X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10046
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Dokumentacja dorobku zawodowego

Dorota Mularczyk

nauczyciel świetlicy
w Szkole Podstawowej

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
z okresu stażu do 31.05.2010r.


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; (§ 7 ust. 2, pkt1)

W ramach działań znajdujących się w tym wymaganiu zapoznałam się z przepisami regulującymi zasady przyznawania stopni awansu zawodowego czyli Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. Na ich podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym założyłam zrealizowanie zadań jakie podniosą efektywność mojej pracy. W związku z tym, że w czasie trwania mojego stażu przepisy uległy zmianie zapoznałam się również z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. i na podstawie tych wszystkich dokumentów napisałam aneks do planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu nawiązałam współpracę z opiekunem, wspólnie ustaliłyśmy plan działania na czas stażu. Współpraca z panią, która pełniła funkcję opiekuna mojego staży była bardzo dobra. Mogłam liczyć na jej pomoc dotyczącą różnych sfer w pracy zawodowej.
Zapoznałam się ze statutem szkoły i programem profilaktyki, a w kolejnym roku stażu sama napisałam program profilaktyki dla uczniów naszej szkoły.
Aktywnie uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych, pełniłam funkcję protokolanta na poszczególnych radach i pracach zespołów powołanych w szkole zespole do spaw psychologiczno – pedagogicznych i zespole do spraw planowania imprez szkolnych, na bieżąco wdrażałam przyjęte tam postanowienia. Brałam udział, jako członek, w pracach komisji nadzorującej sprawdzian klas szóstych w kolejnych latach szkolnych 2008/09 i 2009/10.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli co pozwoliło mi spojrzeć na dzieci i pracę nauczyciela z innej perspektywy (a) obserwatora, b) koleżanek prowadzących zajęcia)
i poprzez to mogłam wzbogacić swój warsztat pracy o podpatrzone metody aktywizacji i zachęcania dziecka do wysiłku.
Umiejętność pracy z uczniami doskonaliłam także poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, przygotowywaniu konspektów zajęć, w których starałam się uwzględniać różne metody aktywizujące.
Chcąc jak najlepiej doskonalić własny warsztat pracy uczestniczyłam w szeregu szkoleń, konferencji i warsztatów metodycznych:
Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych – zorganizowane przez Instytut Badań w Oświacie z Wrocławia

Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu

Prócz tego w obecnym roku szkolnym, chcąc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Wiedza uzyskana na tych szkoleniach oraz studiach podyplomowych pozwala mi na prowadzenie zajęć w sposób ciekawszy dla uczniów, zachęcać ich do aktywnego udziału w zajęciach. Wiadomości zdobyte podczas kursu na temat prawa oświatowego wykorzystałam przygotowując sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego oraz potrzebną dokumentację. Biorąc udział w tych kursach miałam możliwość doskonalenia pracy w grupie, ponieważ większość z nich bazowała na grupowych metodach pracy.
Przygotowałam plan pracy świetlicy na kolejne lata szkolne 2008/09 oraz 2009/10, gdzie uwzględniłam potrzeby uczniów ich zainteresowania i treści wynikające z zadań planu pracy szkoły na dany rok szkolny. Pomogło mi to dostrzec najbardziej istotne zagadnienia w opiece, wychowaniu i nauczaniu pozalekcyjnym dzieci, zwróciło uwagę na zadania które dzieci najchętniej wykonują i umieszczenie ich w rocznym planie pracy. Przygotowałam również kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy. Jako wychowawca świetlicy szkolnej spisałam regulamin dla uczniów, gdzie określone zostały ich prawa i obowiązki.
W ramach zajęć świetlicowych dodatkowo przygotowałam program i prowadziłam zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów szkoły. Na zajęciach dzieci ćwiczyły technikę czytania całościowego, spostrzegawczość, zapamiętywanie, analizę i syntezę słuchowo – wzrokową, motorykę oraz utrwalały zasady poprawnej pisowni. Poziom zajęć dostosowany był do możliwości uczniów. Efektem moich działań było tutaj wyrównywanie braków z lat poprzednich, lepsza umiejętność czytania ze zrozumieniem i znajomość zasad ortografii. Jak również zdobywanie nowych umiejętności i wyrównywanie dysproporcji rozwojowych między uczniami w klasie.
Starałam się wprowadzać nowe metody pracy i organizować zajęcia tak, aby uatrakcyjnić uczniom czas spędzany na świetlicy. Zwracałam uwagę na ich rozwój umysłowy i fizyczny, kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie postaw społecznych poprzez realizację następujących działań:
zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe,
zajęcia artystyczno–plastyczne – przygotowywanie szeregu gazetek ściennych, udział uczniów w konkursach świetlicowych, szkolnych i pozaszkolnych,
zajęcia umożliwiające osiąganie powodzenia szkolnego – nauka własna, czytelnictwo, pomoc w odrabianiu prac domowych,
zajęcia wychowawcze – rozmowy o różnorodnej tematyce.
Jako członek zespołu pedagogicznego szkoły brałam udział w przygotowywaniu szkolnych uroczystości. Wraz z koleżankami przygotowałam w dwóch kolejnych latach obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Pod naszym kierunkiem uczniowie przygotowali uroczystą akademię, dekoracje do akademii, ręcznie wykonali zaproszenia dla gości oraz dla każdego nauczyciela przygotowali kartkę z życzeniami. Współuczestniczyłam też w przygotowywaniu akademii „Pasowania na ucznia” i spotkania „Bądź bezpieczny na drodze”, gdzie wraz z grupą uczniów wykonaliśmy dekoracje do wyżej wymienionych szkolnych uroczystości. Prowadziłam, wspólnie z koleżanką, przygotowywanie przez uczniów gazetek ściennych o różnorodnej tematyce: pory roku, uroczystości szkolne, święta państwowe, święta chrześcijańskie, tematy odwołujące się do literatury dziecięcej, znane osobistości, tematyka z zakresu profilaktyki, tematy przypominające o dniach określonych grup społecznych lub organizacji np. Dzień Matki, Dzień ONZ. Uczestniczyłam w urządzaniu sali świetlicowej i tam także współdziałałam w przygotowywaniu dekoracji do sali. Dzięki temu lepiej poznałam uczniów ich sposoby pracy, natomiast uczniowie mogli poszerzyć swoja wiedzę na określone tematy, zintegrować, jak również mieli możliwość nauki kształcenia właściwych relacji interpersonalnych podczas wykonywania zadania w grupie.
W ramach dodatkowej godziny wynikającej z artykułu 42 Karty Nauczyciela opracowałam program koła plastycznego, do udziału w którym zaprosiłam uczniów klas czwartych i piątych. Celem tych zajęć było zapoznanie uczniów z różnymi technikami plastycznymi, rozwój wrażliwości estetycznej, wspieranie rozwoju zdolności poznawczych prowadzących do rozbudzania zamiłowań i zainteresowań dziecka. Dzięki pracy na kółku uczniowie mieli możliwość dokonywania samooceny swoich prac i uczyli się obiektywnie i w życzliwy sposób oceniać prace całej grupy, kształcili się we współdziałaniu w grupie i w sposób konstruktywny mogli spędzić swój czas wolny.
Rozbudowywałam własny warsztat pracy poprzez przygotowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, a także poprzez czytanie fachowej literatury typu:
czasopismo „Świetlica w szkole”,
Barbara Zakrzewska „Trudności w czytaniu i pisaniu”,
Grażyna Gajewska „Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy”,
Sylwia Szostak, Anna Tabaka „Porozmawiajmy o agresji”,
Edyta Gruszczyk – Kolczyńska „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji szkolnej”
Praca zbiorowa „Świetlicowe zajęcia”

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; ( §7, ust.2, pkt2)

Praca z dziećmi, które dopiero kształtują swój charakter, są zmienne i na różne sposoby chcą zamanifestować swoją niezależność i indywidualność to duże wyzwanie dla każdego pedagoga. Jako wychowawca grupy starałam się jak najlepiej poznać swoich uczniów ich zainteresowania, potrzeby i środowisko rodzinne, po to, aby jak najskuteczniej wpływać na ich dopiero kształtujący się charakter, starać się nauczyć odpowiedzialności, współpracy wzbudzić chęć do pozytywnej rywalizacji i chęć osiągania sukcesów.
Realizując działania z tego obszaru byłam współorganizatorem szeregu konkursów plastycznych:
„Zawitali Anieli”,
„Pisanka wielkanocna”,
które objęły swoim zasięgiem szkołę podstawową i jej filie, gimnazjum oraz przedszkole gminne. Jak również dla szkoły podstawowej i gimnazjum zorganizowałam wraz z koleżanką konkursy:
„Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”,

