X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9868
Przesłano:

Sprawozdanie z drugiego roku stażu na nauczyciela dyplomowanego

Bujny,
05.07.2010r.

Zbigniew Parnak
nauczyciel jęz. angielskiego
ZSR CKP im. W. Witosa
w Bujnach

Sprawozdanie z drugiego roku realizacji planu rozwoju zawodowego w celu awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2008 roku. W czasie drugiego roku trwania stażu zrealizowałem zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 roku sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przystępując do zadań związanych z przygotowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, zrealizowałem następujące zamierzenia w zakresie zadań organizacyjnych wynikających z rozporządzenia MENiS z dn. 01.12.2004r. oraz z rozporządzenia MEN z dn. 14.11.2007r.:

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji


1. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;
gromadziłem na bieżąco materiały i dokumenty mające znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy;
cały r-k szk.;
potwierdzenia, zaświadczenia.

W zakresie zadań szczegółowo wynikających z rozporządzenia MENis z dn. 01.12.2004r. zrealizowałem następujące zamierzenia:

§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Realizacja podstawowych funkcji szkoły i wynikających z nich zadań;
aktywnie współpracowałem z kol. kol.w ramach rady pedagogicznej i zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych, a w szczególności poprzez
- udział w spotkaniu zespołu w celu ustalenia planu pracy na r-k szk. 2009/10
- wspólpracę przy korekcie i ujednoliceniu przedmiotowego systemu oceniania z jęz. angielskiego
współpracę przy tworzeniu rozkładów materiału i planów wynikowych z jęz. angielskiego na r-k szk. 2009/10
- współprzygotowanie i przeprowadzenie próbny egz. maturalny z jęz. ang,, sprawdzenie prace uczniów, omówienie wyników oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy
- przygotowywanie uczniów klas IV do pisemnych i ustnych matur z jęz. angielskiego
- pracę w komisjach maturalnych na terenie szkoły i poza nią, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyr. szkoły
- prowadzenie dodatkowych zajęć z jęz. angielskiego dla uczniów szkoły
- jako lider zespołu wycieczek i wyjazdów zorganizowanych sporządziłem plan wycieczek za r-k szk. 2009/10 , a następnie sprawozdanie z jego realizacji za w/w r-k. szk.;
cały r-k szk.;
protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej i zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych; przedmiotowy system oceniania z jęz. angielskiego, rozkłady materiału i plany -przedmiotowy system oceniania z jęz. angielskiego
rozkładów materiału i plany wynikowe, arkusze egzaminacyjne, analiza rezultatów i wnioski do pracy na przyszłość, zapisy w dzienniku lekcyjnym, protokoły egzaminów, pole-cenia wyjazdów służbowych, dziennik zajęć dodatkowych, projekt planu wycieczek, sprawozdanie z wykonania wycieczek za r-szk. 2009/10

2. Udział w programach i przedsię-wzięciach podjętych przez szkołę;
udział w pracach komisji przeprowadzającej wewnętrzną ewaluację pracy szkoły poprzez opracowywanie ankiet , analizowanie ich wyników, formułowanie wniosków i sugestii odnośnie dalszych działań, udział w przygotowaniu Dnia Europejskiego w szkole poprzez urządzanie stoiska poświęconego Wlk. Brytanii, wspólorganizowaniu programu artystycznego i kącika kulinarnego;
III/IV 2010, II 2010;
ankiety, wnioski, zdjęcia na stronie internetowej szkoły

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu jakości pracy szkoły;
- brałem udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych z metody-ką nauczania jęz. angielskiego poprzez
uczestniczenie w konferencjach metodycznych, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez wydawnictwa Macmillan, Oxford i Pearson-Longman
-ukończyłem kurs udzielania I pomocy
-ukończyłem szkolenie nt. „Nowa podstawa programowa – autorskie programy nauczania i plany dydaktyczne”
- ukończyłem szkolenie nt. „ Uczyć ciekawie – metody i techniki pracy na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych
-systematycznie wykorzystywałem technologie informacyjne na zajęciach edukacyjnych
-samodzielnie studiowałem literaturę fachową dostępną w zasobach Internetu
-nabyłem do prywatnej biblioteki szereg cennych materiałów metodycznych;
cały r-k szk.;
certyfikaty uczestnictwa i materiały metodyczne, zaświadczenie o ukończeniu, testy językowe;

4. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej;
stosowałem w czasie zajęć lekcyjnych i poza-lekcyjnych metody aktywizujące, w szczególności
prace projektowe, metody sytuacyjne, dyskusje;
cały r-k szk.;
prace projektowe uczniów;

5. Inspirowanie młodzieży do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
przeprowadziłem konkurs z jęz. angielskiego na szczeblu szkolnym;
XII 2009;
potwierdzenie zgłoszenia, testy;

6. Umożliwienie uczniom dostępu do literatury anglojęzycznej;
uruchomiłem wypożyczalnę lingwistyczną w pracowni jęz. angielskiego;
cały r-k. szk.;
rejestr książek i słowników;

7. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej;
doposażyłem pracownię przedmiotową w materiały dydaktyczne
-zgromadziłem obfitą taśmo- i videotekę językową
-zainspirowałem uczniów do skopiowania części posiadanych materiałów dydaktycznych na nośniki cyfrowe
-zakupiłem liczne pozycje anglojęzyczne do samodzielnego czytania;
cały r-k szk.;
zdjęcia pracowni, płyty CD, anglojęzyczne adaptacje literatury pięknej;

