X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9747
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Anna Obszańska Warszawa, dn. 01.06.2006 r.
Nauczyciel Przedszkola Nr 56
„Wesołe Kubusie”
w Warszawie

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
w latach 2003 – 2006

Decyzja o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego wynikała z wewnętrznej potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i podwyższania jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej. W związku z zamiarem ubiegania się o kolejny stopień zawodowy nauczyciela mianowanego realizowałam zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z planem rozwoju zawodowego.


I. Rozpoczynając staż ( we wrześniu 2003 r. ) przystąpiłam do realizacji zadań związanych z realizacją stażu.
1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, z przepisami prawa oświatowego oraz dokonałam analizy znowelizowanej Karty Nauczyciela.
• Przestudiowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 03.08.2000r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (http://www.ftmid.org/awans2.htm) z późniejszymi zmianami z dn. 29.05.2001r.
• Skonstruowałam plan rozwoju zawodowego, który realizowałam podczas stażu – 2 lata i 9 m-cy.
• Przeanalizowałam najnowsze Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego (http://www.mein.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_308.php)
na podstawie, którego przygotowałam dokumentację załączoną do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Podjęłam współpracę z opiekunem stażu.
• Funkcję opiekuna stażu objęła nauczycielka – pani Longina Podgórska.
• Zapoznałyśmy się z procedurą przebiegu stażu, systemem awansu oraz zakresem obowiązków obu stron ze względu na funkcje (nauczyciel kontraktowy – opiekun stażu).
• Ustaliłyśmy zasady wzajemnej współpracy i pomocy w prawidłowym przebiegu stażu.
• Wymieniłyśmy informacje na temat ciekawych pozycji książkowych w zakresie księgozbioru fachowego.
3. Na bieżąco dokumentowałam realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
• Systematycznie gromadziłam dokumenty – zaświadczenia, świadectwa, scenariusze zajęć, zdjęcia.

II. Wypełniając zadania związane z rozpoznaniem przedszkola i środowiska lokalnego poczyniłam następujące kroki:
1. Poznałam strukturę organizacyjną zasad działania i programu przedszkola.
• Zapoznałam się z treścią dokumentów regulujących pracę przedszkola: Statut Przedszkola Nr 56 , Podstawa Programowa, przepisy BHP, regulaminy.
• Podejmowałam dyskusję z opiekunem staż na temat powyższych dokumentów i wykorzystaniu ich w praktyce.
• We wrześniu (każdego roku szkolnego) po przeanalizowaniu wybierałam program wychowania przedszkolnego, brałam udział w ustalaniu standardów i wskaźników pracy przedszkola.
• Wraz z Radą Pedagogiczną współtworzyłam roczne plany pracy dydaktycznej naszego przedszkola.
• Opracowywałam na podstawie rocznego planu dydaktyczno – wychowawczego plany miesięczne.
• Przez cały okres stażu zajmowałam się pracą dydaktyczno – wychowawczą z dziećmi cztero-; pięcio-; i sześcioletnimi (2003/04 – gr.III, 2004/05 gr.V, 2005/06 – gr.IX), realizując założenia zawarte w statucie oraz programie wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową.
• Podczas stażu śledziłam zmiany w przepisach oświatowych regulujących funkcjonowanie przedszkola – analiza ustaw i rozporządzeń.
2. Uczestniczyłam w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami przedszkola, tj. dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców. Jako członek rady pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę przedszkola.
• Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi poznać zasady funkcjonowania placówki, w której pracuję.
• Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi zgodnie ze specyfiką przedszkola określić zadania jakie ma do wypełnienia nauczyciel – wychowawca.
• Zdobyłam wiedzę i umiejętność komunikacji interpersonalnej ułatwiające mi skuteczne prowadzenie rozmów z rodzicami.
• Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami, informując ich o postępach dziecka, jak również o problemach związanych z rozwojem, ustalając wspólnie front działania.
• Brałam udział w procesie wewnątrzprzedszkolego doskonalenia nauczycieli – szkoleniach, kursach, warsztatach oraz zajęciach otwartych organizowanych na terenie placówki. Poszerzyłam swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.
• Na bieżąco zapoznawałam się z pozycjami biblioteczki reformy wydania MEN oraz śledziłam na stronach internetowych zmiany dotyczące awansu zawodowego oraz przepisów prawnych.
