X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9991
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 1 września 2007 – 21 sierpnia 2010
(staż został wydłużony o 82 dni z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim)


mgr Tomasz Sobczak
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 158 w Warszawie

1. Czynności organizacyjne

(Sprawozdanie planu sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. • Dokonałem analizy aktów prawnych regulujących procedurę awansu zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem zmian w przepisach
• Przygotowałem i złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu oraz wniosek o przedłużenie stażu w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim przez okres przekraczający 30 dni
• Opracowałem i złożyłem plan rozwoju zawodowego IX 2007 oraz VI 2010 VIII 2010
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Przygotowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
• Notatki z lektury przepisów prawnych
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Systematycznie gromadziłem dokumentację realizacji planu rozwoju zawodowego – zaświadczenia, konspekty, dyplomy, prace, podziękowania Cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
• opracowałem zgromadzoną dokumentację
• przeanalizowałem rezultaty swojej pracy
• sformułowałem wnioski VIII 2010
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• ocena dorobku zawodowego za okres stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• właściwie sformułowałem i złożyłem wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
2010
• poprawnie sformułowany wniosek
Efekty podjętych działań:

1. Rozbudowałem swoją wiedzę dotyczącą prawnych aspektów awansu zawodowego nauczyciela.
2. Poznałem wymagania konieczne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
3. Zgromadziłem dokumentację niezbędną w procedurze awansu

2. „Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”
§ 8 ust.2 pkt 1

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych Tworzyłem plany pracy zespołu nauczycieli języka angielskiego, plany pracy na godzinach wychowawczych, plan współpracy z harcerzami, plan pracy samorządu szkolnego W trakcie stażu Potwierdzenie Dyrektora.

2. Organizacja konkursów języka angielskiego
Każdego roku organizowałem, przeprowadzałem oraz omawiałem w zespole nauczycieli języka angielskiego konkursy dla uczniów klas 4-6, które sprawdzały znajomość języka oraz zawierały elementy wiedzy o Unii Europejskiej i krajach anglojęzycznych:
• Konkurs Języka Angielskiego Oxford dla klas IV-VI
• Konkurs Języka Angielskiego „Pingwin” dla klas IV-VI
• Konkurs okolicznościowy na krzyżówkę pt. „Halloween” dla klas 4-6
• konkurs „Oxford Plus”
• konkurs „Olimpus”
• konkurs językowo-informatyczny na prezentację multimedialną dotyczącą świąt i tradycji w Wielkiej Brytanii
• ogólnopolski konkurs „Big Ben” na najciekawszy wiersz o jesieni W trakcie stażu

31.10.2008.

28.11.2008.

31.10.09.

30.10.2009.

13.01.1020.

05.03.2010.

14.05.2010.
Sprawozdania z konkursów oraz sprawozdania z pracy zespołu nauczycieli języka angielskiego
3. Organizacja sprawdzianów ogólnoszkolnych Z własnej inicjatywy wprowadziłem system regularnego badania poziomu wiedzy uczniów klas 4,5 i 6 poprzez przeprowadzanie sprawdzianów ogólnoszkolnych, w szczególności po pierwszym etapie edukacyjnym oraz pod koniec szkoły podstawowej (klasy szóste) Cały okres stażu Sprawozdania ze sprawdzianów ogólnoszkolnych.
4. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Brałem udział w następujących kursach, szkoleniach i konferencjach metodycznych:
• „Pierwsza pomoc w szkole”
• „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli”
• „Sposoby wykorzystania przez nauczycieli wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego”
• „Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami”
• „Children, challenge and confidence in the classroom”
• „Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych”
• „Powtórki z pomysłem”
• „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum”
• „Pomiar dydaktyczny”
• „Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce – ewaluacja wewnętrzna”
• „Praca z grupą o zróżnicowanym poziomie”
• „Teaching with a touch of spice”
• „The why, the what and the how of error correction”
• „Images we live by (in the language of classroom and beyond)”
• „Successful steps to speaking”
• „Toying with games”


25.09.2007.

24.10.2007.

11.03.2008.

22.10.08.

04.03.2009.

11.03.09.

20.05.2009.

15.06.2009.

04./05.11.09.

13.01.2010.

23.01.2010.

20.02.2010.

