X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11200
Przesłano:

Zasady redagowania zamówienia towarów - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji.
Temat lekcji: Zasady redagowania zamówienia towarów.
Modułowy program nauczania: Technik handlowiec 341[03].
Moduł: Towar jako przedmiot handlu 341[03]Z2.
Jednostka modułowa: Prowadzenie korespondencji w języku obcym 341[03].Z2.05.
Klasa 2 Technik Handlowiec, Szkoła Policealna.
Data: x.x.xx.
Czas realizacji tematu: 45 min.

I. Cel ogólny: poznanie zasad sporządzania zamówienia;

II. Cele szczegółowe:

Cele poznawcze:
- poznanie pojęć zamówienie i potwierdzenie zamówienia;
- poznanie elementów treści zamówienia;
- poznanie sposobów potwierdzenia zamówienia;
- poznanie elementów umowy kupna-sprzedaży;

Cele kształcące:
- umiejętność samodzielnego redagowania zamówień;
- umiejętność wypełnienia druku zamówienia;
- umiejętność prezentowania poznanych wiadomości;
- umiejętność analizowania i wyciągania wniosków;
- umiejętność zastosowania zdobytych wiadomości w praktyce;
- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz selekcji wiedzy;

Cele wychowawcze:
- wyrabianie dokładności, rzetelności i systematyczności w pracy;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- doskonalenie współpracy w grupie oraz dzielenie się swoja wiedzą i umiejętnościami poprzez wykorzystywanie doświadczenia z praktyk uczniowskich;
- systematyzacja dotychczasowej wiedzy ucznia o korespondencji w sprawach handlowych;
- wzbudzanie chęci zdobywania nowych umiejętności;
- przestrzeganie ładu pracy;
- przestrzeganie zasad pracy;
- dbałość o własny stan fizyczny w trakcie pracy i przepisy bhp;
- systematyczność w trakcie pracy i przestrzeganie dobrej organizacji;
- doskonalenie pracy zespołowej;
- planowość w trakcie pracy i efektywność;
- aktywizowanie uczniów poprzez rozwiązywanie zadań problemowych;

III. Typ lekcji:
- zapoznanie z nowym materiałem;

IV. Metoda pracy:
- pogadanka;
- ćwiczenia praktyczne;

V. Forma pracy:
- zbiorowa;
- praca w grupach;

VI. Środki dydaktyczne:
- podręcznik: Mirosława Wiśniewska – Sablowska, Eugeniusz J. Witek: „Technika biurowa”, Wydawnictwo eMPi², Poznań 2002;
- podręcznik: Eugeniusz J. Witek: „Praca biurowa”, Wydawnictwo eMPi², Poznań 2003;
- wzory zamówień;
- zeszyt;
- długopis;
- słowniki w języku obcym;


VII. Tok lekcji:

I. Wstępna:
1. Czynności organizacyjne.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Powtórzenie dotychczasowych informacji dotyczących korespondencji w sprawach handlowych.

II. Wprowadzenie do lekcji, wyjaśnienie celów zajęć:
1. Uświadomienie uczniom celu lekcji.
2. Podanie i wyjaśnienie uczniom tematu lekcji.
3. Wprowadzenie do tematu – podanie uczniom punktów do tematu:
1. Wyjaśnienie pojęcia zamówienie i potwierdzenie zamówienia.
2. Elementy treści zamówienia.
3. Sposoby potwierdzenia zamówienia.
4. Elementy umowy kupna-sprzedaży.
5. Przykład zamówienia.
4. Omówienie podanych zagadnień i zapis notatki.

III. Część praktyczna:
A. Zadanie nr 1:
1. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy.
2. Rozdaje uczniom rozsypankę.
3. Uczniowie mają za zadanie ułożyć w odpowiedniej kolejności elementy treści zamówienia (na czas).
4. Pierwszy uczeń, który ułoży całe zamówienie zgłasza fakt nauczycielowi i wyjaśnia go, za co otrzymuje ocenę.
5. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania. Konsultuje z opinią pozostałych grup.
6. Uczniowie przepisują treść prawidłowo sporządzonego zamówienia.
B. Zadanie nr 2:
1. Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia sposoby wypełniania druków zamówień.
2. Nauczyciel pokazuje uczniom różne wzory druków zamówień. Uczniowie podają zauważone różnice.
3. Nauczyciel koryguje na bieżąco pracę uczniów. Indywidualnie wyjaśnia zaistniałe wątpliwości i ocenia najlepsze prace.

IV. Podsumowanie i ewaluacja zajęć:
1. Ocena pracy szczególnie aktywnych uczniów podczas lekcji.
2. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej: Zredaguj zamówienie w języku obcym.
3. Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć i zdobytych umiejętności.
Osiągnięcia ucznia:
- wyjaśnienia pojęcia: zamówienie i potwierdzenie zamówienia.
- zna elementy treści zamówienia.
- potrafi wymienić sposoby potwierdzenia zamówienia.
- wymienia i omawia elementy umowy kupna-sprzedaży.
- potrafi wypełnić druk zamówienia;
- potrafi sporządzić kompletne, czytelne i estetyczne pismo;
- umie poprawnie zredagować treść pisma z zastosowaniem odpowiednich zwrotów i skrótów używanych powszechnie w korespondencji,
- samodzielnie redaguje zamówienie oraz umowę o dostawę,
- potrafi łączyć różne elementy wiedzy.
- umie systematyzować poznaną dotychczas wiedzę o korespondencji w sprawach handlowych;
- potrafi przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć treść zmówienia oraz umowy o dostawę;
- samodzielnie formułuje pytania na podstawie przeczytanego tekstu,
- potrafi zidentyfikować główne problemy zawarte w tekście,
- jest coraz bardziej aktywny w trakcie pracy i efektywnie pracuje na lekcji;
- potrafi doskonalić indywidualną i zespołową pracę;
- umie prezentować zdobyte wiadomości;
- umie wyciągać wnioski;
- jest systematyczny w trakcie pracy;
- umie właściwie formułować sądy, dotyczące problematyki lekcji;
- umie korzystać z różnych źródeł informacji, dokonywać właściwej selekcji materiału i ocenić swoją pracę;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.