X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9827
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko stażysty: Sonia Grzybek
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Halina Dziadek
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Pruchnej, Przedszkole w Pruchnej
Nauczany przedmiot: edukacja przedszkolna
Czas trwania stażu: od 1 września 2009 r. do 31 maja 2010 r.

Sprawozdanie to powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Jest ono podsumowaniem realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów i zadań. 1 września 2009 r. podjęłam pracę
w Przedszkolu w Pruchnej, rozpoczynając tym samym staż nauczycielski –pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825). Wraz z podjęciem pracy rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola.
W czasie trwania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, które umożliwią mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

Pierwszym działaniem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, panią mgr Haliną Dziadek. Efektem tego działania jest wspólnie omówiony kontrakt (Załącznik nr 1). Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań (Załącznik nr 2), zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie zajęć w jego obecności, a także zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Przystępując do realizacji zadań uznałam, że ważne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu i dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam również dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego ( Załącznik nr 3) i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
Rozpoczynając pracę zapoznałam się z programem wychowawczym przedszkola, statutem przedszkola i zawartymi w nich regulaminami, z programami autorskimi dopuszczonymi do użytku, a także z regulaminem pracy i wynagrodzenia. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się także ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusze obserwacji, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika.
Zapoznałam się również z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w przedszkolu i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP (Załącznik nr 4). Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola.

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową „Nasze przedszkole”.
W celu urozmaicenia zajęć przygotowywałam rozmaite pomoce dydaktyczne. Utworzyłyśmy wraz z wychowawcami grup własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentowały swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć (Załącznik nr 5).
Na bieżąco korzystałam z książek oraz czasopism o tematyce psychologiczno-pedagogicznej (Załącznik nr 6).

Książki:
Bissinger – Ćwierz U. „Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą”
Bogdanowicz M., Okrzesik D. „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborn”
Bogdanowicz M. „W co się bawić z dziećmi?”
Bogdanowicz M. „Metoda dobrego startu”
Bogdanowicz M. „Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki”
Bree L. „Zabawy na każdą pogodę”
Curto R. „Uczę się rysować”
Chmielewska E. „Logopedia”
Day Ch. „Rozwój zawodowy nauczyciela”
Donelly A. „Gry i zabawy dla dzieci”
Elbanowska S. „Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata”
Gęca L. „Tańce integracyjne”
Hływa R. „Cyfry i szlaczki - ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą”
Hływa R. „Owoce, warzywa i szlaczki - ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą”
Kasdepke G. Bon czy ton savoir–vivre dla dzieci”
Wasilak A. „Zabawy z chustą”
Wąsik I., Klimkowska L. „Wielka podróż matematyczna”
Martin C. „Zabawy plastyczne”
Michalak - Widera I. „Aby nasze dzieci mówiły pięknie”
Tomaszewska M. „Pląsy z długą brodą”
Żebrowska M. „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”

Czasopisma:
Nauczycielka przedszkola,
Twórczy nauczyciel,
Wychowanie w przedszkolu,
Chowanna,
Życie szkoły,
Edukacja i dialog,
Nowa Szkoła,
Problemy opiekuńczo – wychowawcze,
W trakcie realizacji postawionych zadań wynikających z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .

III. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Prowadząc działania edukacyjne starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy oraz zainteresowania dzieci. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku dzieci, jak również nawiązywałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
Nawiązałam kontakt z logopedą pracującym w przedszkolu. Ze względu na zainteresowania oraz podjęte przeze mnie studia podyplomowe o kierunku logopedia, współpracowałyśmy ze sobą, widząc ogromną potrzebę pomocy logopedycznej w stosunku do dzieci uczęszczających do przedszkola.
W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu (Załącznik nr 7). Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z dziećmi oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem dzieci słabszych, jak i zdolniejszych. Dwa razy w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu(Załącznik nr 8), a w ciągu roku trzy godziny przeprowadziłam w obecności pani Dyrektor (Załącznik nr 9). Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć (Załącznik nr 10). Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na znaczną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

V. Zadania wynikające z własnych potrzeb i zainteresowań i potrzeb placówki.

W czasie trwania stażu brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły (Załącznik nr 11).

