X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9945
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Beata Sztejnbis

Stopień: nauczyciel mianowany Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczepocicach

Data odbywania stażu: 01.09.2008 – 31.05.2011r.

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego


Cel główny:

Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Moje priorytety:

1.Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
2.Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
3.Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
4.Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Przewidywane efekty

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce. Współpraca
z pedagogiem szkolnym w celu stosowania prawidłowych form pracy oraz stosowania odpowiednich metod podczas planowania zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Prowadzenie społecznych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
Okres stażu


Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011 Stosowanie metod i form pracy stymulujących rozwój uczniów mających specyficzne problemy edukacyjne. Zestawy ćwiczeń stymulujących rozwój.

Osiąganie lepszych wyników na sprawdzianach kompetencji po klasie III.
Poprawienie wyników nauczania
Możliwość wyrównania poziomu edukacyjnego.
Zapoznanie się z różnymi deficytami rozwojowymi.
Opracowanie zadań adekwatnych do możliwości percepcyjnych uczniów.

2. Studiowanie literatury fachowej. Śledzenie nowości z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.
Okres stażu Opracowanie wykazu literatury oraz czasopism i udostępnienie nauczycielom kształcenia zintegrowanego.
3. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły Aktywny udział w kursach , szkoleniach oraz warsztatach WODN.
- „Motywacja
w samokształceniu uczniów”,
-„Praca z uczniem zdolnym”,
-„Zabawy aktywizujące uczniów klas I-III”,
-„Indywidualizacja procesu dydaktycznego”,
-„”Edukacja prozdrowotna w kształceniu zintegrowanym”,
-„Wykorzystanie metody 18 struktur wyrazowych do pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu”.
-„Choreoterapia- warsztaty tańca twórczego”,
-„Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych”
Udział w seminariach:
-„Edukacja artystyczna małego dziecka”,
-„Sześcioletni a siedmioletni uczeń- o dojrzałości szkolnej”. Według harmonogramu WODN.
Poszerzenie swej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnorodnych formach doskonalenia.
Poznanie nowych rozwiązań w procesach dydaktycznych i opiekuńczych.

5. Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę.
Aktywny udział w realizacji podjętych zadań adekwatnie do potrzeb.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim, SKPCK, Sklepikiem Szkolnym.
Okres stażu Zaangażowanie w przedsięwzięcia nie tylko edukacyjne: „Wyprawka dla żaka”,”Góra grosza”, włączenie się do akcji picia soków owocowych i warzywnych.
Możliwość poszerzenia swojej oferty.
Różnorodność zadań do wykonania możliwością sprawdzenia swoich możliwości.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Poszerzenie swej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystanie jej w posługiwaniu się Internetem, pocztą elektroniczną, edytorami tekstu, programami graficznymi.
a) Udział w kursie komputerowym dotyczącym „Zastosowanie komputera na zajęciach edukacyjnych w klasach I-III” oraz programów graficznych
w edukacji.
b) Korzystanie z zasobów edukacyjnych portali internetowych: zaznajamianie się z materiałami (opracowań) do wykorzystania w poszczególnych edukacjach.
c) Gromadzenie materiałów dydaktycznych pozyskiwanych przez Internet
i wykonywanych samodzielnie.

Okres stażu

Poznanie nowych programów graficznych np. PUBLISCHER Power Point w celu lepszego wykonania pomocy dydaktycznych oraz dyplomów.
Poznanie programu ADOBE PHOTOSHOP w celu obróbki zdjęć cyfrowych i umieszczania ich w kronice klasowej i szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Opracowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem programów Power Point, Excel, WORD.

2. Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą na stronie internetowej szkoły. Opracowanie publikacji:
- Plan wychowawczy dla klasy I, II, III
- opracowywanie scenariuszy zajęć
w edukacji wczesnoszkolnej wykorzystujących aktywne formy kształcenia,
- scenariusz ślubowania uczniów kl.I Rok szkolny
2008/2009
2009/2010
2010/2011 Opracowanie dokumentów tekstowych w html. Zamieszczenie ich na stronach internetowych portali edukacyjnych.
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, opracowywanie scenariuszy, korzystanie z Internetu i in.
Okres stażu Nagranie na płyty opracowanych pomocy dydaktycznych, udostępnienie w bibliotece szkolnej (prawa autorskie nieograniczone do wykorzystania w edukacji), udostępnienie nauczycielom.
4. Opublikowanie w portalu internetowym Edux:
-„Planu rozwoju zawodowego”,
-konspekt zajęć „Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10000- zadania różne”,
-„Profilaktyka- przeciwdziałanie zagrożeniom na terenie Publicznej Szkoły w Szczepocicach”.
- Scenariusza zabawy karnawałowej „Z wizytą u Arielki na dnie morza”.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego, konspektów oraz planu profilaktyki, przesłanie na stronę internetową. 2009 r. Właściwe posługiwanie się narzędziami internetowymi. Udostępnienie wzorca dla innych nauczycieli.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami.
a) Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli z zastosowaniem metod aktywnych i ich analiza.
b)Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczyciela stażysty ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. Zajęcia wg harmonogramu obejmującego edukacje: polonistyczną, matematyczną, środowiskową, motoryczno-zdrowotną, plastyczną, techniczną
c)Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem.

Okres stażu

2008/2009

Okres stażu

Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela

Opracowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, narzędzi pracy badawczej nauczyciela, kart pracy, prezentacji multimedialnych

2. Opiekun nauczyciela stażysty Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, pokazanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej, pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.
2008/2009 Opracowanie pomocy dla nauczyciela stażysty.
Pomoc w doborze odpowiednich metod kształcenia adekwatnych do odpowiednich edukacji.
Prawidłowy skonstruowanie przez nauczyciela stażystę końcoworocznej oceny opisowej.
3. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego. Upowszechnianie wśród nauczycieli kształcenia zintegrowanego materiałów pozyskanych z Internetu dotyczących innowacji pedagogicznych.

Szkolenie metodami aktywnymi członków zespołu samokształceniowego kształcenia zintegrowanego na temat:
” Trudne rozmowy z dzieckiem”,
„Integracja na wczesnym etapie kształcenia”.
Okres stażu

2008/2009
2009/2010 Wykorzystanie na zajęciach ciekawych scenariuszy, kart pracy, prezentacji multimedialnych.

Pokazanie technik rozmowy dostosowanych do aktualnego poziomu poznawczego dziecka.

Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na powodzenie integracji m.in. programy i podejście pedagogiczne, współpraca z rodzicami.
4. Praca na rzecz rady pedagogicznej. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Przeprowadzenie szkolenia zaplanowanego przez WDN „”Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania”,
„Niepowodzenia szkolne”.
Okres stażu
Poznanie potrzeb szkoły, zasad oceniania i klasyfikowania, udział w merytorycznych dyskusjach, podejmowanie działań mających na celu polepszenie efektów nauczania.

5. Udział w pracach zespołu wychowawców,

Zapoznanie z metodami pracy w kształceniu zintegrowanym.
Przeszkolenie członków zespołu wychowawców metodami aktywnymi na temat: ”Ocena opisowa w edukacji zintegrowanej”.
Okres stażu
Dzielenie się swoją wiedzą, wymiana poglądów na temat stosowanych metod oraz doboru środków dydaktycznych.
Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć otwartych.
Pokazanie specyfiki pracy w kształceniu zintegrowanym.

6. Udział w pracach zespołu ds. awansu zawodowego Szkolenie metodami aktywnymi „Autoprezentacja w awansie zawodowym”. 2008/2009 Zgromadzenie potrzebnych materiałów i dokładne zapoznanie się z nimi. Ułożenie planu autoprezentacji, segregowanie materiałów, elementy wizualizacji. Dzielenie się zdobytą wiedzą.

7. Studiowanie literatury fachowej.


Śledzenie nowości z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki. Okres stażu Opracowanie wykazu literatury oraz czasopism i udostępnienie nauczycielom kształcenia zintegrowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole

a. Koordynator „Turystyka, rekreacja, regionalizm.”

b. Koordynator turystyki szkolnej

c. Lider zespołu wychowawców

d. Praca w ramach uaktualniania Statutów PSP w Szczepocicach, PG w Szczepocicach, PZSG w Szczepocicach.

e. Opracowanie 5-letniego Planu Rozwoju Szkoły

2008/2009

2009/2010

2009/2010 Opracowanie i wdrożenie planu pracy „Turystyka, rekreacja, regionalizm” -zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.
Opracowanie harmonogramu wycieczek przedmiotowych oraz turystyczno-krajoznawczych.

