X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9794
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: mgr Beata Wojciech

Stanowisko: Nauczyciel techniki i zajęć technicznych

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II
Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Staromiejska 41
43-200 Pszczyna

Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym
Wydział Informatyki i Nauki
o Materiałach
Kierunek: Edukacja Techniczno – Informatyczna
Specjalność: Materiałoznawstwo
i Informatyka,

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: ..............


Staż rozpoczęłam dnia 1 września 2009r. na stanowisku nauczyciela techniki w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pszczynie. Uczę w klasach I i III Gimnazjum, łącznie 17 godzin lekcyjnych.
W trakcie dziewięciu miesięcy stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również jakości pracy szkoły.
W czasie stażu uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli, studiowałam literaturę, zgromadziłam i zapoznałam się z dokumentacją dotyczącą procedury awansu zawodowego, zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, oraz sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji.
W rozwiązywaniu pojawiających się problemów uzyskałam znaczną pomoc i zrozumienie Dyrektora szkoły, opiekuna stażu Pani mgr Anny Flis oraz innych nauczycieli.
Opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

SFERA ORGANIZACYJNA

I. Realizacja zadań związanych z organizacją stażu.

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego w szczególności z treścią:
a) Ustawy, Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (rozdział 3a, Awans Zawodowy Nauczycieli),
b) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 260, poz. 2593),
c) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 16 listopada 2007r. nr 214 poz.1580).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią mgr Anną Flis.
3. W terminie do 20 września opracowałam własny plan rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, dokumentacji z obserwacji lekcji itp.

II. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991r. – o systemie oświaty (Dz.U. 1991r. nr 95, poz. 425),
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. nr 118,
poz. 1112 z późniejszymi zmianami),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2007r. nr 157 poz. 1100),
d) Regulamin szkoły,
e) Statut szkoły
• Program Wychowawczy Szkoły
• Program Profilaktyki,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Kryteria ocen z zachowania,
f) Podstawa programowa i zestaw programów nauczania dla danego cyklu nauczania,
g) Szkolny zestaw podręczników,
h) Plan Pracy Szkoły,
2. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, takich jak:
a) Dziennik lekcyjny,
b) Dziennik zajęć pozalekcyjnych,
c) Arkusze ocen,
d) Księga zarządzeń,
e) Protokół z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
3. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
4. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, oraz przepisami przeciwpożarowymi, brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.

III. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

1. Rozpoczynając staż jako nauczyciel zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z techniki i zajęć technicznych. Opracowałam:
a) Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum pozytywnie zaopiniowany przez nauczyciela dyplomowanego Panią Katarzynę Wybrańczyk,
b) Kryteria oceny osiągnięć uczniów z zajęć technicznych,
c) Kryteria oceniania z zajęć technicznych.
2. W czasie odbywania stażu realizowałam program nauczania techniki w oparciu o minimum programowe, kryteria oceniania przedmiotowego opracowane na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz standardy wymagań dla uczniów gimnazjum. Z wymaganiami tymi zapoznałam uczniów.
3. W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych, samodzielnie przygotowywałam sprawdziany i karty pracy uczniów.
4. Opracowałam i przeprowadziłam ankietę podsumowującą pracę z programem własnym oraz z kółka wychowania komunikacyjnego.
5. Prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów wszystkich klas gimnazjum oraz współpracowałam z uczniami uzdolnionymi w celu przygotowania ich do kolejnych etapów Turnieju z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
6. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
a) Kółko wychowania komunikacyjnego – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i praca z uczniami uzdolnionymi w oparciu o opracowany przez siebie program koła.