8. Promocja szkoły w środowisku;
- w czasie “drzwi otwartych Szkoły” brałem czynny udział w ich przebiegu poprzez aktywną prezentację klasopracowni jęz. angielskiego;
IV 2010;
potwierdzenie dyrektora;

9. Określenie zadań nauczyciela wychowawcy;
-opracowałem plan pracy wychowawcy klasy, opiekowałem się pracą samorządu klasowego;
IX 2009;
kserokopia planu wychowawczego;

10. Podejmowanie tematyki zagrożeń społecznych dla młodzieży we współczesnym świecie;
współorganizowałem warsztaty nt „Profilaktyka problemów alkoholowych”;
III 2010;
wpis w dzienniku lekcyjnym;

11. Współpraca z rodzicami;
przeprowadziłem 4 zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny oraz liczne indywidualne spotkania konsultacyjne i rozmowy telefoniczne dotyczące zachowania i postępów w nauce oraz problemów wychowawczych, zorganizowałem lub współorganizowałem 4 wycieczki szkolne, tj.
> Łódź – zakup umundurowania
> wyjście do kina na film 2012
> wycieczkę dydaktyczna do Leśnictwa Uszczyn
> wycieczkę turystyczna do osady leśnej w Kole
współdziałałem przy organizowaniu uroczystości szkolnych, w których uczn. klasy brali udział, tj.
> rykowisku
> ślubowaniu klas I-szych
> Dniach Europy
> rekolekcjach wielkopostnych
> apelu ku czci 5-tej rocznicy Smierci Jana Pawła II
> apelu ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej
> Dniach Otwartych Szkoły
zorganizowałem z uczniami klasy szereg imprez i uroczystości klasowych, m.in.
> projekcję filmu „American Pie”
> wigilię klasową
> pieczenie kiełbasek
- wielokrotnie kontaktowałem rodziców i opiekunów uczniów z pedagogiem szkolnym w przypadku problemów wychowawczych
-w czasie okresowych spotkań z rodzicami przeprowadzałem ich pedagogizację poprzez prelekcje na wybrane tematy
-poprzez ankietowanie rodziców poznawałem sytuację rodzinną i materialną wychowanków
- wnioskowałem o pomoc materialną dla uczniów
-wielokrotnie kontaktowałem się z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych klas w przypadku uczniów wykazujących słabe postępy w nauce lub sprawiającymi kłopoty wychowawcze;
karty wycieczki, wpisy w dzienniku lekcyjnym, protokoły zebrań z rodzicami, referaty, listy obecności, ankiety, wnioski o pomoc materialną;


§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie warsztatu pracy - wykorzystanie technologii;
systematyczne korzystałem z zasobów Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych
-wykorzystywałem słowniki multimedialne na zajęciach edukacyjnych
-wzbogacałem własny warsztat pracy o pomoce przygotowane za pomocą komputera – opracowy-wałem testy, sprawozdania na posiedzenia Rady Pedagogicznej, i inne materiały (przedmiotowy system oceniania z jęz. angielskiego, itp.)
-stosowałem Internet w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, konsultantami wydawnictw, rodzicami i uczniami;
cały r-k. szk.;
wpisy w dziennikach lekcyjnych – ścieżki edukacyjne, testy, sprawozdania, przedmiotowy system oce-niania z jęz. angielskiego, treść poczty elektronicznej;


§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
-brałem aktywny udział w posiedzeniach KPO podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz i pomiarów osiągnięć
-wymieniałem się materiałami dydaktycznymi z innymi nauczycielami przedmiotu;
cały r-k szk.;
materiały z rad, materiały dydaktyczne;

2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć i testów;
opracowałem i udostępniłem do wglądu w bibliotece szkolnej scenariusze zajęć i testów w formie elektronicznej;
VI 2010;
potwierdzenie biblioteki, scenariusze zajęć, testy;

3. Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju, okresowe sprawozdania z jego realizacji);
przygotowałem do publikacji i opublikowałem na stronie internetowej sprawozdanie z przebiegu drugiego roku stażu;
VII 2010;
www.publikacje.edux.pl;


§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury;
- współorganizowałem „Dni Europy” i inne imprezy na terenie szkoły
- zorganizowałem wyjście do kina na film „2012”;
II 2010, XII 2010;
potwierdzenie dyrektora, karta wycieczki, wpis w dzienniku lekcyjnym;

2. Społeczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
prowadziłem zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego w środowisku zamieszkania;
cały r-k szk.;
potwierdzenie form współ-pracy;

3. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie;
-przeprowadzałem konsultacje dla rodziców
-odbywałem dodatkowe spotkania z wycho-wawcami poszczególnych klas w celu wyjaśnienia zaistniałych problemów wychowawczych i
zdiagnozowania ich podłoża;
cały r-k szk.;
wpisy do dziennika;

4. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia;
zapraszałem pielęgniarkę szkolną na pogadanki na tematy profilaktyki zdrowotnej;
cały r-k szk.;
potwierdzenie współpracy;

5. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie;
współorganizowałem warsztaty szkolne na temat profilaktyki uzależnień alkoholowych;
III 2010;
wpisy do dziennika, potwierdzenie pedagoga szkolnego;


opracował: Zbigniew Parnak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.