27.02.2010.

27.02.2010.

06.03.2010.

06.03.2010.
Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia zawodowego.

5. Samokształcenie poprzez lekturę Czytałem literaturę fachową z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki W trakcie stażu Wykaz literatury.

6. Pedagogizacja rodziców
Przeprowadziłem pogadanki-prezentacje dla rodziców mojej klasy podczas zebrań:
• „Rola rodziny w zapobieganiu zaburzeniom zachowania młodzieży”
• “Jedność wychowawcza szkoły i rodziny”
• “Jak rozwijać wielorakie inteligencje u dzieci?”

08.05.2008.

09.10.2008.

12.03.2009.
Ankiety ewaluacyjne

7. Organizacja wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych
Zorganizowałem następujące wycieczki:
• Wycieczka do Filharmonii Narodowej w Warszawie
• Wycieczka do gmachu Telewizji Polskiej
• Lekcja w Zamku Królewskim Pt. „Klasycyzm w sztuce”
• Wyjście na wystawę patriotyczną pt. „Wojenne rozstania”
• Wyjścia na dni otwarte do Gimnazjum nr 55 oraz do Gimnazjum nr 43

23.04.08.

14.01.2009.

19.02.09.

08.12.2009.

26.02.2010.
oraz
23.04.2010.

Sprawozdania z wycieczek, potwierdzenie Dyrektora

8. Organizacja innych imprez szkolnych Przygotowałem, skoordynowałem i zorganizowałem Bal Klas Szóstych 15.06.10. Opis działań.

Efekty podjętych działań:
1. Zostałem w okresie stażu aktywnym członkiem zespołu wychowawców i przewodniczącym zespołu nauczycieli języka angielskiego; współtworzone przez mnie dokumenty właściwie regulowały pracę szkoły
2. Systematyczne organizowanie konkursów językowych i sprawdzianów podniosło wiedzę i motywację uczniów do nauki języka angielskiego
3. Odbyte szkolenia i czytane lektury poszerzyły moją wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, kwestii wychowawczych, pracy i funkcjonowania szkoły; zdobyte umiejętności wykorzystywałem na lekcjach języka angielskiego, godzinach wychowawczych oraz w pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
4. Pedagogizacja rodziców sprawiła, że zaczęli sobie oni lepiej radzić z problemami pojawiającymi się wśród ich dzieci, a także poprawili komunikację i relacje z wychowawcą klasy i szkołą
5. Wycieczki i wyjścia były okazją do edukacji kulturalnej i patriotycznej dla moich uczniów – stali się oni bardziej wrażliwi na piękno oraz lepiej poznali swój ojczysty kraj


3. „Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”
§ 8 ust. 2 pkt 2

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Integracja języka angielskiego z informatyką
• Opracowałem scenariusze zajęć i przeprowadziłem lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. 15.04.2008.
2. 18.02.2009.
3. 05.10.2009. Scenariusze lekcji
2. Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy nauczyciela
• wykorzystywałem urządzenia multimedialne oraz dostępne programy podczas zajęć edukacyjnych
• przygotowałem środki dydaktyczne na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
• elektroniczne zapisywałem plany pracy, sprawozdania, konspekty lekcji
• przygotowywałem dyplomy, plakaty i inne teksty użytkowe
• komunikowałem się z nauczycielami, uczniami, rodzicami, bibliotekami oraz firmami za pomocą poczty elektronicznej Cały okres stażu. Konspekty, plany, sprawozdania, sprawdziany, ogłoszenia, dyplomy.
3. Wdrażanie do pracy metodą projektową
• W ramach integracji języka angielskiego z innymi przedmiotami, zwłaszcza informatyką, uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne na temat języka angielskiego, kultury obszaru anglojęzycznego, geografii regionu. Cały okres stażu. Prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów.
4. Wykorzystanie sieci Internet jako narzędzia edukacyjnego dla nauczyciela
• Na bieżąco śledziłem zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz zapoznawałem się z publikacjami internetowymi Ministerstwa Edukacji narodowej Cały okres stażu. Lista stron internetowych.
5. Upowszechnianie drogą elektroniczną informacji dotyczących wydarzeń z dziedziny języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 158 • Wprowadzałem na stronę szkoły we współpracy z innymi nauczycielami informacje o konkursach języka angielskiego oraz ich wynikach, a także o innych ważnych wydarzeniach z dziedziny języka angielskiego w naszej szkole
• Umieszczałem we współpracy z biblioteką szkolną najciekawsze prace uczniów na stronie internetowej szkoły Na bieżąco w okresie stażu Strona internetowa szkoły (www.sp158.waw.pl)