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
• 10.11.2009 „Stres i wypalenie zawodowe – jak sobie radzić” – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje”
• 16.03.2010 „Ewaluacja wewnętrzna w szkole” - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje”


Zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
• 20.10.2009 „Tańce integracyjne cz. I”, Firma muzyczna „Synkopa”
• 09.03.2010 „Poznaj owocne pomysły na owocną edukację” – MAC Edukacja
17.03.2010 „Niekonwencjonalne techniki plastyczne Wiosna i Wielkanoc 2010” – Animi – Artes
• 26 – 28.03.2010 „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”, Stowarzyszenie „Via Musica”, „Cieszyńskie Studio Rytmiki i Tańca”
• 10.06.2010 „Bajkoterapia – magiczna moc bajek i opowiadań”, Centrum Psychoedukacji „Respective”, Alternatywa

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, a także wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach przyczynił się do poszerzenia mojej wiedzy, czyniąc moje zajęcia ciekawszymi zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Poza kursami, warsztatami i szkoleniami podjęłam studia podyplomowe na kierunku: logopedia (Załącznik nr 12). Ukończenie studiów pozwoli mi na prowadzenie zarówno zajęć grupowych z dziećmi, jak i indywidualnych. Kierunek ten jest bardzo przydatny w zawodzie nauczyciela przedszkola z racji masowego występowania wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
Jednym z moich zadań była realizacja zadań wynikających z rocznego planu pracy. Tematyka poszczególnych zajęć inspirowała i kształtowała pozytywne postawy u dzieci, promowała zdrowy styl życia dzieci poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności ruchowej i poszerzanie wiadomości na temat zdrowej żywności (Załącznik nr 13).
Kolejnym zadaniem było kształtowanie u dzieci wrażliwości na literaturę oraz rozwijanie zainteresowania książką. Dzieci słuchały znanych bajek i baśni (Załącznik nr 14), następnie wypowiadały się na ich temat, a także rozpatrywały morał płynący z wysłuchanego utworu. Na zakończenie dzieci rysowały swoich ulubionych bohaterów bajkowych (Załącznik nr 15).
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, oraz niniejszego sprawozdania (Załącznik nr16), jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
www.eduseek.ids.pl
www.nauczycieleprzedszkola.pl,
www.chomikuj.pl,
www.wikipedia.pl,
www.pwn.com.pl,
www.mac.pl,
www.interklasa.pl,
www.wsip.com.pl,
www.publikacje.edux.pl,
www.kolorowe-obrazki.pl,
www.awans.net
www.men.waw.pl
Przygotowując zajęcia korzystałam też z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, pomocy na zajęcia (Załącznik
nr 17). Współtworzyłam wraz z wychowawcami grup scenariusze, dekoracje, oraz przygotowywałam dzieci do następujących uroczystości:
21.01.2010 - Dzień Babci i Dziadka (Załącznik nr 18),
31.05.2010 - Dzień Matki i Ojca (Załącznik nr 19),
Przygotowywałam oraz pomagałam wychowawcom grup w przygotowaniu dzieci do następujących konkursów (Załącznik nr 20):
09.10.2009 – Udział w konkursie plastycznym „Mam przyjaciela – drzewo”
10.02.2010 – Udział w konkursie plastycznym „Mali i duzi”,
25.03.2010 – Udział w konkursie plastycznym „Dbam o zdrowie”,
22.04.2010 – Udział w przeglądzie recytatorskim „Dzień Ziemi 2010”
Poza uroczystościami, które odbyły się w przedszkolu, oraz konkursami w których dzieci brały udział – można wymienić jeszcze kilka istotnych dla dzieci wydarzeń:
04.12.2009 – Wyjazd do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku – Białej,
23.12.2009 – Wigilijka w przedszkolu,
02.02.2010 – Bal Przebierańców (Karnawał w Przedszkolu),
09.03.2010 – Wycieczka do Ośrodka Zdrowia,
14.05.2010 – Wycieczka do Chlebowej Chaty w Górkach Małych,
01.06.2010 – Wycieczka do Cadcy na Słowacji.
Wykonałam także kronikę przedszkolną 2009/2010, w której znajdują się ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci (Załącznik nr 21).

Podsumowując:
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych oraz słabych stron mojej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca była adekwatna do wymagań i potrzeb placówki. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Ten rok był dla mnie sprawdzianem posiadanej wiedzy oraz umiejętności, a także okresem wytężonej pracy. Myślę, że działania podejmowane przeze mnie, pozwoliły mi na to, aby wypracować sobie pozytywną opinię rodziców, ich ufność oraz uśmiech dzieci, dzięki czemu mogę być pewna, że podejmowane działania zostały zaakceptowane, potrzebne i przyniosły pozytywne efekty. Słabą stroną mojej pracy, którą będę się starała poprawić, była zbyt mała umiejętność angażowania wszystkich dzieci do skupienia uwagi w czasie prowadzenia zajęć, wdrażanie dzieci i respektowanie ustalonych zasad.
Za mocną stronę swojej działalności mogę uznać zaangażowanie w życie przedszkola, nauczanie i wychowanie dzieci ukierunkowanych na ich rozwój. Przebieg stażu utrwalił we mnie ogromną potrzebę ciągłego doskonalenia własnych umiejętności, a także wzbogacanie swojego warsztatu o nowe metody i formy pracy, aby jak najowocniej spełniać się w swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.