We wszystkich wymienionych wyżej konkursach uczniowie naszego zespołu szkolnego brali bardzo liczny udział. Ja zaś, że swojej strony pozyskałam od lokalnych przedsiębiorców środki finansowe, albo nagrody rzeczowe na przeprowadzenie konkursu. Zachęcałam uczniów do przygotowywania prac konkursowych, pomagałam w ich projektowaniu oraz brałam udział w pracach komisji konkursowej.
Starając się o to, aby prace naszych uczniów były poznane przez szersze środowisko, a nie tylko przez uczniów szkoły, po rozmowach z księdzem proboszczem, przygotowałam wystawę prac z konkursów w miejscowym kościele.
Swoją wiedzę wykorzystywałam także przygotowując uczniów do konkursów pozaszkolnych, takich jak:
· ogólnopolski konkurs plastyczny „Tu, gdzie mieszkam” organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szegedyńska w Warszawie – uczniowie naszej szkoły na ponad 1600 zgłoszonych prac zajęli 11, 12, 31 i 37 miejsca,
· ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez diecezję warszawsko-praską Znaki Nadziei połączona z konkursem „Bożonarodzeniowa kartka dla hospicjum” – w akcję zostali włączeni uczniowie przedszkola i szkoły, a trzech uczniów przedszkola zostało w niej wyróżnionych,
· regionalny konkurs plastyczny „Mieszkańcy lasu” – dzieci bardzo licznie wzięły udział w konkursie i czekamy na jego wyniki.
Aktywnie uczestniczyłam w ważniejszych wydarzeniach z życia szkoły: akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” , „Dzień Ziemi”, akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, imprezach i konkursach szkolnych: „Spartakiada Sobieskiego”, „Dzień Dziecka i Sportu”.
Efektem tych wszystkich działań było rozbudzenie w dzieciach świadomości dotyczącej potrzeb naszego środowiska, uwrażliwienie ich na piękno i estetykę otaczającego ich środowiska, a także uwrażliwienie na kulturę ludową obszaru, w którym mieszkają. Celem działań było spędzanie przez uczniów w sposób konstruktywny czasu wolnego, zdobycie przez nich wiadomości o szkodliwości używek i o korzyściach płynących ze sportu, znajomości środowiska i kultury w swoim otoczeniu.
Chcąc, aby uczniowie szkoły poznali ludzi zajmujących się ciekawymi rzeczami, zorganizowałam spotkanie z leśnikiem i wyjście w jego teren pracy czyli do lasu. Dzięki temu spotkaniu dzieci mogły zapoznać się ze specyfiką pracy leśnika, dowiedzieć się jakie są obowiązki osób pracujących w lesie, ale także mieli możliwość usłyszenia o ciekawych wydarzeniach, związanych z życiem leśnych zwierząt w okolicy ich zamieszkania.
W ramach zadań dotyczących realizacji potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych najpierw nawiązałam współpracę z pedagogiem i wychowawcami klas tych uczniów, którzy uczęszczali na świetlicę. Dzięki temu miałam możliwość zapoznania się z ich sytuacją rodzinną i problemami występującymi w poszczególnych rodzinach – alkoholizm, bezrobocie, trudna sytuacja materialna, konflikty rodzinne.
Współpracując z pedagogiem i wychowawcami, wytypowałam grupę uczniów, którym pomagałam w nauce poprzez zajęcia korekcyjne. Prowadziłam również zajęcia indywidualne z uczennicą upośledzoną w stopniu umiarkowanym i cechami autyzmu. Starałam się wspomagać uczniów mających trudności w nauce poprzez dodatkowe zajęcia rozmowy z ich rodzicami o możliwościach pomocy dla dziecka zarówno w szkole jak i w placówkach ze szkołą współpracujących.
Aby dobrze zorganizować swoją pracę przeprowadziłam wśród uczniów dojeżdżających ankietę na temat świetlicy szkolnej, tego, czy uczniowie są zadowoleni z zajęć na świetlicy i czego oczekują od świetlicy. Wyniki ankiety wskazały mi zapotrzebowanie uczniów na zajęcia sportowe, artystyczne i możliwość odrabiania lekcji i kierunkowały moje dalsze działania. Współpracowałam z wychowawcami klas i nauczycielami przy organizowaniu wyjazdów pełniąc funkcje opiekuna wycieczek szkolnych i opiekuna uczniów podczas zawodów sportowych.
Realizując zadania z tego obszaru promowałam osiągnięcia uczniów poprzez pochwały ustne i pochwały w dziennikach szkolnych, przygotowywałam wystawy prac uczniów i przygotowywałam im dyplomy za osiągnięcia na terenie działań szkolnych.
Sprawowałam opiekę nad uczniami dojeżdżającymi, zapewniając im bezpieczeństwo podczas przyjazdu i odjazdu szkolnego autobusu.
Starając się, aby uczniowie naszej szkoły, potrafili radzić sobie w różnych sytuacjach, podczas lekcji zastępczych prowadziłam zajęcia z profilaktyki dotyczące agresji, komunikacji, asertywności, poczucia własnej wartości. Prowadząc zajęcia korzystałam z programów „Porozmawiajmy o agresji” i „Jak żyć z ludźmi”. Przeprowadziłam także cykl zajęć dotyczących zachowań asertywnych dla dzieci klas młodszych, w ramach projektu „Akademia Misia Ratownika”.

umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; ( § 7, ust.2, pkt3)

W dzisiejszych czasach komputer jest niezbędnym nośnikiem informacji w pracy każdego nauczyciela. Korzystając z Internetu wyszukiwałam potrzebne materiały dotyczące awansu zawodowego i przebiegu stażu na nauczyciela mianowanego, jak również opracowywałam dokumentacje potrzebną do tego celu.
Miałam dostęp do wielu stron internetowych, na których mogłam korzystać z wiadomości i ciekawostek wykorzystywanych przeze mnie później celem uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi. Dzięki stałemu kontaktowi z Internetem mogłam na bieżąco śledzić nowinki pedagogiczne, ale także zmiany w prawie oświatowym, chociażby dotyczące awansu zawodowego.
Przy pomocy komputera opracowywałam pomoce do zajęć, wykonywałam materiały dekoracyjne, wspomagałam się komputerem podczas przygotowywania szkolnych gazetek ściennych, dyplomów dla uczestników i laureatów w szkolnych konkursów, a także przy wykonywaniu podziękowań dla sponsorów, dzięki którym mogły się odbyć nasze konkursy.
Technologia komputerowa znalazła zastosowanie również w przygotowywaniu przeze mnie planów pracy, materiałów na zajęcia z uczniami, ankiet dla uczniów dotyczących świetlicy, a także podczas przygotowywania planu profilaktyki dla uczniów szkoły podstawowej.
W czasie trwania swojego stażu, przy wykorzystaniu Internetu, dzieliłam się swoja wiedzą z innymi nauczycielami, poprzez zamieszczanie artykułów do publikacji na stronach internetowych. Swoje artykuły publikowałam przede wszystkim na stronie www.edux.pl i www.literka.pl .
Dzięki wykorzystaniu technologii komunikacyjnej i informacyjnej mogłam uatrakcyjniać zajęcia z dziećmi i stymulować ich aktywność ponieważ, jak ogólnie wiadomo, komputer to medium, które przyciąga dzieci. Ze swojej strony zaś miałam możliwość samokształcenia, jak i dotarcia do szerszego grona odbiorców. Dzięki przeglądaniu stron internetowych mogłam także wykorzystać w swojej pracy interesujące pomysły innych. Miałam lepszy dostęp do najnowszych przepisów prawa oświatowego, jak i możliwość śledzenia nowinek wydawniczych dotyczących zajęć świetlicowych.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;( § 7, ust.2, pkt.4)

Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego, często stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna była moja wiedza z psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, potrzeby, zainteresowania, wywodzi się z innego środowiska domowego, dlatego ważne jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka.
Rozwijając własne kompetencje pedagogiczne starałam się poszerzać swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną studiując literaturę związaną z tą tematyką. Uczestniczyłam również w szkoleniu zorganizowanym przez Wszechnicę Polska i ODN w Warszawie na temat: „Niebieska linia w wymiarze społecznym, pedagogicznym i prawnym”.
Starałam się poznać sytuację rodzinną i życiową uczniów i odpowiednio do danej sytuacji pracować z dzieckiem. Każdego z moich uczniów traktowałam indywidualnie, na bieżąco rozwiązywałam zaistniałe problemy wychowawcze i rówieśnicze, a w razie potrzeby kontaktowałam się z rodzicami uczniów.
Prowadziłam indywidualne rozmowy pedagogiczne z rodzicami uczniów, u których zauważyłam duże braki w wiadomościach szkolnych i współpracowałam z nauczycielami oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w sprawach dotyczących tych trudności w nauce, celem przeprowadzenia u uczniów badań psychologicznych i pedagogicznych.
W czasie zajęć świetlicowych starałam się wyrównywać braki edukacyjne niektórych uczniów poprzez ćwiczenia doskonalące znajomość podstaw matematyki takich jak np. tabliczka mnożenia, czy kolejność wykonywania działań, jak również doskonalące znajomość języka polskiego np. techniki czytania, zasad polskiej ortografii czy deklinacji części mowy. Wdrażałam wychowanków do systematycznej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności i wyrównywaniem braków w wiadomościach.
Lata szkoły podstawowej to okres uczenia się współpracy grupowej, koleżeństwa, radzenia sobie ze swoimi emocjami przy rozwiązywaniu konfliktów, kształtowania osobowości i temperamentu. W związku z tym, w grupie rówieśników co chwilę wybuchają jakieś konflikty, z którymi nie zawsze sami umieją sobie poradzić i potrzebują arbitrażu osoby dorosłej. Dlatego też, starając się pomóc wychowankom rozwiązywałam aktualne konflikty rówieśnicze i zaistniałe przez to w grupie problemy wychowawcze. Starałam się tak rozmawiać z dziećmi, aby to one same zauważyły podłoże problemu i same odnalazły sposób jego rozwiązania. Często przynosiło to spodziewane efekty i dzieci były usatysfakcjonowane sposobem rozwiązania problemu.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;( §7, ust.2, pkt5)