Efekty podjętych działań:
1. Ożywienie i uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć
2. Promocja języka angielskiego w naszej szkole poprzez sieć Internet
3. Stworzenie licznych okazji do nabycia przez uczniów nowej wiedzy poprzez integrację treści nauczania kilku przedmiotów (j. angielski, informatyka, przyroda, historia)
4. Wzrosła moja wiedza i umiejętności w zakresie prawa oświatowego oraz umiejętności posługiwania się aplikacjami komputerowymi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

4. „Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”
§ 8 ust.2 pkt 3

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami; kierowanie i opieka dydaktyczna nad nauczycielami młodszymi stażem
• Na bieżąco przekazywałem swoją wiedzę na temat metodyki nauczania oraz funkcjonowania szkoły innym nauczycielom, zawłaszcza młodszym kolegom i koleżankom
• Prowadziłem lekcje otwarte dla innych nauczycieli oraz przedstawicieli wydawnictwa Oxford
• Udostępniałem innym nauczycielom opracowane przez mnie dokumenty szkolne, materiały dydaktyczne, testy, scenariusze lekcji Cały okres stażu

15.10.2007.

12.05.2008.

03.06.2009.

Cały okres stażu
Konspekty lekcji otwartych.
2. Praca w zespole nauczycieli języka angielskiego
• Przez cały okres stażu przewodniczyłem szkolnemu zespołowi anglistów, organizowałem jego spotkania, pisałem plany pracy i sprawozdania z ich realizacji
• Na bieżąco konsultowałem się z innymi nauczycielami języka angielskiego celem ujednolicania wymagań i wymiany doświadczeń Cały okres stażu Plany pracy zespołu anglistów i sprawozdania z ich realizacji
3. Otoczenie szczególną opieką osób stawiających pierwsze kroki w systemie oświaty Opiekowałem się studentami – praktykantami z Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych i Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego:
• przeprowadzałem lekcje pokazowe, które obserwowali studenci
• obserwowałem i omawiałem prowadzone przez nich lekcje,
• zapoznawałem studentów z warsztatem pracy nauczyciela
• wystawiałem opinie za odbyte praktyki studenckie
• kontaktowałem się z uczelniami macierzystymi studentów IX, X 2007
III-VI 2008
X 2009 – II 2010 Zaświadczenia o odbytych przez studentach praktykach nauczycielskich.
4. Sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego
• ustaliłem harmonogram spotkań i wzajemnych obserwacji lekcji
• pomogłem w sporządzeniu planu rozwoju zawodowego
• wizytowałem lekcje stażysty i zapraszałem na swoje zajęcia; omawiałem zajęcia z nauczycielem kontraktowym
• wspierałem nauczyciela odbywającego staż w codziennej pracy
• udzielałem informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielowi odbywającemu staż
• uczestniczyłem w szkoleniu dla opiekunów stażu IX 2009

IX 2009

IX 2009 – VI 2010

Na bieżąco

Na bieżąco

17.09.2010.

Efekty podjętych działań:
1. Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymianę wiedzy, materiałów i doświadczeń
2. Doskonalenie umiejętności metodycznych
3. Wyróżnienie wszystkich członków prowadzonego przez mnie zespołu nauczycieli języka angielskiego (łącznie ze mną) przez Dyrekcję Szkoły za ciekawe prowadzenie hospitowanych zajęć
4. Zespół pod moim przewodnictwem zwiększył ilość przeprowadzanych konkursów i sprawdzianów ogólnoszkolnych, stwarzając wiele okazji do utrwalenia materiału lekcyjnego przez uczniów
5. Ujednolicenie wymagań edukacyjnych na lekcjach wszystkich nauczycieli języka angielskiego
6. Studenci odbywający u mnie praktyki zostali w większości nauczycielami, dobrze poznali funkcjonowanie szkoły
7. Pomyślna adaptacja w szkole i dobre wyniki w pracy nauczyciela kontraktowego, którego stażem się opiekuję
8. W wyniku przeprowadzonych lekcji pokazowych m.in. dla przedstawicieli wydawnictwa Oxford zostałem zaproszony przez to wydawnictwo do recenzowania nowopowstających podręczników do nauki języka angielskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej

5. „Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a)

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1. Przygotowanie i wdrożenie programu działań edukacyjno-wychowawczych
• Opracowałem całoroczne programy zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz systematycznie pracowałem z takimi uczniami przez cały rok szkolny
• Rok szkolny 2008/2009
• Rok szkolny 2009/2010 Programy pracy z uczniami na zajęciach indywidualnych
2. Rozwijanie praktycznych umiejętności językowych uczniów
• Z własnej inicjatywy założyłem Klub Korespondencyjny, w którym uczniowie nawiązywali i podtrzymywali znajomości z rówieśnikami z krajów anglojęzycznych drogą elektroniczną (strona internetowa www.e-palworld.co.uk) Cały rok szkolny 2009/2010 Przykłady korespondencji uczniów
3. Praca z uczniem zdolnym
• Indywidualnie przygotowywałem uczniów do konkursów języka angielskiego, udostępniając im również swój prywatny adres e-mail w celu jak najszybszego udzielania pomocy i wsparcia w nauce
• Angażowałem uczniów w obchody Dni Języka Angielskiego – przydzielałem im role, czuwałem nad poprawnością językową Cały okres stażu Opis działań.
4. Opracowanie planu długofalowego oddziaływania edukacyjnego Opracowywałem plany wychowawcze dla mojej klasy z uwzględnieniem priorytetów mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zaleceń Dyrektora Szkoły i Ministerstwa Edukacji Narodowej IX 2007, IX 2008, IX 2009 Plany pracy wychowawczej

Efekty podjętych działań:
1. Uczniowie dysfunkcyjni posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uzyskiwali stopniowo coraz lepsze wyniki w nauce, szczególnie na lekcjach języka angielskiego, historii, języka polskiego i matematyki
2. Uczniowie rozwijali praktyczną znajomość języka angielskiego poprzez codzienną korespondencję z rówieśnikami z krajów anglojęzycznych
3. Uczniowie zdolni objęci moją pomocą wielokrotnie odnosili sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach języka angielskiego oraz pomyślnie przechodzili testy językowe będące częścią procedur kwalifikacyjnych do gimnazjów
4. Uczniowie biorący udział w Dniach Języka Angielskiego mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy oraz dodatkowej pracy nad wymową i słownictwem
5. W wyniku wdrażania planów pracy wychowawczej na przestrzeni trzech lat następowała stopniowo poprawa zachowania uczniów mojej klasy - uczniowie poprawili swoje oceny zachowania, relacje z nauczycielami i rówieśnikami, angażowali się w życie szkoły (zagadnienie zostało szczegółowo omówione w opisie przypadku pt. „Klasa wyjątkowo trudna wychowawczo”)

6. „Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”
§ 8 ust 2 pkt 4 lit. c)

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1. Podejmowanie zadań dodatkowych • Sprawowałem opiekę nad kącikiem językowym w gazetce szkolnej “Co w szkole piszczy?”
• Jako jedyny wychowawca przygotowałem, udokumentowałem i przeprowadziłem “zielone szkoły” w miejscowościach Suchedniów i Maróz
• Nadzorowałem przygotowywanie i prowadzenie kroniki klasowej
• Dwukrotnie przygotowałem i przeprowadziłem nową imprezę dla uczniów i społeczności lokalnej – „Dzień Języka Angielskiego"
• Pracowałem w Samorządzie Szkolnym, w szczególności sprawując funkcję organizatora dyskotek szkolnych; zapewniałem oprawę muzyczną dla uroczystości i kiermaszów szkolnych
• Współpracowałem z Biblioteką Szkolną w zakresie sporządzania protokołów z pracy biblioteki Rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010

18-22.05.09.

26-30.04.10.

20.03.09.

17.03.10.