SFERA DYDAKTYCZNA

IV. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Jako obserwator uczestniczyłam w 9 lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym i zwracałam szczególną uwagę na elementy lekcji i metody przydatne w nauczaniu oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający uwagi dotyczące lekcji.
2. Przeprowadziłam 9 zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusze obserwacji lekcji.
3. Dzięki lekcjom obserwowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego i wykorzystać swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Do serca brałam sobie informacje zwrotną opiekuna stażu. Pani mgr Anna Flis zwracała uwagę na pewne niedociągnięcia i błędy typowe dla młodego nauczyciela oraz udzieliła mi wiele cennych rad i wskazówek, które starałam się wykorzystać w mojej pracy. Uwagi te zmuszały mnie do refleksji oraz szukania nowych rozwiązań. Dzięki tym obserwacjom dokonałam następującej autorefleksji: praca nauczyciela nie jest łatwa, wymaga poświęcenia oraz cierpliwości, przynosi również wiele satysfakcji.
4. Uczestniczyłam raz w miesiącu jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z uczniami. Dzięki tym zajęciom poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.

V. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
a) Udostępnienie planu rozwoju zawodowego nauczycielom pracującym w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pszczynie.
b) Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
c) Zamieszczenie niniejszego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
w Internecie
d) Zamieszczenie wybranych scenariuszy lekcji w Internecie.
2. Całą dokumentację stażu przygotowałam z wykorzystaniem komputera. Przeprowadzałam z uczniami lekcje techniki z wykorzystaniem komputera, bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębienia i doskonalenia swojej wiedzy.
3. Brałam udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.:
a) „Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny w świetle obowiązującego prawa” – 28.11.2009.
b) „Prawa człowieka, a prawa ucznia w praktyce szkolnej” – 11.12.2009.
c) „Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesu dydaktycznego” – listopad 2009.
d) Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Kontakt z rodziną ucznia – rozmowa z rodzicem” – 17.12.2009.
e) Szkolenie Rady Pedagogicznej – „Konstruktywna konfrontacja” – 31.05.2010.
f) Multimedialny kurs dla nauczycieli Wydawnictwa Nowa Era – „Jak łatwo zastosować pomiar dydaktyczny w praktyce”.
4. Brałam udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
5. Nawiązałam współpracę z biblioteką szkolną, zapoznałam się z jej zasobami oraz regulaminem korzystania.
6. Współpracowałam z wydawnictwem Operon, dzięki któremu uzyskałam pomoce dydaktyczne: foliogramy, filmy edukacyjne, materiały multimedialne do samodzielnego przygotowania ćwiczeń.
7. Do wszystkich prowadzonych zajęć przygotowywałam potrzebne pomoce dydaktyczne, które miały na celu ich uatrakcyjnienie, wzmocnienie bodźców wzrokowych lub słuchowych oraz ułatwienie przyswojenia nowych wiadomości.