Opracowanie kodeksu „Jestem bezpieczny podczas wycieczki szkolnej”.
Bezpieczne organizowanie wyjazdów szkolnych.
Opracowanie kodeksu „Bezpieczne wakacje”.

Opracowanie planu pracy zespołu wychowawców, czuwanie nad jego realizacją. Pomoc młodym nauczycielom-wychowawcom
w realizacji zadań.

Uaktualnianie zapisów z Statutach placówki zgodnie z aktualnym prawem oświatowym, śledzenie na bieżąco zmian w prawie oświatowym.

Opracowanie Planu Pracy PZSG w Szczepocicach na lata 2009-2014. Zawarcie aktualnych koncepcji rozwoju placówki oraz wskazanie dróg i osób odpowiedzialnych za prawidłowe realizowanie założonych celów.


2. Opracowanie programu własnego dla klas I-III Ułożenie programu autorskiego w oparciu o treści plastyczne „Patrzę- Obserwuję-Tworzę”

2009/2010 Opracowanie celów ogólnych i szczegółowych, procedur osiągania celów i ich wyników.
Zatwierdzenie programu przez Radę Pedagogiczną.
Rozbudzanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Korzystanie z form pozalekcyjnych i pozaszkolnych w procesie dydaktycznym. Organizowanie i prowadzenie:

a) wycieczek turystycznych:
-Muzeum i Park Dinozaurów w Kołacinku,
- Park Miniatur w Inwałdzie,
- Muzeum Ludowe w Przedborzu
- „ROBOT ZOO”- Łódź Manufaktura

b)wycieczek związanych z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych: koncerty, wystawy, spektakle teatralne.

Okres stażu

Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji wycieczek oraz prawidłowego ułożenia programu i określanie celów.
Pełnienie funkcji kierownika wycieczki.

Udział w życiu kulturalnym: poznanie różnych form artystycznych wypowiedzi.

2. Organizacja czasu wolnego Organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców:
-loterie fantowe,
-kawiarenki,
-wyjazdy integracyjne

Okres stażu

Włączanie do aktywnego uczestnictwa rodziców. Pokazanie mocnych stron dzieci. Wzajemna pomoc przy planowaniu oraz organizacji.

3. Utrzymywanie stałej współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury (MDK w Radomsku, Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Radomsku ,Muzeum Regionalne). Wyjazdy do MDK, Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci Okres stażu Zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej kontaktu ze sztuką, historią i tradycją "małej ojczyzny". Pokazanie sposobów spędzania czasu.

4. Wykonywanie samodzielnie i wraz z zespołem zadań na rzecz edukacji. Zorganizowanie i przeprowadzenie wśród uczniów klas I-III Dni Matematyki pt „Matematyka da się lubić.”

2009/2010

2010/2011 Przygotowanie zadań odpowiednich dla poszczególnych grup wiekowych.
Określenie zadań do realizacji. Ciekawy sposób prezentacji treści matematycznych.
Organizacja konkursu międzyszkolnego(klasy I-III)
„Matematyczne potyczki”. Opracowanie regulaminu, zadań do konkursu „Matematyczne potyczki” na etapie szkolnym.
V 2009 r. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści

5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji. Współpraca z Nadleśnictwem Gidle, Policją:
- wycieczki- ścieżka ekologiczna Niesulów
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- udział w konkursach.