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/10 Egzemplarze gazetki szkolnej

Dokumentacja „zielonych szkół”

Wpisy do kroniki klasowej

Sprawozdania z Dni Języka Angielskiego

Sprawozdanie z agendy za rok szkolny 2009/2010

Opis działań.

Efekty podjętych działań:
1. Stworzenie czytelnikom gazetki szkolnej dodatkowej okazji do rozwijania znajomości języka angielskiego
2. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki i lepszego zachowania oraz stworzenie im okazji do lepszego poznawania własnego kraju i nabywanie nowej wiedzy podczas „zielonych szkół”
3. Dokumentowanie i upamiętnienie najważniejszych wydarzeń z życia klasy w kronice szkolnej
4. Dni Języka Angielskiego były dla uczniów atrakcyjną okazją do spotkania rodowitych Brytyjczyków, poszerzenia wiedzy o kulturze obszaru anglojęzycznego, używania języka angielskiego w czasie wspólnych zabaw i śpiewania piosenek
5. Wprowadziłem system selekcji nagrań na dyskoteki szkolne (płyty oryginalne), analizowałem przyniesione mi przez uczniów nagrania przed ich wyemitowaniem (celem eliminacji nagrań zawierających treści niedozwolone), opiekowałem się sprzętem grającym, uatrakcyjniłem uroczystości szkolne muzyką)


7. „Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e)

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1. Współpraca z inną instytucją zajmującą się wychowaniem i edukacją • Współpracowałem z Dyrekcją, pracownikami i wychowawcami z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w celu rozpoznania sytuacji uczniów, wspierania wychowanków i stawienia czoła problemom wychowawczym
• Współpracowałem z Ośrodkiem Pomocy Pedagogicznej „Żyj zdrowo” współorganizując w moje klasie cykl zajęć pt. „ Co możemy zrobić, żeby w naszej klasie żyło się lepiej” – trzy sesje po dwie godziny lekcyjne każda z udziałem Prowadzącego, mojej klasy i moim Cały okres stażu

17.04.08., 24.04.08., 05.05.08.
Opis działań.
2. Współpraca z Policją i Strażą Miejską We współpracy z pedagogiem szkolnym i Strażą Miejską i Policją zorganizowałem następujące spotkania i zajęcia profilaktyczne dla uczniów mojej klasy:
• „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (policja)
• „Jestem ostrożny” (straż miejska)
• „Współczesne zagrożenia (terroryzm i inne)” (policja)
• „Odpowiedzialność prawna nieletnich (część 2.)” (policja)
• „Jestem ostrożny – fajerwerki i nie tylko” (straż miejska)
• „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje” (straż miejska)

17.10.08.

10.12.08.

06.03.09.

03.11.2009.

25.01.10.

pod koniec każdego semestru w latach 2007-2010
Opis działań.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym
• Przeprowadziłem i wspólnie z pedagogiem przeanalizowałem ankietę klasową pt. „Ja i moja klasa”
• Pedagog szkolny przeprowadził w mojej klasie prezentację „Współpraca rodziców ze szkołą w zakresie zapobiegania negatywnym zachowaniom dzieci”
• Na moją prośbę pedagog szkolny przeprowadził w moje klasie cykl trzech zajęć „Ja i moja klasa”, „Moje mocne strony”, „Jestem tolerancyjny”
• Psycholog szkolny przeprowadził na mój wniosek zajęcia pt. „Stres pracy i stres życia” oraz „Stres – umiem poradzić sobie w sytuacji stresowej. Relaksacja” (przygotowanie psychologiczne do egzaminu kompetencji po szkole podstawowej) 04.03.08.

09.10.08.

15.10.08.

22.10.08.

03.12.08.

18.02.10.

11.03.10.
Opis działań.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Współpracowałem z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną na ul. Dzielnej w Warszawie:
• Propagowałem działalność poradni na godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami
• Zapraszałem pracowników Poradni na zebrania z rodzicami celem odbycia pogadanek i zaprezentowania oferty poradni dla rodziców i uczniów Rok szkolny 2008/09 i 2009/10 Opis działań.
5. Współpraca z innymi podmiotami • Wystąpiłem na kole historycznym jako osoba prywatna (członek grupy Rekonstrukcji Historycznej Milicji Obywatelskiej i ZOMO) z prezentacją pt. „Stan wojenny w Warszawie. Jak władza ludowa zmuszała ludzi do posłuszeństwa?” (rys historyczny, dyskusja na temat zagrożeń totalitaryzmu i komunizmu, prezentacja wyposażenia i umundurowania MO i ZOMO)
• Współorganizowałem i uczestniczyłem w inscenizacjach historycznych upamiętniających wprowadzenie Stanu Wojennego w Polsce odbywających się na Placu Zamkowym (rejon mojej szkoły) dając żywe lekcji historii dla społeczności lokalnej 23.02.10.

