X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9740
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Krajewska
Stanowisko pracy: nauczyciel przedszkola
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witnicy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Halina Linowska
Czas trwania stażu: 01.09.2009r. – 31.05.2010r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań, określonych w planie rozwoju zawodowego, w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Staż rozpoczęłam w dniu 01.09.2009 r. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witnicy. W czasie trwania stażu (01.09.2009 – 31.05.2010) realizowałam zadania zgodnie z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 6 ust. 2 Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004 r., z uwzględnieniem Rozporządzenia MEN z dn. 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Z dniem 01.09.2009r. rozpoczęłam staż w wymiarze dziewięciu miesięcy na nauczyciela kontraktowego.


§ 6 ust.2, pkt.1 – Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

1. Rozpoczynając staż zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, dokonałam analizy prawa oświatowego: Rozporządzenia MENiS z dn. 1 grudnia 2004 r. oraz Rozporządzenia z dn. 14 listopada 2007 r., zmieniającego zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozdz. 3a Karty Nauczyciela. Przeczytałam również publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego umieszczane w Internecie i prasie oświatowej.

2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu,w którym określone zostały zasady i formy współpracy, harmonogram spotkań oraz terminów hospitacji i zajęć własnych. Wspólnie z opiekunem stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego w oparciu o rozporządzenia.

3. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola. Przeanalizowałam Statut Placówki, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Roczny Plan Pracy Dydaktyczno-wychowawczej, regulaminy wewnętrzne(m.in. Harmonogram uroczystości). Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela po zmianach z dn. 25 lipca 2008 r., Konwencją Praw Dziecka i przepisami BHP. Dzięki lekturze dokumentów zrozumiałam, jak działa placówka i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje prawa i obowiązki. Brałam udział w zebraniach Rad Pedagogicznych. Systematycznie prowadziłam zapisy w dzienniku zajęć.

4.Zapoznałam się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz innych programów nauczania: „Wesołe przedszkole i przyjaciele” M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz, „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,E. Zielińskiej, „Nauka czytania i pisania” B. Rocławskiego, „Moje przedszkole” Cz. Cyrańskiego, M. Kwaśniewskiej.

5.Przeanalizowałam przepisy regulaminu BHP i przeciw pożarowego, co uświadomiło mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposoby postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

6.Zapoznałam się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Systematycznie prowadziłam dokumentacje: opracowywałam plany miesięczne,opracowywałam konspekty zajęć, protokołowałam zebrania z rodzicami, robiłam wpisy do dziennika zajęć.

7. Systematycznie gromadziłam dokumenty dotyczące realizowanego planu rozwoju zawodowego w oparciu o metodę portfolio.

8. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu.


§ 6 ust.2, pkt.2 – Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

1. Tworzyłam i opracowywałam miesięczne plany dydaktyczno-wychowawcze. (Teczka stażysty)

2. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu (wg. ustalonego harmonogramu spotkań) w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawiałam i analizowałam działania po zakończonych zajęciach .Do zajęć przygotowywałam się sumiennie opracowując scenariusz i przygotowując potrzebne pomoce. Po każdym działaniu wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w pracy, dokonywałam analizy i samooceny zajęć własnych oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu. Przeprowadzałam również zajęcia z dziećmi w obecności dyrektora szkoły. Obserwacje były istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Wykorzystywałam w pracy elementy różnorodnych metod tj. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, M. Bogdanowicz, W. Sherborne, P. Dennisona, C.Orffa, R. Labana, Logorytmiki, Pedagogiki Zabawy, Dramy.

3.Uczestniczyłam, w wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, tzn.: w Radach Szkoleniowych dotyczących: Współpracy z rodzicami, Respektowania Praw Dziecka w praktyce przedszkolnej, Rozwoju dziecka w kontekscie nowej podstawy programowej, w Kursach Doskonalenia Zawodowego: kurs: Metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, warsztaty: Awans zawodowy nauczyciela stażysty ( Teczka Stażysty).

