X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10094

"Bawmy się razem - zabawy dydaktyczne" Program Edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY

„BAWMY SIĘ RAZEM- Zabawy edukacyjne”

Wstęp:

Mianem zabaw edukacyjnych można nazwać czynności sprawiające uczniom przyjemność i zadowolenie z ich wykonania, a jednocześnie przynoszące określone korzyści poznawcze. Zatem należy wykorzystywać w praktyce szkolnej zabawę, jako jedną z ważnych form oddziaływania na dziecko. Celowo zorganizowana praca dydaktyczno- wychowawcza, w której występują wszystkie sposoby poznania ( przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie), pozbawione monotonii i szablonowości, umożliwia skuteczne oddziaływanie na różne sfery aktywności ucznia, a jednocześnie zaspokajanie jego potrzeb rozwojowych.
Charakterystyczną cechą zabaw dydaktycznych jest element współpracy zespołowej.
Wyróżnia się następujące grupy zabaw:

Zespołowe gry i zabawy z elementem zdrowej rywalizacji
Zabawy konstrukcyjne, w których dominują czynności motoryczne
Zespołowe zabawy tematyczne, tj. zabawy w role, inscenizacje, dramatyzacje, quizy, konkursy, „zgaduj- zgadule”, itd.
Zabawy ćwiczące współdziałanie
Zabawy odprężająco- relaksacyjne
Zabawy przy muzyce
Zespołowe gry i zabawy dydaktyczne opracowane specjalnie w celach poznawczych


Cele:

Doskonalenie i rozwijanie procesów i zdolności orientacyjno- poznawczych uczniów
Rozwijanie procesów percepcyjno- motorycznych, spostrzegawczości, wyobraźni, pamięci i procesów umysłowych, tj. analizy i syntezy, porównywania, klasyfikowania, abstrahowania, uogólniania i rozumowania
Ćwiczenie percepcji wzrokowej
Rozwijanie cech charakteru, tj. pewność siebie, wiara we własne siły i odwaga
Wzmożenie chęci do wykonywania zadań szkolnych, a także odpowiadających im czynności uczenia się
Przyspieszanie rozwoju i procesów psychicznych
Uzupełnianie i poszerzanie wiadomości szkolnych
Zacieśnienie stosunków koleżeńskich pomiędzy uczniami
Wdrożenie do kulturalnego spędzania czasu wolnego
Motywacja uczniów do pokonywania trudności
Rozwijanie zainteresowań oraz motywacja do doskonalenia się
Stymulowanie kreatywności uczniów, ich intelektualnej ciekawości oraz umiejętności rozwiązywania problemów
Kształtowanie prawidłowych postaw prospołecznych
Rozwijanie umiejętności planowania działań
Wywołanie dobrego nastroju i odprężenia psychicznego


Metody:

Aktywność dziecka odgrywa ważną rolę w procesie poznawania świata. Sprzyjają jej trafnie dobrane techniki oraz metody pracy. Jest ich wiele, natomiast najskuteczniejsze wydają się metody twórczego rozwiązywania problemów, efektywnego współdziałania w grupie, samodzielnego poszukiwania czy też porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
W dążeniu do osiągnięcia celu zajęć, stosowane będą następujące aktywne metody i techniki kształcenia:

Burza mózgów- metoda ta pozwala na szybkie znalezienie dużej ilości pomysłów i rozwiązań danego problemu
Elementy dramy- metoda ta polega na wchodzeniu w role, przyczynia się do bogatego rozwoju wewnętrznego uczniów, uczy koncentracji na sobie i innych, wykorzystuje zmysły, rozwija kreatywność, dodaje pewności siebie i pobudza inwencję
Metaplan- metoda ta pozwala na spokojne zbadanie omawianego zagadnienia i wspólne szukanie odpowiedniego rozwiązania
Graffiti- metoda ta kształci twórcze myślenie w atmosferze dobrej zabawy, stwarza uczniowi możliwość dzielenia się własnymi pomysłami
Symulacje- dzięki tej metodzie uczniowie uczestniczą w symulowanym wydarzeniu, odgrywając role autentycznych postaci. Podsumowaniem gry jest omówienie i próba wyjaśnienia poszczególnych motywacji zachowań postaci biorących udział w zdarzeniu
Zabawy interakcyjne K. Vopela i Ch. Liebertza- zabawy łączące zmysłowe przeżywanie oraz kognitywne nauczanie. Autorzy przytaczają różnorodne pomysły w sferze ruchu, postrzegania, relaksu, koncentracji i rytmu
Praca w małych grupach
Przyjmowanie i ocena różnych punktów widzenia
Uczenie innych uczniów, uczenie się od nich
Propagowanie postaw uczniów, opartych na szacunku, tolerancji i koleżeństwie

Realizacja:

Do realizacji celów programowych wykorzystane zostaną następujące formy pracy z uczniami:

Grupowa jednolita i zróżnicowana
Zbiorowa jednolita
Indywidualna jednolita

Podczas realizacji programu szczególna uwaga zwrócona będzie na:

Zaangażowanie uczniów w zajęcia
Integrację grupy, zdolność pracy w grupie każdego z uczniów, zgodna współpraca uczniów, prowadzenie kulturalnych rozmów
Usprawnienie funkcji percepcyjnych i motorycznych oraz ich współdziałanie
Ukierunkowaną spontaniczność uczestników zajęć
Umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
Umiejętności radzenia sobie z problemami
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej
Śmiałe wyrażanie myśli na forum
Radzenie sobie w różnych sytuacjach

Środki dydaktyczne:

Obrazy episkopowe
Środki umowne ( wykresy, diagramy, schematy)
Czyste kartki
Kredki, mazaki, farby, pędzle
Zadania na karcie pracy
Książki
Puzzle
Muzyka relaksacyjna
Chusta animacyjna


Ewaluacja:

Zostanie ona dokonana po zakończeniu realizacji programu. Ewaluacja ma na celu stwierdzenie, czy pod wpływem zastosowanych działań, osiągnięto postawione wcześniej cele programowe.
Obrazem osiągniętych celów programowych będą:

Wypowiedzi ustne na bieżących zajęciach
Prezentacje pracy w grupach na forum
Systematyczny udział w zajęciach
Ocena zajęć dokonana przez uczniów

Narzędziami zastosowanymi w ewaluacji będą:

Obserwacja dokonana poprzez nauczyciela prowadzącego zajęcia
Dzielenie się wrażeniami po bieżących zajęciach
Ocena kierowniczki świetlicy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.