X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10548
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Katarzyna Udycz
nauczyciel mianowany świetlicy
w Gimnazjum w Czaplinku

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013 r.


Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

Zagadnienia organizacyjne

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego. IX. 2010 r.Okres stażu Wniosek o rozpoczęcie stażu.Znajomość procedury awansu zawodowego.

2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły. Okres stażu Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentami szkoły.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
1. Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy. Okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1. Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Udział w kursach doskonalących CEN, warsztatach i szkoleniach metodycznych w szczególności dotyczących zagadnień związanych z:
· umiejętnościami wychowawczymi
· treściami patriotycznymi
· dysleksją
· pedagogiką zabawy
Okres stażu Zaświadczenia

Doskonalenie zawodowe w ramach WDN adekwatne z potrzebami szkoły. Uczestniczenie w szkoleniach WDN-u, wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy nauczyciela świetlicy. Okres stażu Zaświadczenia
Doskonalenie kompetencji zawodowych, które pozwolą udoskonalić pracę własną poprzez opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego. Podjęcie studiów podyplomowych w celu uzyskania nowych kwalifikacji. Okres stażu Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zorganizowanie konkursu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole. Przygotowanie materiałów dla uczniów z wybranych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Przeprowadzenie konkursu, wytypowanie laureata konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w szkole. Rok szkolny 2011/2012 Sprawozdanie, przygotowane materiały

Propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez przygotowanie imprez okolicznościowych. Akademia z okazji Święta Niepodległości, Dzień Pamięci Ofiar Katynia Rok szkolny 2010/2011 Scenariusze imprez, sprawozdania

Aktywna praca w zespołach nauczycielskich: wychowawczym i zespole ds. bezpieczeństwa. Pomoc w opracowaniu dokumentów szkolnych: Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy, Procedury stosowania kar i nagród.Opracowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w szkole. Okres stażu Protokoły


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy. Umiejętne korzystanie z zasobów Internetu w pracy nauczyciela świetlicy.
Umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji z życia świetlicy - przykładowe scenariusze zajęć świetlicowych, zdjęcia z imprez. Okres stażu Potwierdzenie publikacji

Organizacja warsztatu pracy przy wykorzystaniu technik komputerowych. Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej.
Przygotowanie scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych przy pomocy techniki komputerowej. Okres stażu Scenariusze, plan pracy świetlicy
Wykorzystanie technologii komunikacyjnej w pracy nauczyciela.. Komunikowanie się poprzez Internet z innymi nauczycielami, wymiana informacji i wiedzy na forach internetowych. Śledzenie witryn internetowych w celu informacji o konkursach, które odbywają się tylko drogą internetową.
Zajęcia dla uczniów na temat sposobów komunikacji międzyludzkiej w XXI wieku. Okres stażu Okres stażu Linki odwiedzanych stron internetowych Scenariusze zajęć


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej i Internecie.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej www.publikacje.edux.pl Okres stażu Przygotowane materiały Potwierdzenie publikacji

Opieka nad stażystą świetlicy przyjętym z Powiatowego Urzędu Pracy. Zapoznanie z pracą w świetlicy, obowiązkami i formami pracy z młodzieżą. Okres stażu Opinia dorobku pracy stażystki

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych. Okres stażu Scenariusze zajęć


§ 8 ust.2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „ Edukacja seksualna młodzieży gimnazjalnej” Przeprowadzenie cyklicznych zajęć dla młodzieży. Okres stażu Opracowany program, dziennik zajęć

Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć dotyczących profilaktyki agresji pt. „Stop agresji” Przeprowadzenie cyklicznych zajęć dla młodzieży. Okres stażu Opracowany program, scenariusze zajęć


§ 8 ust.2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Wzbogacenie oferty świetlicy szkolnej poprzez zorganizowanie zajęć usprawniających technikę pisania. Zajęcia dla uczniów mających obniżony poziom graficzny pisma. Okres stażu Dziennik zajęć
Zorganizowanie akcji mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa uczniów. Pokaz I pomocy przedmedycznej poprzedzony zajęciami teoretycznymi Okres stażu Scenariusz imprezy, sprawozdanie
Przygotowanie i prowadzenie szkolnych akcji charytatywnych i udział w pozaszkolnych akcjach charytatywnych. Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, inne akcje charytatywne w zależności od potrzeb. Okres stażu Sprawozdanie


§ 8 ust.2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z instytucjami regionalnymi. Współpraca z:MGOPS, Komisariatem Policji, Strażą Miejską, kuratorami, pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym, Czaplineckim Ośrodkiem Kultury Okres stażu Potwierdzenie współpracy, sprawozdania

Nawiązanie współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Bobrowie. Integracja uczniów poprzez przygotowanie programu artystycznego integrującego dwie placówki oświatowe. Okres stażu Potwierdzenie współpracy, scenariusz imprezy


§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego ucznia mającego obniżony poziom graficzny pisma. Analiza przypadku. Zaplanowanie działań w celu eliminacji problemu. Opracowanie metod pracy, indywidualna praca z uczniem. Okres stażu Opis i analiza przypadku.

Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów gimnazjum. Zapoznanie się z problemem poprzez przeprowadzenie ankiety dotyczącej agresji.Zajęcia profilaktyczne. Okres stażu Opis zagadnienia


................................... ........................................
data, podpis podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.