Zbierałam informacje, mogące pomóc mi w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez:
•lekturę czasopism i literatury fachowej;
• korzystanie z publikacji w Internecie;
• wymianę doświadczeń z innymi koleżankami w przedszkolu;

4.Wykorzystywałam w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:
• publikację w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego i niniejszego sprawozdania;
• przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych na zajęcia, kart pracy;
• opracowywanie i pisanie planów pracy oraz scenariuszów zajęć i uroczystości;
• redagowanie zaproszeń i innych informacji dla rodziców;
• pisanie sprawozdań i opinii;
• opracowywanie arkuszy obserwacji;
• dokumentowanie zadań wynikających z rozwoju zawodowego;
• przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

5.Pogłębiałam i usystematyzowałam swoją wiedzę poprzez czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, przeglądanie stron internetowych.( wykaz i recenzje Teczka Stażysty)

6.Uczestniczyłam w Radach Szkoleniowych, obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu, zwracając szczególną uwagę na rodzaje środków dydaktycznych, dobór metod i form pracy z dziećmi, technik wspierających rozwój dziecka, sposób prowadzenia zajęć, język – komunikację z dziećmi. Sporządzałam protokoły z obserwowanych zajęć ( Teczka Stażysty).
Opublikowałam Plan Rozwoju Zawodowego, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz scenariusze zajęć i plany miesięczne w Internecie (Teczka Stażysty)


§ 6 ust.2, pkt.3 – Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

1.Poznawałam sytuację rodzinną i wychowawczą dzieci w czasie rozmów indywidualnych z rodzicami. Zgodnie z zainteresowaniem rodziców przekazywałam na bieżąco informacje o postępach i zachowaniu się dziecka. W celu umożliwienia rodzicom wglądu w zachowanie ich dziecka w przedszkolu i tego jak pracuje ono podczas zajęć, zorganizowałam i przeprowadziłam zajęcia otwarte pt „Choinka zielona-pachnąca”, w ramach których rodzice mieli możliwość czynnego uczestniczenia w działaniu edukacyjnym, opracowałam ankietę ewaluacyjna po zajęciach otwartych.( Teczka Stażysty)

2.Wnikliwie analizowałam możliwości dziecka, dokumentując jego umiejętności w arkuszach obserwacji i sporządzając bieżące notatki. Przeprowadziłam obserwację diagnostyczną dzieci 5-letnich w oparciu o arkusz Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka GE-5.

3. Współorganizowałam trzy imprezy okolicznościowe: Spotkanie z Mikołajem, Bal Noworoczny, Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Przygotowywałam scenariusze imprez, przygotowywałam dekoracje. Zgłosiłam do wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Jesienny Krajobraz” 4 prace dzieci, praca Natalii Maciak została wyróżniona. Praca Nikoli Kaczor została zgłoszona do konkursu „Zielona Szkoła- Zielone przedszkole”. Zorganizowałam wewnętrzny konkurs plastyczny „Mama, Tata i Ja”. Pomagałam w przygotowaniu Festynu Ekologiczno-Rodzinnego (stoisko: Sprawdź swoją wiedzę Ekologa). Ustaliłam harmonogram Dnia Przedszkolaka. Współopiekowałam się dziećmi, biorącymi udział w I Powiatowej Olimpiadzie Lekkoatletycznej Przedszkoli Dębno 2010.


Odbyty dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy oraz określenie mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich wychowanków, dokonałam weryfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.
Okres stażu był dla mnie nie tylko sprawdzianem wiedzy i umiejętności, był wielkim wyzwaniem i czasem wytężonej pracy i aktywności.
W trakcie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki oraz dydaktyki zajęć przedszkolnych. Na nowo ugruntowałam swoja wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej. Myślę, że podejmowane działania i moje zaangażowanie w prace dydaktyczno-wychowawczą przeniosło się na wypracowanie zaufania u dzieci do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców. Mam poczucie, że okres stażu wzbogacił mnie o nowe cenne doświadczenia, poszerzył moją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i metodyczną.
Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam ustawiczne dokształcanie się. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym chciałabym kontynuować podczas studiów magisterskich,które planuje rozpocząć w przyszłym roku akademickim. Jednakże więcej uwagi w przyszłej pracy, zamierzam poświecić prowadzeniu dokumentacji.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, aby być po prostu dobrym nauczycielem, pedagogiem. Starałam się pracować systematycznie, być otwarta dla dzieci i rodziców. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej przydatne i atrakcyjne dla dzieci. Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.