X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9928
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012
Nauczyciel: mgr Joanna Flieger
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Hofman
Szkoła: Zespół Szkół Nr 2 w Kościanie
Dyrektor Szkoły: mgr Beata Szczepaniak

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji – Termin- Dowody realizacji

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym - zgodnie z harmonogramem posiedzeń – potwierdzenie obecności na posiedzeniach RP
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim – wg terminarza - potwierdzenia
•Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
•Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
•Organizowanie szkolnych konkursów technicznych
3.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania – w okresie stażu
4.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych – w okresie stażu

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Formy realizacji – Termin- Dowody realizacji

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – w okresie stażu - potwierdzenia
2.Udział w pracach zespołu przedmiotowego – w okresie stażu - potwierdzenia
3.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych – w okresie stażu - potwierdzenia.
4.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – w okresie stażu - potwierdzenia
•konferencje szkoleniowe
•warsztaty metodyczne.
5.Tworzenie własnego warsztatu pracy – w okresie stażu – Spis, Baza łączy
•Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
•Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Formy realizacji – Termin- Dowody realizacji

1.Analiza dokumentacji: - w okresie stażu
•Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.
•Karta Nauczyciela.
•Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
•Ustawa o systemie oświaty.
•Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego – w okresie stażu

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji – Termin- Dowody realizacji

1.Współpraca z opiekunem stażu
•Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy – wrzesień 2009 - kontrakt
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego – wrzesień 2009 - plan
•Ustalenie terminów spotkań z opiekunem wrzesień 2009
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji – okres stażu – arkusz obserwacji
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza – okres stażu - konspekt
•Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej – okres stażu
•Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
•Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z techniki i plastyki.
•Stosowanie aktywnych metod nauczania.
•Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
•Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3.Publikowanie własnych prac – okres stażu - potwerdzenia
•Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
•Publikacja scenariuszy lekcji.
4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne – okres stażu

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji – Termin- Dowody realizacji

1.Przygotowanie uroczystości szkolnych okres stażu - potwierdzenia
2.Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce – okres stażu
3.Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych – okres stażu - potwierdzenia
4.Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem – okres stażu
5.Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów – cały rok
6.Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową – okres stażu
7.Kontakty z Pedagogiem Szkolnym – cały rok
8.Rozmowy z rodzicami – w ramach „dni otwartych szkoły” – cały rok
9. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących – okres stażu

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji – Termin- Dowody realizacji

1.Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych okres stażu - potwierdzenia
2.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, publikacje w Internecie – cały rok - potwierdzenia
3.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów – cały rok
4.Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu – cały rok
5.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Formy realizacji – Termin- Dowody realizacji

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki – cały rok
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma) – cały rok- potwierdzenia
3.Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4.Aktywna praca nad samokształceniem – cały rok
5.Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami – cały rok

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Formy realizacji – Termin- Dowody realizacji

1.Analiza przepisów prawa oświatowego – okres stażu
2.Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania i innych dokumentów nauczania – cały rok
3.Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp. – cały rok

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.