X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11008
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

IWONA KASAK

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Opracowany na okres stażu od 1.09.2010 do 31.05 2013r.

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opiekun stażu: XXXXXXX- nauczyciel dyplomowany

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
§7 ust.2 pkt 1
„ Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych Okres stażu Plan Rozwoju Zawodowego
2. Doskonalenie zawodowe 1. Udział w:
- Radach Szkoleniowych,
- warsztatach metodycznych,
- Kursach,
- konferencjach,
- śledzenie stron internetowych
W czasie trwania stażu Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, kursów, wypis z protokołów
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 1. Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.

2. Obserwowanie zająć prowadzonych przez opiekuna stażu .

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

4. Analiza i ocena działań IX 2010

Okres stażu

Okres stażu Kontrakt, harmonogram

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

sprawozdanie

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Wpisy w dzienniku zajęć, karty obserwacji, tygodniowe plany pracy Na bieżąco Dziennik zajęć, karty obserwacji, plany pracy
5. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii oraz dydaktyki. 1. Studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.

2. Śledzenie nowości wydawniczych Na bieżąco

Na bieżąco Notatki

Spis pozycji
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych Okres stażu Materiały i pomoce dydaktyczne
7. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego 1. Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów.

2. Autoanaliza dotycząca realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

3. Przygotowywanie sprawozdań W czasie trwania stażu

Na bieżąco

Okres stażu Świadectwa, scenariusze, opisy, zaświadczenia, zdjęcia

Pisemne sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§7 ust.2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, ankiety Okres stażu Notatki, listy obecności, protokoły spotkań, ankiety
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci 1. Prowadzenie spotkań z rodzicami – pedagogizacja rodziców.

2. Konsultacje indywidualne z rodzicami

3. Zajęcia otwarte dla rodziców.

4. Uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych.

5. Włączanie rodziców w organizację uroczystości, wycieczek oraz prac na rzecz przedszkola. W czasie trwania stażu Notatki, lista obecności, protokół zebrań, referaty, zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć, zdjęcia.
3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Wg potrzeb Notatki, adnotacje w dzienniku
4. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Nawiązanie współpracy, korzystanie z wiedzy i doświadczeń pedagoga i logopedy do rozwiązywania problemów IX 2010r.
wg potrzeb Rozmowy indywidualne
Adnotacje w dzienniku
5. Udział w realizacji Programu Profilaktycznego Prowadzenie i organizacja zajęć Okres stażu Scenariusze, wpisy w dzienniku zajęć
6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole Współpraca z biblioteką, ośrodkiem zdrowia, GCK, Strażą Pożarną, Policją Okres stażu Adnotacje w dzienniku zajęć
7. Organizowanie imprez przedszkolnych Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, przygotowanie upominków dla gości Okres stażu Scenariusze, adnotacje w dzienniku, zdjęcia
8. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Studiowanie literatury, udział w warsztatach, surfowanie w internecie Okres stażu Notatki, zaświadczenia
9. Udział z dziećmi w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i inne instytucje Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali Na bieżąco Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania
§7 ust.2 pkt.3
„Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.”

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie techniki komunikowania się oraz technologii informacyjnej w swojej pracy pedagogicznej. 1. Wykorzystanie na zajęciach multimedialnych programów edukacyjnych.

2. Opracowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych.

3. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu Spis prezentacji multimedialnych

Scenariusze zajęć, karty pracy, wzory zaproszeń itp.

Opis i analiza własnej pracy
2. Wykorzystanie internetu 1. Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych.

2. Publikowanie własnych opracowań.

3. Przesyłanie materiałów nauczycielom drogą e-mailową.

4. Udział w internetowych forach dyskusyjnych Okres stażu Spis portali internetowych

§7 ust. 2 pkt.4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Praca z dziećmi z trudnościami Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych Okres stażu Notatki, wpisy w dzienniku
2. Opieka nad dziećmi zdolnymi Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych Okres stażu Notatki, wpisy w dzienniku
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej Okres stażu Wpisy w dzienniku

§7 ust.2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Akty prawne
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Analiza dokumentów przedszkola – statut, plany, regulaminy, programy Okres stażu Notatki, wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek
4. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego Analiza prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli IX.2010r. Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.