SFERA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

VI. Poznawanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Kontaktowałam się z pedagogiem szkolnym Panią mgr Anną Moric, Panią psycholog mgr Anetą Lisiecką oraz z wychowawcami klas, omawiając z nimi trudności dydaktyczne
i wychowawcze związane z poszczególnymi uczniami.
2. Konsultowałam się z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w danych klasach oraz pedagogiem szkolnym w sprawie uczniów szczególnie uzdolnionych lub zainteresowanych moim przedmiotem w celu umożliwienia im rozwijania ich zainteresowań.
3. Brałam udział w organizacji i przeprowadzeniu imprez oraz innych wydarzeń związanych z życiem szkoły, m.in.:
• Byłam opiekunem uczniów w organizowanej akcji społecznej „Sprzątanie świata” – 18.09.2009.
• Byłam opiekunem uczniów w trakcie wyjazdu na spotkanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska pt.: Świat w kolorze nadziei” do katowickiego Spodka – 05.11.2009.
• Opieka nad uczniami podczas wyjścia edukacyjnego do siedziby
p. Szwarca – byłym przewodniczącym zarządu osiedla Stara Wieś – 27.01.2010.
• Byłam opiekunem uczniów na dyskotece karnawałowej – 08.02.2010.
• Opieka nad uczniami w trakcie wyjścia edukacyjnego do parku pszczyńskiego pod „Trzy Dęby” w celu uczczenia pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku oraz ofiar poległych w Katyniu – 16.04.2010.
• Byłam opiekunem podczas wyjścia edukacyjnego do PCK w Pszczynie – 14.05.2010.
4. Byłam członkiem komisji podczas egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie.
5. Przygotowałam uczniów do Turnieju z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (etap gminny i powiatowy).
6. Współpracowałam z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie w celu przeprowadzenia egzaminu na kartę motorowerową.
7. Nawiązałam współpracę z LOK w Pszczynie w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
8. Wraz z panią pedagog, psycholog oraz pielęgniarką szkolną wzięłam udział w realizacji akcji oświatowo – zdrowotnej dotyczącej Światowego Dnia Zdrowia w roku 2010.
9. Współpracowałam z Panią higienistką w celu zapoznania uczniów z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
10. Z pomocą pani pedagog zapoznałam się z postępowaniem wobec ucznia z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
11. Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniach oraz ocenach uczniów.
12. Wraz z Panią bibliotekarką Katarzyną Żołnierczyk wzięłam udział w konkursie na exlibris (logo) biblioteki szkolnej – uczestnicy konkursu wykonywali logo biblioteki w dowolnej technice graficznej.
13. Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez nawiązanie kontaktu i rozmowy z rodzicami czy też rozmowy z samym uczniem oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym.
14. Wraz z panią pedagog wzięłam udział w konkursie na wykonanie plakatu w dowolnej technice graficznej pt.:„Trzymaj Formę”.
15. Zapoznałam się z organizacją i działalnością świetlicy szkolnej.
16. Brałam udział w konsultacjach i wywiadówkach dla rodziców.

VII. Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów.
1. Gromadzenie informacji za pomocą opracowanych narzędzi:
• Sprawdziany, testy, kartkówki.
• Zadania domowe.
• Badanie aktywności uczniów na lekcjach.
2. Analiza wyników.
3. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz zespołem wychowawczym.


PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy oraz określenia mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego nauczyciela.
Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze, jak i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku.
Prowadząc zajęcia przekonywałam się, że dokładne opracowanie tematu lekcji, przygotowanie ciekawych pomocy i zastosowanie metod aktywnych bardzo skutecznie wspomaga uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz angażuje ich w pracę na zajęciach.
Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Dzięki pomocy opiekuna stażu Pani mgr Anny Flis i współpracy z innymi nauczycielami odbyłam staż na nauczyciela kontraktowego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych.
Wycieczki edukacyjne umożliwiły mi obserwację ucznia w sytuacjach pozaszkolnych. Co więcej, uczestnictwo w nich umożliwiło mi poznanie procedur i przepisów organizowania wycieczek szkolnych. Zwróciłam również uwagę na znaczenie jasno określonych wymagań dotyczących zachowania na wycieczce.
Pierwszy rok pracy w szkole nie był rokiem samych sukcesów i pozytywnych doświadczeń. Zdarzały się sytuacje, kiedy sama nie potrafiłam poradzić sobie z problemem. Nie zawsze wszystko toczyło się tak, jakbym tego chciała, ale właśnie te drobne porażki uświadomiły mi, że nikt odgórnie nie jest idealny i musi ustawicznie dokształcać się, aby niwelować błędy i nie popełniać ich po raz kolejny. Teraz wiem, że jako nauczyciel innych, sama też muszę się uczyć. Tak jak oczekuję, że moi uczniowie będą coraz lepsi w nauce uczonego przeze mnie przedmiotu, ja sama też muszę dążyć do tego, by być lepszym nauczycielem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.
Jako młoda nauczycielka zdaję sobie sprawę z pewnych niedociągnięć w mojej pracy, niemniej jednak staram się bardzo sumiennie wywiązywać z powierzonych mi zadań i obowiązków. Niewątpliwie praca z młodzieżą daje tyle radości, że warto zdobywać wiedzę, doświadczenie oraz podnosić swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej wykonywać ten zawód.


.............................. ..................................
(Miejscowość, dnia) (Podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.