X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10205
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Paulina Typańska
Nazwa i adres placówki: Przedszkole „Słoneczna Szóstka” z oddziałami zamiejscowymi
ul. Konstytucji 3 Maja 2
63-100 Śrem
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Alina Kozłowska
Czas trwania stażu: 01.09.2010 – 31.05.2011

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.


Zadania:

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

Forma realizacji: - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie
Spodziewane efekty: - poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
Sposób dokumentacji: - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji: Wrzesień 2010

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy realizacji: - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Spodziewane efekty: - współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
- potwierdzony przez dyrektora planu rozwoju zawodowego
Sposób dokumentacji: - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
Osoby współpracujące: opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2010 i cały okres stażu


3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

Formy realizacji: - analiza dokumentacji przedszkola:
*Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
Spodziewane efekty: - sporządzenie dokumentacji przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć
Sposób dokumentacji: - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
Termin realizacji: Od września do maja

4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Formy realizacji: - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
Spodziewane efekty: - poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i innych programów nauczania:„ Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska,
Sposób dokumentacji: - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Osoby współpracujące: opiekun stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2010

5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

Formy realizacji: - analiza regulaminu BHP i p.poż
Spodziewane efekty: - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola
Sposób dokumentacji: - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2010

6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

Formy realizacji: - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami
Spodziewane efekty: - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
Sposób dokumentacji: - sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, planów miesięcznych, protokołów
Termin realizacji: Cały okres stażu

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Formy realizacji: - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
Spodziewane efekty: - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
Sposób dokumentacji: - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.
Termin realizacji: cały okres stażu

8. Przygotowanie projektu sprawozdania

Formy realizacji: - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
Spodziewane efekty: - poprawne sprawozdanie z realizacji planu
Sposób dokumentacji: - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Osoby współpracujące: opiekun stażu
Termin realizacji: Czerwiec 2011

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Zadania:

1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy

Formy realizacji: - opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
Spodziewane efekty: - tworzenie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych
Sposób dokumentacji: - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Termin realizacji: okres stażu

2. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

Formy realizacji: - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
Spodziewane efekty: - prawidłowe pisanie scenariuszy
Sposób dokumentacji: - zgromadzone scenariusze
Osoby współpracujące: opiekun stażu
Termin realizacji: systematycznie przez cały rok

3. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

Formy realizacji: - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
Spodziewane efekty: - zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
Sposób dokumentacji: - zaświadczenia o ukończonych kursach
Termin realizacji: okres stażu

4.Współpraca z logopedą

Formy realizacji: - rozmowa z logopedą w przedszkolu
Spodziewane efekty: - pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy
Sposób dokumentacji: - potwierdzenie logopedy
Termin realizacji: na bieżąco cały rok

5. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji: - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych
- wykonywanie dyplomów dla dzieci
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków
Spodziewane efekty: - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych
Sposób dokumentacji: - scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
Termin realizacji: cały rok

6. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania

Formy realizacji: - czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych
Spodziewane efekty: - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych
Sposób dokumentacji: - recenzje przeczytanych książek, artykułów
Termin realizacji: cały rok

7. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami

Formy realizacji: - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie
Spodziewane efekty: - umiejętność dzielenia się z innymi
Sposób dokumentacji: - portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola
Termin realizacji: na bieżąco przez okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Zadania:

1. Współpraca z rodzicami

Formy realizacji: - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
Spodziewane efekty: - poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy
Sposób dokumentacji: - zeszyt wychowawcy grupy
Termin realizacji: od września do maja

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

Formy realizacji: - stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
Spodziewane efekty: - prowadzony arkusz obserwacji dziecka
Sposób dokumentacji: - notatki
- arkusze obserwacji
Termin realizacji: okres stażu

3. Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych

Formy realizacji: - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów
Spodziewane efekty: - zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami
Sposób dokumentacji: - potwierdzenie nauczyciela współpracującego
- zdjęcia
Termin realizacji: okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadania:

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Formy realizacji: - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- omówienie zajęcia
Spodziewane efekty: - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag
Sposób dokumentacji: - scenariusze zajęć
Osoby współpracujące: opiekun stażu
Termin realizacji: przez cały rok

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

Formy realizacji: - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia
Spodziewane efekty: - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
Sposób dokumentacji: - notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji
Termin realizacji: okres stażu

Inne

Zadania:

1. Organizacja wewnątrz przedszkolnego konkursu muzycznego (tematyka zimowa)

Formy realizacji: - przygotowanie scenariusza zajęć
- przygotowanie dzieci do konkursu
- organizacja imprezy okolicznościowej
Spodziewane efekty: - zdobywanie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami
Sposób dokumentacji: - notatki własne
- scenariusz zajęć
- zdjęcia lub film
Osoby współpracujące: inni nauczyciele
Termin realizacji: luty 2011

2. Współredaktor gazetki „Słoneczna kraina”

Formy realizacji: - przygotowanie gazetki „Słoneczna kraina
Spodziewane efekty: - zainteresowanie rodziców naszą gazetką
- korzyści materialne dla grup
Sposób dokumentacji: - gazetka „ Słoneczna kraina”
(sprawozdania, porady, zadania, zdjęcia)
Osoby współpracujące: nauczyciel stażysta
Termin realizacji: przez cały rok

3. Redaktor programu telewizyjnego

Formy realizacji: - przygotowanie krótkich filmów z ważnych imprez okolicznościowych
Spodziewane efekty: - emitowanie wiadomości dotyczących Przedszkola „Słoneczna szóstka” w telewizji lokalnej
Sposób dokumentacji: - własne sprawozdania
- płyty z nagraniami
Termin realizacji: przez cały rok

.....................................
( podpis stażysty)

Śrem dn.17.09.2010r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.