• Brałam udział w pracach związanych z organizacją przedszkola.
• Podejmowałam się dodatkowych zadań, m.in. odpowiedzialna byłam za stan techniczny sprzętu i przyborów gimnastycznych; pomagałam w robieniu dekoracji okolicznościowych na korytarzu oraz sali rytmicznej; oprawiłam prace dzieci w antyramy, które wiszą przy schodach koło szatni; prowadziłam kącik ekologiczny – gazetkę na przedszkolnym korytarzu; nawiązałam współpracę z Organizacją Odzysku baterii Reba (dzięki czemu przystąpiliśmy do programu – konkursu Reba, zachęcając swoich podopiecznych do zbiórki zużytych baterii); angażując rodziców i dzieci przystąpiłam do konkursu – „Program ekozespołów w moim przedszkolu pod hasłem ZAKUPY. ŻYWNOŚĆ”; brałam udział w pracach zespołu zajmującym się mierzeniem jakości placówki.
3. Prawidłowo prowadziłam dokumentację nauczyciela:
• dzienniki zajęć przedszkola – redagowanie tematów zajęć, odnotowywanie obecności;
• pisanie planów miesięcznych oraz scenariuszy zajęć;
• prowadzenie obserwacji dzieci – zapisy w arkuszach obserwacji w dzienniku.
4. Rozpoznawałam problemy środowiska dzieci:
• Wnikliwie analizowałam sytuację rodzinną dzieci.
• W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom gromadziłam upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby obce lub z rodziny za zgodą rodziców.
• Przestrzegałam prośby rodziców dotyczących diet w związku z alergiami pokarmowymi.
• Starałam się, by współpraca z rodzicami była owocna.
• Zachęcałam rodziców do aktywnego włączania się do prac na rzecz przedszkola i grupy.
• Informowałam rodziców o różnych wydarzeniach na terenie przedszkola.
• Zachęcałam rodziców do czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych tj. „Dzień Matki”, festyn, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte.
• Nawiązałam ścisłą współpracę z psychologiem i logopedą przedszkolnym.
• Obserwowałam i analizowałam możliwości dzieci, aby jak najlepiej dobrać metody i formy pracy z nimi.
• Uznając dobro dziecka za najwyższa wartość w mojej pracy starałam się do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać jego potrzeby i zainteresowania.
• Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania na kilku poziomach, np. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy.
• Starałam się wzmocnić wiarę u dzieci w ich własne możliwości.
• Przygotowywałam dzieci do okolicznościowych występów.
• Prowadziłam zajęcia inspirujących twórczość własną dziecka.
• Szczególną uwagę poświęcałam pracy indywidualnej z dziećmi uzdolnionymi i mającymi trudności.
• Dążyłam, by w grupie panowała spokojna i pogodna atmosfera.
• Zapoznałam dzieci z regułami życia w grupie, wdrażałam dzieci do samodzielności i umiejętności współżycia oraz współdziałania z innymi.
• Starałam się wytworzyć w grupie atmosferę życzliwości, tolerancji i akceptacji w stosunku do innych oraz zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
• Utrzymywałam na bieżąco kontakty z rodzicami dzieci, które przejawiały się w:
- rozmowach indywidualnych
- organizowanych zebraniach rodziców
- zajęciach otwartych
- dniach otwartych (raz w miesiącu)
- czynnym udziale rodziców w uroczystościach przedszkolnych
- wywieszaniu na tablicy zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych (na każdy miesiąc).

III. Wypełniając zadania z własnym rozwojem nauczyciela:
1. Dbałam o doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wzbogacałam własny warsztat pracy poprzez wprowadzanie poznanych innowacji:
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
• Przed rozpoczęciem hospitacji zapoznawałam się z tematem, celami, metodami i środkami dydaktycznymi. Na bieżąco omawiałam z opiekunem stażu obserwowane zajęcie, podkreślone były jego mocne strony i niedociągnięcia.
• Brałam udział w zajęciach otwartych na terenie placówki i poza nią.
• Poznałam nowe metody i formy pracy z dziećmi.
• Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora, opiekuna staż i innych nauczycieli.
• Dbałam o poprawne opracowywanie scenariuszy zajęć.
