X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10789
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan pracy wychowawcy w gimnazjum

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
klasa I b Gimnazjum
w roku szkolnym 2010/2011

Celem naszego planu pracy jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków.
I. Tworzenie mikrosystemu wychowawczego:

1. Kształtowanie w uczniach wysokiego poziomu kultury osobistej.
2. Nauka samorządności poprzez pełnienie różnorodnych ról społecznych.
3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, słowa.
4. Kształtowanie umiejętności współdziałania, współpracy, porozumiewania się.
5. Kreowanie sytuacji rozwijających w dziecku wszystkie sfery jego osobowości.
6. Umiejętność współpracy z rodzicami, dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym.

II. Diagnozowanie środowiska wychowawczego

1. Kontakty z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze
( zapisy w dzienniku lekcyjnym ).
2. Indywidualne rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności.
3. Kierowanie na badania uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniami emocjonalnymi.
4. Systematyczna współpraca z rodzicami.
5. Zebrania z rodzicami

III. Metody i formy pracy:
,,burza mózgów”, dyskusja, pogadanka, rozmowa kierowana, drama, wycieczka, prezentacja, referat, mini wykład, praca z tekstem


ROCZNY PLAN GODZIN WYCHOWAWCZYCH

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Tematy spotkań klasowych
Treści
Ścieżki międzyprzedmiotowe

