X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1035
Dział: Przedszkole

Plan pracy dydaktyczno-opiekuńczo - wychowawczej na miesiąc styczeń

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

ZADANIA PROGRAMOWE – Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce. ( Podstawa programowa, )

PORANNE ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE – K. Wlaźnik ,, Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
- zestaw 16
- zestaw 17
- zestaw 18
- zestaw 19

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE – K. Wlaźnik ,, Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
- zestaw IV, – pomoc: obręcze;
- zestaw XII wg. K. Wlażnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
Pomoce – kolorowe laski.
- dodatkowy zestaw ćwiczeń – zabawy i ćwiczenia na śniegu z wykorzystaniem sanek

ZABAWY RUCHOWE DO WPROWADZENIA – K. Wlaźnik ,, Wychowanie fizyczne w przedszkolu”.
- z elementem skoku „Gołębie”
- orientacyjno-porządkowa „Kto cię woła?”
- z elementem toczenia „Kto wtoczy piłkę do bramki?”
- z elementem czworakowania „Po szczebelkach drabinki”.

ZABAWY RUCHOWE DO POWTÓRZENIA – K. Wlaźnik ,, Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
- z elementem równowagi „Winda w górę, winda w dół”
- z elementem biegu „Zanieś woreczek”
- z elementem czworakowania „Zajączki wybierają się z wizytą”
- z elementem podskoku „Wróbelki”

ZABAWY INTEGRACYJNE – H. Trawińska ,, Zabawy rozwijające dla małych dzieci”
-,, Podaj dalej” – zabawa poprzez pantomimę - wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi i improwizacji.

· Przyzwyczajanie dzieci do częstego przebywania na powietrzu, zwracanie uwagi na odpowiednie ubieranie się i zachowanie w zależności od pogody i pory roku – realizacja podczas spacerów, wycieczek i zabaw na świeżym powietrzu.

· Wdrażanie dzieci do higienicznego trybu życia – systematyczne wietrzenie pomieszczeń.

· Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zakazów bawienia się w pobliżu tras komunikacyjnych, urządzania zabaw zimowych na zamarzniętych zbiornikach wodnych, uczenia przewidywania skutków swoich zachowań.

· Wdrażanie dzieci do planowania i prowadzenia obserwacji najbliższego i dalszego otoczenia przyrodniczego oraz społecznego
– nabywanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach werbalnych i niewerbalnych jak również właściwej reakcji na przejawy emocji innych ludzi (na zasadzie tolerancji i akceptacji).
Gimnastyka buzi i języka- ćwiczenia usprawniające narządy mowy dzieci

UDZIAŁ DZIECI W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH – karate, zajęciach logopedycznych, ćwiczeniach korekcyjnych, nauka
języka angielskiego, nauka tańca towarzyskiego - pod kierunkiem
instruktorów.WITAMY NOWY ROK
ZADANIA PROGRAMOWE:

- Inicjowanie sytuacji umożliwiających spontaniczną aktywność, dzięki której dziecko gromadzi własne doświadczenia i zdobywa wiedzę o świecie. (Program autorski „Świat bliżej dziecka” s. 9).
- Systematyczne stosowanie w pracy z dziećmi elementów pedagogiki zabawy, sprzyjających integracji grupy, wyzwalaniu pozytywnych przeżyć, tworzeniu miłej, swobodnej atmosfery, spontaniczności, otwartości, umiejętności współdziałania, uczących różnych sposobów porozumiewania się.
(Program autorski „Świat bliżej dziecka” s 9).
- dostrzegania pozytywnych i negatywnych cech swojego charakteru poprzez sytuacje okolicznościowe w domu i przedszkolu oraz przykłady z filmu, literaturę dziecięcą, sztukę( program patriotyczny)
-wzbogacanie słownika dziecka o nowe wyrazy, powiedzenia przysłowia, precyzowanie znaczeń nowo poznanych słów
( program patriotyczny)
- promowanie zdrowego stylu życia – czynny wypoczynek na świeżym powietrzu, częste wietrzenie sal, ubieranie się stosownie do temperatury, dbanie o higienę ciała, odzieży( program profilaktyczny ,, Bezpieczna siódemeczka”)
- systematyczna realizacja zajęć ,, Super Wiewiórka- przyjaciółka Oli i Kuby” ( program profilaktyczny ,, Bezpieczna siódemeczka”)
- Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze
szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, w tym czytania i pisania liczb).
( podstawa programowa)
- Umożliwienie dziecku odczytywania i zapisywania liczb cyframi oraz porównywania liczb i liczenia. ( podstawa programowa)
- Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych. ( podstawa programowa)
- Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. ( podstawa programowa)
- Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów. ( podstawa programowa)
- Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno, poprzez:
1) przekaz osobowy nauczyciela,
2) tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości. ( podstawa programowa)
- Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska. ( podstawa programowa)
- Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych. ( podstawa programowa)


