X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9751
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 7 września 2009 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej.
W trakcie dziewięciu miesięcy stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Systematycznie i konsekwentnie realizowałam zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również podniesieniu jakości pracy szkoły. Opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.


§6 ust.2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywa staż.

Pierwszym krokiem podjętym w celu zorganizowania pracy w czasie odbywania stażu, było określenie jasnych zasad współpracy z opiekunem stażu panią A.P-G. Zawarty przez nas kontrakt zakładał m.in. określenie zakresu obowiązków stażysty oraz opiekuna stażu, a także określenie zasad komunikowania się i współpracy, która była niezwykle pomocna w przypadku wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących pracy w szkole, odbywania stażu czy też sporządzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Ustalałam z opiekunem terminy obserwacji zajęć, jak również terminy prowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć.
Na początku stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności z:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Treścią Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z późniejszymi zmianami.

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb szkoły zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadaniami oraz zasadami funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Dzięki tej lekturze poznałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje prawa i obowiązki.
Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego, brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz nawiązałam współpracę z innymi nauczycielami, co znacząco przyczyniło się do usprawnienia mojej pracy w szkole. W okresie stażu wywiązywałam się sumiennie ze wszystkich obowiązków, m.in. zapoznawałam się na bieżąco ze zmianami planu oraz zastępstwami i pracowałam zgodnie z nimi.
Zapoznałam się również z rodzajami oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnych, takich jak: dziennik lekcyjny, dziennik pracy pedagoga, arkusze ocen, Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne, Indywidualne Programy Edukacyjne (które na bieżąco zakładałam nowoprzyjętym uczniom). Codzienne wpisy
w dziennikach umożliwiły mi poznanie jego struktury.
Brałam udział w szkoleniu BHP oraz zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią oraz przepisami przeciwpożarowymi. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego na bieżąco gromadziłam dokumenty dotyczące stażu, tj. pisałam konspekty na każdą prowadzoną przeze mnie lekcję oraz wypełniałam arkusze obserwowanych zajęć. W odpowiednim czasie złożyłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za pierwszy semestr roku szkolnego 2009/2010.


