X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10944
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko: Marek Bieniek.
Stanowisko: nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Stopień awansu: nauczyciel mianowany.
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 roku.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013 roku.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp. • Zadanie do realizacji • Sposób realizacji • termin • Oczekiwane efekty

(§ 8 ust.2 pkt.1). Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela; Rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004; Rozp. MEN z dnia 14 listopada2007). Zapoznanie się ze stronami internetowymi zawierającymi informacje na temat awansu zawodowego (np. www.awans.net, www.edu.info.pl, www.literka.pl i innych). Uczestnictwo w warsztatach „Awans zawodowy nauczyciela” organizowanych przez WOM.
Wrzesień 2010.
Poznanie procedur awansu i umiejętności pisania planu rozwoju zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2010.
Zatwierdzenie planu przez dyrektora.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji i systematyczna praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Okres stażu.
Przygotowanie kompletnej teczka „Awans zawodowy”.
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Maj 2013.
Pozytywna ocena dorobku zawodowego.
5. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Zapoznanie się z na początku każdego roku szkolnego z dokumentami: Statut RCEZ - CKUoP, Regulamin Pracy, RZFŚS, regulaminy warsztatów, Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, szkolny plany nauczania, podstawy programowe, programy nauczania, plan pracy szkoły.
Wrzesień 2010, Wrzesień 2011, Wrzesień 2012.
Poznanie wymienionych dokumentów.
6. Uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej i komisji przedmiotowej.
Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego, w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez RCEZ – CKUoP.
Okres stażu.
Poszerzenie własnej wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności.
7. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Udział w kursach, warsztatach organizowanych przez WOM ROM-E Metis, np. związanych z bezpieczeństwem w szkole, z wykorzystaniem środków multimedialnych, dydaktyką nauczania i inne. Uczestnictwo w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli RCEZ – CKUoP.
Okres stażu.
Poszerzenie własnej wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności potrzebnych w pracy dydaktycznej.
8. Studia podyplomowe.
Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Rok akademicki 2010/2011.
Pogłębienie wiedzy, zdobycie kwalifikacji zawodowych.
9. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie materiałów z Internetu (np. www.men..gov.pl, www.edux.pl, www.oswiata.org.pl itp.) w pracy dydaktycznej.
Okres stażu.
Poszerzenie własnej wiedzy pedagogicznej.
10. Doskonalenie warsztatu pracy.
Opieka nad działem obróbki ręcznej – dbałość o sprzęt i wystrój hali oraz gromadzenie i wykorzystywanie w pracy materiałów dydaktycznych.
Okres stażu
Poszerzenie własnej wiedzy jak i wiedzy i umiejętności uczniów.

§ 8 ust.2 pkt.2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pomiar jakości pracy uczniów.
Opracowanie dokumentacji: test, opis zakresu czynności, rysunki, karta punktacji itd. Analiza wyników w programie Microsoft Word wraz z wykresami.
Wrzesień 2010. Czerwiec 2011, 2012, 2013.
Wzbogacenie pracy dydaktycznej warsztatów.
2. Sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu BHP.
Opracowanie testu z zagadnień BHP. Przygotowanie dyplomów dla zwycięzców.
Listopad 2010.
Zachęcenie uczniów do poznawania i przestrzegania zasad BHP w pracy.
3. Karty pracy.
Opracowanie kart tematycznych na instruktaż wstępny ze ślusarstwa.
I semestr 2010/2011.
Udoskonalenie własnego warsztatu pracy.
4. Korzystanie z Internetu.
Wskazywanie uczniom edukacyjnych stron internetowych (np. www eduseek, www.eszkola.pl, www.technikbhp.pl i inne).
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy praktycznej uczniów.
5. Strona internetowa.
Stworzenie w zespole nauczycieli strony internetowej Warsztatu Mechanicznego RCEZ – CKUoP.
I semestr 2010/2011.
Usprawnienie pracy Warsztatów.
6. Prezentacje multimedialne.
Wykorzystanie podczas prowadzenia zajęć własnej prezentacji: Narzędzia i przyrządy pomiarowe”. Poszukiwanie prezentacji, publikacji zawartych w Internecie powiązanych tematycznie z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi oraz wykorzystywanie ich podczas zajęć. Wykonanie prezentacji związanych z operacjami ślusarskimi.
Raz na początku zajęć z każdą grupą w latach 2010 – 2013. Okres stażu. .II semestr 2010/2011.
Poszerzenie wiedzy praktycznej uczniów.
7. Pokaz filmów.
Wykorzystanie podczas szkolenia wstępnego filmów szkoleniowych: „Pierwsza pomoc”, „Wypadki przy pracy”, „Zasady ochrony przeciwpożarowej” i inne.
Wrzesień 2010, 2011, 2012. Okres stażu.
Pobudzenie wyobraźni i większej odpowiedzialności uczniów podczas zajęć warsztatowych.
8. Współpraca z wychowawcą klasy.
Stały kontakt ze szkolnym wychowawcą klasy (korespondencja e-mailowa, kontakt telefoniczny).
Okres stażu.
Wymiana informacji pomiędzy szkołą a Warsztatami.
9. Pomoc dydaktyczna.
Znowelizowanie własnego opracowania „Materiały szkoleniowe dla uczniów z zakresu BHP.
I semestr 2010/2011.
Wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu BHP.