REALIZACJA POPRZEZ RÓŻNORODNE
METODY I FORMY PRACY
PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI
1.,,Za rok będziemy witać Nowy Rok”- zapoznanie dzieci z pojęciem rok i cyklicznym występowaniem pór roku , wykorzystanie wiersza G. Koba ,,Rok”, zagadki i zabawy z elementem dramy, wprowadzenie litery ,, u, U”
- Zna kolejność pór roku, zna literę ,, u, U”
2.Historyjka obrazkowa,, Jak pory roku grają w berka” – charakterystyczne cechy kolejnych pór roku, posługiwanie się nazwami pór roku, przypomnienie nazw dni tygodnia, zabawa
,, Za krokiem krok i jest cały rok” wg I. Dudzińskiej i T. Fiatowskiej
- Zna charakterystyczne cechy pór roku, zna kolejność występowania pór roku
3.Baśń J. Porazińskiej,, O dwunastu miesiącach”, uświadomienie dzieciom , że dobre postępowanie jest nagradzane, a złe –karane, utrwalenie nazw miesięcy, próby przedstawiania niektórych scen z baśni za pomocą pantomimy.
- Wie, że dobre postępowanie będzie nagrodzone, a złe ukarane
4.Wprowadzenie cyfry 6- wykorzystanie wiersza H. Bechler
,,Nowy rok”, utrwalenie znaków matematycznych ,,< > =”, tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów w zbiorach
- Zna cyfrę 6, stosuje znaki matematyczne, tworzy zbiory, przelicza elementy
5.Wycinanie z papieru kolorowego na temat,,Cztery pory roku”, zwrócenie uwagi na właściwe rozplanowanie pracy oraz na bezpieczne posługiwanie się nożyczkami
- Umie rozplanować pracę, bezpiecznie posługuje się nożyczkami
6.Rysowanie na podkładzie farby klejowej na temat,, Moje marzenia w 2008 roku”- zachęcenie dzieci do wypowiedzi na temat swoich prac
- Przenosi swoje marzenia na karton, wypowiada się na temat swojej pracy
7.Piosenka do nauki,, Zimowa wyliczanka”, piosenki do słuchania,, Pory roku”, ,,Stary szklarz”, piosenki do śpiewania,, Zima, zima”, ,, Kulig pani zimy”, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, zagadki muzyczne, ćwiczenia słuchowe, taniec nowoczesny,, Fiesta”
- Chętnie bierze udział w zajęciach muzycznych, reaguje na polecenia nauczycielki,