§6 ust.2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

- ramach tego zadania pogłębiałam swoją wiedzę poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej m.in.:
- „Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli” H. Hamer
- „Trudny uczeń” J. Jagieła
- „Poradnik pedagoga szkolnego. Z metodyki i doświadczeń/ pod red. A. Pająka
- „Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania. Scenariusze zajęć wychowawczych” G. Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński
- „Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej.” M. Chomczyńska – Miliszkiewicz, D. Pankowska
- „Terapia z udziałem psa” B. Pawlik – Popielarska
- „Najpierw wytresuj kurczaka. Nowe metody pozytywnego wzmacniania pożądanych zachowań, dzięki którym poradzisz sobie z kurczakiem, delfinem, psem, koniem, kotem, dzieckiem, współmałżonkiem a nawet z samym sobą” K. Pryor
- „Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko!” M. Pasek
- www.men.gov.pl
- www.scholaris.pl
- www.eduseek.interklasa.pl
- www.wychowanie.pl
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia pani dyrektor, pani wicedyrektor/ psychologa, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz dodatkowo aby doskonalić swój warsztat pracy, w trakcie roku szkolnego 2009/2010, brałam udział w następujących szkoleniach i warsztatach metodycznych:
- Szkolenie „Nowe trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież,
a przeciwdziałanie narkomanii w praktyce” - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Studio Profilaktyki Społecznej Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli z dn. 05.11.2009r.
- Warsztaty metodyczne „Rozwiązywanie problemów wychowawczych
z wykorzystaniem nowych metod terapeutycznych” - zaświadczenie wydane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z dn. 10.12.2009r.
- Kurs specjalny „Praca z dzieckiem trudnym” - zaświadczenie wydane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z dn. 29.01.2010r.
- Szkolenie „Podstawy dogoterapii”– zaświadczenie wydane przez Fundację „Pies dla Stasia”, Warszawa dn. 26 – 28.02.2010r.
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej – w trakcie realizacji
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla uczniów, jak i dla mnie. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy do przygotowania lekcji wykorzystywałam Internet w celu urozmaicenia zajęć i zwiększaniu zainteresowania uczniów (prezentacje multimedialne, nagrania piosenek, muzyki). Udało mi się w ten sposób zaangażować uczniów głębiej w poszczególne zadania i tematy zajęć. Omawianie moich zajęć z opiekunem przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie ich prowadzenia. Są to cenne doświadczenia, które pomagają mi doskonalić warsztat pracy zawodowej. Zamierzam również opublikować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dzięki temu mogę dzielić się własnymi pomysłami, spostrzeżeniami
i doświadczeniem z nauczycielami szkolnictwa specjalnego.
Przez cały rok szkolny zbierałam informacje i uzupełniałam na bieżąco szkolną Księgę Pochwał i Wyróżnień. Wpisywani są tam wszyscy uczniowie wyróżnieni w m.in. zawodach sportowych czy konkursach plastycznych.
W ramach aktywnej realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych przedstawiłam uczniom w czasie apelu zasady zachowania obowiązujące na terenie szkoły, a także udzielałam pomocy w nauce uczniom z trudnościami. W ramach pracy pedagoga uczestniczyłam w rozmowach wychowawczych, dyscyplinujących w obecności pani dyrektor M. B. oraz pani wicedyrektor/ psycholog J. O.
Przeprowadziłam 9 lekcji w obecności opiekuna stażu:
- 21.09.2009r. „Nasze wspólne zabawy” – zajęcia świetlicowe
- 02.10.2009r. „Poznajemy się lepiej” – kl. 1 BZ
- 13.11.2009r. „Moje zachowanie w szkole i poza szkołą” – kl. 3 AG
- 11.12.2009r. „Zima” – kl. 1ag
- 08.01.2010r. „Gry i zabawy przeciwko agresji” – zajęcia indywidualne
- 09.02.2010r. - „Jak żyć z ludźmi” program profilaktyczny: herb – kl. 1 AG
- 05.03.2010. – „Filcowanie techniką na mokro – koraliki. Wykonanie kolczyków z okazji Dnia Kobiet – kształtowanie kreatywności, kl. 3 ppc
- 26.04.2010r. rozmowa indywidualna
- 14.05.2010r. „Bezpiecznie z psem.... czyli jak? Zajęcia dogoterapeutyczne” – kl. 3ppc
Do każdej z lekcji opracowywałam konspekt, który omawiałam z opiekunem dzięki czemu mogłam wprowadzać poprawki i doskonalić swój warsztat pracy.


§6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zapoznałam się z celami i zasadami wychowawczymi szkoły. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny napisałam roczny plan pracy pedagoga.
Głównym zadaniem, ważnym z punktu widzenia pedagoga, stażysty, było zgromadzenie jak największej ilości informacji o uczniach i o środowisku w którym żyją. Źródłem mojej wiedzy na ten temat były głównie rozmowy indywidualne z uczniami, z panią dyrektor M. B., z panią psycholog, wicedyrektor J. O., rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas i innymi nauczycielami pracującymi w naszej szkole.
Doskonałą okazją do poznania uczniów, obserwowania ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej, ich możliwości i predyspozycji nie tylko przez pryzmat rozmów w gabinecie, było prowadzenie przeze mnie zastępstw pedagogicznych. Łącznie przeprowadziłam około 110 lekcji. Miałam okazję pracować z każdym zespołem, na każdym szczeblu edukacji.
Udzielałam wsparcia rodzicom w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, problemów rodzinnych, pomocy w zakresie pisania odwołań, wypełniania dokumentów. Odbyłam 37 rozmów z rodzicami.
Konsultowałam się również z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły. Odbyłam:
14 konsultacji z kuratorami, 12 konsultacje z ośrodkami pomocy społecznej. Przeprowadziłam razem z p. G. S. (wychowawcą) jeden wywiad środowiskowy
w domu uczennicy.
Współpracowałam również z Polskim Czerwonym Krzyżem. Razem z panią psycholog J. O. oraz panią dyrektor M. B. opracowałam dwukrotnie listę uczniów wytypowanych do otrzymania świątecznej paczki żywnościowej. Rozdzielałam również odzież (spodnie, bluzy, kurtki, itp.) uczniom pochodzącym z rodzin o ciężkiej sytuacji materialnej.


