X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10724
Przesłano:

Program edukacji ekologicznej w nauczaniu zintegrowanym realizowany w klasie drugiej

Program edukacji ekologicznej w nauczaniu zintegrowanym realizowany w klasie drugiej.

Wstęp.
Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Celem programu jest kształtowanie przekonań u uczniów, że stan środowiska zależy od działalności człowieka oraz ukazanie uczniom możliwości wpływania na zmiany w najbliższym otoczeniu. Realizowanie tych założeń jest możliwe przez kształtowanie postawy proekologicznej już od najmłodszych lat, ze szczególnym ukierunkowaniem na środowisko lokalne.

Cele.

Ogólny:
• Wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

Szczegółowe:
• Uwrażliwianie na piękno przyrody i jej różnorodność poprzez bezpośredni z nią kontakt.
• Wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za stan środowiska.
• Dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu.
• Poznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
• Dostarczanie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekologicznych.
• Wyrabianie nawyków porządkowania, segregowania odpadów. Oszczędnego korzystania z materiałów i surowców oraz wytwarzanie mody na ekologiczny styl życia.
• Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
• Kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania z przyrodą na wycieczkach i zajęciach terenowych.

Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

Metody pracy:
• aktywizujące: inscenizacja, drama, zabawa, burza mózgów, metoda projektu
• praktyczne: wycieczki, spacery, doświadczenie, ćwiczenia, hodowla
• podające: pogadanka, rozmowa, wywiad
• eksponujące: pokaz, prezentacja, film
• problemowe: dyskusja dydaktyczna


Zadania i sposób realizacji.

1. Znaczenie ochrony środowiska naturalnego człowieka.
• Pogadanka na temat rodzajów zanieczyszczeń powietrza i wody.
• Pogadanka w klasie na temat segregacji śmieci i powtórnego wykorzystywania odpadów.
• Udział w konkursie plastycznym: ,,Segregacja śmieci”- karta do szkolnego kalendarza ekologicznego.
• Udział dzieci w sprzątaniu najbliższego otoczenia(akcja - ,,Sprzątanie Świata”).
• Uczestnictwo w warsztatach ekologicznych organizowanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych -,,Źródła”-,,Ja i świat za sto lat”.

2. Poznanie gatunków zwierząt i roślin ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.
• Opieka nad roślinami ozdobnymi w klasie.
• Prowadzenie hodowli fasoli
• Pogadanka na temat konieczności opieki nad zwierzętami (dokarmianie ptaków, bezdomne psy itp.’).
• Udział w akcji ,,Zbiórka dla schroniska”.
• Lekcje tematyczne o zwierzętach i roślinach.
• Udział w warsztatach ekologicznych organizowanych przez ODE ,,Źródła”- ,,Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”.

3. Recykling jako oszczędzanie surowców.
• Zbiórka zużytych baterii, nakrętek, makulatury.
• Pogadanki i lekcje na temat: Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
• Pogadanka na temat konieczności recyklingu.
• Pochodzenie papieru, przerób, problem oszczędzania papieru.
• Udział w warsztatach dotyczących czerpania papieru, druku i kaligrafii organizowanych przez Muzeum Druku i Papieru Politechniki Łódzkiej.

4. Jesień w przyrodzie.
• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
• Zbiór owoców i warzyw – przetwarzanie.
• Konkurs plastyczny (kolaż) - ,,Pejzaż jesienny”.
• Szkodniki i sprzymierzeńcy człowieka w ogrodzie i sadzie.
• Wykonanie zielnika liści i roślin.
• Udział w warsztatach ekologicznych ,,Ekologia mieszczucha” przeprowadzonych przez ODE ,,Źródła”

5. Zima w przyrodzie.
• Akcja - ,,Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”- dokarmianie ptaków.
• Wykonanie plakatów tematycznych.
• Konkurs plastyczny -,,Pejzaż zimowy” – techniki łączone.

6. Wiosna w przyrodzie.
• Pogadanka na temat prac wiosennych w ogrodzie i w sadzie.
• Dbanie o rośliny w szkole i wokół szkoły.
• Konkurs plastyczny - ,,Pejzaż wiosenny” –(kolaż)
• Obchody ,,Dnia Ziemi”.
• Przygotowanie inscenizacji tematycznej.
• Wycieczka do parku lub Ogrodu Botanicznego w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
• Udział w warsztatach ekologicznych organizowanych przez ODE ,,Źródła”- zajęcia w terenie (poznanie roślin w parkach miejskich).

7. Dbamy o swoje zdrowie.
• Sport a zdrowie człowieka.
• Praca plastyczna - ,,Ruch na świeżym powietrzu” – technika dowolna.
• Ochrona organizmu przed szkodliwymi zjawiskami atmosferycznymi.
• Znaczenie zdrowego odżywiania człowieka (witaminy i prawidłowy jadłospis ucznia – sporządzenie przykładowego jadłospisu).
• Znaczenie wody w przyrodzie i dla człowieka.
• Udział w tematycznych warsztatach ekologicznych przygotowanych przez ODE ,,Źródła” - ,,Niebieska planeta”.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
- Uczniowie potrafią prowadzić obserwację przyrodniczą najbliższej okolicy.
- Dostrzegają niekorzystne i korzystne zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.
- Znają wybrane gatunki roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
- Znają podstawowe pojęcia ekologiczne (np. segregacja, recykling itp.).
- Podejmują różne akcje i działania ekologiczne i aktywnie w nich uczestniczą.
- Potrafi klasyfikować rodzaje odpadów oraz wskazać możliwość wykorzystania danego odpadu jako surowca wtórnego.
- Rozumie potrzebę ochrony przyrody.
- Propaguje zdrowy styl życia.
- Rozumie znaczenie wody w przyrodzie i konieczność jej oszczędzania i ochrony.
- Docenia korzyści płynące z wypoczynku na łonie natury.

Realizacja programu.
Realizacja zaplanowanych celów edukacji ekologicznej będzie się odbywała w ramach zajęć zintegrowanych, prowadzonych z wykorzystaniem podręcznika ,,Razem w szkole” wydawnictwa WSiP, z uwzględnieniem realizowanych tam pomysłów i rozwiązań dotyczących zagadnień ekologicznych.
Ponadto w ciągu roku szkolnego uczniowie maja możliwość zaangażowania się w różnego typu działania ekologiczne, np.: akcje ekologiczne, konkursy, wycieczki, programy artystyczne, dokarmianie ptaków itp.
Ponadto uczniowie prowadzą obserwacje przyrodnicze, hodowle roślin, wykonują doświadczenia, ćwiczenia, rozwiązują problemy, oglądają filmy przyrodniczo – ekologiczne, tworzą gazetki, plakaty, wystawki itp. W ciągu roku szkolnego uczestniczą w cyklu warsztatów ekologicznych prowadzonych przez Ośrodek Działań Ekologicznych ,,Źródła”. Zakończeniem całego cyklu będzie uzyskanie przez uczniów dyplomu ,,Młodego Ekologa”.

Ewaluacja.
Aby sprawdzić, czy przedstawiony program ma pozytywny wpływ na uczniów i jego realizacja pozwala osiągać zamierzone cele, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Formami sprawdzania osiągnięć, umiejętności i wiadomości będą różne konkursy, testy, karty pracy, dyskusje, prace plastyczne, zabawy dydaktyczne. Wyniki ewaluacji posłużą usprawnieniu metod i form pracy z dziećmi oraz umożliwią dokładną analizę osiągnieć uczniów. Pozwolą też na sformułowanie wniosków i ewentualnych wskazówek do dalsze pracy.

Opracowała: mgr Maria Kowalczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.