§ 8 ust.2 pkt.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Lekcje otwarte.
Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli RCEZ – CKUoP.
II semestr 2010/2011; I semestr 2011/2012; I semestr 2012/2013.
Poszerzenie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności potrzebnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.
2. Lider WDN – organizacja szkoleń.
Przygotowanie szkoleń dla kadry RCEZ – CKUoP związanych z bezpieczeństwem w szkole, z wykorzystaniem środków multimedialnych, dydaktyką nauczania, radzeniem sobie w sytuacjach problemowych i inne.
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności potrzebnych w pracy dydaktycznej nauczyciela.
3. Szkolenia BHP.
Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP dla nauczycieli rozpoczynających pracę w RCEZ – CKUoP.
Okres stażu.
Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń przez pracowników z zakresu BHP.
4. Opracowywanie dokumentacji BHP.
Tworzenie dokumentacji BHP: ryzyko zawodowe, instrukcje BHP, regulaminy, czynniki niebezpieczne itd.
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie poczucia bezpieczeństwa wśród praxcowników.
5. Publikacje.
Opublikowanie własnych materiałów dydaktycznych na stronach internetowych (np. www.publikacje.edux,pl, www.kajet.pl itp.).
Okres stażu.
Dzielenie się własną wiedzą z innymi nauczycielami.
6. Wymiana doświadczeń.
Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych w ramach działania komisji przedmiotów zawodowych.
Okres stażu.
Wykorzystywanie materiałów przez innych nauczycieli. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi praktycznej nauki zawodu.

§ 8 ust.2 pkt.4. Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

§ 8 ust.2 pkt.4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Rozkład materiału nauczania.
Opracowanie rozkłady materiału nauczania dla klasy I ZSZ w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej i klasy II technikum w zawodzie technik – górnik z uwzględnieniem infrastruktury i bazy dydaktycznej Warsztatu Mechanicznego RCEZ – CKUoP.
Wrzesień 2010.
Jasność i przejrzystość w procesie realizacji programu nauczania.
2. Plan pracy wychowawczej.
Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla warsztatów RCEZ – CKUoP.
Rok szkolny 2011/2012
Poprawa relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem.
3. Plan szkoleń BHP.
Opracowanie i wdrożenie planu szkolenia BHP dla uczniów klas I ZSZ i II Technikum.
I semestr 2010/2011.
Wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu BHP.
4. Pomiar jakości pracy.
Przeprowadzenie pomiaru jakości pracy z zakresu ślusarstwa w klasach rozpoczynających praktyczną naukę zawodu (pierwsze ZSZ lub drugie Technikum).
Październik 2010,2011, 2012 i maj 2011, 2012, 2013.
Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4b. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, konsultanta CEA

1. Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Ukończenie kursu na egzaminatora w zawodzie operator obrabiarek skrawających, ślusarz
Rok szkolny 2010/2011.
Pozytywne ukończenie kursu.
2. Udział w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Udział w komisji zespołu egzaminacyjnego na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających, ślusarz czy inne.
Rok szkolny 2011/2012.
Aktywny udział w egzaminie.
3. Zapoznanie się z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na stronach internetowych.
II semestr 2012.
Poszerzenie swojej wiedzy zawodowej.