Decyzja o rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego wiązała się jednocześnie z zapoznaniem się przeze mnie z najważniejszymi przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa, procedury awansu zawodowego nauczyciela oraz przepisów prawa potrzebnych w mojej pracy.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego: nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Analizowałam akty prawne dotyczące współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich, jako że w świetlicy było kilka przypadków dzieci, których rodziny objęte były nadzorem kuratorskim. Udzielaniu pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, organizowaniu pomocy psychologicznej dla uczniów.
Uczestniczyłam w szkoleniach na temat:
Prawo oświatowe w praktyce nauczyciela kontraktowego,
Uwarunkowania prawnej pomocy udzielanej dzieciom. Procedury prawne i praktyka działania, zorganizowanym przez Krakowską Akademię Profilaktyki, a także szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Kształcenia Oświatowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Autorefleksja dotycząca realizacji planu rozwoju zawodowego

Przedstawione sprawozdanie obejmuje okres jednego roku i dziewięciu miesięcy. Przedstawiłam w nim działania, jakie podjęłam, po zmianie miejsca pracy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy zawodowej, który przysporzył mi wiele zawodowych i osobistych osiągnięć w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Realizacja zadań planu rozwoju pozwoliła mi na rozwinięcie swoich umiejętności pedagogicznych i psychologicznych. W ciągu trwania stażu starałam się jak najlepiej wypełniać zadania nauczyciela świetlicy. Pracowałam nad systematycznością, organizacją czasu, rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych, cierpliwością, konsekwencją w działaniach i wychowaniu, usprawnianiem własnej pracy, wykorzystywaniem metod aktywizujących.
Poprzez przygotowywanie pomocy do zajęć, dekorację tablic szkolnych, którą pomagali mi przygotowywać uczniowie, zabawy sportowe, zajęcia przeze mnie organizowane były dla nich atrakcyjniejsze, chętnie w nich uczestniczyli i spędzali je w przyjaznym, wesołym otoczeniu. Odbyte przeze mnie kursy pozwoliły mi modyfikować i doskonalić swój warsztat pracy. Wybierając dane szkolenie kierowałam się przede wszystkim możliwością wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach i poszerzaniem umiejętności dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych.
Wszystkie podejmowane przeze mnie działania: konkursy, przygotowywanie dekoracji na imprezy szkolne, na tablice szkolne i do świetlicy, przygotowywanie zajęć, uczestniczenie w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, jak również rozmowy z rodzicami i dziećmi, poznanie ich oczekiwań w stosunku do pracy świetlicy zmuszały mnie jednocześnie do analizy i korekty mojej pracy, uwzględnienia w niej oczekiwań innych.
W swojej pracy uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego, starałam się, aby i ludzie mieszkający w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła poczuli się odpowiedzialni za nią. Dlatego tez przygotowałam wystawę prac dzieci w kościele parafialnym, jak i włączałam rodziców uczniów do pomocy przy konkursach szkolnych, chociażby poprzez sponsoring, albo uczestniczenie w pracach komisji konkursowych.
Rozmawiałam z dziećmi o tak ważnych sprawach dla współczesnego społeczeństwa jak radzenie sobie z agresją, umiejętność odmawiania, higiena uczenia się, radzenie sobie ze stresem. Propagowałam wśród uczniów zachowania prospołeczne właściwe dla ich wieku.
Poprzez czytanie fachowej literatury i uczestnictwo w kursach pogłębiałam swoją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz dydaktyczną.
W przyszłości mam zamiar nadal podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, tak aby dobrze realizować zadania szkoły.
Podejmowanie w okresie stażu działań różnego typu, pozwoliło mi na realizowanie się na kilku płaszczyznach. Dzięki temu mogłam stale się rozwijać i kształcić swój warsztat pracy.
W czasie stażu w zasadzie udało mi się zrealizować wytyczone sobie zadania. Podejmowane przeze mnie działania wyzwalały kolejne nowe pomysły, które mam nadzieję uda mi się zrealizować w kolejnych latach mojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.