X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9715
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Okres stażu - od 01.09.2009r do 30.05.2010r

Imię i nazwisko - Monika Krauze

Posiadane kwalifikacje – studia licencjackie kierunek Pedagogika
Opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia.

Zajmowane stanowisko – wychowawca świetlicy

Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku.


WSTĘP

Jestem nauczycielem stażystą zatrudnionym w Szkole Podstawowej im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku na stanowisku wychowawca świetlicy. Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art. 9, ust.1 kpt.1 Karty Nauczyciela rozpoczęłam staż związany z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Staż rozpoczęłam 1 września 2009r. i trwał on dziewięć miesięcy.

We wrześniu 2009 r. opracowałam plan rozwoju zawodowego, którego głównym celem było uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. oraz zgodnie z planem rozwoju Szkoły Podstawowej w Słosinku. Niniejsze sprawozdanie pokazuje realizację zaplanowanych zamierzeń oraz zawiera informacje o tych działaniach, które wynikły w trakcie trwania stażu, a których nie zawarłam w planie rozwoju.
Są one uzupełnieniem i poszerzeniem mojej pracy jako nauczyciela stażysty.


I ORGANIZACJA, ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

W pierwszym miesiącu stażu zapoznałam się z procedurami osiągania stopnia awansu zawodowego. Przeanalizowałam wówczas następujące przepisy prawa oświatowego:

- Kartę Nauczyciela

- Ustawę o systemie oświaty

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Następnie zwarłam ustny kontrakt z opiekunem stażu panią
mgr Anettą Orczyk ustalający zasady naszej współpracy.
W terminie 20 dni od rozpoczęcia stażu przedstawiłam Dyrektorowi Szkoły plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony.

Pierwszym krokiem realizacji celów i zadań przedstawionych w planie rozwoju zawodowego było poznanie zasad funkcjonowania szkoły jako jednostki organizacyjnej. Zainteresowana szeregiem praw i obowiązków wynikających z pełnienia przeze mnie zawodu przeanalizowałam następujące dokumenty:

- Statut Szkoły
- program wychowawczy
- program profilaktyki
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów
- Regulamin świetlicy
- przepisy BHP dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
- regulamin pracy
- regulamin wynagrodzenia
- regulamin Rady Pedagogicznej
- regulamin dyżurów

Zapoznałam się również z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej tj.:

- księga protokołów rady pedagogicznej
- księga uchwał
- księga rozporządzeń
- kronika szkolna
- dziennik lekcyjny
- dziennik zajęć świetlicy

Na bieżąco gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawiałam zebrane dokumenty
opiekunce stażu ( konspekty, scenariusze lekcji, artykuły, ciekawe materiały i pomysły). Efektem końcowym jest niniejsze sprawozdanie wraz ze zgromadzonymi materiałami w postaci załączników, tworzących razem teczkę stażysty.

II PROWADZENIE ZAJĘC W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY

Przygotowując zajęcia świetlicowe korzystałam z wytycznych wykładowców ze studiów jak również z licznej literatury pedagogicznej. Pod okiem opiekuna stażu przeprowadzałam zajęcia świetlicowe do, których przygotowałam się starannie opracowując konspekty zajęć. Starałam się, aby forma zajęć była właściwa, dostosowana do tematyki zajęć, oczekiwań i umiejętności uczniów.
Dzięki lekcjom hospitowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego i wykorzystać swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Do serca brałam sobie informacje zwrotną opiekuna stażu. Pani Anetta Orczyk zwracała uwagę na pewne niedociągnięcia i błędy typowe dla młodego nauczyciela oraz udzieliła mi wiele cennych rad i wskazówek, które starałam się wykorzystać w mojej pracy. Uwagi te zmuszały mnie do szukania nowych rozwiązań.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem obserwowałam również prowadzone zajęcia przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obserwując zajęcia szczególną uwagę zwracałam na:

- wykorzystanie czasu zajęć
- rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami
- sposoby utrzymania dyscypliny na zajęciach
- formy aktywizujące i motywujące ucznia
- formy podsumowania i sprawdzające wiedzę uczniów
- elementy wychowawcze

Hospitacje zajęć pobudzały mnie do refleksji nad własnym warsztatem zawodowym nasuwały pomysły, a także były szansą uświadomienia sobie pewnych błędów, a w efekcie nie powielania ich w przyszłości w swojej pracy pedagogicznej.
W trakcie stażu uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w szkoleniach na temat:

1. „ Jak budować poczucie w własnej wartości – organizowane przez ODK „ ATENA „ w Słupsku.
2. „ Organizacja i przebieg sprawdzianu po szkole podstawowej” –
organizowane przez Dyrektora Szkoły

Brałam również udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III, gdzie na bieżąco rozwiązywane są problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów oraz poruszane są tematy związane z nową reformą oświaty.


III ŚRODOWISKO UCZNIOW ICH PROBLEMY ORAZ WSPÓŁPRACA Z TYM ŚRODOWISKIEM

Podczas trwania codziennych zajęć opiekuńczo-wychowawczych analizowałam osobowości uczniów, dzięki czemu łatwiej mi było trafnie dobierać scenariusze zajęć, które starałam się dopasować tak, aby wzmacniać mocne strony ucznia.
Starałam się również tak dobierać zajęcia, aby móc niwelować negatywne zachowania dzieci.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności
( nieufność, nieśmiałość, lęk). Do przełamywania tych barier wykorzystywałam konspekty tematyczne.

Współpracowałam także z wychowawcami klas oraz z pedagogiem szkolnym. W czasie licznych rozmów zbierałam informacje na temat uczniów, obserwowałam ich zachowania oraz analizowałam ich możliwości. Korzystałam z wielu rad mojego opiekuna stażu dotyczących utrzymania dyscypliny na zajęciach.
Czytałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną by lepiej rozpoznawać i reagować na zaistniałe problemy.