§ 8 ust.2 pkt.4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja wycieczek dydaktyczno-wychowawczych.
Zwiedzanie zakładów pracy: np. kopalnia, elektrownia i inne.
Wiosna i jesień każdego roku.
Poszerzenie wiedzy zawodowej i pozazawodowej uczniów.
2. Promocja BHP.
Promowanie wśród młodzieży literatury fachowej (np. miesięcznik „Atest”, „Bezpieczeństwo pracy”), filmów (strony internetowe), książek o tematyce BHP (biblioteka), itd.
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy zawodowej i pozazawodowej uczniów.
3. Konkurs wiedzy.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu„Samochody świata” połączonego z wręczaniem dyplomów zwycięzcom.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu„Zabytki i architektura państw” połączonego z wręczaniem dyplomów zwycięzcom.
I semestr 2011/2012. II semestr 2010/2011.
Wprowadzenie elementów zabawy i humoru na Warsztatach. Poszerzenie wiedzy pozawarsztatowej uczniów połączonej
4. Regulamin warsztatów.
Opracowanie i wdrożenie regulaminów dla poszczególnych warsztatów RCEZ – CKUoP.
I semestr 2010/2011.
Wzrost poziomu dyscypliny i samokontroli uczniów.

§ 8 ust.2 pkt.4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z biurem doradczo-organizacyjnym BHP.
Szkolenie pracowników RCEZ – CKUoP w zakresie BHP.
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie wyobraźni pracowników. Weryfikacja dokumentacji BHP szkoły.
2. Współpraca z Policją.
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń występujących we współczesnym świecie lub inne.
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy i wzbudzenie szacunku uczniów dla pracy policjanta.
3. Współpraca Strażą Pożarną.
Szkolenie nauczycieli z zakresu zagrożenia pożarowego oraz użytkowania sprzętu i środków gaśniczych.
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności właściwego zachowania się pracowników i uczniów w sytuacji kryzysowej. Szkolenie młodzieży z zakresu zagrożenia pożarowego oraz użytkowania sprzętu i środków gaśniczych.
4. Współpraca z Ratownictwem Medycznym.
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy pracowników RCEZ – CKUoP.
Okres stażu.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników i uczniów. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej uczniów.

§ 8 ust.2 pkt.5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

1. Poznawanie uczniów.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków (rozmowy w uczniami, rodzicami i nauczycielami).
Rok szkolny 2010/2011.
Nawiązanie więzi sympatii i porozumienia na linii uczeń – nauczyciel. Poznanie potrzeb emocjonalnych uczniów (obserwacja zachowań, przeprowadzanie rozmów z uczniami). Rozpoznanie umiejętności i zdolności podopiecznych (obserwacja ucznia, analiza jego wyników nauczania).
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych.
Niwelowanie poziomu agresji wśród uczniów na zajęciach i podczas przerw.
Okres stażu.
Zmniejszenie problemów wychowawczych podczas prowadzenia zajęć. Systematyczna reakcja na niewłaściwe zwroty i zachowania uczniów podczas zajęć i w czasie przerwy. Uwzględnianie w pracy wychowawczej specyficznych warunków środowiskowych uczniów.
3. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Udział w szkoleniu związanym z tematyką rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Rok szkolny 2011/2012.
Poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
4. Zanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych.
Dokonanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania dwóch problemów wychowawczych.
Okres stażu.
Zmniejszenie problemów wychowawczych podczas prowadzenia zajęć oraz wypracowanie metod ułatwiających pracę w przyszłości.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie trwania stażu ze względu na inne zadania mogące się pojawić w tym czasie oraz zmiany w prawie oświatowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.