X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10202
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczycielea stażysty

Nauczyciel stażysta: Monika Lachowska

Miejsce pracy: Przedszkole nr 66 „Bajkolandia”
Ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław
Początek stażu: 1 września 2010 roku
Przewidywane zakończenie stażu: 31 maja 2011 roku

Cele:
1. Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć.
5. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrzprzedszkolnego
b) pozaprzedszkolnego
c) samokształcenia
6. Wspieranie rozwoju umysłowego i rozwijanie twórczych postaw dzieci.
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz pogłębianie kontaktów z rodzicami.

Opiekun stażu: Małgorzata Masłowska
Plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

§ 6 ust.1 pkt 1
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, w tym:
a) sposób prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji
b) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Zadanie do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Zapoznanie z procedurą
awansu zawodowego
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.(Rozporządzenie MEN z dn. 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz ze zmianami oraz Karta Nauczyciela wraz ze zmianami z 01.09.2009r.)
IX / X 2010r.
- opracowanie i przedstawienie planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Ustalenie terminów hospitacji zajęć oraz terminów i tematyki zajęć własnych prowadzonych w okresie stażu
IX 20010r.
- kontrakt
- harmonogram obserwowanych lub prowadzonych zajęć

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki
Analiza dokumentacji wewnętrznej przedszkola:
- Statut Przedszkola
- Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczo – Dydaktycznej
- Dziennik zajęć
- Plany miesięczne
- Regulamin Pracy
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin korzystania z ogrodu
- Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej
- Programy Wychowania Przedszkolnego
- Regulamin wycieczek

Analiza przepisów zewnętrznych:
- Karta Nauczyciela ze zmianami z 01.09.2009r.
- Ustawa o systemie oświaty
- Podstawa Programowa
- Konwencja Praw Dziecka
- Przepisy BHP

IX / X 20010r.
- zgromadzone dokumenty
-zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- wypis z zeszytów protokołów

§ 6 ust.1 pkt 2,3
2) Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu i omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3) Prowadzić zajęcia z dziećmi, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;

Zadanie do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Uczestniczenie, obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Obserwacja zajęć,
omawianie ich z osobą prowadzącą


IX 2010r. – V 2011r.
(raz – dwa razy w miesiącu)
- notatki własne, konspekty

- harmonogram obserwowanych zajęć

- arkusze obserwacji

2. Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i ich omawianie

Opracowanie konspektów zajęć, omawianie ich, analiza
IX 2010r. – V 2011r.
(raz w miesiącu)
- konspekty zajęć
- harmonogram
przeprowadzanych zajęć
- arkusze hospitacji


§ 6 ust.1 pkt 4
4) Uczestniczyć w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki, w której odbywa się staż;

Zadanie do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
Uczestniczenie w warsztatach samokształceniowych, kursach, szkoleniach, zajęciach pokazowych, konferencjach

Uczestniczenie w radach szkoleniowych oraz prowadzenie rad.

Uczestniczenie w formach doskonalenia organizowanych przez WCDN, WDN, Klanza itp.

Zbieranie informacji pomocnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej, lektura czasopism i literatury z zakresu pedagogiki, psychologii itp.
IX 2010r. – V 2011r.
- zaświadczenia, certyfikaty ukończonych form doskonalenia

- wpisy w protokołach

- lista obecności

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela wychowania przedszkolnego i placówki


IX 2010r. – V 2011r.

3.Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych
Samodzielne wykonywanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych w pracy z dziećmi

IX 2010r. – V 2011r.
- wykonane pomoce dydaktyczne

4. Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej, poszukiwanie nowych metod pracy z dziećmi

Gromadzenie artykułów i literatury

Udział w radach szkoleniowych, warsztatach, szkoleniach

IX 2010r. – V 2011r..
- Indeks artykułów i literatury fachowej

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej (płyta CD)

Korzystanie z Internetu i komputera podczas zajęć z dziećmi oraz przygotowywania pomocy dydaktycznych

Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego

IX 2010r. – V 2011r.
- teczka stażysty


§ 6 ust.2 pkt 2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
3) Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywa staż;

Zadanie do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Wdrażanie poznanych metod pracy z dziećmi
Tworzenie sytuacji edukacyjnych w oparciu o nowatorskie metody pracy (Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, elementy Arteterapii, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńska itp.)

IX 2010r. – V 2011r.
- zapisy w dzienniku

- konspekty zajęć

- prace dzieci

2. Opracowanie miesięcznych planów pracy

Opracowywanie miesięcznych planów pracy i konspektów zajęć
IX 2010r. – V 2011r.
- plany pracy

3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci, praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wykorzystywanie metod wspierających aktywność twórczą dziecka podczas zajęć, praca indywidualna w oparciu o indywidualny program pracy korekcyjno – kompensacyjnej

IX 2010r. – V 2011r.
- scenariusze zajęć

- indywidualny program pracy korekcyjno - kompensacyjnej
§ 6 ust.2 pkt 3
3) Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;

Zadanie do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, współpraca z rodzicami / opiekunami
Współpraca z rodzicami / opiekunami

Indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami

Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
IX 2010r. – V 2011r.
- lista obecności na spotkaniach z rodzicami

- adnotacja w dzienniku

2. Aktywne uczestniczenie w życiu placówki poprzez realizację zadań w oparciu o roczny plan pracy
Organizacja i pomoc w organizacji imprez okolicznościowych:

- 11 listopada
- Zabawa Mikołajowa
- Spotkanie Wigilijne
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal Karnawałowy
- Turniej tańca
- Turniej wiersza
- Powitanie wiosny
- Święto Bajkolandii itp.

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców
Dbanie o estetyczny wystrój sali i holu zgodnie z porą roku lub obchodzonymi uroczystościami
IX 2010r. – V 2011r.
- dokumentacja

- zdjęcia

- scenariusze

3. Współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu (logopeda, rytmik, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej)

Współpraca ze środowiskiem lokalnym (sąsiednie placówki: SP nr 24, SP nr 51, Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3, Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 itp.)
Rozmowy, wymiana informacji


Uczestniczenie w spotkaniach, imprezach okolicznościowych,
organizowanie zajęć w bibliotece
IX 2010r. – V 2011r.
- zdjęcia

- dokumentacja

4. Obserwacja i analiza potrzeb oraz predyspozycji podopiecznych
Prowadzenie arkuszy obserwacji

Praca z dzieckiem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
IX 2010r. – V 2011r.
- arkusze obserwacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.