, które polega na bezustannym zbieraniu informacji o
przebiegu procesu nauczania / uczenia się. Jest to również swojego rodzaju sposób na zachęcanie i
stymulowanie uczniów do ich dalszego rozwoju.
Rozróżniamy dwie zasadnicze funkcje oceniania:
- Ocenianie bieżące (diagnostyczne), mające na celu:
• pomoc uczniom w rozpoznawaniu mocnych i słabych stron w nauce języka angielskiego;
• wskazanie uczniom nad czym i w jaki sposób powinni pracować, by uzyskiwać lepsze efekty w nauce;
• przekazanie rodzicom informację o postępach ucznia, jego systematyczności w nauce, jego mocnych i słabych stronach uczenia;
• dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów oraz form pracy;
• kontrolowanie opanowania materiału.
- Ocenianie klasyfikacyjne (sumujące), mające na celu:
• przekazanie uczniowi, rodzicom i nauczycielom obrazu postępów, aktywności i osiągnięć w języku angielskim pod koniec pewnego etapu nauki;
• zestawienie ocen cząstkowych poszczególnych czterech sprawności językowych;
• całkowity obraz pracy ucznia i jego systematyczności.
- Przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, mające na celu:
• wypracowania nawyku pisania testów w języku angielskim;
• przekrojowe wielosprawnościowe sprawdzenie postępów ucznia w przyswajaniu języka;
Najważniejszym elementem ewaluacji będzie analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego przeprowadzanego corocznie, wyniki której przedstawiane będą radzie pedagogicznej i rodzicom uczniów, biorących udział w innowacji, w miesiącu maju lub czerwcu każdego roku.

13
10.Zasady rekrutacji do klasy I o profilu językowym:
- na warunkach ogólnych - w przypadku gdy liczba chętnych nie przekracza planowanej liczebności oddziału;
- w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc stosuje się następujące zasady rekrutacji: do klasy przyjęci zostaną uczniowie z największą liczbą punktów wg następujących kryteriów:
A) Ocena z języka angielskiego (0-15 pkt),
B)Ocena z języka polskiego (0-15 pkt),
C) Ocena z zachowania(0-10 pkt),
D)Suma punktów uzyskanych ze sprawdzianu po szkole podstawowej organizowanego przez OKE w Gdańsku (0-40 pkt).


11. Literatura
 Droździał-Szelest, K 1997. Language learning strategies in the process of acquiring a foreign language. Poznań: Motivex
 Jim Scrivener, Macmillan, 1994.Learning teaching.
 Roger Gower, Diane Phillips i Steve Walters, 1997. Teaching practice
 Barbara Tittenbrun, Ewa Piotrowska .Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową. Dla III etapu edukacyjnego . (Gimnazjum). Kurs kontynuacyjny. Macmillan Polska ,2009

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.