X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10055
Dział: Gimnazjum

Zasady ocenienie zachowania

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA.
OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA POLEGA NA ROZPOZNAWANIU PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY, NAUCZYCIELI ORAZ UCZNIÓW DANEJ KLASY STOPNIA RESPEKTOWANIA PRZEZ UCZNIA ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I NORM ETYCZNYCH.

ŚRÓDROCZNA I ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA Z ZACHOWANIA UWZGLĘDNIAĆ MA SZCZEGÓLNIE: WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA, POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY, DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ, DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB, GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ I OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM.

1.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.4 i 5.

4.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.


6.Zachowanie ucznia określa się w dziewięciu kryteriach. Wychowawca wybiera w kolejnych kryteriach jeden spośród z zapisów. Tym samym przyznaje uczniowi określoną liczbę punktów. Nauczyciele wpisują informacje dotyczące zachowania ucznia (uwagi i pochwały) do zeszytu spostrzeżeń, które są podstawą oceny zachowania.

7.Kategorie według których wychowawca ocenia zachowanie ucznia:


1. POSTAWA WOBEC OSÓB DOROSŁCH

4 - nie ma zastrzeżeń
3 - są 1-2 negatywne wpisy
2 - są 3-4 negatywne wpisy
1 - jest 5-6 negatywnych wpisów
0 - jest powyżej 6 negatywnych wpisów

Pod terminem „negatywne wpisy” rozumie się uwagi np. typu:
niewykonanie poleceń nauczycieli;
arogancja lub ignorancja wobec osób dorosłych;
jedzenie i picie na lekcjach;


2. POSTAWA WOBEC KOLEŻANEK I KOLEGÓW

4 - nie ma zastrzeżeń
3 - są 1-2 negatywne wpisy
2 - są 3-4 negatywne wpisy
1 - jest 5-6 negatywnych wpisów
0 - jest powyżej 6 negatywnych wpisów

Pod terminem „negatywne wpisy” rozumie się uwagi np. typu:
ubliżanie koledze;
udział w bójce;
zaczepianie słowne lub fizyczne.3. ZAKAZ PALENIA TYTONIU

4 - nie ma uwag
0 - jest uwaga4. ZAKAZ PICIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

4- nie ma uwag
0 - jest uwaga


5. POSIADANIE LUB UŻYWANIE LUB ROZPROWADZANIE NARKOTYKÓW

4 - nie ma uwag
ZA POSIADANIE LUB UŻYWANIE LUB ROZPROWADZANIE NARKOTYKÓW UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ NAGANNĄ.

6. RESPEKTOWANIE POZOSTAŁYCH ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE

4 - brak wpisów
3 - jednokrotne złamanie któregoś z zakazów
2 - dwukrotne złamanie „
1 - trzykrotne złamanie „
0 - czterokrotne i > „

7. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW I PODJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Pod uwagę bierze się TYLKO NEGATYWNE WPISY dotyczące wypełniania obowiązków dyżurnych klasowych i szkolnych, pełnienia funkcji w samorządzie klasowym i szkolnym, przestrzegania obowiązujących regulaminów w szkole oraz wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

4 - brak negatywnych wpisów
3 - 1-2 negatywne wpisy
2 - 3-4 negatywne wpisy
1 - 5-6 negatywnych wpisów
0 - powyżej 6 negatywnych wpisów


8. ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY

4 - ma 10 i więcej wpisów potwierdzających zaangażowanie
3 - ma 7-9 wpisów „
2- ma 4-6 wpisów „
1 - ma 3 wpisy potwierdzające zaangażowanie

Pod uwagę będą brane np. wpisy o treści dotyczącej:
- reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach
- prac społecznych na rzecz klasy i szkoły
- udziału w imprezach szkolnych
- pomocy kolegom w nauce
- pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym, klasowym innych organizacjach szkolnych

9. FREKWENCJA

4- uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień
3- uczeń ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin lub spóźnień
2- uczeń nie usprawiedliwił 6-10 godzin lub spóźnień
1- uczeń nie usprawiedliwił 11-20 godzin lub spóźnień
0- uczeń nie usprawiedliwił powyżej 20 godzin lub spóźnień

10. USTALENIA KOŃCOWE
1.Uczeń, który przynajmniej w jednej kategorii otrzymał 0 punktów, z pominięciem kategorii 8, nie może mieć oceny wyższej niż POPRAWNA.
2.Uczeń, który w dwóch kategoriach ma 0 punktów otrzymuje ocenę NIEODPOWIEDNIĄ,
a jeżeli ma 0 punktów w trzech kategoriach otrzymuje ocenę naganną. Nie bierze się pod uwagę kategorii 8.
3.Uczeń, który dopuścił się kradzieży lub wyłudzenia pieniędzy, otrzymuje ocenę NAGANNĄ.
4.Za posiadanie lub używanie lub rozprowadzanie NARKOTYKÓW UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ NAGANNĄ.
5.Za przemoc fizyczną z interwencją policji lub lekarza, uczeń otrzymuje ocenę NAGANNĄ.
6.W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach i stosuje się poniższą skalę ocen.

WZOROWE 36 – 35 pkt.
BARDZO DOBRE 34 – 31 pkt.
DOBRE 30 – 27 pkt.
POPRAWNE 26 – 20 pkt.
NIEODPOWIEDNIE 19 – 0 pkt
NAGANNA według ustaleń końcowych

7.Jeżeli uczeń, który dopuścił się wykroczeń z kategorii 3, 4, 5 przez okres 2 kolejnych miesięcy zachowuje się poprawnie to jego wychowawca może mu podwyższyć ocenę zachowania do poprawnej. Uczeń może otrzymać taką szansę tylko raz w ciągu danego roku szkolnego.
8.Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną roczną klasyfikacyjną oceną zachowania, wnioskują pisemnie do wychowawcy o jej zmianę. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę, w trakcie której ustala warunki poprawy oceny, jednak może być ona podwyższona tylko o jeden stopień.
9.Dwukrotne przekroczenie liczby wpisów negatywnych, w kategoriach 1,2,6,7,9 jest równoznaczne z otrzymaniem oceny nieodpowiedniej, a trzykrotne przekroczenie liczby wpisów negatywnych w kategorii: 1,2,6,7,9 jest równoznaczne z otrzymaniem oceny NAGANNEJ.
10.Przy wyjątkowym zaangażowaniu (ma 20 wpisów i więcej) uczeń może otrzymać dodatkowe 2 punkty.
11.Ocena zachowania otrzymana na koniec II semestru jest zarazem oceną ROCZNĄ.
12.Wszystkie sytuacje dotyczące negatywnego lub pozytywnego zachowania ucznia nieuregulowane przez WSO rozpatruje rada pedagogiczna, która służy pomocą wychowawcy w ustaleniu ostatecznej oceny zachowania ucznia.
13.Ostateczną decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca i NIE PRZYSŁUGUJE OD NIEJ ODWOŁANIE, chyba, że nastąpiło złamanie procedury.
14.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) ma możliwość zgłosić zastrzeżenia, jeśli stwierdzi, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjno-wychowawczych.
15.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Skład komisji:
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
wychowawca klasy,
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
pedagog,
psycholog,
przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
przedstawiciel rady rodziców.

16.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
17.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
skład komisji;
termin posiedzenia komisji;
wynik głosowania;
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
19.Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
20.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
21.W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wychowawca odstępujący od regulaminu oceniania zachowania, składa na posiedzeniu rady pedagogicznej wniosek o zmianę oceny, który podlega głosowaniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.