X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9690
Przesłano:

Sprawozdanie za okres stażu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
mgr inż. XXX

Dnia 3 września 2009r. rozpoczęłam staż, którego głównym celem było uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Pana Dyrektora XXX i którego realizacja przewidziana była na okres dziewięciu miesięcy. Plan obejmował 4 cele ogólne:
• poznanie zasad organizacji szkoły oraz jej funkcjonowania
• doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
• poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności
• poznanie środowiska uczniów i współpraca z nimi
Poniższe sprawozdanie pokazuje realizację zaplanowanych przeze mnie we wrześniu 2009r. zamierzeń, zawiera także informacje o tych działaniach, które wynikły w trakcie trwania roku szkolnego, a których nie zawarłam w moim planie rozwoju zawodowego. Są one uzupełnieniem i poszerzeniem mojej pracy jako nauczyciela - stażysty.

I. Znajomość organizacji, zadań, i zasad funkcjonowania placówki.

W trakcie stażu udało mi się zrealizować następujące cele szczegółowe:
• poznałam procedury awansu zawodowego poprzez analizę Karty Nauczyciela, rozporządzeń MENiS oraz wewnątrzszkolnego regulaminu dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
• nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, Panią mgr XXX.
• zapoznałam się z obowiązującą w szkole dokumentacją oraz ze sposobem jej prowadzenia.
• zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:

o Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991,
Nr 95, poz. 425);
o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami);
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1100);
o Szkolny program wychowawczy
o Kryteria oceny z zachowania
o Statut WSO
o Statut OLPI
o Deklaracja Nauczycieli i Uczniów
o Szkolny program profilaktyki
o Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010;
• poznałam przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
• zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi:
o E -dziennika;
o Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej;
o Arkuszy ocen;
• Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

W trakcie stażu udało mi się zrealizować następujące cele szczegółowe:
• uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, Panią XXX
Miałam możliwość hospitacji 9 lekcji prowadzonych przez Panią mgr XXX. Były one bardzo różnorodne, wszystkie przeprowadzone sprawnie, logicznie i ciekawie. Lekcje angażowały uczniów, były doskonale zaplanowane w czasie, jak również precyzyjnie zrealizowane. Hospitowane zajęcia opiekuna stażu zainspirowały mnie do tworzenia podobnych, aktywizujących ćwiczeń na moich lekcjach. Zwróciłam też uwagę na stanowczość, konsekwencję działań prowadzącej, które budują jej autorytet w oczach uczniów, a także na jasność i logiczność przekazywania wiedzy oraz skuteczne jej egzekwowanie. Wszystkie hospitowane lekcje zostały potem omówione i podsumowane.
• prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu
Raz w miesiącu zapraszałam opiekuna stażu na hospitacje moich lekcji. Miały one dać dobre świadectwo o mojej pracy dydaktycznej i starałam się, aby forma zajęć zawsze była właściwa, dostosowana do tematyki lekcji, oczekiwań i umiejętności uczniów. Pani mgr XXX zwracała uwagę na sposób przekazywania przeze mnie nowych treści, aktywizowanie uczniów, właściwość i jasność poleceń i zadań. Każdą lekcję dokładnie omówiłyśmy.
• wykazałam interdyscyplinarność przedmiotu, którego nauczam:
Kilka razy w miesiącu przeprowadzałam lekcję z wykorzystaniem Internetu i edukacyjnych programów multimedialnych.
• przygotowywałam uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów:
Moi uczniowie wzięli udział w następujących szkolnych konkursach:
o „Szkolny Konkurs Noblowski”
o „Konkurs na pomoce dydaktyczne XX wieku – III i IV edycja”
Moi uczniowie wzięli udział w dwóch pozaszkolnych konkursach:
o Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z chemii „OLIMPUS” – sesja wiosenna
o Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z fizyki „OLIMPUS” – sesja wiosenna
Efektem moich działań było osiągnięcie 31. i 34. miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z chemii i fizyki.
III. POSZERZANIE WŁASNEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI.

W trakcie stażu udało mi się zrealizować następujące cele szczegółowe:
• uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
Byłam obecna na wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Brałam w nich aktywny udział, jak również pisałam protokoły z przebiegu spotkań. Byłam również obecna na większości szkoleń nauczycieli. Szczególnie cenne było dla mnie szkolenie prowadzone przez Pana dyrektora XXX. Podczas spotkania poszerzyłam wiedzę z zakresu środków multimedialnych i oprogramowania komputerowego. Było to dla mnie istotne, bo sama interesuję się nowoczesną technologią i wdrażam ją do mojej codziennej pracy.
• przygotowałam i przeprowadziłam dwa spotkania szkoleniowe nauczycieli:
o „SNO – syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych”
o „Praca z uczniem zdolnym”
• ukończyłam Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG
IV. POZNANIE ŚRODOWISKA UCZNIÓW I WSPÓŁPRACA Z NIMI.