I i III CZĘŚĆ DNIA

1.Rozmowa na temat,, Jak dawniej świętowano Nowy Rok”- wykorzystanie książki Z. Gloger,, Rok polski w życiu i tradycji” s. 114
- Wie, jak dawniej świętowano w Nowy Rok
2.Zabawa dydaktyczna wg Z. Bogdanowicz,, Ile krążków w zbiorach, tyle nas w gromadkach”
- Zna zasady zabawy, przelicza w zakresie 1-6
3.Dokończ zdanie,, Co by było, gdyby zawsze było lato…….”
-technika twórczego myślenia
- Chętnie wypowiada się na tle grupy,
4.Poznanie przysłów związanych z Nowym Rokiem, wytłumaczenie ich dzieciom
- Zna przysłowia związane z Nowym Rokiem, wie, jak ich tłumaczyć
5.Przekształcenia , technika twórczego myślenia- przekształć literkę ,,u” w ,,coś” innego
- Przekształca literkę w coś innego
6.Wyszukiwanie poznanej literki ,,u” w tekście gazetowym i zaznaczanie kółeczkiem
- Wyszukuje i zaznacza poznaną literkę w tekście gazetowym
7.Próby pisania litery ,,u, U” – doskonalenie sprawności manualnych
- Próbuje pisać literkę,
8.Zabawa,, O którym obrazku mówiłam” – wskazanie na obrazek o którym opowiada nauczyciel
- Bez problemu wskazuje właściwy obrazek
9.Ćwiczenia w odczytywaniu prostych wyrazów i zdań układanych z liter alfabetu ruchomego
- Układa i odczytuje proste wyrazy i zdania z liter alfabetu ruchomego
10.Zabawa „Jaki to instrument" - rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne
- Dziecko różnicuje i rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne instrumenty perkusyjne.
11.Zabawa „ Łańcuszek" - synteza dźwiękowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
- Dziecko dokonuje syntezy i analizy dźwiękowej krótkich wyrazów.
12.Zabawa dydaktyczna „ Dobieramy paski wg długości" -porównywanie , różnicowanie kilku długości.
- Dziecko prawidłowo dobiera paski wg długości.
13.Rozwijanie słuchu fonematycznego w oparciu o zabawę dydaktyczna ,,Który to obrazek”- analiza słuchowa: wyodrębnianie głosek w nagłosie nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach , łączenie obrazków w pary według brzmienia pierwszej głoski np. lalka- lampa,
sowa- sarna
- Dokonuje analizy słuchowej wyrazów, łączy w pary obrazki według brzmienia pierwszej głoski.
ZIMĄ DBAMY O PTAKI

ZADANIA PROGRAMOWE:
- Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania. (Podstawa programowa,)
- Stwarzanie sytuacji umożliwiających dostrzeganie piękna przyrody, zaciekawienia nią i pobudzenie do samodzielnego jej poznawania, zrozumienia i uczenia się prawd o niej. (Program autorski ,,Świat bliżej dziecka”)
- Tworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu u dzieci dyspozycji do działań twórczych na podstawie warsztatu ,,Stymulowanie zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach programu autorskiego ,,Świat bliżej dziecka”)
- Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poprawne wypowiadanie się pod względem artykulacyjnym i gramatycznym
poprzez:
- czytanie tekstów, rozpoznawanie znaków graficznych, układanie prostych zdań
- nabywanie i usprawnianie umiejętności pisania w zabawach spontanicznych i celowym działaniu
- stałą troskę o poprawne wypowiadanie się w zabawach, zajęciach, rozmowach z nauczycielem i rówieśnikami
(program patriotyczny)
- promowanie zdrowego stylu życia – czynny wypoczynek na świeżym powietrzu, częste wietrzenie sal, ubieranie się stosownie do temperatury, dbanie o higienę ciała, odzieży( program profilaktyczny ,, Bezpieczna siódemeczka”)
- systematyczna realizacja zajęć ,, Super Wiewiórka- przyjaciółka Oli i Kuby” ( program profilaktyczny ,, Bezpieczna siódemeczka”)
- Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze
szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, w tym czytania i pisania liczb).
( podstawa programowa)
- Umożliwienie dziecku odczytywania i zapisywania liczb cyframi oraz porównywania liczb i liczenia. ( podstawa programowa)
- Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych. ( podstawa programowa)
- Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. ( podstawa programowa)
- Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów. ( podstawa programowa)REALIZACJA POPRZEZ RÓŻNORODNE
METODY I FORMY PRACY
PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI
1.Rozmowa z dziećmi na temat sposobów dokarmiania ptaków zimą na postawie wiersza H. Bechler ,, Ptaki i dzieci” i ilustracji. Dzieci 6-letnie zapoznanie z literą ,,P, p” w oparciu o wyraz ,,ptaki”- zajęcie otwarte dla rodziców.
- Porównuje własne spostrzeżenia z omawianą tematyką. Dzieli się z innymi własnymi wnioskami.
2.Poznanie zimowych zwyczajów sikorek na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej ,,Huśtawka sikorek”. ”.
- Interesuje się zwyczajami ptaków w różnych porach roku.
3.Historyjka obrazkowa ,,Celny rzut” – próba oceny zachowania głównego bohatera historyjki. Wiązanie przyczyny i skutku danej sytuacji. Utrwalenie określeń: najpierw, potem, na końcu.
- Wiążę przyczyny i skutki wg określonej chronologii wydarzeń
posługując się określeniami: najpierw, potem, na końcu. Ma poczucie humoru.
4.Monografia liczby ,,0” w oparciu o treść wiersza
J. Brzechwy ,,Zero”, ilustracje, liczmany i znaki graficzne cyfr – dzieci 6l. Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów – dzieci 5l.
- Zna i nazywa liczbę ,,0”. Prawidłowo określa jej miejsce w ciągu liczbowym.
5.Wykonanie z różnorodnego materiału karmników dla ptaków – wdrażanie do dokładnego i starannego wykonania pracy oraz do doprowadzenia jej do efektu końcowego
- Wykonuje prace plastyczne poprzez zaginanie, sklejanie i łączenie różnych elementów.