13.12.07.

13.12.08.

13.12.09.
Opis prezentacji.

Opis działań.
6. Współpraca z innymi podmiotami
• Brałem udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
• Współpracowałem wraz ze swoją klasą z Domem Kultury Muranów biorąc udział w następujących projektach muzyczno-artystycznych:
- „Galeria znanych i mniej znanych kompozytorów polskich”
- „Taniec i słuchanie, czyli muzyka ludowa i artystyczna”
- „Chopin – warszawskie impresje malowane słowem, dźwiękiem i obrazem” IX-XII 2009

Rok szkolny 2007/08

Rok szkolny 2008/09

Rok szkolny 2009/10 Opis działań.

Efekty podjętych działań:
1. Wymiana informacji z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii pomogła mi zrozumieć sytuację jego wychowanków będących jednocześnie moimi uczniami i w rezultacie stosować metody pracy do ich możliwości, co zaowocowało poprawą ocen zachowania oraz ocen przedmiotowych
2. Zajęcia profilaktyczne przeprowadzone prze policję i straż miejską uświadomiły moim uczniów zagrożenia i wydatnie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w szkole i poza nią (nie zanotowano żadnych wypadków w szkole, ani w czasie wakacji i ferii)
3. Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego pomogły mi lepiej poznać klasę i przyczyniły się do jej integracji i obniżenia liczby przypadków agresji i konfliktów; psycholog szkolny zaś pomógł dzieciom w radzeniu sobie ze stresem, którego źródłem są egzaminy (umiejętność przydatna uczniom również w przyszłości)
4. Uczniowie i rodzice z mojej klasy licznie korzystali ze wsparcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie pomocy dla uczniów dysfunkcyjnych oraz warsztatów dla rodziców pt. „Wychowywać – ale jak?”
5. Występując w innym niż na co dzień charakterze stworzyłem uczniom uczęszczającym na koło historyczne okazję do pogłębienia swojej wiedzy o stanie wojennym i realiach życia w państwie totalitarnym; uczestnicząc w inscenizacjach stworzyłem całej społeczności lokalnej szansę na przypomnienie sobie (osoby starsze) lub dowiedzenie się (osoby młodsze) jak wyglądał stan wojenny
6. W ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” udało się zebrać znaczne środki (żywność, środki higieny osobistej, wyposażenie uczniowskie) przeznaczone na pomoc najmłodszym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
7. Udział w trzyletnim cyklu programów edukacyjnych zwiększył wrażliwość moich uczniów na sztukę (muzyka, malarstwo, poezja) oraz ich wiedzę w tej dziedzinie, szczególnie, że tematyka zajęć korespondowała z bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi (np. z Rokiem Chopinowskim)


8. „Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły.”
§ 8 ust. 2 pkt 5

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1. Właściwe rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Dokonałem opisu i analizy przypadków:
- Klasa wyjątkowo trudna wychowawczo
- Uczeń zdolny z silną nadpobudliwością ruchową. Cały okres stażu Opis i analiza przypadku

Efekty podjętych działań:
1. Nastąpiła poprawa zachowania uczniów wobec siebie nawzajem oraz wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
2. Uczeń z nadpobudliwością ruchową zaczął lepiej funkcjonować w klasie i poza nią, osiągał coraz lepsze wyniki w nauce, nauczyciele ( w tym ja) nauczyli się odróżniać objawy ADHD od braku posłuszeństwa


