X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10933
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: mgr Urszula Osadzińska
2. Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Oświęcimiu,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
3. Stanowisko: nauczyciel przysposobienia do pracy
4. Posiadane kwalifikacje: dyplom magistra na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika rewalidacyjna, oligofrenopedagogika

II. STAŻ
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
2. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.
3. Opiekun stażu: mgr Elżbieta Drobina

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków.
• Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
• Uczestniczenie w zewnątrzszkolnych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

IV. PODSTAWA PRAWNA PLANOWANIA AWANSU ZAWODOWEGO:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczyciela) z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580).

V. PLAN DZIAŁANIA
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KRÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
( § 6 UST. 2 PKT 1)

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej- dop. red.)

Zadania:
1. Poznanie procedury osiągania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Formy i sposoby realizacji
-Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego.
-Czytanie aktualnych informacji dotyczących przepisów prawa oświatowego, literatury pedagogicznej.
Spodziewane efekty
*Zgromadziłam materiały.
*Zdobyłam umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Termin
IX 2010
Uwagi o sposobie dokumentowania
-Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli
(z późniejszymi zmianami).
-Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.
-Bibliografia literatury pedagogicznej.
2. Realizacja Planu Rozwoju Zawodowego
-Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi.
-Gromadzenie dokumentacji świadczącej o realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
-Opracowanie sprawozdania
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
*Udoskonaliłam osobiste kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela (w sferze dydaktycznej, wychowawczej, organizacyjnej oraz osobistej).
*Dokonałam analizy odbytego stażu oraz autorefleksji.
*Spełniłam wymagania kwalifikacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Na bieżąco
-Plan Rozwoju Zawodowego.
-Teczka Stażysty (dokumenty, zaświadczenia, scenariusze).
-Sprawozdanie
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
-Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
-Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.
*Wspólnie z opiekunem stażu ustaliłyśmy zakres działań.
*Sporządziłam notatki ze spotkań i rozmów.
*Zgromadziłam pakiet scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości szkolnych.
*Na bieżąco sporządzałam notatki
z obserwowanych zajęć.
*Korzystałam ze wskazówek i uwag przy realizacji kolejnych zadań.
IX 2010
Na bieżąco
-Pisemny zakres działań.
-Teczka stażysty (notatki własne, pakiet scenariuszy).
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
-Poznanie i analiza dokumentacji obowiązującej w szkole: Statut Ośrodka, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkolnej, dzienniki zajęć, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne.
*Stale aktualizowałam wiedzę dotyczącą funkcjonowania ośrodka.
*Zdobyłam umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego.
*Realizowałam zadania własne w oparciu o odpowiednie przepisy.
Na bieżąco
-Notatki własne
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.
-Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji .
-Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
*Zdobyłam umiejętność prawidłowego uzupełniania obowiązującej dokumentacji.
Na bieżąco
-Dziennik zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
-Plany nauczania.
6. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy kadry pedagogicznej.
-Obserwacja.
-Udział w Radach Pedagogicznych.
*Dokonałam analizy rozkładu zajęć oraz zaplanowałam rozkład materiału na zajęcia.
*Podjęłam współpracę z innymi nauczycielami w celu realizowania programu nauczania dla klasy.
Na bieżąco
-Organizacja zajęć własnych.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
-Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.
-Udział w szkoleniu BHP.
-Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
*Poznałam przepisy dotyczące BHP w miejscu pracy.
*Nabyłam umiejętność prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
IX 2010
Na bieżąco
-Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
8. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
-Znajomość kompetencji i regulaminu Rady Pedagogicznej.
-Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej.
*Zdobyłam wiedzę na temat funkcjonowania Rady Pedagogicznej.
*Brałam udział w konferencjach Rady Pedagogicznej.
Na bieżąco
-Listy obecności.
-Notatki.
-Adnotacje w dziennikach lekcyjnych.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
( § 6 UST. 2 PKT 2)
1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym oraz zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. -Udział w spotkaniach i szkoleniach WDN.
-Korzystanie z materiałów opracowanych przez innych nauczycieli szkoły.
-Udział w różnych kursach, szkoleniach i konferencjach poszerzających mój warsztat pracy.
*Zdobyłam informacje, materiały szkoleniowe, wiedzę teoretyczną i praktyczną.
*Zbierałam zaświadczenia doskonalenia zawodowego, materiały ze szkoleń.
*Potrafię wykorzystać zdobytą wiedzę w mojej pracy.
Na bieżąco
-Lista obecności.
-Protokoły.
-Zaświadczenia.
-Materiały i notatki własne.
2. Rozwijanie warsztatu pracy wychowawczo- dydaktycznej.
-Zgłębianie literatury metodycznej oraz systematyczne poznawanie nowości metodycznych, wdrażanie ich podczas codziennej pracy.
-Dbałość o wyposażenie i wystrój sali zajęć, wykonywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.
-Założenie zeszytów obserwacji uczniów.
*Uzupełniłam swoją wiedzę ogólną, psychologiczną i specjalistyczną.
*Stworzyłam bibliografię i ciągle ją poszerzam.
*Zgromadziłam materiały pomocne do przygotowania zajęć oraz poznałam metody, które mogę wykorzystać w pracy z uczniami.
*Uzyskałam satysfakcję i zadowolenie wynikające z pracy w dobrze zorganizowanym otoczeniu.
Na bieżąco
-Bibliografia oraz literatura fachowa.
-Pomoce dydaktyczne.
-Zaświadczenia.
3. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
-Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
-Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
-Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera.
*Wzbogaciłam własny warsztat pracy.
*Potrafię lepiej zorganizować swoją pracę.
*Nabyłam umiejętność prawidłowego opracowywania dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego przy użyciu komputera.
*Uzyskałam możliwość samodzielnego opracowywania innej dokumentacji oraz pomocy dydaktycznych.
*Posiadłam umiejętność obsługiwania gotowych programów edukacyjnych.
*Zaktualizowałam wiedzę dotyczącą problematyki edukacyjnej.
Na bieżąco
-Płyta CD z elektronicznym zapisem dokumentacji stażu.
-Adres WWW elektronicznej publikacji planu.
-Bibliografia pomocnych stron WWW.
-Materiały i notatki własne.
4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i asertywnych.
-Spotkania i konsultacje z członkami grona pedagogicznego.
-Czynne uczestnictwo w publicznych wystąpieniach wymagających przemawiania.
-Budowanie prawidłowych relacji
z innymi poprzez rozmowę.
-Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami dzięki lekturze literatury na temat komunikowania się i asertywności.
*Zdobyłam pewność siebie, kontrolę nad własnym głosem i językiem.
*Zdobyłam odwagę do publicznego wypowiadania się.
*Potrafię nawiązać swobodny dialog z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Na bieżąco
-Zgromadzone wydawnictwa.
-Notatki własne.
-Test poziomu asertywności.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
( § 6 UST. 2 PKT 3)
1. Zdiagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów w aspekcie emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym oraz dostosowanie do nich programu pracy wychowawczej z klasą.
-Prowadzenie Kart Obserwacji jako comiesięcznych materiałów dotyczących zdarzeń, faktów i zachowań uczniów.
-Prowadzenie ukierunkowanych rozmów z uczniami.
-Analizowanie wytworów uczniów.
-Wykonywanie z dziećmi różnych prac, słuchanie ich wypowiedzi.
*Dokonałam zapisów spostrzeżeń dotyczących zachowania i funkcjonowania dzieci.
*Zdobyłam możliwość dostosowania własnych oddziaływań wychowawczych do rzeczywistych potrzeb wychowanków przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska uczniów.
Na bieżąco
-Karty Obserwacji Ucznia
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
-Rozmowy w zespole wychowawczym.
-Analiza dokumentacji uczniów.
-Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) *Wymieniłam informacje na temat sytuacji uczniów z innymi nauczycielami.
*Dokonałam interpretacji zapisów z dokumentacji uczniów.
*Nauczyłam się dyplomatycznej rozmowy
z rodzicami dotyczącej trudnych tematów.
Na bieżąco
-Dokumentacja uczniów.
-Notatki własne.
3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
-Lektura literatury oraz czasopism o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
-Czytanie publikacji internetowych oraz udział w forach dyskusyjnych o tematyce pedagogicznej i psychologicznej.
*Zdobyłam wiedzę umożliwiającą w prawidłowy, rzetelny sposób realizowanie przydzielonych zadań.
*Stale aktualizuję warsztat pracy.
Na bieżąco
-Notatki własne.
-Bibliografia literatury.
4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów.
-Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych.
-Konsultacje dla rodziców.  *Uczestniczyłam w wywiadówkach z rodzicami, apelach i imprezach.
*Prowadziłam na bieżąco rozmowy z rodzicami i opiekunami.
*Umożliwiłam rodzicom wzajemną wymianę doświadczeń.
*Służyłam pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Na bieżąco
-Dokumentacja szkolna.
-Notatki własne.
5. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami a także z innymi wychowawcami .
-Nawiązanie współpracy.
-Korzystnie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, innych wychowawców oraz psychologa.
*Nawiązałam współpracę z osobami współtowarzyszącymi w procesie diagnozy, edukacji i wychowania uczniów.
Notatki własne.