W czasie przebiegu stażu sprawowałam opiekę nad uczniami włączałam się do organizacji imprez szkolnych takich jak:

- Andrzejki
- Apel bożonarodzeniowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Dziecka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowałam konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

W lutym 2010r. zorganizowałam szkolne „Walentynki”.
Z okazji tego święta przygotowałam razem z dziećmi przedstawienie pt. „Walentynki”, mini listę przebojów oraz prezent
- czerwony balonik w kształcie serca dla każdego dziecka, nauczyciela, pracownika szkoły.


IV WŁASNY WARSZTAT PRACY

Na początku roku szkolnego 2009/2010 opracowałam plan pracy świetlicy szkolnej. Prowadząc zajęcia świetlicowe przekonywałam się, że dokładne opracowanie konspektu zajęć wychowawczych, przygotowanie ciekawych pomocy i zastosowanie metod aktywnych bardzo skutecznie wspomaga uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz angażuje ich w pracę na zajęciach. Na bieżąco pomagałam dzieciom w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych, codziennie pomagałam w odrabianiu prac domowych i służyłam pomocą. Namawiałam również dzieci do zabaw edukacyjnych i poszerzania horyzontów poprzez zagadki, kształcące gry, ciekawe malowanki. W swojej pracy z dziećmi jako pierwsza wprowadziłam zabawy z chustą animacyjną, która stała się dobrym sposobem na uatrakcyjnienie zajęć. Duża i niezwykle kolorowa chusta przyciąga wzrok, wzbudza zaciekawienie wszystkich uczestników zabawy. Chusta umożliwia zabawę z dziećmi w każdych warunkach, integruje oraz pobudza wyobraźnię i kreatywność. Rozwija refleks, koordynację umożliwiając czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie. Dzięki niej zajęcia stały się atrakcyjne a ich uczestnicy chętnie brali w niej udział. Uczestnictwo w nich zawsze było dobrowolne.
Dużą popularnością wśród dzieci cieszyła się również zabawa, która polega na wyszukiwaniu liter z jednego wyrazu – innych wyrazów.
Owa zabawa bardzo poszerza zasób słów, a którą to na ćwiczeniach z pedagogiki zabawy poleciła mi dr Lucyna Maksymowicz.
W swojej pracy wychowawcy świetlicy od niedawna również stosuję zajęcia z muzyką i dźwiękiem oraz elementy dramy. Przez cały okres stażu przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne, dekoracje sali, laurki, oraz dyplomy. Starałam się wzbogacac swój warsztat pracy czytając literaturę fachową z dziedziny pedagogiki i psychologii taką jak:

- Hessen S., Podstawy pedagogiki, Żak, Warszawa 1997.
- Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa 2004.
- Elkonin D. B., Psychologia zabawy, WSiP, Warszawa 1984.
- Mystkowska H., Zabawa w życiu dziecka,Warszawa 1993.

Studiując pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną również doskonaliłam swoje kompetencje.
Samodzielnie pogłębiałam tajniki wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy z dziećmi. Najwięcej ciekawych informacji odnajdywałam w Internecie na portalach poświeconych nauczycielom:
- www.profesor.pl
- www.literka.pl
- www.chomikuj.pl

Wykonałam wszystkie z założonych w planie działań i zadań oraz wiele innych zadań, których w nim nie ujęłam. Założyłam własne konto internetowe na www.Chomikuj.pl , na którym dzielę się doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami, jak również uczę się od innych i korzystam z ich metod pracy i doświadczenia. Niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego umieściłam na portalu edux.pl , aby pomagać innym młodym nauczycielom rozpoczynającym awans zawodowy.


V ZADANIA DODATKOWE

Od września 2009r. prowadziłam szkolne koło taneczne. W związku z tym opracowałam roczny plan pracy, w którym głównymi założeniami było to, aby uczeń:

- Rozwijał swoje zainteresowania.
- Odczuwał pozytywny wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.
- Dopasował ruch do charakteru muzyki i poruszał się z jej rytmem.
- Radził sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością.
- Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły.
- Współdziałał w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.
Dzieci z koła tanecznego występowały na wielu uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
Ponadto zorganizowałam pasowanie na czytelnika dla uczniów klasy pierwszej. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom oraz upominek w postaci książeczki.

VI AUTOREFLEKSJA

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego podczas mojego stażu korzystałam z doświadczeń Dyrektora Szkoły, Opiekuna stażu, Koleżanek i kolegów nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczała wielu cennych doświadczeń. Myślę, że wszystkie działania, jakie podjęłam przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy i zarazem jakości szkoły.
W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i poziom pracy tak, aby dobrze realizować zadania szkoły. Pomimo, że w zawodzie nauczyciela pracuję dopiero 2 lata, wiem, że jest to zajęcie, które wykonuje z przyjemnością i z pełnym poświęceniem.
Jako młoda nauczycielka zdaję sobie sprawę z pewnym niedociągnięć w mojej pracy, niemniej jednak staram się bardzo sumiennie wywiązywać z powierzonych mi zadań i obowiązków. Niewątpliwie praca z dziećmi daje mi tyle radości, więc warto zdobywać wiedzę, doświadczenie oraz podnosić swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej wykonywać ten zawód.
Praca nauczyciela przynosi wiele satysfakcji, ale wymaga dużo poświęcenia, cierpliwości i uwagi skierowanej w stronę dzieci.
Jednakże śmie twierdzić, że – owa praca jest pracą wartą wszystkich poświęceń.
Na koniec chciałabym podziękować Pani Dyrektor Szkoły, opiekunce stażu oraz koleżankom i kolegom za pomoc w realizacji stażu, dzięki którym podnosiłam swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.