WNIOSKI

1. W § 8 ust. 2 pkt. 4 lit. a) „Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych ...(...)” punkt 3. – „Praca z uczniem zdolnym” nie zrealizowałem zadania „Prowadzenie Koła Języka Angielskiego” ponieważ zostały mi przydzielone zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas szóstych w okresie IX 2008 – VI 2010. Opracowałem program tych zajęć i systematycznie pracowałem z uczniami mającymi trudności w nauce języka angielskiego. 80% uczniów uczęszczających na zajęcia poprawiło swoje oceny przedmiotowe.
2. Zmodyfikowałem zadanie z § 8 ust 2 pkt 4 lit. c) – „Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.” Zamiast prowadzenia językowej tablicy ogłoszeń, wprowadziłem do czasopisma „Co w szkole piszczy?” wydawanego przez uczniów i panią bibliotekarkę stały kącik językowy
3. Rozszerzyłem zadania z § 8 ust.2 pkt 1 – „Uzyskanie pozytywnych efektów...” – zorganizowałem Bal Klas Szóstych oraz wdrożyłem system sprawdzianów ogólnoszkolnych
4. W sposób znaczący poszerzyłem listę zadań zawartych w § 8 ust 2 pkt 4 lit. c) „Poszerzenie zakresu działań szkoły......” – zorganizowałem Dni Języka Angielskiego, pracowałem w Samorządzie Szkolnym, współpracowałem z biblioteką
5. Znacznie poszerzyłem zakres zadań wynikających z § 8 ust.2 pkt 4 lit. e) - „Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej .....” – podjąłem współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Domem Kultury Muranów, wziąłem udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, wystąpiłem na kole historycznym, występowałem w inscenizacjach historycznych
6. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej w okresie stażu dwukrotnie otrzymałem Nagrodę Dyrektora Szkoły (14.10.07. i 14.10.09.)
7. W rezultacie przeprowadzenia lekcji pokazowych dla pracowników wydawnictwa Oxford zostałem zaproszony przez nich do recenzowania mających się ukazać nowych podręczników (październik 2007, czerwiec 2008)


Podsumowując okres stażu, stwierdzam, że udało mi się zrealizować niemal wszystkie zadania, które sobie wyznaczyłem, a także rozszerzyć ich listę o zadania dodatkowe, które były odpowiedzią na bieżące potrzeby mojej klasy i szkoły oraz które wychodziły naprzeciw moim pomysłom.

Trzyletnia realizacja planu rozwoju zawodowego była dla mnie doświadczeniem ciekawym, motywującym i satysfakcjonującym. Dostarczyła mi wielu okazji do analizy i ewaluacji zjawisk dziejących się na terenie mojej szkoły. Napotykane problemy, szczególnie wychowawcze, rzucały mi nowe wyzwania, którym starałem się sprostać. Moje działania przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły oraz do rozwoju mojego nauczycielskiego warsztatu.

Nie uważam końca stażu za koniec mojego rozwoju zawodowego. Mam nadal zamiar regularnie podnosić swoje kwalifikacje i jakość mojej pracy, opiekować się studentami i stażystami, być aktywnym na polu szkoły oraz współpracować z podmiotami zewnętrznymi. Zaangażowanie w życie mojej klasy i szkoły sprawiło mi wiele radości i dało wiele satysfakcji, dlatego chcę dalej iść tą drogą.

Zamierzam wcielać w życie wnioski i wiedzę nabytą podczas szkoleń, pracy wychowawczej i analizy przypadków w okresie stażu.

W szczególności zamierzam:
1. Unowocześnić i skomputeryzować pracownię języka angielskiego (tablica multimedialna, rzutnik, ekran, komputery dla uczniów)
2. Nawiązać stałą współpracę z Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych UW w Warszawie celem regularnego zapraszania studentów na praktyki w mojej szkole
3. Stworzyć podstronę internetową mojej szkoły zawierającą dodatkowe zadania gramatyczne i leksykalne dla uczniów zdolnych oraz materiały pomocnicze do powtarzania wiedzy zawartej w podręcznikach do języka angielskiego (objaśnienia gramatyki, zadania powtórzeniowe)
4. Kontynuować wycieczki krajoznawczo-patriotyczne na terenie Polski
5. Organizować spotkania z Brytyjczykami/Amerykanami oraz kontynuować działalność Klubu Korespondencyjnego celem umożliwienia uczniom bezpośredniego kontaktu z językiem angielskim


13.08.2010. Tomasz Sobczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.