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
( § 6 UST. 2 PKT 4)
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
-Obserwacje dały mi nowe spojrzenie na problemy związane ze specyfiką pracy oraz ukazały mi nowe i korzystne rozwiązania.
*Poznałam metody pracy innych nauczycieli, wieloaspektowe podejście do problemu, poszukiwanie najwłaściwszych sposobów oddziaływań pedagogicznych.
*Wzbogaciłam swój warsztat pracy obserwując zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
Na bieżąco
-Notatki
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. -Opracowanie scenariuszy zajęć.
-Dokonanie autoanalizy, dokonanie stosownych korekt we własnych działaniach.
*Poznałam swoje mocne i słabe strony, zmodyfikowałam własne działania, polepszyłam wyniki pracy, uzyskałam zadowolenie wynikające z efektywności zastosowanych oddziaływań edukacyjnych oraz rewalidacyjno- wychowawczych.
*Wyszukiwałam i samodzielnie przygotowywałam nowe pomoce dydaktyczne.
Na bieżąco
-Scenariusze.
-Arkusz analizy pracy własnej.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
1. Zadania związane z planem rocznym ośrodka
-Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych typu: urodziny uczniów, Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego.
-Obsługa fotograficzna apeli, akademii, imprez.
*Zorganizowałam Mikołajki, Zabawę Karnawałową oraz Zakończenie Roku Szkolnego.
*Stworzyłam archiwalną galerię fotograficzną z apeli, akademii, imprez.
Na bieżąco
-Notatki.
-Scenariusze.
-Zdjęcia oraz galeria na internetowej stronie SOSW w Oświęcimiu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.