6.Wypełnianie konturów ptaków mozaiką wydzierankową z papieru kolorowego- zwracanie uwagi na estetyczne wykonanie swojej pracy i doprowadzenie jej do końca
- Przeżywa efekty własnych działań plastycznych i wyraża je za pomocą słów oraz mimiki.
7.Nauka piosenki ,,Zimowa wyliczanka”. Zabawa rytmiczna przy muzyce ,,Wróbelki zimą”. Słuchanie piosenki ,,Gawron” Utrwalenie elementów tańca nowoczesnego,, Fiesta”, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne
- Wyzwala naturalną ekspresję ruchową.
8.Utrwalenie piosenki ,,Zimowa wyliczanka”, nauka piosenki ,,Zima, zima”” – próba śpiewu piosenki w rytm tańczonego walczyka. Układanie melodii do krótkich tekstów. Zabawa słuchowa ,,Ile śnieżek uderzyło w drzewo? ”,taniec nowoczesny,, Fiesta”
- Podejmuje próby twórczego myślenia podczas układania prostych melodii. Włącza się do działań podejmowanych przez innych, słucha utworów muzycznych.

I i III część dnia

1.Zabawa dydaktyczna ,,Zgadnij, jaki to ptak i co lubi jeść?”- nabywanie umiejętności wypowiadania się na różne tematy z właściwym wykorzystaniem posiadanej wiedzy.
- Chętnie uczestniczy w różnych zabawach dydaktycznych pozwalających pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania i utrwalających posiadane wiadomości.
2.Zabawa metodami psychoaktywnymi:
· ,,Przekazywanie bardzo delikatnej rzeczy (ptaszka) – rozwijanie ekspresji głosu i ciała stosując ćwiczenia z obfitą mimiką, gestykulacją
i dialogiem.
· ,,Snucie bajki o ptaku” – zdobywanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym poprzez kontynuowanie fantazji. Zrozumienie przez dziecko, że posiada takie samo prawo do wypowiadania się jak inne dzieci.
- Uczestniczy w zabawach wyrabiających śmiałość w spontanicznym wypowiadaniu się w różnych sytuacjach.
- Posiada świadomość, że ma prawo i potrafi wypowiadać się, jest słuchany i akceptowany przez innych oraz też sam potrafi słuchać innych.
3.Wędrówki:
· Do ogrodu przedszkolnego w celu wyłożenia zmarzniętym ptakom pokarmu – obserwacja ptaków korzystających z ,,ptasiej stołówki”.
· Po osiedlu w celu obserwacji ptaków: ich wyglądu, sposobu zachowania się, próba rozpoznawania i nazywania ich.
4.Zabawa badawcza w kąciku przyrody – obserwacja
przez lupę wyglądu piórka ptasiego. Wypowiadanie się na temat dokonanych obserwacji.
- Rozumie trudną sytuację ptaków zimą i ich dokarmia.
- Uważnie obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu i wypowiada się na temat dokonanych obserwacji.
- Interesuje się światem przyrody. Zgodnie współdziała z innymi w grupie. Wypowiada się na temat dokonanych obserwacji.
5.Kreatywne rysowanie ,,ptaka – cudaka” – zachęcanie
dzieci do nazywania własnej pracy.
- Śmiało podejmuje się próby kreatywnego rysowania i nazywania własnej pracy.
6.Zabawa ,,Dobieranka obrazkowa” – dobieranie par obrazków, które do siebie pasują.
- Nabywa zdolności kojarzenia dwóch pasujących do siebie obrazków.
7.Zabawa dydaktyczna ,, Zgadnij, jaki to ptak i co lubi jeść” – nabywanie umiejętności wypowiadania się na różne tematy z właściwym wykorzystaniem posiadanej wiedzy.