§6 ust.2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli:
1. „Ikar – jeden bohater dwa wydarzenia” – 25.09.2009r. – kl. 3AG,
2. „Moje ulubione zajęcia” – 26.10.2009r. – kl. 1ag,
3. „Formatowanie czcionki, wstawianie grafiki i tabeli – ćwiczenia w edytorze tekstu” – 26.11.2009r. – kl. 1AZ,
4. „Ćwiczenia kroków tańca – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej” – 16.12.2009r. – kl. 3ppa,
5. „Nowy Rok Kalendarzowy 2010 – kolorowanie rysunków przedstawiających krajobrazy poszczególnych miesięcy” – 08.01.2010r. – kl. 3 ag, prowadzący:
6. „Konkurs wiedzy o życiu i twórczości K.I. Gałczyńskiego” – 03.02.2010r.,
7. „Wspomnienia z ferii zimowych – kartka z pamiętnika” – 01.03.2010r. – kl. 1AG,
8. „Prace na konkurs: W zaczarowanym lesie – c.d.” – 15.04.2010r. – kl. 3ppa, „Zbliża się Dzień Dziecka” – 31.05.2010r. – kl.3aaag,
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu na lekcji oraz na metody i formy pracy z uczniami. Po zakończeniu lekcji wspólnie z prowadzącymi dokonywałam analizy zajęć, co dało mi możliwość zaczerpnięcia przydatnych i praktycznych informacji z zajęć opiekuna i pozostałych nauczycieli oraz wykorzystania ich później na własnych zajęciach. Wzbogacenie swojej wiedzy metodycznej i udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemami znacznie ułatwiły mi pracę.
Na bieżąco dokumentowałam swoją pracę poprzez gromadzenie konspektów czy pomocy dydaktycznych, uzupełnianie dziennika pracy pedagoga szkolnego.
Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły biorąc udział w apelach (przedstawienie zasad zachowania obowiązujących na terenie szkoły), przedstawieniu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, akcji Pola Nadziei. Wspólnie z p. A. C. oraz p. A. P. przeprowadziłam szkolny etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, organizowany przez Polski Czerwony Krzyż. Następnie jako opiekun byłam z dwoma uczennicami na rejonowym etapie tej Olimpiady w Zespole Szkół Budowlanych w dniu 05.12.2009r (sobota). W czasie trwania w naszej szkole Tygodnia Patrona Szkoły aktywnie włączałam się
w przygotowania m.in. poprzez pomoc w dekoracji sali na przedstawienie czy obecność jako członek jury w trakcie konkursu wiedzy o życiu i twórczości K. I. Gałczyńskiego.

Podsumowanie
Okres stażu był czasem intensywnej pracy, ciągłego dokształcania się, zdobywania informacji niezbędnych do wykonywania swojej pracy rzetelnie i właściwie oraz dogłębnego poznania uczniów, bo to właśnie oni są najważniejsi w szkole. Staż pozwolił mi zanalizować swoje mocne i słabe strony oraz ocenić własne umiejętności. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, dobrego kontaktu z całym gronem pedagogicznym, ufności i uśmiechu moich podopiecznych, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Jako młody nauczyciel mam przed sobą jeszcze wiele zadań do realizacji i liczne umiejętności do przyswojenia. Myślę, że dalsza praca w zawodzie nauczyciela pozwoli mi dojść do tego i osiągnąć jeszcze więcej.
Pierwszy rok pracy w szkole nie był rokiem samych sukcesów i pozytywnych doświadczeń. Zdarzały się sytuacje, kiedy sama nie potrafiłam poradzić sobie z problemem. Nie zawsze wszystko toczyło się tak, jakbym tego chciała, ale właśnie te drobne porażki uświadomiły mi, że nikt odgórnie nie jest idealny i musi ustawicznie dokształcać się, aby niwelować błędy i nie popełniać ich po raz kolejny. Teraz wiem, że jako nauczyciel innych, sama też muszę się uczyć. Tak jak oczekuję, że moi uczniowie będą coraz lepsi w nauce, ja sama też muszę dążyć do tego, by być lepszym nauczycielem. Uważam, że mocną stroną mojej działalności jest łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami, wzbudzanie ich zaufania oraz zaangażowanie w pracę z uczniem. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działanie będą szeroko rozumiane kontakty z rodzicami, szczególnie tych uczniów z trudnościami.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę
w latach następnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.