1 Zapoznanie z nowym Statutem Szkoły i WSO
Wybór samorządu klasowego – ustalenie planu pracy Rozwijanie umiejętności współżycia w grupie, w klasie, w szkole. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności. Poznanie przepisów regulujących pracę szkoły.
2 To moja szkoła – prawa i obowiązki ucznia gimnazjum
Kulturalne i właściwe zachowanie uczniów w różnych sytuacjach, ich prawa i obowiązki jako ucznia.
3 Czy sprawiamy trudności wychowawcze?
Pogadanka na temat zachowania uczniów oraz związanych z tym problemów wychowawczych.
4 Mój ideał nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Skąd mamy to święto? Tworzymy obraz idealnego nauczyciela- oczekiwania.
5 Chełm – moje miasto
Poznajemy historię naszego miasta – Chełma. Wycieczka po moim mieście Wykonywanie plakatów o moim mieście e. regionalna, e. ekologiczna
6 Czy znam zasady savoir – vivre’u?
Ukazywanie zasad savoir – vivre’u w różnych sytuacjach. Dostrzeżenie ich roli w życiu społecznym.
7 ,,Chwytaj dzień” – kultura spędzania wolnego czasu.
W jaki sposób bezpiecznie wykorzystać czas na odpoczynek? Pogadanka na temat efektywnym wykorzystaniem wolnego czasu
8 ,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”
Pamięć o zmarłych naszym obowiązkiem. Wspomnienie o tych co odeszli... e. filozoficzna, e. regionalna
9 Konflikt pokoleń – przyczyny oraz sposoby ich rozwiązywania Ukazanie, co buduje więzi między ludźmi, a co je utrudnia. Refleksja nad swoją relacją z najbliższymi. Próba podjęcia rozwiązywania konfliktów.
10 Jak panować nad sobą?
Nabywanie pozytywnego nastawienia do siebie i do swojego życia. Uczeń dostrzega przyczyny ludzkiej agresji, rozumie potrzebę pozytywnego zastawienia do siebie i do swojego życia.
11 Relacje międzyludzkie i ich znaczenie.
Ukazanie, co buduje więzi między ludźmi, a co je utrudnia. Refleksja nad swoją relacją z najbliższymi. Dostrzeganie różnic okazywania uczuć. Nabywanie umiejętności odwagi okazywania uczuć
12 ,,Warto dla jednej miłości żyć”
Rozwijanie znaczenia słowa miłość jako szeroko pojętego pozytywnego uczucia cechującego wszystkich ludzi,
Dostrzeganie potrzeby miłości jako podstawy egzystencji ludzi na ziemi. Uczeń dostrzega wartości pozytywnych uczuć w każdym człowieku. Umie określić rodzaje miłości,rozumie dlaczego warto uczyć się miłości e. filozoficzna, e. prozdrowotna
13 Chcemy, aby w naszej klasie było dobrze.
Kształtowanie postaw życzliwości i optymizmu. Rozumienie wartości własnych marzeń i uczenie możliwości ich realizacji. Uczeń dostrzega wartości pozytywnych postaw w życiu człowieka. Dostrzeganie przyczyn trudności w nauce. Umiejętność samooceny i samokrytyki. Rozumienie potrzeby pomocy koleżeńskiej-dzielenia się własnymi umiejętnościami
14 Nałogi i sposoby ich zwalczania.
Rozumienie zgubnych dla zdrowia skutków uzależnień i nałogów. Kształtowanie szacunku do siebie i innych. Preferowanie zdrowego stylu życia.
15 Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Przypomnienie tradycji i obyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
Klasowe spotkanie wigilijne
16 Samoocena – umiejętność refleksyjnego spojrzenia na siebie. Wystawanie ocen z zachowania Spojrzenie na siebie krytycznym wzrokiem- samoocena. Jak postrzega mnie klasa jako kolegę, ucznia, człowieka- Ocena klasy
Wystawienie ocen z zachowania
17 Oceniamy swoją pracę w I semestrze bieżącego roku. Ocena prac dydaktycznej w I semestrze i zamiary poprawy wyników w następnym semestrze
18 Czy sekty to swoiste grupy nacisku? Sekta- dobro czy zło konieczne? Uczniowie oceniają jak postrzegają sekty.
19 Szukam sensu życia. Wskazywanie wartości sensu życia. Rozwijanie umiejętności analizowania wartości życiowych człowieka. Uczeń potrafi dostrzec najważniejsze wartości, które są sensem życia człowieka. e.filozoficzna
20 Redagujemy przewodnik po Chełmie i okolicy. Poznajemy historię naszego miasta – Chełma. Wycieczka po moim mieście. e. regionalna
21 Rola autorytetów w życiu człowieka. Pogadanka o autorytetach wśród młodzieży, co imponuje? Znajdowanie cech, które budują autorytet człowieka e. filozoficzna
22 Ja – rodzina, rodzina – ja. Przestrzeganie zasad moralnych w życiu. Ukazanie, co buduje więzi między ludźmi, a co je utrudnia.Refleksja nad swoją relacją z najbliższymi. Dostrzeganie różnic okazywania uczuć. Nabywanie umiejętności odwagi okazywania uczuć
23 Nie zmarnuję swojego zdrowia – o używkach. Powody sięgania młodzieży po używki. Ich wpływ na zdrowie i przyszłość człowieka. Prawdy i mity na temat środków uzależniających.
24 Przemoc wśród młodzieży- kształtujemy postawę szacunku wobec własnego ciała i ciała innych ludzi. Nabywanie pozytywnego nastawienia do siebie i do swojego życia. Uczeń dostrzega przyczyny ludzkiej agresji, rozumie potrzebę pozytywnego zastawienia do siebie i do swojego życia.
25 Czy wiesz co jesz? Wskazywanie zgubnych dla stylu życia człowieka skutków nudy oraz złego sposobu odżywiania się. e. prozdrowotna
26 Każdy z nas jest inny – o tolerancji. Co to jest tolerancja? Czy warto być tolerancyjnym? Czy mam prawo do odrębności przekonań? e. filozoficzna
27 Czy szkolna ,,rewia mody” ułatwia czy utrudnia obcowanie w grupie rówieśniczej? Mój wygląd świadczy o mnie, jak mnie postrzegają moi rówieśnicy? Czy markowe ubrania zmienią mnie? Spojrzenie na siebie krytycznym wzrokiem- samoocena.
28 Mój wygląd świadczy o mnie. Pogadanka jak należy ubierać się na różne uroczystości, jak mnie postrzegają inni, czy przez pryzmat ubioru? Zdrowe odżywianie a mój wygląd. e. prozdrowotna
29 Polska da się lubić! Kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych. Dostrzeganie potrzeby znajomości historii i kultury własnego kraju . Dostrzeganie wartości wycieczek, piękna krajobrazu, kunsztu architektów, sposobu życia ludzi, gospodarności, troski o estetykę miasta, wsi, regionu. e. europejska
30 Prawda a fałsz – odróżniajmy te pojęcia. Uczeń powinien umieć odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa. Kształtowanie pozytywnej postawy uczniowskiej. e. filozoficzna
31 Wspólnie spędzamy wolny czas. Moja rodzina i nasze zajęcia. Nasze przyzwyczajenia spędzania czasu wolnego, wspólne spędzanie czasu z rodziną i zacieśnianie więzi rodzinnych. e. prozdrowotna
32 Ocena wspólnej pracy w mijającym roku szkolnym. Wystawianie ocen z zachowania Spojrzenie na siebie krytycznym wzrokiem- samoocena. Jak postrzega mnie klasa jako kolegę, ucznia, człowieka- Ocena klasy
Wystawienie ocen z zachowania
33 Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku Pogadanka na temat niebezpieczeństw czyhających na nas podczas odpoczynku. Jak mądrze odpocząć?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.