- Chętnie uczestniczy w różnych zabawach dydaktycznych pozwalających pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania i utrwalających posiadane wiadomości.
8.Wiersz do słuchania I. Salach ,, Głodny ptaszek” – ukazanie dzieciom warunki bytowania ptaków zimą. Zachęcanie dzieci do pomagania ptakom w przetrwaniu trudnego okresu zimy.
- Porównuje własne spostrzeżenia
z omawianą sytuacją. Dzieli się z innymi wyciągniętymi wnioskami..
9.Zabawa ,,Co by było, gdyby ptaki zaczęły mówić?”
- rozwijanie myślenia dedukcyjnego.
- Uczestniczy w zabawach wyrabiających śmiałość w spontanicznym wypowiadaniu się w różnych sytuacjach.
10.Technika twórczego myślenia- burza mózgów ,,Ptasia narada” – nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów.
- Posiada świadomość, że potrafi wypowiadać się, potrafi słuchać i jest słuchany i akceptowany przez innych.Odkrywa własne możliwości twórcze.
11. Rozpoznawanie dźwięków i przeliczanie liczby odgłosów oraz odtwarzanie tej liczby za pomocą umownych znaków: kresek kółek.
- Poprawnie ilustruje liczbę słyszanych głosów za pomocą umownych znaków.
12.Zabawa ,,Dobieranka – rymowanka” – dobieranie par obrazków, których nazwy rymują się - Samodzielne tworzenie par wyrazów rymowanek.
- Nabywa umiejętności logicznego myślenia i słuchowego porównywania nazw różnych przedmiotów.
13.Próba samodzielnego układania podpisów do obrazków oraz odczytywania prostych wyrazów w obrębie poznanych liter – wykorzystanie rozsypanki literowej i sylabowej.
14.Praca wyrównawcza w zakresie:
- doskonalenia poprawnej wymowy
- doskonalenia sprawności manualnej
- rozwijania syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
- Doskonali własne umiejętności z zakresu wymowy, analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej, sprawności manualnej, orientacji przestrzennej, wzbogaca wiadomości i słownictwo technikę czytania, rozwija analizę i syntezę wzrokowo-słuchową.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA


ZADANIA PROGRAMOWE:
- Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych. ( podstawa programowa)
- Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań. ( podstawa programowa)
- Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia. ( podstawa programowa)
- Umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym. ( podstawa programowa)
- Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze
szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, w tym czytania i pisania liczb).
( podstawa programowa)
- Umożliwienie dziecku odczytywania i zapisywania liczb cyframi oraz porównywania liczb i liczenia. ( podstawa programowa)
- Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. ( podstawa programowa)
- Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów. ( podstawa programowa)
- Udział dzieci w uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola, prezentowanie przez dzieci swojego dorobku artystycznego gościom zaproszonym do przedszkola. Program autorski ,, Świat bliżej dziecka”)
- Tworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu u dzieci dyspozycji do działań twórczych na podstawie warsztatu ,, Stymulowanie zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach programu ,,PKP”
(Program autorski ,, Świat bliżej dziecka” )
- Stwarzanie dzieciom sytuacji do:
- zabawy
- kontaktów społecznych, rodzinnych i przedszkolnych umożliwiających poznawanie uczuć i emocji w związku z sytuacjami i zwyczajami tam panującymi (program patriotyczny)
- Umożliwiania rodzicom i innym członkom rodziny uczestnictwa w życiu
i uroczystościach przedszkolnych (, Dzień Babci i Dziadka) (program patriotyczny)
- Usystematyzowanie wiadomości na temat własnej rodziny ( moi rodzice, moje rodzeństwo, moi dziadkowie poprzez rozmowy, zdjęcia, filmy video, próby wykonywania drzewa genealogicznego własnej rodziny(program patriotyczny)
- Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poprawne wypowiadanie się pod względem artykulacyjnym i gramatycznym poprzez:
- wzory poprawnej wymowy (nauczyciel, rodzice, pracownicy przedszkola, zaproszeni goście)
- udział w teatrzykach, przedstawieniach, imprezach
- wykorzystanie wierszy, opowiadań, piosenek
-stwarzanie sytuacji umożliwiających odgrywanie przez dzieci różnych ról i scenek rodzajowych, inscenizacje, dramy, pantomimy itp. )
-wzbogacanie słownika dziecka o nowe wyrazy, powiedzenia przysłowia, precyzowanie znaczeń nowo poznanych słów
- słuchanie wypowiedzi innych osób
- czytanie tekstów, rozpoznawanie znaków graficznych, układanie prostych zdań
- śpiewanie piosenek
- nabywanie i usprawnianie umiejętności pisania w zabawach spontanicznych i celowym działaniu
- stałą troskę o poprawne wypowiadanie się w zabawach, zajęciach, rozmowach z nauczycielem i rówieśnikami
(program patriotyczny)
- Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej podczas opisywania obrazków, spostrzegania różnic i podobieństw, w zabawach typu „Rysuj to co ja”. (program wychowawczy)
- Włączanie dzieci do udziału w uroczystościach rodzinnych i lokalnych. (program wychowawczy)
- Rozumienie własnej roli społecznej w rodzinie (prawa, obowiązki) oraz ról innych członków rodziny;
· dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny,
· interesowanie się historią swojej rodziny,
kultywowanie tradycji pielęgnowanych w domu rodzinnym, przenoszenie ich na teren przedszkola. (program wychowawczy)
- Kształtowanie postaw moralnych poprzez poznawanie, zaakceptowanie i stosowanie zasad i wartości takich jak:
· dobro,
· prawda,
· uczciwość,
· prawość,
odpowiedzialność (program wychowawczy)
- Bezpieczeństwo i ład podczas zabaw, zajęć, spacerów, wycieczek oraz imprez przedszkolnych i pozaprzedszkolnych:
(program profilaktyczny,, Bezpieczna siódemeczka”)
- Wykorzystywanie codziennych sytuacji do dostarczania wzorców polskiej mowy,
(program profilaktyczny,, Bezpieczna siódemeczka”)
- Systematyczna realizacja zajęć organizowanych prze współudziale PCK „Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby"
(program profilaktyczny,, Bezpieczna siódemeczka”)
- Kształtowanie uczucia miłości, szacunku i przywiązania do rodziców, dziadków
(program profilaktyczny,, Bezpieczna siódemeczka”)

REALIZACJA POPRZEZ RÓŻNORODNE
METODY I FORMY PRACY
PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI


1.Opowiadanie I. Landau pt. ,,Babcia też człowiek” – okazywanie szacunku osobom starszym i ich pracy oraz uznawanie praw do odpoczynku, rozmowa z dziećmi na temat: Co to jest rodzina?, wypowiedzi dzieci na temat swoich babć i dziadków.
- Rozumie i dostrzega potrzeby innych członków rodziny. Potrafi okazywać szacunek i własne uczucia osobom bliskim w rodzinie – dziadkom.
2.Nauka wiersza ,, I.Salach ,, Święto dziadków”- zwrócenie uwagi dzieciom jak dziadkowie pomagają rodzicom w opiece nad wnukami, jak się o nich troszczą, dbają , często przyprowadzają i odbierają z przedszkola- dzieci 6- letnie wprowadzenie litery,,w,W” na podstawie wyrazu,, worek”
- Zna literę,,w,W”, wie jak okazywać szacunek babciom i dziadkom
3.,,Portret babci i dziadka”- wycinanie z papieru kolorowego, malowanie farbami plakatowymi
- Wie co to jest portret, bezpiecznie posługuje się nożyczkami
4.Wykonanie upominków dla babci i dziadka,, Kwiatek z kolorowego papieru” – czerpanie przyjemności ze sprawiania miłych niespodzianek osobom najbliższym.
- Obmyśla i wykonuje różne niespodzianki – prezenty dla bliskich sercu osób.
5.Nauka piosenki „Zima, zima””. Zabawa rytmiczna ,, Wirujące śnieżynki , słuchanie piosenki ,,Dzień dziadka”, układanie i śpiewanie własnych rytmizowanych tekstów na temat babć i dziadków, ćwiczenia słuchowe - różnicowanie dźwięków wydawanych przez przedmioty drewniane, metalowe, plastikowe, koncert życzeń dla babci i dziadka” – śpiew indywidualny znanych dzieciom piosenek z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych, taniec nowoczesny
- Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach. Prawidłowo różnicuje dźwięki wydawane przez różne przedmioty. Chętnie śpiewa znane piosenki z własnym akompaniamentem na instrumencie perkusyjnym.
6.Zabawa karnawałowa ,,W krainie bajek”- konkursy, pląsy, i tańce przy muzyce, zdjęcia,
- Bawi się wspólnie z kolegami, bierze udział w konkursach
7.Uroczyste spotkanie z babciami i dziadkami z okazji ich święta: prezentacja własnych umiejętności , wręczenie seniorom upominków i złożenie im życzeń, wspólne zabawy przy muzyce – wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną.
- Okazuje szacunek osobom starszym. Aktywnie włącza się w organizowanie przedszkolnych uroczystości z udziałem zaproszonych członków rodziny.