• Na bieżąco omawiałam z opiekunem prowadzone przez siebie zajęcia dokonując samooceny i autorefleksji – co prowadziło mnie do wysunięcia pewnych wniosków i podnoszenia „jakości” swojej pracy. Dzięki temu opanowałam umiejętności prowadzenia oraz omawiania zajęć, przyjmując od opiekuna wskazówki i rady. Pozwoliło mi to na ciągłe doskonalenie się i unikanie błędów w mojej pracy z dziećmi.
• Nabyłam umiejętność prowadzenia zajęć z całą grupą.
• Starałam się rozbudzać twórczą aktywność dziecka i ich zainteresowania.
• Często zajęcia miały charakter otwarty z uwzględnianiem propozycji dzieci, co powodowało czasem zmianę planu dnia lub zajęć na rzecz zgłębienia interesującego dzieci problemu.
• Przez cały okres stażu gromadziłam pomoce dydaktyczne, samodzielnie wykonywałam pomoce tematyczne dostosowane do przerabianego materiału.
2. W celu poszerzenia wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu oraz samokształceniu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, tj. szkoleniowe rady pedagogiczne, kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, spotkania edukacyjne, zajęcia otwarte.
• W ramach doskonalenie wewnątrzprzedszkolnego to wraz z Radą Pedagogiczną uczestniczyłam w następujących szkoleniach i warsztatach metodycznych:
- „Jak rozmawiać z rodzicami ?”
- „Grupa ryzyka i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym”.
- „ Muzyka w edukacji przedszkolnej”.
- „Origami” – Edukacja przez ruch – w programie: „Zbieram Poszukuję Badam”.
- przeprowadzona została akcja: „Wielki Słoń” we współpracy z fundacją „Mederi” w ramach której odbyło się szkolenie na temat wykorzystywania seksualnego dzieci i możliwości pomocy w przypadku stwierdzenia takiej sytuacji.
- „Agresja, zachowania agresywne i sposoby skutecznego reagowania”.
• Oprócz szkoleniowych rad pedagogicznych uczestniczyłam w kursach, warsztatach i konferencjach poza przedszkolem . Ukończyłam:
- kurs doskonalący: „Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka” (ODN)
- kurs doskonalący: „Dojrzałość sześciolatka do nauki czytania, pisania, matematyki” (ODN)
- kurs doskonalący: „Edukacyjne programy wspólnotowe” (ODN)
- szkolenie: „Rola działalności artystycznej w pobudzeniu twórczej aktywności dziecka” oraz „Różnicowanie poziomów edukacyjnych poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych w procesie edukacyjnym” (Wydawnictwo JUKA - 91)
- spotkanie edukacyjne: „Jestem taki ciekawy świata. Pozwól mi doświadczyć, poznać, zrozumieć. Metody pracy z dziećmi w przedszkolu Rośnij z Didasko” (wydawnictwo DIDASKO)
- szkolenie metodyczne: „Kinezjologia edukacyjna – Efekt Mozarta” (Punkt Konsultacyjny Doradztwa Metodycznego przy CIX LO w Warszawie).
Brałam udział w szkoleniach organizowanych przez KCEN z cyklu:
- „Muzyka i taniec w wychowaniu przedszkolnym”
- „Rola nauczyciela w nauczaniu sześciolatków”
- „Dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”
- „Ćwiczenia dramowe do zajęć zintegrowanych”
- „Dramowa interpretacja Polskich Legend”
- „Skarbiec matematyczny”
- „Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Metody i techniki aktywizujące”
- „Przyczyny agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Jak sobie z nią radzić”
- „Niegrzeczne dzieci i jak sobie z tym poradzić”
Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych na temat:
- „Zimowo – świąteczne inspiracje plastyczne” (ODN)
- „Warsztatach pisankarskich” (Dzielnica Wilanów)
- „ Program ekozespołów, czyli ochrona środowiska na co dzień” (Fundacja GAP Polska we wspólpracy z Punktem Konsultacyjnym Doradztwa Metodycznego Gminy Warszawa – Ursynów)
Brałam udział w:
- konferencji: „Powiedz komuś – Jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym” zorganizowanej w Warszawie przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Ogólnopolskiej Konferencji „Zielony Certyfikat – placówka oświatowa jako ośrodek zrównoważonego rozwoju” zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
- II Warszawskiej Konferencji Ekologicznej na temat: „Dekada Edukacji dla zrównoważonego rozwoju 2005 – 2014” zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 68 w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
• Inspiracją do pracy z dziećmi były także zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycielki warszawskich przedszkoli z udziałem doradcy metodycznego. Bardzo ciekawe i uczące okazały się szczególnie zajęcia:
- „Tkanina Arachne” w gr. 5-latków prowadzone przez M. Szeszko i I. Nidecką w Przedszkolu Nr 28 (28.01.2004r.)