W trakcie stażu zrealizowałam następujące cele szczegółowe:
• organizowałam i przeprowadzałam zajęcia pozalekcyjne
o Prowadzenie chóru na terenie szkoły było moją własną inicjatywą. Chór aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Uświetnił swymi występami wiele szkolnych uroczystości:
- „Opłatek”
- „Dzień Ziemi”
- „Pożegnanie trzecioklasistów”
- „Dzień otwarty OLPI i GPI”
- „Dzień bez papierosa”
o Z mojej inicjatywy uczniowie wzięli udział w Strefie Nauki organizowanej przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Spotkanie miało miejsce w styczniu 2010r. w Galerii Bałtyckiej. Temat spotkania: „Biotechnologia – z czym to się je?”
o Z mojej inicjatywy oraz dzięki zaangażowaniu uczniów i Pani mgr XXX został przygotowany film pt. ”Opowieść Wigilijna”, w której aktorami, reżyserami i producentami byli uczniowie Gimnazjum Programów Indywidualnych
o Z mojej inicjatywy powstały również dwa filmy przygotowane przez uczniów GPI i OLPI: „Nie pal” oraz „Rzuć to!”. Filmy te omawiały problem nikotynowy na świecie.
• nawiązałam współpracę z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym, brałam czynny udział w cotygodniowych spotkaniach z psychologiem;
Przez cały okres stażu aktywnie współpracowałam z wychowawcami klas. Konsultowałam się z Panią mgr XXX, z którą na bieżąco rozmawiałam na temat pojawiających się problemów wychowawczych w celu szybkiego ich wyeliminowania.
• nawiązałem współpracę z rodzicami uczniów
Ze względu na objęte przeze mnie stanowisko – wychowawca klasy I i II GPI - przeprowadzałam liczne rozmowy indywidualne i grupowe z rodzicami moich uczniów i wychowanków. Moje spotkania z rodzicami były zawsze rozmowami na temat postępów w nauce i zachowania dzieci na lekcjach. Angażowałam się w rozwiązywanie problemów i zawsze służyłam radą i pomocą, Wielokrotnie prosiłam również o pomoc psychologa szkolnego, Panią XXX i wspólnie spotykałyśmy się z uczniami i rodzicami. Często organizowałam spotkania poza godzinami pracy, których celem było rozwiązanie klasowych konfliktów. Byłam w codziennym kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów.
• przygotowywałam uczniów do konkursów
Starałam się zachęcać podopiecznych do brania udziału nie tylko w szkolnych, ale również pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. Systematycznie nadzorowałam prace będące podsumowaniem „Latających Dni” i wycieczek szkolnych. Omawiałam z nimi treści, pomagałam stworzyć liczne plansze i prezentacje multimedialne. Efektem moich działań było trzykrotne uzyskanie I miejsca w szkole przez moich wychowanków za „Latające Dni” , oraz dwukrotne I miejsce ( dla gabinetu przedmiotowego) w szkole w konkursie „Pomoce dydaktyczne XXI wieku”.
• prowadzenie nauczania indywidualnego
Podczas większości długich przerw prowadziłam konsultacje. Największym wyzwaniem była dla mnie praca z XXX. XXX bowiem wykazywała ogromne deficyty w zakresie opanowania podstawowych umiejętności, miała wielkie problemy z koncentracją uwagi i wymagała szczególnego nadzoru, a także takiego formułowania poleceń i zadań, by były one precyzyjne i dostosowane do jej poziomu rozwoju psychofizycznego.
• opieka nad przydzieloną salą, gablotą oraz sprzętem chemicznym
Razem z uczniami prowadziłam gazetkę chemiczną, udało mi się we własnym zakresie wyposażyć laboratorium ( wraz z uczniami udało mi się zgromadzić wiele odczynników oraz elementy niezbędne w każdej pracowni, m.in. fartuchy, lejki itp.)

Okres minionych 9 miesięcy był dla mnie bardzo owocny, pozwolił mi rozwinąć i udoskonalić moje umiejętności pedagogiczne. Udowodniłam, że jestem nie tylko fachowym chemikiem i fizykiem, ale również odnoszącym sukcesy wychowawcą, który jest otwarty na nowe wyzwania. Myślę również, że ten rok pokazał, że jestem nauczycielem o wszechstronnych umiejętnościach, który jest gotowy poświęcić bardzo wiele dla swoich uczniów, dla których zawsze ma otwarte serce. Starałam się przez cały czas wykonywać wszystkie powierzone mi zadania rzetelnie, wykazałam się inwencją twórczą i ciekawymi pomysłami, pracowałam traktując każdego ucznia podmiotowo, a koleżanki i kolegów z pracy z szacunkiem i sympatią.

mgr inż. XXX

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.