I i III część dnia

1.Próby układania za pomocą klocków modelu swojej rodziny, wypowiedzi dzieci kto jest najstarszy, a kto najmłodszy w rodzinie(chętne dzieci wykonanie drzewa genealogicznego przy pomocy rodziców)
- Układa model swojej rodziny, wie kto jest najstarszy a kto najmłodszy w rodzinie
2.Zabawa z twórczego myślenia – analogia personalna
,, Ja babcia, ja dziadek” –umożliwienie zdobycia doświadczeń w identyfikowaniu i nazywaniu swoich odczuć.
- Wczuwać się w określoną rolę i mówić o swoich odczuciach.
3.Scenki pantomimiczne na temat:,,Ulubione zajęcia babci i dziadka”
- Uczestniczy w zabawach pantomimicznych, wie jakie są ulubione zajęcia babci i dziadka
4.Słuchanie opowiadań W. Bartosza pt .,,Urodziny babci” i ,,Pani Sama” - kształtowanie szacunku do osób starszych, chorych i samotnych.
- Uważnie i ze zrozumieniem słucha opowiadań czytanych przez osoby dorosłe, dostrzega i rozumie potrzeby innych członków rodziny
5.Zabawa tematyczna z wykorzystaniem kącika lalek pt. ,,Przyjęcie dla dziadków” – nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z zachowaniem form grzecznościowych i norm kultury bycia.
- Posługuje się słowami proszę, dziękuję, przepraszam. Potrafi kulturalnie zachować się przy stole.
6.Ćwiczenia słuchowe ,, Kto cię woła?” nawiązywanie kontaktów z innymi i czucie się pewnie w grupie rówieśników.
- Zgodnie współdziała z innymi dziećmi. Doskonali zmysł słuchu.
7.Składanie układanek obrazkowych typu puzzle – zachęcanie dzieci do doprowadzenia pracy do efektu końcowego oraz do opowiedzenia treści ułożonego obrazka.
- Doskonali spostrzegawczość wzrokową oraz wymowę prawidłową pod względem gramatycznym.
8.Zabawa,, Czyj to głos?” – rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków odtwarzanych z kasety magnetofonowej.
- Prawidłowo rozpoznaje i różnicuje dźwięki odtwarzane z kasety magnetofonowej.
9.Rozmowa przy ilustracjach,, Uczynny Janek”- pomoc dziadkom w codziennych pracach
- Opowiada, w jaki sposób pomaga dziadkom, poprawnie wypowiada się pod względem gramatycznym
10.Przekształcanie litery ,,w” – rozwijanie twórczej wyobraźni, zdolności
11. Praca wyrównawcza w zakresie:
- kształtowania poprawnej wymowy,
- doskonalenia sprawności manualnej,
- rozwijania spostrzegawczości wzrokowo – słuchowej
12.Ćwiczenia graficzne – łączenie liniami nieregularnymi takich samych znaków i elementów wg zasady przecinania się. Tworzenie kompozycji z linii nieregularnych.
- Doskonali sprawność manualną, spostrzegawczość i logiczne myślenie.
13.Odczytywanie wyrazów, dobieranie obrazków adekwatnych do napisów – ćwiczenia w czytaniu metodą sylabową ze zrozumieniem.
- Rozpoznaje i nazywa wprowadzone litery, odczytuje proste wyrazy i dobiera adekwatny obrazek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.