Okres stażu

Poznanie ciekawych miejsc w regionie. Zapoznanie ze sposobami ochrony przyrody.
Stosowanie różnorodnych form wypowiedzi poprzez udział w konkursach plastycznych lub promujących wiedzę.
Wywiady z ciekawymi ludźmi, którzy chronią nasze życie, mienie, otoczenie.
6. Współpraca
z instytucjami działającymi na rzecz kultury. Współpraca
z Biblioteką Miejską Odział dla Dzieci:
- organizacja wystawy tematycznej prac plastycznych wykonanych przez uczniów: „Od zajączka do pisanki- wielkanocne niespodzianki”.
Współpraca z Miejskim domem Kultury w Radomsku:
- zorganizowanie wystawy tematycznej prac plastycznych wykonanych przez uczniów:”Cztery pory roku w plastyce”.
Okres stażu
Umiejętność zaprezentowania szerszemu środowisku wytworów swojej pracy.
Autopromocja uczniów.
7. Wydawanie gazetki dla uczniów klas I-III oraz ich rodziców „Wesoły pociąg”. Cykliczne wydawanie gazetki dla uczniów klas młodszych.
Opracowanie referatów dla rodziców :
- „Praca domowa dzieci w młodszych klasach”,
- „Pomoc dziecku w nauce czytania i pisania”,
- „Zrób mały rachunek sumienia. Posłuchajmy głosu naszych dzieci”. 2009/2010
2010/2011 Opracowanie materiałów dodatkowych dla uczniów klas I-III. Zachęcanie do aktywności z poszczególnych edukacji. Zapoznanie rodziców z informacjami dotyczącymi rozwoju i potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zachęcenie do korzystania z naszej publikacji nauczycieli na terenie gminy Radomsko.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Udział w konkursach plastycznych promujących zdrowy tryb życia,
2. Pozyskanie funduszy na cele edukacyjne dla uczniów zagrożonych patologią.
Okres stażu
Pokazanie alternatywnych form życia wolnego od nałogów.
Wspieranie dzieci, w trudnej sytuacji materialnej poprzez pomoc w dofinansowaniu uczestnictwa
w kulturze lub rzeczową.
2. Działalność na rzecz potrzebujących Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym lub krajowym:
a) wyprawka dla żaka,
b) Góra Grosza,
c) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zorganizowanie akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

Okres stażu

2008/2009

Nauka niesienia bezinteresownej pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej.
Rozbudzanie chęci działania w organizacjach humanitarnych działających na terenie szkoły, gminy, powiatu lub kraju.

Uwrażliwianie na potrzeby innych dzieci, chęć niesienia pomocy.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Angażowanie rodziców w proces wychowawczy Pozyskanie sponsora na wyposażenie pracowni nauczania zintegrowanego w pomoce dydaktyczne oraz meble szkolne.

Wspólne obchodzenie niektórych uroczystości klasowych:
• Ślubowanie uczniów klasy I,
• Mikołajki,
• Wigilia,
• Zabawa karnawałowa,
• Dzień Matki,
• Dzień Dziecka 2009/2010

2010/2011


Okres stażu Właściwe sformułowanie wniosku o pomoc w wyposażeniu pracowni kształcenia zintegrowanego.
Uatrakcyjnienie warunków, w jakich przebywają i pracują dzieci.
Stworzenie kącików zainteresowań uczniów oraz biblioteczki klasowej.


Wspólne planowanie i obchodzenie uroczystości. Integracja rodziców, dzieci i nauczycieli uczących w danej klasie.
Wybór odpowiednich form obchodzenia uroczystości uwzględniających specyfikę klasy.


§ 8 ust. 2 pkt 5

umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

1. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych Podejmowanie działań związanych z rozpoznawaniem występowania mikrodeficytów u uczniów oraz kierowaniem ich do specjalistycznych poradni.
Okres stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku.
Opracowanie kart pracy dla uczniów mających specyficzne potrzeby edukacyjne.
2. Wspomaganie ucznia zdolnego. Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów międzyszkolnych, gminnych, ogólnopolskich.

Okres stażu

Typowanie uczniów do konkursów na różnych szczeblach.
Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zapoznawania się wiedzą lub umiejętnościami potrzebnymi do zdobycia wysokiego miejsca w konkursach.
3. Opracowanie i wdrażanie działań wychowawczych i opiekuńczych. Pedagogizacja rodziców w zakresie rozwiązywania problemów związanych
z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.
Przedstawienie referatów: „Trudne rozmowy z dzieckiem” oraz „Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu”.

Okres stażu
Zapoznanie rodziców z literaturą pomocną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Prawidłowa współpraca na płaszczyźnie rodzic-wychowawca- pedagog szkolny.
4. Opis i analiza przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.
Opisy przypadków. Okres stażu Prawidłowy opis przypadków edukacyjnych. Wymiana poglądów i doświadczeń w celu rozwiązania problemów edukacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.