- Przedstawienie pt.: „Podróż z białym niedźwiedziem na podstawie opowiadania H. Behlerowej pt. „Zima z białym niedźwiedziem” z udziałem nauczycieli i dzieci z całego Przedszkola Nr 39 (25.02.2004r.)
- „Podróż dookoła świata” w gr. 5-6-latków prowadzone przez A. Majewską w Przedszkolu Nr 38 (12.05.2004r.)
- „Jajko pod lupą” prowadzone w gr. 5-latków przez E. Stępniewską i E. Wasiak w Przedszkolu Nr 82 (09.03.2005r.)
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – sesje ruchowe według metody W. Sherborne o C. Orffa w gr. 5-latków prowadzone przez E. Zaloń i J. Gut w Przedszkolu Nr 286 (10.05.2005r.)
- „Urządzamy przyjęcie” w gr. 3-latków prowadzone przez M. Srokowską w Przedszkolu Nr 391 (11.05.2005r.)
• Zapoznawałam się z literaturą pedagogiczną i innymi czasopismami dotyczącymi pracy nauczyciela.
- W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, m.in. artykuły zamieszczone w czasopiśmie „ Wychowanie w przedszkolu’, śledziłam nowości wydawnicze.
- Zapoznałam się z niektórymi pozycjami książkowymi, które wykorzystywałam w codziennej pracy (wymienione pozycje zostały przedstawione w wykazie lektur).
• Korzystałam z literatury fachowej przy opracowywaniu scenariuszy zajęć.
- korzystałam z zasobów biblioteki przedszkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych;
- wśród czasopism zawodowych najwięcej informacji czerpałam z miesięcznika „Wychowanie w przedszkolu”. Zawarta w nim treść dostarczała aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki, oprócz tego czasopismo było inspiracją przy doborze tematów tygodniowych do planów miesięcznych;
- potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi;
- podczas tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć staram się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną.
• Na bieżąco dbałam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi.
• Starałam się podejmować różnorodne działania w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- uczestniczyłam w kursach, szkoleniach i warsztatach
- czytałam książki i czasopisma psychologiczne i pedagogiczne
- korzystałam z rad i uwag psychologów, doradców metodycznych, opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Wiem jaką rolę powinien pełnić nauczyciel – wychowawca, znam i stosuję różne metody pracy z dzieckiem.
• Potrafię zorganizować własny warsztat pracy.
• W czasie całego stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci:
- zapoznałam się z literaturą dotyczącą zaspokajania potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
- brałam udział w szkoleniach : „Niegrzeczne dzieci i jak sobie z tym poradzić” oraz „Dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”
- prowadziłam obserwacje rozwoju dziecka, starałam się rozpoznać jego umiejętności i możliwości rozwojowe
- współpracowałam z rodzicami i psychologiem w celu ustalenia jednolitego kierunku działań.
• W pracy pedagogicznej istotnym elementem jest umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej.
• Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera zdobyłam podczas odbywania studiów licencjackich w Kolegium Nauczycielskim przy ul. Czerniakowskiej 128. Zajęcia z zakresu informatyki odbywały się przy ul. Raszyńskiej w Warszawie w Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zapoznałam się z programami takimi jak Word, Exel, Paint.
• Obecnie umiejętności te wykorzystuje podczas pisania scenariuszy zajęć, przygotowywania kart pracy dla dzieci, napisów do globalnego czytania, pisania ogłoszeń dla rodziców, sprawozdań.
• W swojej pracy często korzystałam z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych oraz Internetu.
• Na stronach internetowych śledziłam informacje na temat nowelizacji ustaw i aktów wykonawczych dotyczących wszelkich zmian w przepisach. Efektywnie korzystałam z portali i stron MENiS.
• Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informatycznej pozwoliła mi przygotować dokumentację z przebiegu stażu.
3. Przygotowanie projektu sprawozdania.
• W związku z zakończeniem stażu samodzielnie przygotowałam projekt sprawozdania – opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Autorefleksja nad swoim dotychczasowym dorobkiem; konfrontowanie sukcesów i porażek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.