X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11026
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Stażysta: mgr Małgorzata Stachowska- Socha

Opiekun stażu: mgr

Nazwa i adres placówki: Przedszkole w Raszówce
Ul. Kolejowa 2
Dyrektor: mgr
Czas trwania stażu: 01.09.2010- 31.05.2011

Ustawa z dnia 26 styczeń 1982 r., Karta Nauczyciela Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopad 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 16 listopada 2007.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1)

1. Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
*Analiza przepisów prawa oświatowego :-Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego;-Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;-Ustawa z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela;-Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami;
*Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:-rozmowa na temat procedur związanych z awansem zawodowym;-omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego;-zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu;-konsultacje, analiza, ewaluacja;
*Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
*Śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i Internecie;
TERMIN REALIZACJI:
-wrzesień;
DOKUMENTACJA:
-plan rozwoju zawodowego;
-kontrakt z opiekunem stażu;
-dokumentacja własna;
-wnioski z obserwacji;
-refleksje opiekuna stażu.

2. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola.
FORMY REALIZACJI:
*Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:-statut przedszkola;-regulamin Rady Pedagogicznej;-regulamin Rady Rodziców;-kryteria oceny pracy nauczyciela, przyznawania dodatku motywacyjnego, nagrody dyrektora, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;-plan nadzoru pedagogicznego dyrektora;-plan Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
TERMIN REALIZACJI:
-wrzesień,
-październik,
-na bieżąco;
DOKUMENTACJA:
-arkusz diagnostyczny „Regulaminy wewnętrzne regulujące organizację i funkcjonowanie przedszkola”.

3. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
FORMY REALIZACJI:
*Rejestrowanie pracy w dzienniku zajęć (według wewnętrznych kryteriów);
*Planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej (według wewnętrznych kryteriów);
*Dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci;
*Zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy pedagogicznej i posiedzeń Rady Pedagogicznej;
*Udział w radach pedagogicznych oraz Wewnątrzprzedszkolnych Doskonaleniach Nauczycieli;
TERMIN REALIZACJI:
-codziennie;
DOKUMENTACJA:
-zapiski oraz kserokopie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu;
-wpisy w dzienniku zajęć;
-plany miesięczne;-scenariusze zajęć;
-arkusze diagnostyczne;
-materiały szkoleniowe;
-notatki własne.

4. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
FORMY REALIZACJI:
*Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
*Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki;
*Udział w szkoleniu z zakresu BHP;
*Regulamin wycieczek;
TERMIN REALIZACJI:
-wrzesień
DOKUMENTACJA:
-notatki własne;
-powielone arkusze procedur;
-potwierdzenie odbycia szkolenia.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt. 2)

1. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć z dzieckiem.
FORMY REALIZACJI:
*Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik do Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008r.);
*Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
*Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu;
TERMIN REALIZACJI:
-wrzesień- maj;
DOKUMENTACJA:
-scenariusze zajęć;
-arkusze obserwacji zajęć;
-notatki własne.

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI:
*Zapoznanie ze zbiorami dydaktycznymi;
*Opracowywanie własnych pomocy;
*Wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych;
*Wymiana doświadczeń- dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami;
TERMIN REALIZACJI:
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
-pomoce dydaktyczne;
-plany miesięczne;
-zapisy w dzienniku zajęć;
-scenariusze zajęć;
-notatki;
-zajęcia otwarte dla rodziców.

3. Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją jego zadań.
FORMY REALIZACJI:
*Festyn jesienny- Pieczony Ziemniak;
*Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej;
*Święto Pluszowego Misia;
*Andrzejki;
*Choinkowe cudeńka- kiermasz świąteczny;
*Jasełka w przedszkolu;
*Bal karnawałowy- pląsy przebierańców;
*Kiermasz Wielkanocny;
*Dzień Babci- Dziadka;
*Powitanie Wiosny;
*Dzień Ziemi- dzień bez papierosa;
*Dzień Mamy i Taty;*
Dzień Dziecka;
*Pożegnanie starszaków;
*W aptece;
*W remizie strażackiej;
*W sklepie;
*Współpraca z GOK;
*Z wizytą w bibliotece;
*Współpraca z PPP;
TERMIN REALIZACJI:
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
*scenariusze i wpisy w dzienniku;
*harmonogram działań.

4. Wykorzystywanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informatycznej.
FORMY REALIZACJI:
*Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych;
*Zapisy planów miesięcznych w wersji elektronicznej;
*Redagowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań;
*Tworzenie kart pracy;
*Poszukiwanie ciekawych rozwiązań metodycznych;
*Doskonalenie własnej wiedzy;
*Korzystanie z programów komputerowych;
*Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji;
TERMIN REALIZACJI:
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
-teczka stażysty;
-płyta z zapisem elektronicznym;
-pomoce dydaktyczne;
-dokumentacja pedagogiczna.
5. Udział w formach doskonalenia zawodowego.
FORMY REALIZACJI:
*Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;
*Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN;
*Udział w warsztatach wewnętrznych i zewnętrznych;
*Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno- pedagogicznych;
*Awans zawodowy nauczyciela- wymagana dokumentacja (Powiatowe Centrum Edukacji);
*Kierownik wycieczek szkolnych (Powiatowe Centrum Edukacji);
TERMIN REALIZACJI:
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
-zaświadczenia;
-dyplomy;
-materiały metodyczne;
-spis literatury metodyczno-pedagogicznej.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2pkt.3)
1. Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku dzieci.
FORMY REALIZACJI:
*Opracowanie planu współpracy z rodzicami;
*Zapoznanie z formami współpracy z rodzicami:
-zebrania z rodzicami;
-rozmowy indywidualne;
-uroczystości przedszkolne;
-angażowanie w życie przedszkola;
-pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki;
-ankietowanie;
-zajęcia otwarte dla rodziców;
TERMIN REALIZACJI:
-wrzesień;
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
-plany i protokoły zebrań;
-scenariusze uroczystości;
-scenariusze zajęć otwartych dla rodziców;
-ankiety;-
dokumentacja fotograficzna.

2. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom.
FORMY REALIZACJI:
*Spotkania indywidualne z rodzicami;
*Praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( z trudnościami oraz z dzieckiem zdolnym);
TERMIN REALIZACJI:
-według ustaleń;
DOKUMENTACJA:
-arkusze obserwacji;
-indywidualne programy.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.
FORMY REALIZACJI:
*Udział w szkoleniach;
*Literatura fachowa;
*Nawiązanie współpracy z psychologiem, logopedą;
TERMIN REALIZACJI:
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
-notatki własne.

4. Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków.
FORMY REALIZACJI:
*Udział dzieci w konkursach:
-plastycznych;
-muzycznych;
-recytatorskich;
*Prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych;
*Stosowanie metod twórczych w codziennej pracy;
TERMIN REALIZACJI:
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
-dyplomy;
-zaświadczenia, sprawozdania z konkursów;
-prezentacje wytworów w holu.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4)
1. Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć.
FORMY REALIZACJI:
-obserwacja zajęć;
-rozmowa pohospitacyjna;
TERMIN REALIZACJI:
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
-scenariusze zajęć obserwowanych;
-protokoły pohospitacyjne zawierające wnioski.

2. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.
FORMY REALIZACJI:
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora;
-rozmowa pohospitacyjna;
TERMIN REALIZACJI:
-cały okres stażu;
DOKUMENTACJA:
-samooceny;
-wnioski;
-refleksje opiekuna stażu.

3. Określenie drogi rozwoju.
FORMY REALIZACJI:
*Zbieranie informacji zwrotnej o skuteczności oddziaływania wychowawczo- dydaktycznej;
-ankieta dotycząca oceny sposobu prowadzenia zajęć i postawy prowadzącego;
-refleksje i wypowiedzi koleżanek, opiekuna stażu, dyrektora;
*Dokonywanie samooceny własnych działań:
-raz w semestrze określanie mocnych i słabych stron w swojej pracy;
-uzyskiwanie informacji zwrotnych ze strony środowiska przedszkolnego: dyrektora, opiekuna stażu, Rada Pedagogiczna, rozmowy z nauczycielami, wypowiedzi dzieci;
-uzyskiwanie informacji zwrotnych: ankieta, rozmowy indywidualne;
-analizowanie własnych działań;
TERMIN REALIZACJI:
DOKUMENTACJA:
-ankieta po zajęciach otwartych;
-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.